BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pakulska Teresa, Poniatowska-Jaksch Małgorzata
Tytuł
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowo-Wschodniej : Koncentracja kapitału zagranicznego w Polsce
Foreign Direct Investments in Central and Eastern Europe : the Concentration of Foreign Capital in Poland
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2004, nr 519, 202 s., tab., rys., bibliogr. s. 199-202
Słowa kluczowe
Inwestycje zagraniczne, Inwestycje w przemyśle, Inwestycje bezpośrednie, Kapitał zagraniczny, Efektywność pracy, Atrakcyjność inwestycyjna
Foreign investment, Investments in industry, Direct investments, Foreign capital, Work effectiveness, Investing attractiveness
Kraj/Region
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstrakt
W pierwszej części pracy skoncentrowano się na określeniu roli bezpośrednich inwestycji zagranicznych w funkcjonowaniu i restrukturyzacji gospodarki w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu inwestycji na modernizację gospodarki tych państw i kierunków przeobrażeń. Autorki przedstawiły zróżnicowanie społeczno-gospodarcze państw Europy Środkowej i Wschodniej, napływ kapitału zagranicznego do państw tego regionu, efektywność gospodarczą podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w przemyśle przetwórczym oraz wielkość i efektywność siły roboczej w firmach zagranicznych w relacji z restrukturyzacją działalności produkcyjnej. Część druga poświęcona jest wpływowi koncentracji kapitału zagranicznego w Polsce na rozwój regionalny i lokalny. Omówiono regionalną koncentrację inwestycji zagranicznych w Polsce, rolę kapitału zagranicznego w gospodarce regionów, preferencje lokalizacyjne inwestorów zagranicznych w połączeniu z rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej oraz inwestycje zagraniczne w regionach o największym zaangażowaniu kapitału. Na przykładzie województw: mazowieckiego, śląskiego i wielkopolskiego dokonano analizy wpływu koncentracji kapitału zagranicznego na otoczenie.

The basic objective of the study is the role of foreign direct investments in functioning and restructuring of the economy in Central and Eastern European countries. A special attention is paid to the investments and their influence on modernization of economies in discussed countries. The study is also devoted to the concentration of foreign capital in Poland and their influence on regional and local development.(AŁ)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Banki i instytucje otoczenia biznesu w Polsce, PAIZ, Warszawa 2000.
 2. Bielecki J., Lepczyński B., Projekcja rozwoju bankowości detalicznej w Polsce, (w:) Zewnętrzne uwarunkowania strategü rozwoju banków komercyjnych w Polsce do roku 2003, praca zbiorowa pod red. L. Pawłowicz, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, nr 103, Gdańsk 1999.
 3. Biznesmeni patrzą na wschód, "Rzeczpospolita" 2000, nr 231 (6004).
 4. Błaszczak A., Frey D., Pieniądze płyną za granicę, "Rzeczpospolita" 2001, nr 58(5831).
 5. Błaszczak A., Jawność przeliczona na pieniądze, " Rzeczpospolita" 2001, nr 23(5796).
 6. Brdulak J., Zmiany na gospodarczej i politycznej mapie świata, (w:) Geografia gospodarcza świata, praca zbiorowa pod red. I. Fierli, PWE, Warszawa 1998.
 7. Budownictwo i materiały budowlane, PAIZ, Warszawa 2000.
 8. Budownictwo i materiały budowlane, PAIZ, Warszawa 2001.
 9. Chojna J., The performance of FIEs in Poland - Further research findings, materiały z konferencji pt. "Government policies to enhance spillovers from FDI in CEEC's", Warszawa, 23-24.02.2001 r.
 10. Chojnacki I., Wędrujące dochody, "Gazeta Bankowa" 1996, nr 17.
 11. Cichowski L., Przepływ kapitału i technologii, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1998.
 12. Dąbrowski J. M., Mapa ryzyka inwestycyjnego, ranking krajów, województw i branż, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa - Gdańsk 1995.
 13. Detailed Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, OECD, Paris 1994.
 14. Domański R., Gospodarka przestrzenna, PWE, Warszawa 1993.
 15. Domański B., Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001.
 16. Dunning J.H., Multinational Enterprises and the Global Europe, Addison-Welsey, London 1993.
 17. Dunning J. H., Re-evaluating the benefits of foreign direct investment. Transnational Corporations, Vol. 3, No 1, 1994.
 18. Dworzecki Z., Mapa ryzyka inwestycyjnego w krajach Europy Srodkowo-Wschodniej, "Przegląd Organizacji" 1997, nr 12.
 19. Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 1999 r., GUS, Warszawa 2000.
 20. Dziemianowicz W., Kapitał zagraniczny a rozwój regionalny i lokalny w Polsce, "Studia Regionalne i Lokalne" nr 20(53), Warszawa, 1997.
 21. Dziemianowicz W., Swianiewicz P, Mackiewicz M., The investment attractiveness of Polish towns and cities, PAIZ, Warszawa 2001.
 22. Dziemianowicz W., Swianiewicz P., Najlepiej być blisko metropolii, "Rzeczpospolita" 1999, nr 35.
 23. E'lteto A., Competitiveness of Hungarian companies-comparison of domestic and foreign owned enterprises in manufacturing, materiały na konferencję pt. "Government policies to enhance spillovers from FDI in CEEC's", Warszawa, 23-24.02.2001 r.
 24. Economic Survey of Europe in 1996-1997, Geneva.
 25. Emerging marked indicators, "The Economist", February 17th, 2001.
 26. Fiejka Z., Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a zatrudnienie i place, (w:) Kapitał zagraniczny w Polsce. Warunki działania, praca zbiorowa pod red. Z. Sadowskiego, PTE, Warszawa 1999.
 27. Fiejka Z., Dylematy wykorzystania zasobów pracy na przełomie XX i XXI wieku, Elipsa, Warszawa 1998 r.
 28. Finansowanie wzrostu gospodarczego, "Business Week" 1995, nr 2.
 29. Fisher Weltalmanach, 1995.
 30. Gawlikowska-Hueckel K., Mapa ryzyka inwestycyjnego. Ujęcie regionalne, "Przegląd Organizacji" 1997, nr 7-8.
 31. Gawlikowska-Hueckel K., Hildebrandt A., Umiński S., Atrakcyjność inwestycyjna województw Polski, "Polska Regionów", nr 13, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2001.
 32. Grzeszczak J., Przesunięcie "miasto - wieś" w przemyśle krajów Unii Europejskiej, Zeszyty IG i PZK PAN, nr 55, Warszawa 1998.
 33. Haus B., Koncentracja i dekoncentracja jako komplementarne procesy rozwojowe, (w:) Grupy kapitałowe w Polsce, praca zbiorowa pod red. M. Romanowskiej, M. Trockiego, B. Wawrzyniaka, Difin, Warszawa 1998.
 34. Hunya G., Foreign-domestic gaps in CEEC manufacturing - materiały z konferencji pt. "Government policies to enhance spillovers from FDI in CEESs", zorganizowanej przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa, 23-24.02.2001 r.
 35. Hunya G., International Competitiveness Impacts of FDI in CEECs, The Vienna Institute for International Economic Studies (WIIW), August 2000, No 268.
 36. Hunya G., FDI in EU accession - recent trends, materiały z konferencji pt. "Government policies to enhance spillovers from FDI in CEEC's", zorganizowanej przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa, 23 24.02.2001 r.
 37. ILO, Report of the Director - General, Fifth European Regional Conference, Warsaw 1995.
 38. Kabaj M., (koreferat), (w:) Społeczeństwo polskie wobec wyzwań transformacji systemowej, Elipsa, Warszawa 1998.
 39. Karpiński P., Kola inwestycji zagranicznych w modernizacji i rozwoju systemu bankowego. Próba oceny wpływu inwestycji zagranicznych w sektorze bankowym na gospodarkę, (w:) Kapitał zagraniczny w Polsce. Warunki działania, praca zbiorowa pod red. Z. Sadowskiego, PTE, Warszawa 1999.
 40. Karpiński A., Udział kapitału zagranicznego w ekspansji eksportowej oraz w rozwoju wymiany międzynarodowej, (w:) Kapitał zagraniczny w Polsce. Warunki działania, praca zbiorowa pod red. Z. Sadowskiego, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 1999.
 41. Klamut M., Procesy inwestycyjne jako stymulator zmian strukturalnych w regionie w gospodarce rynkowej, (w:) Polityka regionalna w warunkach gospodarki rynkowej, praca zbiorowa pod red. B.Winiarskiego, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992.
 42. Knell M., Does FDI help eastern Europe catch-up with the EU? - materiały z konferencji pt. "Government policies to enhance spillovers from FDI in CEES's", zorganizowanej przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 23-24.02.2001 r.
 43. Kołodko G. W., Transition economies - selected issues, Working Papers, No 57, Institute of Finance, Warsaw 1998.
 44. Kostrubiec B., Łoboda J., Przemiany spoleczno-gospodarcze i przestrzenne w Europie Środkowej i Wschodniej w latach dziewięćdziesiątych, "Studia Geograficzne" 1997, nr 67.
 45. Krugman P., Space: The Final Frontier, "Journal of Economic Perspective", Spring 1998, Vol. 12, No 2.
 46. Kuciński K., Geografia ekonomiczna. Zarys teoretyczny, SGH, Warszawa 1994.
 47. Kuciński K., Lokalizacja przemysłu w nowym systemie ekonomicznym, "Monografie i Opracowania" nr 434, SGH, Warszawa 1998.
 48. Kuciński K., Gospodarka współczesnego świata. Wielka encyklopedia geografii świata, t. XVI, Wyd. Kurpisz, Poznań 1999.
 49. Leśniak G.J., Budżet zagrożony, "Rzeczpospolita" 2001 (16.03.01).
 50. Liberda B., Inwestycje zagraniczne, oszczędności wewnętrzne i polityka gospodarcza, (w:) Kapitał zagraniczny w Polsce. Warunki działania, praca zbiorowa pod red. Z. Sadowskiego, PWE, Warszawa 1999.
 51. Liberska B., Czynniki przyciągające zagraniczne inwestycje bezpośrednie, (w:) Kapitał zagraniczny w Polsce, praca zbiorowa pod red. Z. Sadowskiego, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 1999.
 52. Luc S., Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a przekształcenia strukturalne w przemyśle polskim, "Monografie i Opracowania" nr 475, SGH, Warszawa 2000, s. 133-134.
 53. Michałków I., Kapitał zagraniczny w rozwoju polskiej gospodarki, (w:) Wpływ kapitału zagranicznego na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, referaty autorskie na konferencję zorganizowaną w Warszawie w dniu 25 maja 2001 r., Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2001.
 54. Mickiewicz T., Radosevic S., Varblance U., The patterns of foreign direct investment and employment in Central Europe during economic recovery (1993-1998) - materiały z konferencji pt. "Government policies to enhance spillovers from FDI in CEES's", zorganizowanej przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa, 23-24.02.2001 r.
 55. Międzynarodowe stosunki gospodarcze na przełomie wieków, praca zbiorowa pod. red. M. Piklikiewicz, Difin, Warszawa 2000.
 56. Miles N. J. O., The spatial decentralization of manufacturing growth and restructuring of the labour process, Geography Discussion Papers 1982, New Series, No 3, Graduate School of Geography, London School of Economics.
 57. Parysek J., Podstawy gospodarki lokalnej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 1997.
 58. Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 1999 r., GUS, Warszawa 2000.
 59. Polijaniuk H., Miary koncentracji, "Nowe Życie Gospodarcze" 1997, nr 46.
 60. Polski przemysł spożywczy, PAIZ, Warszawa 2000.
 61. Polski sektor motoryzacyjny, PAIZ Warszawa 2001.
 62. Polskie Specjalne Strefy Ekonomiczne, praca zbiorowa pod red. E. Kryńskiej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2000.
 63. Porter M. E., O konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 64. Powiaty w Polsce, GUS, Warszawa 1999.
 65. Prices, exchange rates and unit labour costs (ULC), 1990-2000 (ECU/EUR based annual averages), (w:) The Transition Economics: Externally Conditioned Improvements in 2000, Slowdowns and Adjustment Likely in 2001 and 2002, The Vienna Institute for International Economic Studies.
 66. Przedsiębiorczość a strategie konkurencji, praca zbiorowa pod red. T. P. Tkaczyka, SGH, Warszawa 2000.
 67. Radomski B., Teoria i praktyka zarządzania strategicznego, materiały z konferencji pt. "Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw", zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania w Gospodarce, SGH, Warszawa 2000.
 68. Research Reports No 268, The Vienna Institute for International Economic Studies (WIIW), 2000.
 69. Rojec M., Damijan J. P., Majcen B., Export propensity of foreign subsidiaries in Slovenian manufacturing industry, materiały z konferencji pt. "Government policies to enhance spillovers from FDI in CEES's", zorganizowanej przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 23-24.02.2001 r.
 70. Rojec M., Restructuring and efficiency upgrading with FDI, (w:) Integration through foreign direct investment, G. Hunya (ed.), UK, 2000.
 71. Rynek konsumencki w Polsce, PAIZ, Warszawa 2000.
 72. Sosnowska A., Koncentracja produkcji w przemyśle, (w:) Koncentracja produkcji i zachowania rynkowe przedsiębiorstw, praca zbiorowa pod red. A. Sosnowskiej, SGH, Warszawa 1998.
 73. Spółki z udziałem zagranicznym w środowisku lokalnym. Studium. Raport z badań opinii inwestorów i przedstawicieli władz lokalnych, PAIZ, Warszawa 1996.
 74. Sternberg R., Research for the genesis of high - tech regions: theoretical explanation and empirical evidence. "Geo - forum", Vol. 27, No 2, 1996.
 75. Surażska W., Kto się nie rozwija, ten się cofa, "Rzeczpospolita" 2001, nr 126 (5899).
 76. Surażska W., Warszawa ucieka prowincji, "Rzeczpospolita" 2001, nr 231 (6004).
 77. Sutton J., Sunk Costs and Market Structure Price Competition, Advertising, and the Evolution of Concentration, Cambridge, MIT 1991.
 78. Swianiewicz P., Dziemianowicz W., Atrakcyjność inwestycyjna dużych miast, "Rzeczpospolita" 1998, nr 269 (5129).
 79. Swianiewicz P., Dziemianowicz W., Atrakcyjność inwestycyjna miast. Pierwszy ranking miast małych, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 1998.
 80. Swianiewicz P., Dziemianowicz W, Inwestorzy w Polsce powiatowej, "Rzeczpospolita" 1998, nr 150.
 81. Swianiewicz R, Dziemianowicz W., Pomocna bliskość metropolii, "Rzeczpospolita" 2001, nr 215 (5988).
 82. Walewska D., Więcej serca dla inwestorów, "Rzeczpospolita" 2000, nr 2661(5736).
 83. "Wiadomości Statystyczne" 1999, nr 6, GUS, Warszawa.
 84. Wieloński A., Geografia przemysłu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 85. Wielopolska A., Klimat dla zagranicznych inwestycji w Polsce, "Rzeczpospolita" 2001, nr 58(5528).
 86. Wojnicka E., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w procesie prywatyzacji gospodarki polskiej, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 1999.
 87. World Investment Report. Cross-border Mergers and Acquisitions and Development, United Nations New York and Geneva, 2000.
 88. Wróblewski A. K., Dlaczego bogaci są bogaci "Polityka" 1998, nr 49(2170).
 89. Współczesna gospodarka światowa, praca zbiorowa pod red. A. B. Kisiel-Łowczyc, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
 90. Wyżnikiewicz B., Zmiany strukturalne w gospodarce. Prawidłowości i ograniczenia, PWE, Warszawa 1987.
 91. Yarbrough B.. Yarbrongh R., The World Economy Trade and Finance, Harcourt Brace Jovanowich Collage Publisher, 1991.
 92. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 1998 roku, NBP, Warszawa 1999.
 93. Zarzycki M., Ocena działalności dużych inwestorów zagranicznych w Polsce, (w.) Inwestycje zagraniczne w Polsce, IKiCHZ, Warszawa 1997.
 94. Zeliaś A., Ekonometria przestrzenna, PWE, Warszawa 1991.
 95. Zychowicz E., Gminy szukają wsparcia, "Rzeczpospolita" 2001, nr 201 (5671).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu