BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Papież Monika (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Wanat Stanisław (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Zastosowanie metody biplotu do analizy poziomu życia ludności w Polsce i krajach Unii Europejskiej
Application of the Biplot Method to Analyse Living Standards in Poland and in European Union Countries
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 666, s. 53-78, bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Poziom życia, Prognozy gospodarcze, Wielowymiarowa analiza porównawcza, Wielowymiarowa analiza statystyczna, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Living standard, Economic forecast, Multi-dimensional comparative analysis, Multi-dimensional statistical analysis, Economic literature analysis
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W pracy przeprowadzono analizę poziomu życia ludności w Polsce i krajach Unii Europejskiej w latach 1990-1998. Wybrano osiem aspektów wpływających na różne dziedziny życia: rynek pracy, ochrona zdrowia, edukacja, kultura, warunki mieszkaniowe, transport i komunikacja, łączność i bezpieczeństwo społeczne. Następnie wyodrębniono grupy państw charakteryzujących się zbliżonym poziomem życia ludności i zastosowano metodę podwójnego wykresu, czyli tzw. biplot.

Poland's cooperation with the European Communities has in fact been under way since the beginning of the systemic transformation in Central European countries. In May 1990, Poland submitted to Brussels an official application for commencement of negotiations on an association agreement with these institutions. The submission of an official declaration in April 1994 confirmed Poland's aspirations to attain full membership in the European Union. Thus, Poland become a member of the first group of countries that qualified for negotiations that began in March 1998, and Polish-EU relations entered a new phase. An issue that needs to be addressed is how living standards in Poland developed from 1990 to 1998 compared to EU countries and how groups of countries changed over the same period in this regard. In order to address the problem comprehensively, eight aspects impacting on various areas of life were selected: the job market, health care, education, culture, housing conditions, transport, Communications and social security. In order to analyse living standards in Poland and the European Union in the 1990-1998 period and then to select a group of countries with similar living standards, the biplot method was used. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartosiewicz S. [1976], Propozycja metody tworzenia zmiennych syntetycznych, Prace Naukowe AB we Wrocławiu, Wrocław, nr 84.
 2. Borg I., Groenen P.J.[1997], Modern Multidimensional Scaling: Theory and Applications, Springer Series in Statistics, New York.
 3. Bywalec C., Wydymus S. [1992], Poziom życia ludności Polski w porównaniu z krajami Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, „Ekonomista", nr 5-6.
 4. Cieślak M. [1990], Zagadnienie „ruchomego celu" w wielowymiarowej analizie porównawczej, „Przegląd Statystyczny", z. 1-2.
 5. Cieślak M. [1997], Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Cox C., Gabriel K.R. [1982], Some Comparison of Biplot Display and Pencil-and- -Paper E.D.A. Methods [in:] Modern Data Analysis, ed. R.L. Launer and A.F. Siegel, Academic Press, New York.
 7. Gabriel K.R. [1971], The Biplot Graphic Display of Matrices with Applications to Principal Components Analysis, „Biometrica" 58.
 8. Gabriel K.R. [1978], Least Squares Approximations of Matrices by Additive and MuhipUcative Models, „Journal of Royal Statistical Society", Ser. B, nr 40.
 9. Gabriel K.R. [1981], Biplot Display of Multivariate Matrices for Inspection of Data and Diagnosis [w:] Interpreting Multivariate Data, ed. V, Barnett, John Wiley, Chichester.
 10. Gower J.C. [1990], Three-dimensional Biplots, „Biometrica" 77, nr 4.
 11. Gower J.C. [1992], Generalized Biplots, „Biometrica" 79, nr 3.
 12. Grabiński T. [1992], Metody taksonometrii, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 13. Green P.E., Carmone F.J., Smith S.M. [1989], Multidimensional Scaling. Concepts and Applications, Allyn and Bacon, Boston-London-Sydney—Toronto.
 14. Greenacre M. [1984], Theory and Applications of Correspondence Analysis, Academic Press, London.
 15. Greenacre M. [1988], Clustering the Rows and Columns of a Contingency Table, „Journal of Classification", nr 5.
 16. Hellwig Z. [1981], Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielocechowych obiektów gospodarczych [w:] Metody i modele ekonomiczno-matematyczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną, red. W. Welfe, PWE, Warszawa.
 17. Hodkinson G.P., Padmore J., Tomes A.E. [1991], Mapping Consumers' Cognitive Structures: A. Comparison of Similarity Trees with Multidimensional Scaling and Cluster Analysis, „European Journal of Marketing", t. 25, nr 7.
 18. Jajuga K. [1993], Statystyczna analiza wielowymiarowa, PWN, Warszawa.
 19. Mirdia K.V., Kent J .T., Bibby J.M. [1979], Multivariate Analysis, Academic Press, London.
 20. Pawełek B., Zeliaś A. [1994-1995], Proste metody oceny ważności zmiennych diagnostycznych w badaniach taksonomicznych, „Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 37-38.
 21. Pawełek B., Zeliaś A. [1995], Simple Methods of Estimation of lmportance of Diagnostic Variables in Taxonomic Investigations, „Statistics in Transition", vol. 2, nr 2.
 22. Strahl D. [1978], Propozycja konstrukcji miary syntetycznej, „Przegląd Statystyczny", z, 2.
 23. Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym [2000], red. A. Zeliaś, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 24. Underhill L.G. [1990], The Coefficient of Variation Biplot, „Journal of Classification", nr 7.
 25. Wysocki F. [1996], Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w rozpoznawaniu typów struktury przestrzennej rolnictwa, Roczniki AR w Poznaniu, Rozprawy Naukowe, z. 266.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu