BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dołęgowski Tomasz
Tytuł
Konkurencyjność instytucjonalna i systemowa w warunkach gospodarki globalnej : implikacje dla sektora usług
Institutional and Systems Competitiveness in Global Economy : Consequences for Services Sector
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2002, nr 505, 197 s., tab., bibliogr. 250 poz.
Słowa kluczowe
Kapitalizm globalny, Konkurencyjność gospodarki, Konkurencyjność międzynarodowa, Rozwój gospodarczy, Miary konkurencyjności gospodarki, Czynniki konkurencyjności gospodarki, Interwencjonizm państwa, Globalizacja, Usługi, Transport, Polityka transportowa, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego, Gospodarka
Global capitalism, Economy competitiveness, International competitiveness, Economic development, Economic competitiveness measure, Factors of economic competitiveness, Government intervention, Globalization, Services, Transport, Transport policy, Economic literature analysis, Economy
Abstrakt
W pracy zaprezentowano wybrane zagadnienia związane z pojęciem konkurencyjności (rozumianej jako zdolność do sprostania konkurencji oraz do długoterminowego, harmonijnego i zrównoważonego rozwoju) międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem jej uwarunkowań instytucjonalnych i infrastrukturalnych oraz ich wzajemnych powiązań. W związku z ewolucją współczesnej gospodarki w kierunku tzw. kapitalizmu globalnego i aliansowego, poddano analizie również ewolucję polityki Unii Europejskiej w zakresie konkurencji i konkurencyjności międzynarodowej. Przedstawiono istotę konkurencyjności międzynarodowej, determinanty oraz wybrane rankingi odnoszące się do konkurencyjności gospodarek i systemów ekonomicznych, a także związek konkurencyjności kraju z procesami globalizacyjnymi i integracyjnymi oraz instytucjonalne uwarunkowania konkurencyjności. Omówiono także współczesne kierunki dyskusji nad metodami promocji konkurencyjności międzynarodowej państw w warunkach kapitalizmu globalnego, a także znaczenie czynników związanych, a także znaczenie czynników związanych ze sferą infrastruktury, usług i transportu dla promocji konkurencyjności.

In this paper presented selected issues connected with concept of international competitiveness (mean as ability to be up to competition and long-term, harmonic and sustainable development) with particular taking into consideration institutional conditions, infrastructure and interrelations. Analyzed evolution of the European Union's policy in the range of competition and international competitiveness. Presented essence of international competitiveness, determinants and selected rankings concern to economies' competitiveness and economic systems. Showed relations between country competitiveness and globalization processes. (MP)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abt S., Potrzeba tworzenia centrów dystrybucji i stosowania pakietów usług logistycznych, w: TRANS'95. Wspólna Europa. Szanse i zagrożenia dla transportu, pr. zb. pod red. W. Januszkiewicza, SGH, Warszawa 1995.
 2. Aftalion F., Regulatory Competition, Extraterritorial Powers and Harmonization: The Case of the European Union, w: "Journal des Economistes et des Etudes Humaines", 1999, No 2.
 3. Agenda 2000. Unia Europejska rozszerzona i silniejsza, Monitor Integracji Europejskiej, wydanie specjalne, Warszawa 1998.
 4. Air Transport World, lata 1997-1999.
 5. Archutowska J, Gestia publiczna i gestia prywatna w infrastrukturze, (maszynopis), SGH, Warszawa 2001.
 6. Bakier B., Meredyk K., Istota i mechanizm konkurencyjności, w: Konkurencyjność gospodarki polskiej a rola państwa przed akcesją do Unii Europejskiej, pr. zb. pod red. H. Po-dedwornego, J. Grabowskiego i H. Wnorowskiego, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2000.
 7. Balance of Payments Statistical Yearbook. IMF, 2000, vol. 51.
 8. Balcerowicz L., Wolność i rozwój, Znak, Kraków 1995.
 9. Barbour L, Mity, modele, paradygmaty, Znak, Kraków 1984.
 10. Bartlett Ch., Ghoshal S., Transnational Management, IRWIN, Chicago 1995.
 11. Beauchamp T.L., Bowie N., Ethical Theory and Business, Fifth Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, 1997.
 12. Beier F., Rutkowski K., Logistyka, wyd. III, SGH, Warszawa 1999.
 13. Berger P.L., Rewolucja kapitalistyczna, Terminus, Warszawa 1995.
 14. Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, pr. zb. pod red. E. Haliża-ka, ISM UW, Warszawa 1997.
 15. Bieńkowski W., Oddziaływanie rządu USA na rozwój zdolności konkurencyjnej gospodarki amerykańskiej w latach 1981-1988, SGH, Warszawa 1993.
 16. Bieńkowski W., Konkurencyjność gospodarki polskiej w przededniu wejścia do Unii Europejskiej. Czy rząd może być bardziej aktywny? w: Unia Europejska wobec procesów integracyjnych - wyzwania dla Polski, pr. zb. pod red. E. Latoszek, Elipsa, Warszawa 2000.
 17. Biznes międzynarodowy - obszary decyzji strategicznych, pr. zb. pod red. M. Nowakowskie-go, Key Text, Warszawa 2000.
 18. Bossak J., Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania międzynarodowej zdolności konkurencyjnej gospodarki Japonii, SGPiS, Warszawa 1984.
 19. Bossak J., Zmiany międzynarodowej konkurencyjności głównych krajów kapitalistycznych i ich konsekwencje dla stosunków Polski z zagranicą, IKCHZ, Warszawa 1989.
 20. Brdulak H., Rynek międzynarodowych przewozów samochodowych w Polsce, SGH, Warszawa 1997.
 21. Brdulak J., Transport i spedycja w warunkach "śmierci odległości", "Spedycja i Transport", 8/1998.
 22. Budnikowski A.: Globalizacja a integracja, SGH, Warszawa 2000.
 23. Burnewicz J., Transport EWG, WKiŁ, Warszawa, 1991.
 24. Burnewicz J., Wojewódzka-Król K., Europejska polityka transportowa, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1993.
 25. Casson M., Multinationals and Competitiveness - a System View, Clarendon Press, Oxford 1990.
 26. Chrześcijaństwo integrującej się Europy, "Biuletyn OCIPE", 1997, nr 5.
 27. Ciesielski M., Logistyka w tworzeniu przewagi konkurencyjnej firmy, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2001.
 28. Ciesielski M., Konkurencja i regulacja w transporcie, w: TRANS'95. Wspólna Europa. Szansę i zagrożenia dla transportu, SGH, Warszawa 1995.
 29. Ciesielski M., Strategie w transporcie, "Spedycja i Transport" 1996, nr 1.
 30. Dmowski Z., Uslugi w obrotach międzynarodowych, PWE, Warszawa, 1977.
 31. Dokumenty Wspólnot Europejskich, LWP, Lublin 1994.
 32. Dołęgowski T., Januszkiewicz W., Uslugi a konkurencyjność gospodarki, IRiSS, (maszynopis), Warszawa 1995.
 33. Dołęgowski T., Konkurencyjność a procesy integracyjne w Europie, "Biblioteka Wiedzy Europejskiej", z. 13, SGH, Warszawa 2000.
 34. Dołęgowski T., Koncepcja kapitalizmu globalnego i "Alliance Capitalism" - implikacje dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej, "Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej" 2000, nr 9.
 35. Dołęgowski T., Moralność na wolnym rynku, "Więź" 1996, nr 3.
 36. Dołęgowski T., Promocja konkurencyjności międzynarodowej a perspektywy współpracy regionalnej między Polską a krajami bałtyckimi, "Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej" 2001, z. 11.
 37. Dołęgowski T., Rola współpracy międzynarodowej w rozwoju transportu wobec procesów integracyjnych i globalizacji przedsiębiorstwa (ze szczególnym uwzględnieniem krajów rozwijających się), praca doktorska, SGH, Warszawa 1993.
 38. Dołęgowski T., Ekonomiczne i instytucjonalne uwarunkowania konkurencyjności międzynarodowej, "Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej" 1998, nr 5.
 39. Dołęgowski T., Januszkiewicz W., Transport a konkurencyjność, "Problemy Ekonomiki Transportu" 1996, nr 1.
 40. Donaldson T., The Ethics of International Business, Oxford University Press, Oxford 1989.
 41. Dostosowanie polskiego transportu do Unii Europejskiej - wyzwania dla przedsiębiorstw, pr. zb. pod red. D. Rucińskiej, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2000.
 42. Droga do rynku - aspekty mikroekonomiczne, pr. zb. pod red W. Otta, AE, Poznań 1994.
 43. Dunning J. H., Alliance Capitalism and Global Business, Routledge, London 1997.
 44. Dunning J. H., The Christian Response to Global Capitalism (maszynopis), Rutgers University, Newark 1999.
 45. Dunning J.H., Governments, Globalization and International Business, Oxford University Press, Oxford 1997.
 46. Dunning J. H., Multinational Enterprises and the Global Economy, Addison-Wesley, London 1995.
 47. Dunning J. H., The Globalization of Business, Routledge, New York 1995.
 48. Dunning J.H., Regions, Globalization and the Knowledge-based Economy, Oxford University Press, Oxford 2000.
 49. Dylus A., Gospodarka, moralność, chrześcijaństwo, ATK, Warszawa 1995.
 50. Ekonomika transportu, pr. zb. pod red. J. Burnewicza, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1993.
 51. Enderwick P., Multinational Service Firms, Routledge, London and New York, 1986.
 52. European Competitiveness Report 2000, European Commission, Brussels 2000.
 53. Europe's Railway of the ^90s - a White Paper, Economic Commission for Europe, United Nations, New York 1990.
 54. Felli E., Rosati F.C., Tira G., The Service Sector: Productivity and Growth, Springer-Verlag Company, Heidelberg 1995.
 55. Filar D., Przedsiębiorstwa globalne a zagadnienie narodowych interesów gospodarczych, (maszynopis), Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1995.
 56. Fletcher Ch., Federalism, Subsidiarity, Regionalism, Decentralisation - Principles and Practices in European Integration, ICER Working Papers 1999, No 14.
 57. Foreign Direct Investments and Transnational Corporations in Services, UN Publications, New York 1987.
 58. A Free Society Reader, ed. M. Novak, Lexington Books, Lanham 2000.
 59. Fukuyama F., The End of History and the Last Man, Free Press, New York 1994.
 60. Fukuyama F., Wielki wstrząs, Klub Świat Książki, Seria Politeja, Warszawa 1999.
 61. Gałka K., Konkurencyjność polskiej gospodarki w perspektywie przyszłego członkostwa Polski w Unii Europejskiej, "Biblioteka Wiedzy Europejskiej", z. 19, SGH, Warszawa 2000.
 62. Geldner M., Przyczynek do teorii zagranicznych inwestycji bezpośrednich, SGPiS, Warszawa 1987.
 63. Gershuny J. L, Miles I. D., The New Service Economy, Frances Pinter, London 1983.
 64. Ghauri P., Prasad S.B., International Management: a Reader, The Dryden Press, London 1995.
 65. Giarini O., The Future of Services, "EFTA Bulletin" 1987, No 3.
 66. The Global Competitiveness Report 1999, World Economic Forum, Oxford University Press, Oxford 1999.
 67. Global Economic Prospects and Developing Countries, World Bank, New York 1995.
 68. Globalizacja gospodarki światowej a integracja regionalna, pr. zb. pod red. J.Kleera, Elipsa, Warszawa 1998.
 69. Gołembska E., Szymczak M., Logistyka międzynarodowa, AE, Poznań 2000.
 70. Gołębiowski T., Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw - wyzwania na dziś, w: TRANS'99. Wspólna Europa. Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, pr. zb. pod red. H. Brdulak, SGH Warszawa 1999.
 71. Gorynia M., Doktrynalne podstawy polityki przejścia, w: Droga do rynku, aspekty mikroekonomiczne, pr. zb. pod red. W. Otta, AE, Poznań 1994.
 72. Gorynia M., Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia, AE, Poznań 1998.
 73. Gospodarka świata i Polski w 1993 i 1994 roku, pr. zb. pod red. J. Misali, IKiCHZ, Warszawa, 1994.
 74. Grabowski J., Usługi w obrocie z zagranicą, "Handel Zagraniczny" 1994, nr 9.
 75. Growth, Competitiveness, Employment: The Challenges and Ways Forward into the 21st Century, European Commission, Brussels 1994.
 76. Gruszecki T., Etyka przedsiębiorcy, w: Katolicyzm społeczny a Polska współczesna, Wyd. Sióstr Loretanek, Warszawa 1997.
 77. Gruszecki T., Przedsiębiorca w teorii ekonomii, Cedor, Warszawa 1994.
 78. Gwiazda A., Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1998.
 79. Hall J.A., Powers and Liberties. The Causes and Consequences of the Rise of the West, Penguin Books, London 1986.
 80. Hämäläinen T., A Systemic Framework of Economic Competitiveness and Growth, Rutgers University, Newark 1999.
 81. Hamel G., Prahalad C.K., Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa 1999.
 82. Hampden-Turner Ch., Trompenaars A., Siedem kultur kapitalizmu, ABC, Warszawa 1998.
 83. Hartwig K. H.: Zastosowanie instrumentów wolnego rynku w europejskiej polityce transportowej, "Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej" 2000, nr 8.
 84. Herman A., B. van Höht, Towards a Theory of International Trade in Services, Netherlands Economic Institute, Rotterdam, 1981.
 85. Hockuba Z., Droga do spontanicznego porządku, WN PWN, Warszawa 1995.
 86. Hoecklin L., Managing Cultural Differences - Strategies for Competitive Advantage, Addi-son, Wokingham 1995.
 87. Hoekman B., P. Sauve, Liberalizing Trade in Services, "World Bank Discussion Papers", No 243, Washington D.C. 1994.
 88. Human Development Report 1997, UNDP/Oxford University Press, Oxford 1997.
 89. Huntington S., Zderzenie cywilizacji, MUZA, Warszawa 1997.
 90. Index of Economic Freedom, Heritage Foundation, New York - Washington 1999.
 91. Integracja europejska. Implikacje dla Polski, pr. zb. pod red. J. Czaputowicza, WAM, Kraków 1999.
 92. Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki polskiej. Handel międzynarodowy i inwestycje zagraniczne, pr. zb. pod red. J. Rymarczyka i M. Safkowskiego, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 93. The International Encyclopedia of the Social Science, The Macmillan Co. and The Free Press, New York 1968.
 94. Jacquemin A., Pench L., Europe Competing in the Global Economy - Reports of the Competitiveness Advisory Group, Edward Elgar, Cheltenham 1997.
 95. Jan Paweł II, Centesimus annus, Vatican 1991.
 96. Januszkiewicz W., Eksport usług transportowych, SGPiS, Warszawa 1976.
 97. Januszkiewicz W., Konkurencyjność polskiego sektora uslug w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, w: Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, pr. zb. pod red. J. Bossaka i W. Bieńkowskiego, SGH, Warszawa 2001.
 98. Januszkiewicz W., Konkurencyjność sfery uslug a rola państwa przed akcesją Polski do Unii Europejskiej, w: Konkurencyjność gospodarki polskiej a rola państwa przed akcesją do Unii Europejskiej, pr. zb. pod red. H. Podedwornego, J. Grabowieckiego i H. Wnorows-kiego, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2000.
 99. Januszkiewicz W., Polskie przedsiębiorstwa usługowe wobec globalizacji, w: TRANS'01. Wspólna Europa - Przedsiębiorstwo wobec globalizacji, PWE, Warszawa 2001.
 100. Januszkiewicz W., Services in International Trade, Central School of Planning and Statistics, Institute for Economic Development, Paper No 16/1986.
 101. Januszkiewicz W., Usługi w Unii Europejskiej, "Biblioteka Wiedzy Europejskiej", z.4, SGH, Warszawa 1997.
 102. Jastrzębska J., Polski transport kolejowy w procesie integracji z Unią Europejską, WORK, Warszawa 2001.
 103. Jaworek R., Eksport usług z Polski ze szczególnym uwzględnieniem krajów rozwijających się, IKiCHZ, Warszawa 1982.
 104. Jung W., Social Market Economy. An Economic System for Developing Countries, AVR, Sankt Augustin 1991.
 105. Kakabadse M.A., International Trade in Services: Prospects for Liberalisation in the 1990s, Croom Helm, London-New York-Sydney 1987.
 106. Kaliński D., Marciszewska E., Współpraca partnerska warunkiem umocnienia pozycji konkurencyjnej polskiego transportu lotniczego, w: TRANS'99 - Wspólna Europa. Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, pr. zb. pod red. H. Brdulak, SGH, Warszawa 1999.
 107. Kawecka-Wyrzykowska E. (red.), Runda Urugwajska GATT - spodziewane wyniki i ich znaczenie dla Polski , IGŚ SGH, Warszawa, z. 73/1993.
 108. Kawecka-Wyrzykowska E., Services in the Uruguay Round, IGŚ SGH, Warszawa, z. 15/1987.
 109. Kawecka-Wyrzykowska E., Od GATT do WTO. Skutki Rundy Urugwajskiej dla Polski, IKiCHZ, Warszawa 1995.
 110. Kisiel-Łowczyc A.B., Bałtycka integracja ekonomiczna, PWE, Warszawa 2000.
 111. Kłosiński K., Przemiany strukturalne w usługach rynkowych, IRWiK, Warszawa 1997.
 112. Kochanowicz J., Znękany lewiatan - państwo wobec gospodarki w Polsce schyłku lat dziewięćdziesiątych w świetle badań porównawczych, w: Ustrojowa wizja gospodarki Polskiej, pr. zb. pod red. W. Morawskiego, IRiSS, Warszawa 1997.
 113. Kompendium wiedzy o logistyce, pr. zb. pod red. E. Gołembskiej, WN PWN, Warsza-wa-Poznań 1999.
 114. Konkurencja w transporcie, pr. zb. pod red. M. Ciesielskiego, AE w Poznaniu, Poznań 1996.
 115. Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, pr. zb. pod red. W. Bieńkowskiego i J. Bossaka, SGH, Warszawa 2000.
 116. Konkurencyjność polskich towarów na rynkach Unii Europejskiej, pr. zb. pod red. L. Ciamagi, SGH, Warszawa, 1994.
 117. Konkurencyjność transportu, pr. zb. pod red. H. Brdulak, SGH, Warszawa 1998.
 118. Koźmiński A., Jaki kapitalizm dla Polski? Wymiar ekonomiczny i społeczny nowego porządku, w: Ustrojowa wizja gospodarki polskiej, IRiSS, Warszawa, 1997.
 119. Krasucki Z., Transport w rozwoju krajów gospodarczo słabiej rozwiniętych, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1976.
 120. Krasucki Z., Przeobrażenia we współczesnym transporcie kolejowym - z doświadczeń krajów gospodarczo rozwiniętych, w: Problemy włączenia Polski do europejskiego systemu transportowego, cz. V, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 1996.
 121. Krasucki Z., Współczesne teorie rozwoju krajów gospodarczo słabiej rozwiniętych, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998.
 122. Król M., Koleje dużej prędkości i perspektywy ich rozwoju w Europie Środkowej i Wschodniej, "Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej", Kolegium Gospodarki Światowej, z. 11, Warszawa 2001.
 123. Król M., Szybkie koleje - możliwości konkurencji i współpracy z transportem lotniczym, (maszynopis), SGH, Warszawa 1998.
 124. Krugman P., Competitiveness - a Dangerous Obsession, w: Competitiveness - An International Economic Reader, Foreign Affairs, New York 1994.
 125. Kuciński K., Wielka Encyklopedia Geografii Świata, t. 16, Krupisz i Krupisz, Poznań 1999.
 126. Kühn T., Struktura rewolucji naukowych, PWN, Warszawa 1968.
 127. Kultura przedsiębiorczości, pr. zb. pod red. B. Berger, Rój, Warszawa 1994.
 128. Landes D.S., Bogactwo i nędza narodów, Muza, Warszawa 1999.
 129. Libecap G., The New Institutional Economics and Economic Development: a Working Paper, ICER, Torino 1998.
 130. Liberalizing International Transactions in Services, UNCTAD - The World Bank - United Nations, New York and Geneva 1994.
 131. Lubiński M., Konkurencyjność gospodarki czy przedsiębiorstwa? ORiSS, Warszawa 1995.
 132. Lubiński M., Konkurencyjność gospodarki: pojęcie i sposób jej mierzenia, IRiSS, Warszawa 1995.
 133. Lubiński M., Proces integrowania się ze Wspólnotami Europejskimi jako czynnik wzrostu międzynarodowej konkurencyjności polskiej gospodarki, IRiSS, Warszawa 1995.
 134. Lubiński M., Michalski T., Misala J., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Pojęcie i sposób mierzenia, IRiSS, Warszawa 1995.
 135. Maasdorp G., South Africa in Southern Africa - Economic Interaction, Africa Institute of South Africa, Durban 1988.
 136. Maciejewicz J., Negocjacje wielostronne w sprawie usług, "Sprawy Międzynarodowe", 1988, nr 7-8.
 137. Marciszewska E., Alians z silniejszym partnerem - elementy strategii działania PLL LOT S.A. na międzynarodowym rynku lotniczym, materiały konferencji "Rozwój i finansowanie przedsiębiorstwa lotniczego", Warszawa 1995.
 138. Marciszewska E., Globalizacja sektora usług transportu lotniczego, SGH, Warszawa 2001.
 139. Marciszewska E., Procesy integracji regionalnej a globalizacja sektora usług transportowych, (maszynopis), SGH, Warszawa 2000.
 140. Marszałek A., Suwerenność a integracja europejska w perspektywie historycznej, Instytut Europejski w Łodzi, Łódź 2000.
 141. Maty siak A., Źródła kapitału społecznego, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 142. Mazur J., Marketing usług, SGPiS, Warszawa, 1988.
 143. Mazur J., Marketing usług turystycznych, First Business College, Warszawa 1993.
 144. Meredyk K., Przestanki wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej, w: Konkurencyjność gospodarki polskiej w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, pr. zb. pod red. J. Bossaka i W. Bieńkowskiego, SGH, Warszawa 2001.
 145. Messerlin P.A., Sauvant K.P., The Uruguay Round - Services in the World Economy, The World Bank and UNCTC, New York 1990.
 146. Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski - uwarunkowania i perspektywy, pr. zb. pod red. M. Lubińskiego, IRiSS, Warszawa 1995.
 147. Międzynarodowe przepływy gospodarcze. Nowe tendencje i próby regulacji, pr. zb. pod red. L. Balcerowicza, PWN, Warszawa 1987.
 148. Millon-Delsol Ch., Zasada pomocniczości, Znak, Kraków 1995.
 149. Misala J., Mierniki konkurencyjności gospodarki: aspekty teoretyczne i wnioski dla Polski, (maszynopis), SGH, Warszawa 2001.
 150. Mongiało D., Znaczenie sektora usług w Unii Europejskiej, "Wspólnoty Europejskie" 1994, nr 4(44).
 151. Mueller D., Constitutional Constraints on Governments in a Global Economy, "Constitutional Political Economy", 1998, No 3.
 152. Mueller D., Public Choice II, Cambridge U.P., Cambridge 1990.
 153. Neider J., Udział transportu w globalizacji światowej gospodarki, "Spedycja i Transport" 1998, nr 4.
 154. North D., Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge, Cambridge University Press 1990.
 155. North D., Structure and Change in Economic History, Norton, New York 1981.
 156. Novak M., This Hemisphere of Liberty, AEI, Washington 1994.
 157. Novak M., On Cultivating Liberty - Reflections on Moral Ecology, Rowman and Littlefield Publ., New York 1999.
 158. Novak M., The Spirit of Democratic Capitalism, Madison Books, New York 1992.
 159. Nowakowski M. K., Nasierowski W., Biznes międzynarodowy, SGH, Warszawa 1994.
 160. Nurmio A., The New Northern Europe. A Strategic Opportunity, SITRA, Helsinki 1999.
 161. Nusbaumer J., The Services Economy. Lever to Growth, Kluwer Academic Publishers, Boston 1994.
 162. On Moral Business, ed. M. Stackhouse, Eerdmans, Grand Rapids 1996.
 163. Pajarinen M., Rouvinen P., Yla-Antilla P., Small Country Strategies in Global Competition. Benchmarking the Finnish Case, SITRA, Helsinki 1998.
 164. Pejovich S., Economic Analysis of Institutions and Systems, Kluwer A.P., Dordrecht 1995.
 165. Perspektywy współpracy gospodarczej Polski z republikami bałtyckimi: Litwą, Łotwą i Estonią, pr. zb. pod red. E. Teichmann, SGH, Warszawa 1998.
 166. Philosophical and Economic Foundations of Capitalism, ed. S. Pejovich, Lexington Books, Lexington 1982.
 167. Pietras J., Interesy Polski w negocjacjach międzynarodowych w sferze usług w ramach Rundy Urugwajskiej GATT, Instytut Gospodarki Światowej SGH, Warszawa, z. 58/1992.
 168. Polska i Unia Europejska, pr. zb. pod red. U. Płowieć, Placet, Warszawa 2000.
 169. Polska 2025 - Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych przy Radzie Ministrów RP, Warszawa 2000.
 170. Porębski Cz., Czy etyka się opłaca? Znak, Kraków 1997.
 171. Porter M., Konkurencyjna przewaga narodów, w: M. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 172. Porter M.E., Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa, 1992.
 173. Problemy kształtowania się kultury przedsiębiorstwa w Polsce w okresie transformacji, pr. zb. pod red. R. Rapackiego, SGH, Warszawa 1995.
 174. Problemy włączenia Polski do europejskiego systemu transportowego, cz. V, Uniwersytet Gdański, Sopot 1996.
 175. Problemy włączenia Polski do europejskiego systemu transportowego, cz. VII, Uniwersytet Gdański, Sopot 1998.
 176. Problemy włączenia Polski do europejskiego systemu transportowego, cz. VIII, Uniwersytet Gdański, Sopot 1999.
 177. Program społeczny: wybór tekstów Magisterium Kościoła, pr. zb. pod red. ks. R. A. Sirico i M. Zięby OP, "W drodze", Poznań-Kraków 2000.
 178. Radzymińska T., Rośnie rola usług w obrocie międzynarodowym, "Rynki Zagraniczne", 1995 nr 73.
 179. Riddle D. L, Service-led Growth. The Role of the Service Sector in World Development, Praeger, New York 1985.
 180. Rocznik Statystyczny, GUS, Warszawa 2000.
 181. Rocznik Strategiczny 1999/2000, pr. zb. pod red. R. Kuźniara, Fundacja Studiów Międzynarodowych, Scholar, Warszawa 2000.
 182. Rostow W., The Stages of Economic Growth, Cambridge University Press, Cambridge 1960.
 183. Rozwój infrastruktury transportu, pr. zb. pod red. K. Wojewódzkiej-Król, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
 184. Ruciński A., Rynek usług pasażerskiego transportu lotniczego, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998.
 185. Rutkowski K., Paprocki W., Kompleksowe pakiety usług logistycznych a rynek spedycyjny (maszynopis), SGH, Warszawa, 1993.
 186. Rutkowski K., Rynek międzynarodowych przewozów lotniczych, SGPiS, Warszawa 1988.
 187. Rutkowski K., Zintegrowany łańcuch dostaw jako wiodące logistyczne narzędzie konkurencji na rynkach globalnych przełomu wieków, w: TRANS'99, pr. zb. pod red. H. Brdulak, SGH, Warszawa 1999.
 188. Ryan L.V., Sójka J., Etyka biznesu, W drodze, Poznań 1997.
 189. Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K., Transport, WN PWN, Warszawa 1997.
 190. Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K., Współczesne problemy polityki transportowej, PWE, Warszawa 1997.
 191. Sadler P., Zarządzanie w społeczeństwie postindustrialnym, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997.
 192. Schott J.J., Mazza J., Trade in Services and Developing Countries, "Economic Impact", 1987, No 2.
 193. Sauvant K. P., Mallampally P., Transnational Corporations in Services, Routledge, London 1996.
 194. Savas E. S., Prywatyzacja. Klucz do lepszego rządzenia, PWE, Warszawa 1992.
 195. Sektor publiczny a gospodarka Polski w okresie transformacji systemowej, pr. zb. pod red. G. Szczodrowskiego, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
 196. Service Economies in Europe. Opportunities for Growth, Pinter Publ., London 1987.
 197. The Service Economy, OECD, Paris 2000.
 198. Siebert H., Koop M., Institutional Competition Versus Centralization: Quo Vadis Europe?, "Oxford Review of Economic Policy" 1994, vol. 9, No 1.
 199. Sosnowska M., Usługi w wymianie międzynarodowej, "Handel Zagraniczny", 1983, nr 7-8.
 200. Strategia rozwoju Polski do roku 2020, pr. zb. pod red L. Kuźnickiego, Elipsa, Warszawa 2000.
 201. Streit M., Competition among Systems, Harmonisation and Integration, "Journal des Economistes et des Etudes Humaines", 1998, No 3.
 202. Strzeszewski Cz., Integralny rozwój gospodarczy, ODiSS, Warszawa 1976.
 203. Sweeney J., Van Gerwen J., Chrześcijaństwo a integracja europejska, WAM, Kraków 1997.
 204. Szczepański M., Modernizacja, rozwój zależny, rozwój endogenny. Socjologiczne studium teorii rozwoju społecznego, Uniwersytet Śląski, Katowice 1989.
 205. Szkice z polityki transportowej, pr. zb. pod red. E. Teichmann, BN, Warszawa, 1992.
 206. Szostak M., Policy of the Third World Governments Towards Foreign Private Enterprises. An Attempt of Typology, (maszynopis), IGKR SGPiS, Warszawa 1985.
 207. Szymański W., Globalizacja - jej problemy i dylematy, IFGN SGH, Warszawa 2001.
 208. Szymański W., Globalizacja - wyzwania i zagrożenia, Difin, Warszawa 2001.
 209. Tarski L, Czynnik czasu w procesie transportowym, WKiŁ, Warszawa 1976.
 210. Tarski L, Koordynacja transportu, PWE ,Warszawa 1968.
 211. Terpstra V., David K., The Cultural Environment of International Business, South-Western Publishing Co., Cincinnati 1991.
 212. The Transnationalization of Service Industries, UN, New York 1993.
 213. The UN Code of Conduct of Transnational Corporations, The CTC Reporter, 1982, No 12.
 214. Trade in Services, Sectoral Issues, UN Publications, New York 1989.
 215. TRANS'95. Wspólna Europa. Szansę i zagrożenia dla transportu, pr. zb. pod red. W. Janusz-kiewicza, SGH, Warszawa 1995.
 216. TRANS'97. Wspólna Europa. Ekonomiczne dylematy transportu i ekologii, pr. zb. pod red. H. Brdulak, SGH, Warszawa 1997.
 217. TRANS'99. Wspólna Europa. Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, pr. zb. pod red. H. Brdulak, SGH, Warszawa 1999.
 218. TRANS'01. Wspólna Europa. Przedsiębiorstwo wobec globalizacji, pr. zb. pod red. H. Brdulak i T. Gołębiowskiego, PWE, Warszawa 2001.
 219. Transnational Corporations in World Development - Trends and Prospects, UN Publications, New York 1988.
 220. Transport i spedycja w handlu międzynarodowym, pr. zb. pod red. Z. Krasuckiego, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 1994.
 221. Transport międzynarodowy, pr. zb. pod red. T. Szczepaniaka, PWE, Warszawa 1996.
 222. Transport i spedycja w handlu międzynarodowym, pr. zb. pod red. T. Szczepaniaka, PWE, Warszawa 1985.
 223. Tucker K., Sundberg M., International Trade in Services, Routledge, London and New York 1988.
 224. Unia Europejska. Integracja Polski z Unią Europejską, pr. zb. pod red. E. Kaweckiej--Wyrzykowskiej i E. Synowiec, IKCHZ, Warszawa 1996.
 225. Vanberg V., Constitutionally Constrained and Safeguarded Competition in Markets and Politics with Reference to a European Constitution, "Journal des Economistes et des Etudes Humaines", 1993, No 3.
 226. Vaubel R., Enforcing Competition Among Government: Theory and Application to the European Union, "Constitutional Political Economy" 1999, No 4.
 227. Weber M., Szkice z socjologii religii, PWN, Warszawa 1986.
 228. Weidenfeld W., W. Wessels, Europa od A do Z. Podręcznik integracji europejskiej, Wyd. "Wokół nas", Gliwice 1999.
 229. Werhahn P., Przedsiębiorca, ATK, Warszawa 1996.
 230. Wilkin J., Jaki kapitalizm, jaka Polska, WN PWN, Warszawa 1995.
 231. Wolniak R., Kodeksy postępowania korporacji transnarodowych, (maszynopis), Warszawa 1984.
 232. The World Competitiveness Report 1994 i 1995, United Nations Publ., New York and Geneva 1994 i 1995.
 233. The World Competitiveness Yearbook 1996, IMD, Lausanne 1996.
 234. The World Competitiveness Yearbook 1999, IMD, Lausanne 1999.
 235. The World Competitiveness Yearbook 2000, IMD, Lausanne 2000.
 236. The World Development Report 1994, Infrastructure for Development, Oxford University Press, Oxford 1994.
 237. The World Development Report 1997. The State in a Changing World, Oxford University Press, Oxford 1997.
 238. The World Development Report 1998/99. Knowledge for Development, Oxford University Press, Oxford 1999.
 239. The World Development Report 1999/2000. Entering the 21st Century, Oxford University Press, Oxford 2000.
 240. The World Development Report 2002. Building Institutions for Markets, Oxford University Press, Oxford 2001.
 241. The World Investment Report - Transnational Corporations as Engines of Growth, United Nations Publications, New York 1992.
 242. Vanberg V., Constitutionally Constrained and Safeguarded Competition in Markets and Politics with Reference to a European Constitution, "Journal des Economistes et des Etudes Humaines", 1993, No 1.
 243. Vaubel R., Enforcing Competition Among Governments: Theory and Application to the European Union, "Constitutional Political Economy" 1999, No 4.
 244. Vaubel R., The Constitutional Future of the European Union, "Constitutional Political Economy", 1996 No 4.
 245. Woźniak H., Wykorzystanie teorii kosztów transakcyjnych w decyzjach logistycznych, (maszynopis), Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998.
 246. Współczesna gospodarka światowa, praca zbiorowa pod red. A. Kisiel-Łowczyc, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1994.
 247. Współczesna społeczna gospodarka rynkowa, pr. zb. pod red. W. Małachowskiego, SGH, Warszawa 2001.
 248. Wspólnoty Europejskie, pr. zb. pod red. E. Kaweckiej-Wyrzykowskiej i E. Synowiec, IKiCHZ, Warszawa 1993.
 249. Zimny Z., Sauvant K., Foreign Direct Investments and Transnational Corporations in Services, "The CTC Reporter", 1985, No 20.
 250. Zmiany międzynarodowej konkurencyjności głównych krajów kapitalistycznych i ich konsekwencje dla stosunków gospodarczych Polski z zagranicą, pr. zb. pod red. J. Bossaka, IKiCHZ, Warszawa 1989.
 251. Zorska A., Integracja europejska w kontekście globalizacji, (maszynopis), SGH, Warszawa 1999.
 252. Zorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, WN PWN, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu