BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stobiecka Jadwiga (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Wpływ obserwacji nietypowych na ocenę stabilności opinii respondentów (na przykładzie usług bankowych)
Influence of the Outliers on the Assessment of the Consumers' Opinions Stability (on the Example of Bank Service).
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2004, nr 533, s. 179-200, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Badania konsumenckie, Analiza danych statystycznych, Rozkład cech statystycznych, Usługi bankowe
Consumer research, Statistical data analysis, Statistical feature distribution, Banking services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę wykrycia obserwacji nietypowych w badaniach opartych o opinie respondentów. Autorka rozważa ich wpływ na końcowe wyniki analizy ważności cech usługi bankowej w kontekście stabilności opinii respondentów. Zaprezentowany materiał empiryczny pozwala zauważyć, że operując wartościami średnimi możliwe jest uzyskanie prawie pełnej zgodności pomiędzy współczynnikami ważności 13 cech- kryteriów oceny usługi bankowej. Głębsza analiza danych surowych ujawniła, że opinie wielu respondentów na temat ważności poszczególnych cech usługi bankowej nie są spójne. Prawie pełną zgodność opinii wyrażaną na obu zastosowanych skalach uzyskano dla 10% badanych osób, bardzo wysoką zgodność- dla około 50% osób. W przypadku osób o stabilnych opiniach, tylko współczynnik korelacji r Pearsona daje zbieżne wyniki z miernikiem zaproponowanym przez autorkę. Uzyskane wyniki świadczą o tym, że jeśli respondent ma opinię na dany temat, to potrafi posługiwać się skalami silnymi, jednak kolejność cech na obu skalach nie jest zachowana. (streszcz. oryg.)

In the article the author makes an attempt to detect the outliers in the market research based on the consumers' opinions. The author considers their influence on the final results of analysis of the importance of the bank service features in the context of the consumers' opinion stability. The results obtained for two different scales allow observation that use of mean values gives almost full conformity for the importance coefficients of 13 features - criterions of bank service assessment. Deeper analysis of the raw data reveals that many of the respondents' opinions about the importance of the bank service individual features are incoherent. Almost full opinions' conformity for both of the used scales was obtained for 10% tested people, very high conformity - for about 50% people. In case of people whose opinions are constant only the Pearson coefficient of correlation gives results convergent with the measure suggested by the author. The research results show that if a respondent has the stable opinion about the research subject, then he is able to use metric scales, but the feature order on both scales is not always kept. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Barnett V., Lewis T., Outliers in Statistical Data, Wiley and Sons, New York 1978.
  2. Howkins D. M., Identification of Outliers, Champan and Hall, London 1980.
  3. Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z wykorzystaniem programu STATISTICA PL na przykładach z medycyny, tom II, Kraków 2000.
  4. Stobiecka J., Pomiar stabilności opinii respondentów na skalach szacunkowych. W: Zastosowania metod ilościowych, red. J. Dziechciarz, "Ekonometria", nr 13, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lanego we Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 72-84.
  5. Volk W., Statystyka stosowana dla inżynierów, Wydawnictwo Naukowo- Techniczne, Warszawa 1965.
  6. Zeliaś A., Wykrywanie obserwacji nietypowych w badaniach ekonomicznych, w: Rozważania o gospodarce. Teoria i praktyka, red. Z. Paszek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa- Kraków. 1996, s. 119-131.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu