BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartkowiak Ryszard
Tytuł
Granice wzrostu gospodarczego a rozwój ekonomii : wybrane zagadnienia ekonomii neoklasycznej i ekonomii rozwoju
Limits to Economic Growth and the Development of Economics : Selected Issues of Neoclassical Economics and the Economics of Development
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2005, nr 534, 161 s., rys., tab., bibliogr. s.156-161
Słowa kluczowe
Teoria ekonomii, Doktryny ekonomiczne, Ekonomia neoklasyczna, Historia gospodarcza, Wzrost gospodarczy, Rozwój demograficzny, Przegląd literatury
Economic theory, Economic doctrine, Neoclassical economy, Economic history, Economic growth, Demographic development, Literature review
Abstrakt
Tematem pracy jest ewentualna zmiana paradygmatu ekonomii będąca odpowiedzią na zmiany dokonujące się w przyrodzie i w gospodarce. Przedstawiono usytuowanie prowadzonej przez ludzi działalności gospodarczej w kontekście przyrodniczym, a także adekwatność nauki o gospodarowaniu do zmieniających się zasad gospodarowania. Omówiono proces wzrostu produktu, którego opisowi służy funkcja produkcji. Zaprezentowano ekonomię neoklasyczną, będącą obecnym paradygmatem ekonomii, koncentrując się na wzroście produktu w skali światowej. Zwrócono uwagę na problem wzrostu liczby ludności świata prowadzący do wystąpienia terytorialno-przyrodniczych granic wzrostu gospodarczego. Czynniki te będą miały wpływ na przyszłe procesy gospodarcze na świecie, co w konsekwencji spowoduje zmianę paradygmatu ekonomii. Autor sugeruje, że miejsce ekonomii neoklasycznej zajmie inna nauka, którą - ze względu na podstawowy problem, z jakim się zetknie - można nazwać ekonomią przetrwania.

The subject of this work is a possibility of an economics' paradigm change as a response to changes in nature and economy. The natural-environment context of human activity was presented and the adherence of management science to the constantly changing rules of management was evidenced. The process of a product growth was discussed, with a production function applied to its description. Focusing on a world-wide scale product growth, a present paradigm of economics i.e. neo-classical economics was presented. The problem of the growing world population was addressed, which leads to the territorial and environmental boundaries of economic growth to emerge. Such factors will shape world's economic processes of the future and, as a result, bring about the change of a paradigm in economics. It has been suggested that the neo-classical economics will be replaced by a science which, due to the very dilemma it will be faced with, can be named the economics of survival. (JW)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abraham-Frois G. [1986] Elements de dynamique économique (fluctuations et croissance), Mémentos Dalloz, Paris.
 2. Allen R. [1975] Teoria makroekonomiczna. Ujęcie matematyczne, PWN, Warszawa (wyd. oryg. 1965).
 3. Barbag J. [1974] Geografia polityczna ogólna, PWN, Warszawa.
 4. Barro R. [1997] Determinants of economic growth. A cross-country empirical study, The MIT Press, Cambridge (Massachusetts).
 5. Barro R., Sala-i-Martin X. [1995] Economic growth, The McGraw-Hill Comp., New York.
 6. Bartkowiak R. [2000] Modele wzrostu gospodarczego w ramach nurtu keynesowskiego, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH" nr 15.
 7. Bartkowiak R. [2001] Rozwój ludności świata i prawa nim rządzące, SGH, Warszawa.
 8. Bartkowiak R. [2002] Miejsce prawa rynków Saya w teorii ekonomii, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH" nr 25.
 9. Bartkowiak R. [2002a] Zarys rozwoju teorii dynamiki gospodarczej, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH" nr 26.
 10. Bartkowiak R. [2003] Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa.
 11. Bartkowiak R. [2003a] Nature, human population and output produced. A geographic-population approach to economic issues, SGH, Warszawa.
 12. Basu K. [2001] On the goals of development, w: Frontiers of development economics. The future in perspective, red. G. Meier, J. Stiglitz, World Bank & Oxford University Press, Oxford-New York.
 13. Becker G. [1993] A treatise on the family, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts)-London.
 14. Becker G., Glaeser E., Murphy K. [1999] Population and economic growth, "American Economic Review" Vol. 89 (May).
 15. Benham F. [1958] The Colombo Plan and other essays, Oxford University Press, London.
 16. Blaug M. [1994] Teoria ekonomii. Ujecie retrospektywne, WN PWN, Warszawa (wyd. oryg. 1985).
 17. Boserup E. [1965] The conditions of agricultural growth. The economics of agrarian change under population pressure, Alien & Unwin, London.
 18. Brown L. [1987] Ursachen der demographischen falle, w: Zur Lage der Welt 87/88. Daten für das Überleben unseres Planeten. Worldwatch Institute report, red. L. Brown, Fischer Verlag, Frankfurt am Main.
 19. Brown L. [2003] Plan B. Rescuing a planet under stress and a civilization in trouble, W.W. Norton & Comp., New York-London.
 20. Büchel W. [1981] Die Macht des Fortschritts. Plädoyer für Technik und Wissenschaft, Wirtschaftsverlag Längen-Müller/Herbig, München.
 21. Cameron R. [1996] Historia gospodarcza świata. Od paleolitu do czasów najnowszych, KiW, Warszawa (wyd. oryg. 1993).
 22. Carr-Saunders A. [1937] World population. Past growth and present trends, Clarendon Press, Oxford.
 23. Cezanne W. [1993] Allgemeine Volkswirtschaftslehre, R. Oldenbourg Verlag, München-Wien.
 24. Clark C. [1980] Population growth and land use, The Macmillan Press, London-Basingstoke.
 25. Crafts N. [2001] Historical perspectives on development, w: frontiers of development economics. The future in perspective, red. G. Meier, J. Stiglitz, World Bank & Oxford University Press, Oxford-New York.
 26. Czaja S., Fiedor B., Jakubczyk Z. [1993] Ekologiczne uwarunkowania wzrostu gospodarczego w ujęciu współczesnej teorii ekonomii, Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 27. Darwin K. [1955] O pozostawaniu gatunków drogą doboru naturalnego, czyli o utrzymaniu się doskonalszych ras w walce o byt, PWRiL, Warszawa (wyd. oryg. 1859).
 28. Eigen M., Winkler-Oswatitsch R. [1983] Gra. Prawa natury sterują przypadkiem, PIW, Warszawa (wyd. oryg. 1975).
 29. Ekelund R., Hebert R. [1983] A history of economic theory and method, McGraw-Hill Book Comp., New York.
 30. Eisenhans H. [1979] Grundlagen der Entwicklung der kapitalistischen Weltwirtschaft, w: Kapitalistische Weltökonomie. Kontroversen über ihren Ursprung und ihre Entwicklungsdynamik, red. D. Senghaas, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main.
 31. Epstein P. [2000] Globalne ocieplenie - czym nam grozi?, "Świat Nauki" (pol. ed. "Scientific American") nr 4.
 32. Faber M., Niemes H., Stephan G. [1995] Entropy, environment and resources. An essay in physico-économies, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg.
 33. Felderer B., Homburg S. [1987] Makroökonomik und neue Makroökonomik, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg.
 34. Fiedor B. [1999] Bilans płatniczy a wzrost gospodarczy. Perspektywa długookresowa, "Ekonomista" nr 1/2.
 35. Fogel R. [1999] Catching up with the economy, "American Economic Review" Vol. 89 (March).
 36. Froyen R. [1986] Macroeconomics. Theories and policies, Macmillan Publ. Comp., New York-London.
 37. Galor O., Weil D. [1999] From Malthusian stagnation to modern growth, "American Economic Review" Vol. 89 (May).
 38. Gleick P. [2001] Liczy się każda kropla, "Świat Nauki" (pol. ed. "Scientific American") nr 11.
 39. Gourou P. [1973] Kraje tropikalne, PWN, Warszawa (wyd. oryg. 1969; wyd. l - 1947).
 40. Gribbin M., Gribbin J. [1999] Być człowiekiem. Ewolucyjne spojrzenie na ludzkość, Wyd. Philip Wilson, Warszawa (wyd. oryg. 1993).
 41. Hansen A. [1939] Economic progress and declining population growth, "American Economic Review" Vol. 29 (March).
 42. Hansen J. [2004] Klimatyczna bomba z opóźnionym zapłonem, "Świat Nauki" (pol. ed. "Scientific American") nr 4.
 43. Hausmann R. [2001] Prisoners of geography, "Foreign Policy" (January-February).
 44. Herzog H., Eliasson B., Kaarstad O. [2000] Wyłapywanie gazów cieplarnianych, "Świat Nauki" (pol. ed. "Scientific American") nr 5.
 45. Hirsch F. [1976] Social limits to growth, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts)-London.
 46. Hoff K., Stiglitz J. [2001] Modem economic theory and development, w: Frontiers of development economics. The future in perspective, red. G. Meier, J. Stiglitz, World Bank & Oxford University Press, Oxford-New York.
 47. Holzer J. [2003] Demografia, PWE, Warszawa.
 48. Homer-Dixon T., Boutwell J., Rathjens G. [1994] Umwelt-Konflikte, "Spektrum der Wissenschaft. Digest: Umwelt - Wirtschaft" (niem. ed. "Scientific American").
 49. Houghton R., Woodwell G. [1994] Globale Veränderung des Klimas, "Spektrum der Wissenschaft. Digest: Umwelt - Wirtschaft" (niem. ed. "Scientific American").
 50. Jay P. [2001] Keynes versus Darwin, "Foreign Policy" (January-February).
 51. Johnson G. [2000] Population, food and knowledge, "American Economic Review" Vol. 90 (March).
 52. Kaldor N. [1961] Capital accumulation and economic growth, w: The theory of capital, red. F. Lutz, Macmillan, London (przedruk w: Further essays on economic theory, Duckworth, London 1978).
 53. Kennedy P. [1994] Mocarstwa świata. Narodziny - rozkwit - upadek. Przemiany gospodarcze i konflikty zbrojne w latach 1500-2000, KiW, Warszawa (wyd. oryg. 1988).
 54. Kołodko G. [2002] Globalizacja - zacofanie - rozwój, "Ekonomista" nr 6.
 55. Kowalik T. [2000] Współczesne systemy ekonomiczne. Powstawanie, ewolucja, kryzys, Wyd. WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 56. Kozłowski S. [2004] Systemy ekonomiczne, Wyd. UMCS, Lublin.
 57. Kremer M. [1993] Population growth and technological change: One million B.C. to 1990, "Quarterly Journal of Economics" Vol. 108 (August).
 58. Kromphardt J. [1993] Wachstum und Konjunktur. Grundlagen der Erklärung und Steuerung des Wachstumsprozesses, Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen, Göttingen.
 59. Krugman P. [1999] Development, geography and economic theory, The MIT Press, Cambridge (Massachusetts)-London.
 60. Kuhn T. [1985] Dwa bieguny. Tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych, PIW, Warszawa (wyd. oryg. 1977).
 61. Kuznets S. [1976] Wzrost gospodarczy narodów. Produkt i struktura produkcji, PWE, Warszawa (wyd. oryg. 1971).
 62. Landes D. [2000] Bogactwo i nędza narodów. Dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak ubodzy, Muza, Warszawa (wyd. oryg. 1998).
 63. Landes D. [2000a] Zivilisation auf dünnem Eis, "Wirtschaftswoche" nr 1/2.
 64. Landreth H., Colander D. [1998] Historia myśli ekonomicznej, WN PWN, Warszawa (wyd. oryg. 1994).
 65. Lange O. [1978] Ekonomia polityczna, PWN, Warszawa (wyd. oryg. 1959).
 66. Leibenstein H. [1954] A theory of economic-demographic development, Princeton University Press, Princeton (New Jersey).
 67. Lines M. [1996] Dynamika i niepewność, w: Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. Podręcznik dla studentów i praktyków, red. H. Folmer, L. Gabel, H. Opschoor, Krupski i S-ka, Warszawa.
 68. Łukaszewicz A. [2001] Dylematy ekonomiczne przełomu stuleci, Key Text, Warszawa.
 69. Malthus T. [1992] An essay on the principle of population; or a view of its past and present effects on human happiness; with an inquiry into our prospects respecting the future removal or mitigation of the evils which it occasions, wybór D. Winch, Cambridge University Press, Cambridge (wyd. 1 - 1798).
 70. Mankiw G., Romer D., Weil D. [1992] A contribution to the empirics of economic growth, "Quarterly Journal of Economics" Vol. 107 (May).
 71. Marks K. [1951] Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, KiW, Warszawa (wyd. oryg. 1867).
 72. Martin R. [1999] The new "geographical turn" in economics: some critical reflections, "Cambridge Journal of Economics" Vol. 23 (January).
 73. Maryański A. [1977] Ludność świata, PWN, Warszawa.
 74. McEvedy C. [1995] The Penguin atlas of African history, Penguin Books, London.
 75. Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J., Behrens W. [1973] Granice wzrostu. Raport dla Klubu Rzymskiego, PWE, Warszawa (wyd. oryg. 1972).
 76. Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J. [1995] Przekraczanie granic. Globalne załamanie czy bezpieczna przyszłość? Raport dla Klubu Rzymskiego, Centrum Uniwersalizmu przy Uniwersytecie Warszawskim i Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim, Warszawa (wyd. oryg. 1992).
 77. Meier G. [2001] The old generation of development economists and the new, w: Frontiers of development economics. The future in perspective, red. G. Meier, J. Stiglitz, World Bank & Oxford University Press, Oxford-New York.
 78. Mesarovic M., Pestel E. [1977] Ludzkość w punkcie zwrotnym. Raport dla Klubu Rzymskiego, PWE, Warszawa (wyd. oryg. 1974).
 79. Mill J.S. [1965-66] Zasady ekonomii politycznej i niektóre jej zastosowania do filozofii społecznej, PWN, Warszawa (wyd. oryg. 1848).
 80. Mishan E. [1986] Spór o wzrost gospodarczy, PIW, Warszawa (wyd. oryg. 1977).
 81. Myrdal G. [1971] The challenge of world poverty. A world anti-poverty programme in outline, Penguin Books, London.
 82. Myrdal G. [1973] Against the stream. Critical essays on economics, Pantheon Books, New York.
 83. Nagel E. [1970] Struktura nauki. Zagadnienia logiki wyjaśnień naukowych, PWN, Warszawa (wyd. oryg. 1961).
 84. Nelson R., Winter S. [1982] An evolutionary theory of economic change, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts)-London.
 85. North D. [1981 ] Structure and change in economic history, W.W. Norton & Comp., New York-London.
 86. Osiatyński J. [1978] Kapitał, podział, wartość. Kryzys ekonomii neomarginalistycznej, PWN, Warszawa.
 87. Passet R. [1985] De Newton à Prigogine: les métamorphoses de l'économie, "Science no 1" nr 2.
 88. Piasecki R. [2003] Rozwój gospodarczy a globalizacja. Ekonomia rozwoju w zderzeniu z rzeczywistością, PWE, Warszawa.
 89. Pupion G., Poulalion G. [1980] Macroéconomie. Fondements et formalisation, Vuibert, Paris.
 90. Ray D. [1998] Development economics, Princeton University Press, Princeton (New Jersey).
 91. Ricardo D. [1957] Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, PWN, Warszawa (wyd. oryg. 1817).
 92. Romer D. [2000] Makroekonomia dla zaawansowanych, WN PWN, Warszawa (wyd. oryg. 1996).
 93. Rostow W. [1960] The stages of economic growth. A Non-Communist Manifesto, Cambridge University Press, Cambridge (Massachusetts).
 94. Rostow W. [1990] Theories of economic growth from David Hume to the present. With a perspective on the next century, Oxford University Press, New York-Oxford.
 95. Rostow W. [2001] The economics of a stagnant population, w: Frontiers of development economics. The future in perspective, red. G. Meier, J. Stiglitz, World Bank & Oxford University Press, Oxford-New York.
 96. Ruffle J., Sournia J.-C. [1996] Historia epidemii. Od dżumy do AIDS, Wyd. W.A.B., Warszawa (wyd. oryg. 1993).
 97. Russell B. [1995] Mądrość Zachodu, Wyd. Penta, Warszawa (wyd. oryg. 1959).
 98. Sachs I. [1990] Trwały rozwój. Od koncepcji normatywnej do działania, "Ekonomista" nr 2/3.
 99. Sachs J. [1997] The limits of convergence. Nature, nurture and growth, "The Economist" nr 8021.
 100. Say J.-B. [1960] Traktat o ekonomii politycznej, czyli prosty wykład sposobu, w jaki się tworzą, rozdzielają i spożywają bogactwa, PWN, Warszawa (wyd. oryg. 1803).
 101. Schultz T. [1986] In Menschen investieren. Die Ökonomik der Bevölkerungsqualität, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen (wyd. oryg. 1981).
 102. Schumpeter J. [1960] Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa (wyd. oryg. 1912).
 103. Scott M. [1989] A new view of economic growth, Clarendon Press, Oxford.
 104. Seers D. [1979] The meaning of development, w: Development theory. Four critical studies, red. D. Lehmann, Frank Cass & Comp., London.
 105. Sen A. [1994] Lebensstandard und Lebenserwartung, "Spektrum der Wissenschaft. Digest: Umwelt - Wirtschaft" (niem. ed. "Scientific American").
 106. Simon J. [1977] The economics of population growth, Princeton University Press, Princeton (New Jersey).
 107. Smith A. [1954] Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa (wyd. oryg. 1776).
 108. Solow R. [1956] A contribution to the theory of economic growth, "Quarterly Journal of Economics" Vol. 70 (February).
 109. Solow R. [1963] Capital theory and the rate of return, North-Holland Publ. Comp., Amsterdam.
 110. Solow R. [2000] Growth theory. An exposition, Oxford University Press, New York-Oxford.
 111. Solow R. [2002] W stronę makroekonomii średniego okresu, "Gospodarka Narodowa" nr 11/12.
 112. Stankiewicz W. [1998] Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa.
 113. Stiglitz J. [2004] Globalizacja, WN PWN, Warszawa.
 114. Stiglitz J. [2004a] Informacja i zmiana paradygmatu w ekonomii, "Gospodarka Narodowa" nr 3 i 4 (wyd. oryg. 2001).
 115. Tinbergen J. [1978] O nowy ład międzynarodowy/. Raport dla Klubu Rzymskiego, PWE, Warszawa (wyd. oryg. 1976).
 116. Todaro M. [1992] Economics for a developing world. An introduction to principles, problems and policies for development, Longman, London-New York.
 117. Todaro M., Smith S. [2002] Economic development, Addison Wesley, Boston.
 118. Urłanis B. [1966] Ludność świata, PWE, Warszawa.
 119. Wallerstein I. [1979] Aufstieg und künftiger Niedergang des kapitalistischen Weltsystems. Zur Grundlegung vergleichender Analyse, w. Kapitalistische Weltökonomie. Kontroversen über ihren Ursprung und ihre Entwicklungsdynamik, red. D. Senghaas, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main.
 120. Wojtyna A. [2000] Ewolucja keynesizimu a główny nurt ekonomii, WN PWN, Warszawa.
 121. Wojtyna A. [2001] Czy tradycyjna ekonomia pozwala zrozumieć nową gospodarkę?, VII Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa.
 122. Wojtyna A. [2002] Nowe kierunki badań nad rolą instytucji we wzroście i transformacji, "Gospodarka Narodowa" nr 10.
 123. Wyrozembski Z. [1959] Dawid Ricardo. Studium historyczno-teoretyczne, PWN, Warszawa.
 124. Żylicz T. [1996] Cele, zasady i ograniczenia polityki ochrony środowiska, w: Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. Podręcznik dla studentów i praktyków, red. H. Folmer, L. Gabel, H. Opschoor, Krupski i S-ka, Warszawa.
 125. Żylicz T. [2004] Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, PWE, Warszawa.
 126. Żyżyński J. [2004] Globalizacja - iluzje, nadzieje, obawy i szansę, "Ekonomista" nr 1.
 127. Opracowania encyklopedyczne i statystyczne
 128. International historical statistics. Africa, Asia & Oceania. 1750-1993 [1998], red. B. Mitchell, Macmillan Reference, London-Basingstoke.
 129. Philip's encyclopedic world atlas [1992], red. R. Widdows, C. Rayner, George Philip, London.
 130. State of the World [2003] A Worldwatch Institute Report on progress toward a sustainable society, W.W. Norton & Comp., New York-London.
 131. State of the World [2004] A Worldwatch Institute Report on progress toward a sustainable society. Special focus: The consumer society, W.W. Norton & Comp., New York-London.
 132. Statistical Yearbook 1990/91 [1993], United Nations, New York.
 133. Statistical Yearbook 1995 [1997], United Nations, New York.
 134. Vital Signs [2003] The trends that are shaping our future, Worldwatch Institute in cooperation with the United Nations Environment Programme, W.W. Norton & Comp., New York-London.
 135. World Development Report [2003] Sustainable development in a dynamic world. Transforming institutions, growth and quality of life, The World Bank & Oxford University Press, Washington DC.
 136. World Development Report [2004] Making services work for poor people, The World Bank & Oxford University Press, Washington DC.
 137. World population prospects. The 2000 revision [2001], United Nations, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu