BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Plebaniak Joanna
Tytuł
Wskaźnik giełdy jako jednorównaniowy liniowy model ekonometryczny
The Stock Exchange Index as a One-Equation Linear Econometric Model
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2002, nr 500, 190 s., tab., bibliogr. 44 poz., Aneks
Słowa kluczowe
Modele ekonometryczne, Wskaźniki finansowe, Giełda, Rynek papierów wartościowych, Indeks giełdowy, Analiza danych statystycznych, Giełda papierów wartościowych
Econometric models, Financial indicators, Stock exchange, Securities market, Stock market indexes, Statistical data analysis, Stock market
Firma/Organizacja
Giełda Paryska
Abstrakt
Przedmiotem rozważań jest próba naukowej identyfikacji wskaźnika rynku (funkcjonującego na giełdzie) oraz propozycja stworzenia takiego wskaźnika, który najlepiej charakteryzowałby procesy zachodzące na rynkach papierów wartościowych i pozwalał na zastosowanie go na różnych giełdach. Przedstawiono zagadnienia dotyczące funkcjonowania giełdy, analizy fundamentalnej oraz technicznej, a także nierówności Z. Hellwiga w odniesieniu do powiązań korelacyjnych występujących pomiędzy podmiotami giełdy. Omówiono własności macierzy uniwersalnej oraz modelu określonego przez regularną parę korelacyjną z uniwersalną macierzą korelacji. Przedstawiono propozycję traktowania wskaźnika giełdy jako jednorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego, w którym zmiennymi objaśniającymi są wskaźniki mierzące stopy zwrotu spółek występujących na giełdzie. Następnie model ten poddano weryfikacji, stosując go do wybranych spółek obecnych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1997-2000 oraz do spółek rynku podstawowego giełdy paryskiej.

This study aims at both a scientific identification of the market index in use at stock exchange and devising an index that would best represent processes on securities markets and be applicable to many stock exchange systems. The issues under consideration included: the functioning of the stock exchange, a fundamental and technical analysis and the Z. Hellwig's inequality describing correlation links between the stock exchange subjects. The properties of a universal matrix were discussed. The econometric model, which can be determined by a regular correlation pair with one component being a universal matrix, was estimated and verified. A stock exchange index in a form of a one-equation linear econometric model with the listed companies' returned rates indicators as descriptive variables was recommended. The latter model was applied to selected companies listed on both the Warsaw Stock Exchange in 1997-2000 and on the Paris Stock Exchange. (JW)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Charemza W., Deadman D. F.: Nowa ekonometria. Warszawa, PWE 1997.
 2. Chów G. C.: Ekonometria". Warszawa, PWN 1995.
 3. Domański Cz.: Testy statystyczne. Warszawa, PWE 1990.
 4. Domański Cz., Pruska K.: Testy nieparametryczne. Warszawa, PWE 2000.
 5. Goldberger A. S.: Teoria ekonometrii. Warszawa, PWE 1972.
 6. Podgórska M. [red.]: Ekonometria. Warszawa, SGH 1996.
 7. Hellwig Z.: Przechodniość relacji skorelowania zmiennych losowych i płynące stąd wnioski ekonometryczne. "Przegląd Statystyczny" nr 3, Warszawa 1996.
 8. Jakubczyc J.: Jednorównaniowe modele ekonometryczne. Warszawa, PWE 1982.
 9. Jajuga K., Jajuga T.: Jak inwestować w papiery wartościowe. Warszawa, PWN 1993.
 10. Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje. Warszawa, PWN 1996.
 11. Jajuga K., Jajuga T.: Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Warszawa, PWN 1998.
 12. Kolupa M.: Macierze brzegowe w badaniach ekonometrycznych. Warszawa, PWE 1982.
 13. Kolupa M.: Indeks giełdowy jako jednorównaniowy liniowy model ekonometryczny. "Rector's Lecture" nr 35, Kraków 1997.
 14. Kolupa M., Plebaniak J.: O statystycznej istotności modelu określonego przez regularną par ą korelacyjną. "Przegląd Statystyczny" nr 3, Warszawa 1994.
 15. Kolupa M., Plebaniak J.: Zależność pomiędzy współczynnikami korelacji r,, r, oraz r j na tle nierówność Z. Hellwiga. "Przegląd Statystyczny" nr 1, Warszawa 1999.
 16. Kolupa M., Plebaniak J.: O nierówności Hellwiga. "Przegląd Statystyczny" nr 1 - 2, Warszawa 2000.
 17. Kolupa M., Plebaniak J.: Budowa portfela lokat. Warszawa, PWE 2000.
 18. Kolupa M., Plebaniak J.: Prognozowanie wskaźnika giełdy, tytuł całości: Mikroekonometria w teorii i praktyce, red. naukowy prof. zw. dr hab. Hozer J. "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 320, Szczecin 2001.
 19. Marcinkowska-Lewandowska W., Plebaniak J., Serwa D.: Stacjonarność szeregów obserwacji zmiennych rynku kapitałowego, maszynopis powielony. Warszawa, SGH 2000.
 20. Nowak E., [red.]: Matematyka i statystyka finansowa. Warszawa, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce 1994.
 21. Pielechaty E.: Ekonomiczne determinanty ustalania cen na giełdzie. Warszawa, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce 1994.
 22. Plebaniak J.: Macierz uniwersalna - przegląd własności, maszynopis powielony. Warszawa, SGH 1994.
 23. Plebaniak J.: Model ekonometryczny wskaźnika giełdy, maszynopis powielony. Warszawa, SGH 1996.
 24. Plebaniak J.: Statystyczno-ekonometryczna analiza działalności giełdy, maszynopis powielony. Warszawa, SGH 1997.
 25. Plebaniak J.: Jak szacować model ekonometryczny stanowiący wskaźnik giełdy, "Zeszyty Naukowe Kolegium Analiz Ekonomicznych" nr 5. Warszawa, SGH 1997.
 26. Plebaniak J.: Spojrzenie statystyczno-ekonometryczne na działalność giełdy w okresie od stycznia 1996 do grudnia 1997, maszynopis powielony. Warszawa, SGH 1998.
 27. Plebaniak J.: O pewnej zależności pomiędzy pewnymi współczynnikami korelacji. "Przegląd Statystyczny" nr 1, Warszawa 1998.
 28. Plebaniak J.: Kryterium agresywności w doborze spółek do modelu objaśniającego wskaźnik giełdy, maszynopis powielony. Warszawa, SGH 2000.
 29. Pomianowska J., Hauke J.: Związki korelacyjne w świetle nieujemnej określoności macierzy. "Przegląd Statystyczny" nr 3, Warszawa 1987.
 30. "Rocznik giełdowy 2001", oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych.
 31. Sharpe W. F.: Capital asset prices a theory of market equilibrium under conditions of risk. "Journal of Finance" 1964, vol. 19.
 32. Sharpe W. F.: A Simplified model for portfolio analysis. "Management Science", 1963, vol.2.
 33. Smaga Cz.: Ryzyko i zwrot w inwestycjach. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1995.
 34. Socha J.: Zrozumieć giełdę. Warszawa, Olimpus 1994.
 35. Śleszyński Z.: O zależności współczynnika korelacji akcji oraz ich współczynników beta dla jednowskaźnikowych modeli Sharpe'a. "Przegląd Statystyczny" nr 1, Warszawa 1998.
 36. Tarczyński W.: Analiza dyskryminacyjna na giełdzie papierów wartościowych. "Przegląd Statystyczny" nr 1, Warszawa 1995.
 37. Tarczyński W.: Rynki kapitałowe - Metody ilościowe, t. I. Warszawa, Agencja Wydawnicza Placet, 1997.
 38. Tarczyński W.: Rynki kapitałowe - Metody ilościowe, t. II. Warszawa, Agencja Wydawnicza Placet, 1997.
 39. Tarczyński W.: Fundamentalny portfel papierów wartościowych. Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 1999.
 40. Theil H.: Zasady ekonometrii. Warszawa PWN, 1979.
 41. Zeliaś A. [red.]: Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych. Warszawa, PWN 1982.
 42. Zając K.: Zarys metod statystycznych. Warszawa, PWE 1994.
 43. www.gwp.com.pl
 44. www.bourse-de-paris.fr
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu