BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Biesiada Anita, Kutkowska Barbara, Południak Alicja
Tytuł
Wpływ długości cyklu produkcyjnego i poziomu intensywności nakładów na opłacalność produkcji rolniczej
Influence of the Long Duration of Production Cycle and Intensity of Inputs on Profitability of Farm Production
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2004, R. 3, nr 1, s. 5-17, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Koszty produkcji, Produkcja rolna, Ocena opłacalności produkcji, Rentowność produkcji
Production costs, Agricultural production, Estimation of profitability production, Profitability of production
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem przedstawionych w artykule badań było stwierdzenie, jaki wpływ na koszty utraconych korzyści zamrożenia kapitału obrotowego ma długość cyklu produkcyjnego w klasycznej produkcji rolniczej i w produkcji ogrodniczej. Na podstawie badań określono także opłacalność i próg rentowności obu typów produkcji w warunkach Dolnego Śląska. Badania wykazały, że długość cyklu produkcyjnego miała wpływ na udział kosztów utraconych korzyści zamrożenia kapitału w kosztach całkowitych, jednakże poziom kosztów utraconych korzyści zamrożenia kapitału był relatywnie niski w obu typach produkcji, co wynika przede wszystkim z niskiej stopy oprocentowania depozytu bankowego i niskiego poziomu intensywności upraw, tak więc koszty te nie wpłynęły w istotny sposób na opłacalność produkcji rolniczej i ogrodniczej.

The aim of presented investigationes was ascertainment how influence had the long duration of production cycles on opportunity costs of frozen working capital in the plant and horticulture production. Profitability and threshold of profitability both types of farm production were determined in conditions of Lower Silesia region basing on these studies. The reasearches shown that long duration oh production cycles had influence ont the percentage of opporunity costs of frozen working capital in total costs of the production, although the level of these costs was relativly low in both types of farm production. It was first of all result of low rate of deposit bank and low level of intensity of crops. These opportunity costs of frozen working capital didn't influence substantially on the profitability of plant and hoticulture production. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowski Z., 1973. Podstawy ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych. PWRiL, Warszawa.
 2. Fereniec J., 1999. Ekonomika i organizacja rolnictwa. Wydawnictwo Key Text. Warszawa.
 3. Froncford A.J., 1991. Wybrane problemy finansów w amerykańskim systemie ekonomicznym. Skrypt AE im. O. Langego we Wrocławiu.
 4. Jarugowa A. i inni, 1991. Metody kalkulacji. Koszty, ceny, decyzje. PWE, Warszawa.
 5. Kiziukiewicz T., Sawicki K., 1993. Sprawozdawczość i informacje finansowe dla menadżera. Wydawnictwo Ekspert, Wrocław.
 6. Kutkowska B., Południak A., 2000. Opłacalność produkcji rolniczej w gospodarstwach indywidualnych położonych w Sudetach. Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu, nr 392, 177-196.
 7. Ludwiczak J., 1978. Podstawy rachunku ekonomicznego w gospodarstwie rolnym. Skrypt AR we Wrocławiu, nr 178.
 8. Ludwiczak J., 1989. Rachunkowość rolnicza. Skrypt AR we Wrocławiu, nr 345.
 9. Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2001. GUS, Warszawa.
 10. Skarżyńska A., Augustyniak-Grzymek J., 2002. Koszty jednostkowe produkcji rolniczej w gospodarstwie w 2001 roku. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4-5, 107-169.
 11. Skov A., Niels, 1991. Finanse i zarządzanie. Wydawnictwo Placet, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu