BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czekaj Jan (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Metody zarządzania informacją w przedsiębiorstwie
Methods of Information Management in Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, 2000, nr 143, 246 s., tab., rys., bibliogr. s.223-236, Załącznik
Słowa kluczowe
System informacyjny przedsiębiorstwa, Zarządzanie informacją, Proces informacyjny, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Przegląd literatury, Rozprawa habilitacyjna
Information system of enterprises, Information management, Information process, Enterprise competitiveness, Literature review, Habilitation thesis
Abstrakt
Niniejszy artykuł skupia się na zarządzaniu informację w przedsiębiorstwie I stanowi przegląd, jak i klasyfikację, najbardziej typowych metod wykorzystywanych w organizacjach, żeby poprawić jakość i wydajność systemów zarządzania informacją. Część pierwsza przedstawia rolę informacji jako jednego z elementów strategicznych zasobów przedsiębiorstwa. Druga część zawiera przegląd wybranych krajowych i zagranicznych metod zarządzania informacją. W części trzeciej autor omawia rezultaty jakie można osiągnąć dzięki klasyfikacji metod zarządzania informacją.(AT)

This article focuses on information management and offers a review and classification of the most typical organisational methods employed to improve information systems in enterprises. Part one illustrates the role played by information as a strategic resource of enterprises. Part two of the article includes a review of selected domestic and foreign methods of information management. Part three discusses the results arising from a classification of information management methods.(AT)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiak A. [1998], Kształtowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 6.
 2. Ader M. [1996], Management collectif de l'information, INSEP Editions, Paris.
 3. Adler R.B. [1986], Communicating at Work. Principles and Practices for Business and the Professions, New York.
 4. Afanasjew W.G. [1975], Naukowe zarządzanie społeczeństwem, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 5. Afanasjew W.G. [1979], Človek a riadienie společnosti, Vyd. Pravda, Bratislava.
 6. Aldag R.J., Stearns T.M. [1987], Management, South Western Publ., Cincinnati.
 7. Altkorn J. [1995], Informacyjne funkcje znaków towarowych, "Handel Wewnętrzny", nr 5-6.
 8. Analiza wartości procesów informacyjnych [1980], Z. Martyniak, J. Czekaj, M. Lisiński, A. Potocki, R. Siedlarz, W. Wdowiak [w:] Problemy informacji w organizacji i zarządzaniu [1980], pod red. A. Stabryly i J. Trzcienieckiego, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
 9. Andersen D., Belardo S., Dawes S. [1994], Strategie Information Management: Conceptual Frameworks for the Public Sector, "Public Productivity & Management Review" nr 4.
 10. Ansoff H.I. [1985], Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa.
 11. Ashby W.R. [1985], Wstęp do cybernetyki, PWE, Warszawa.
 12. Aquillar F. [1967], Scanning the Business Environment, Маc Millаn, New York.
 13. Babiński G., [1980], Wybrane zagadnienia z metodologii socjologicznych badań empirycznych, Kraków.
 14. Bajcura A. [1981], Funkcje organizacji a funkcje zarządzania, "Prakseologia", nr 2.
 15. Baugier J.M., Vuillod S. [1993], Strategie zmian w przedsiębiorstwie. Nowoczesna metoda, Poltex, Warszawa.
 16. Bartoli A. [1991], Communication et organisation. Pour une politique générale cohérente, Les Editions d'Organisation, Paris.
 17. Beer S. [1966], Cybernetyka i zarządzanie, PWN, Warszawa.
 18. Beer S. [1975], Platform for Change, Wiley and Sons, London.
 19. Bentley T.J. [1984], The Management Service Handbook, Holt, Reinhart and Winston, London.
 20. Berends S. [1988], Einsatzschwerpunkte von Methoden und Instrumenten der Bürosys-templanung, "Angewandte Informatik", nr 9.
 21. Berman C. [1991], Informacja i aspekty komunikacji, "Zagadnienia Naukoznawstwa", nr 3-4.
 22. Bernad J., Paker M. [1980], Macroscopic de l'entreprise. Systématique appliquée, Paris.
 23. Bieniok H. [1999], Metody sprawnego zarządzania. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 24. Bieńko Z. [1987], Wiarygodność a przydatność informacji gospodarczej [w:] Systemy Informatyczne nr l, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemu Państwowej Informacji Statystycznej GUS, Warszawa.
 25. Biliński W. [1990], Wczesne ostrzeganie w organizacjach gospodarczych i jednostkach administracyjnych, "Przegląd Organizacji", nr 2-3.
 26. Blauner R. [1964], Alienation and Freedom, Chicago.
 27. Blumenthal S. C. [1969], Management Information Systems, Prentice-Hall, New York.
 28. Bocchino W.A. [1975], Systemy informacyjne zarządzania. Narzędzia i metody, WNT, Warszawa.
 29. Borys T. [1980], Elementy teorii jakości, PWN, Warszawa.
 30. Bourbon M. [1986], Méthodologie, Chotard, Paris.
 31. Broil K.P. [1984], Die Kommunikationssystemstudie (KSS) - ein Werkzeug zur Entwicklung von Informationssystemen, Dokumentation IBM Forum 84 für Wissenschaft und Verwaltung, Göttingen.
 32. Buchta D., Messner Z. [1976], Rachunkowość a zarządzanie przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 33. Buckch R. [1985], KIWA - die Kommunikations- und Informationswertanalyse, "Management Zeitschrift IO", nr 11.
 34. Budzanowska M. [1967], Próba klasyfikacji metod zarejestrowanych przez A. Molesa, "Prakseologia", nr 26.
 35. Bullinger H.J. [1991], Handbuch des Informationsmanagement in Unternehmen. Technik, Organisation, Recht, Perspektiven, C .H. Beck Verlagsbuchhandlung, München.
 36. Büroforum 86. Informationsmanagement für die Praxis [1986], Springer Verlag, Berlin-Heidelberg-New York-Tokyo.
 37. Caude R. [1966], Organiser pour vivre, Paris.
 38. Chandler A.D. [1962], Strategy and Structure, MIT Press, Cambridge.
 39. Chajtman S. [1986], Systemy i procesy informacyjne, PWE, Warszawa.
 40. Chaveut A. [1995], Metody zarządzania. Przewodnik, Poltex, Warszawa.
 41. Checkland P. [1981], Systems Thinking, Systems Practice, Wiley, Chichester.
 42. Checkland P., Hallvell S. [1998], Information Systems and Information Systems-Making Sense of the Field, Wiley, Chichester.
 43. Chomątowski S., Sokołowski A. [1978], Taksonomia struktur, "Przegląd Statystyczny", nr 2.
 44. Christmann A. [1988], Kommunales Informationsmanagement, Online, Heft 10.
 45. Cieplik C. K. [1996], Zarządzanie informacją, Prace Naukowe Profesjonalnej Szkoły Biznesu - Szkoły Wyższej nr l, Kraków.
 46. Coad P., Yourdon E. [1991], Object-Oriented Design, Englewood Cliffs.
 47. Coad P., Yourdon E. [1994], Analiza obiektowa, Read Me, Warszawa.
 48. Conso P., Poulain P. [1974], Informatyka i zarządzanie przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa.
 49. Czekaj J. [ 1975], Wykres Clarka w badaniu i usprawnianiu pracy administracyjnej metodą analizy wartości, "Organizacja - Metody - Technika", nr 7.
 50. Czekaj J. [1993a], Metoda FAOR, "Organizacja i Kierowanie", nr l.
 51. Czekaj J. [1993b], Metoda DZA [w:] Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych, pod red. Z. Marty-niaka, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 52. Czekaj J. [1993c], Metoda VAB [w:] Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych, pod red. Z. Martyniaka, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 53. Czekaj J. [1994], Metoda analizy czasów przebiegów (DZA), Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 428.
 54. Czekaj J. [1995], Benchmarking - metoda racjonalizacji organizacji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 9.
 55. Czekaj J. [1997], Metoda analizy struktury komunikacji - KSA, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 486.
 56. Czekaj J. [1998], Nośniki wartości dodanej w procesie informacyjnym, "Organizacja i Kierowanie", nr 2.
 57. Czekaj J. [2000], Próba diagnozy wybranego procesu informacyjnego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 534.
 58. Czekaj J., Kafel T. [2QQQ], Założenia metody analizy łańcucha wartości Portera jako narzędzia określania informacyjnych czynników tworzenia "wartości dodanej" [w:] Zarządzanie informacją i komunikacją. Zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych, pod red. M. Martyniaka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 59. Czekaj J., Martyniak Z. [1995], Zarządzanie informacjami. Aspekt strategiczny, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 3.
 60. Czekaj J., Potocki A. [1990], Me f oda ASTEX, "Problemy Organizacji", nr 3-4.
 61. Czekaj J., Teczkę J. [1998], Audyt organizatorski wybranych procedur administracyjnych w Urzędzie m. Krakowa, Kraków (maszynopis).
 62. Czekaj. J., Martyniak Z., Potocki J. [1991], Nowe metody organizacji i zarządzania, Stabill, Kraków.
 63. Czerniak J. [1970], Informacja i zarządzanie, PWN, Warszawa.
 64. Czeżewski T. [1993], Pisma z etyki i teorii wartości, Wrocław.
 65. Cybernetyka zarządzania w systemach ekonomicznych [1971], pod red. T. Kasprzaka, Warszawa.
 66. Davis G.B., Olson M.H. [1984], Management Informations Systems, McGraw-Hill Book, New York.
 67. Dąbrowski H. [1999], Telepraca - mity i rzeczywistość, "Humanizacja Pracy", nr l.
 68. Debusmann E. [1984], Das VAB - Verfahren zur Analyse und Gestaltung von Bürotätigkeiten, Bern.
 69. Debusmann E. [1985], Integrierte Bürosysteme. Arbeitsprozessorientierte Funktionsintegration. Praxisbeispiel zur Entwicklung neuer Arbeitsstrukturen in einem Unternehmen der Fertigungsindustrie, ONLINE - Kongressbande, KOMMTECH 85, Karlsruhe.
 70. Debusmann E. [1986], Tätigkeitsanalyse beim Einsatz von Informationstechnologien. Das VAB-Verfahren und seine Anwendung in der Praxis, KOMMTECH 86, Essen.
 71. De Marco T. [1979], Structured Analysis and Systems Specification, Englewood Cliffs, Prentice-Hall.
 72. Dickinson В. [1981], Developing Structured Systems, Yourdon Press, New York.
 73. Diebold J. [1965], Focus on Automation, BIM Publication.
 74. Dolińska M. [1995], Strategiczny rozwój systemów informacyjnych, "Przegląd Organizacji", nr 10.
 75. Drevet A. [1971], Les grandes méthodes d'action a l'usage des dirigeants, Paris.
 76. Dúzs J. [1990], (Hrsg.), Information Management - Practice and Education, Budapest.
 77. Elementy zarządzania informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie [1997] pod red. M. Martyniaka, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 78. Ellinger T. [1971], Durchlaufzeit [w:] Handbuch der Organisation, hrsg. von E. Grochla, Stuttgart.
 79. Encyklopedia organizacji i zarządzania [1981], PWE, Warszawa.
 80. Faulkner D., Bowman C. [1996], Strategie konkurencji, Gebethner i Ska, Warszawa.
 81. Filek J. [1984], Od "wartości czegoś" do "wartości samej", Studia Filozoficzne nr 6.
 82. Flakiewicz W. [1972], Optymalizacja zbiorów informacji dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym, Łódź (maszynopis rozprawy doktorskiej).
 83. Flakiewicz W. [1973], Podejmowanie decyzji kierowniczych, PWE, Warszawa.
 84. Flakiewicz W. [ 1977], Systemy informacyjne przedsiębiorstw i instytucji, PWE, Warszawa.
 85. Flakiewicz W. [1978], Informacyjne systemy zarządzania. Zasady budowy. Aspekty semantyczne, PWE, Warszawa.
 86. Flakiewicz W. [1990], Informacyjne systemy zarządzania. Podstawy budowy i funkcjonowania, PWE, Warszawa.
 87. Flakiewicz W. [1991], Od systemu informatycznego do systemu informacyjnego wspartego technologią komputerową, "Informatyka", nr 8.
 88. Flakiewicz W. [1994], Zarządzanie strategiczne informacjami, PWE, Warszawa.
 89. Flakiewicz W., Oleński J. [1989], Cybernetyka ekonomiczna, PWE, Warszawa.
 90. Frank M. [1970], Komunikowanie się w praktyce przedsiębiorstwa, WZ CRZZ, Warszawa.
 91. Fuhrmann S., Kölzer G., Spitzer C. [1990], KSA - Analyse von Kommunikationsstrukturen im Büro [w:] Computer gestützte Methoden für das Informationsmanagement, Hrgs. Schönecker H.G., Nippa M., Baden-Baden.
 92. Furey T.R. [1993], A Six-Step Guide to Process Reengineering, "Planning Review", nr 2.
 93. Gackowski Z. [1974], Projektowanie systemów informacyjnych zarządzania, PWN, Warszawa.
 94. Galambaud B. [1988], Information: outil de management, "Revue Personnel", nr 252.
 95. Galbraith J.R. [1974], Organisation Design : An Information Processing View, "Interfaces" nr 4.
 96. Gane C., Sarson T. [1979], Structured Systems Analysis: Tools and Techniques, Englewood Cliffs, N.Y., Prentice-Hall.
 97. Gatnar E. [1998], Symboliczne metody klasyfikacji danych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 98. Geobel P. [1984], Die organisatorische Problematik lokalen Netzwerke. Eine Zukunftstechnologie erfördert neue Konzepten, "Angewandte Informatik", Heft 7.
 99. Gierszewska G. [1993], Metody analizy strategicznej, "Organizacja i Kierowanie", nr 4.
 100. Gierszewska G., Romanowska M. [1999], Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 101. Giré A. [1988], Théorie ouverte des systèmes, L'Indisciplinare, Lyon.
 102. Gliński B., Kuc R.B., Szczepankowski P. [1996], Zarządzanie strategiczne. Geneza, rozwój, priorytety, Key Text, Warszawa.
 103. Goliszewski J. [1990], Koordynacja systemu zasilania w informacje, "Przegląd Organizacji", nr 11.
 104. Gościński J. [1968], Elementy cybernetyki w zarządzaniu, PWN, Warszawa.
 105. Gościński J. [1971], Projektowanie systemów zarządzania, PWN, Warszawa.
 106. Gościński J. [1987], Rola planowania w sterowaniu ekonomicznym, UW, Warszawa.
 107. Grabiński T. [1992], Metody taksonometrii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 108. Grabiński T., Sokotowski A. [ 1994], Z badań nad efektywnością wybranych procedur taksonomicznych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 181.
 109. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A. [1989], Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk spoteczno-gospodarczych, PWN, Warszawa.
 110. Grabarski L., Rutkowski L, Wrzosek W. [1996], Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa.
 111. Grange P. [1994], Penser autrement le fonctionnement de l'entreprise avec le reengineering, "Travail et Méthodes", nr 507.
 112. Greniewski H. [1970], Sprawy wszystkie i jeszcze inne, Książka i Wiedza, Warszawa.
 113. Greniewski H. [1982], Cybernetyka niematematyczna, PWN, Warszawa.
 114. Griffin R.W. [1996], Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 115. Grochla E. [1971], Das Büro als Zentrum der Informationsverarbeitung, Gabler, Wiesbaden.
 116. Grochla E. [1982], Grundlagen der organisatorischen Gestaltung, Poeschel, Stuttgart.
 117. Grochla E., Szyperski N. [1971], Managementinformationssysteme, Wiesbaden.
 118. Gros U. [1984a], Metody badania systemu informacyjnego w organizacji gospodarczej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 119. Gros U. [1984b], Procesualne ujęcie typologii i jej zastosowanie w tworzeniu systematyki metod badania systemu informacyjnego, "Prakseologia", nr 3-4.
 120. Gros U. [1989], System informacyjny w organizacji gospodarczej. Metody badania i ocena, PWE, Warszawa.
 121. Hagemeyer J. [1998], Workflow Management Systems: Business Impact, Technology and Application [w:] Modele informacyjne procesów gospodarczych, pod red. T. Kasprzaka, Universität des Saarlandes - Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 122. Hahn D. [1993], Tendencje rozwojowe zarządzania strategicznego, "Organizacja i Kierowanie", nr 2.
 123. Hamel G., Prahalad C.K. [1990], The Core Competence of the Corporation, "Harvard Business Review", May-June.
 124. Hammer M. [1999], Reinżynieria i jej następstwa, PWN, Warszawa.
 125. Hammer M., Champy J. [1993], Reengineering the Corporation, Nicholas Brearley Publ., London.
 126. Hartmann N. [1993], O istocie wartości etycznych, "Logos i Ethos" nr 2.
 127. Haus B. [1964], Formy organizacji pracy w przemyśle, PWE, Warszawa.
 128. Hauswald E. [1927], Metodyka umiejętnej organizacji, Gubrynowicz i Syn, Lwów.
 129. Hay R.D. [1990], Strategie Management for Non-profit Organisations, Quorum Books, New York.
 130. Hentze J. [1986], Personalwirtschaftslehre, Bern-Stuttgart.
 131. Hoyer R., Kölzer G. [1988], Rechnergestützte Planung und Gestaltung von Büroinformationssystemen, Berlin.
 132. Höring K. [1986], Strategische Bürosystemplanungfür Anwender und Hersteller, "Office Management", nr 3.
 133. Höring K., Wolfram G., Gossler H.W. [1989], Entwicklung von Rahmenkonzeption der Bürokommunikation mit Hilfe FAOR Methode - Dargestellt an einem Beispiel, Handbuch der Moderne Datenverarbeitung nr 145.
 134. Hunek J. [1989], Systemy wczesnego ostrzegania, "Przegląd Organizacji", nr 5.
 135. Hunziker A. [1994], Groupware unterstützt Arbeitsgruppen und Projekte, "IO Management Zeitschrift", nr 11.
 136. Ignasiak E. [1994], Optymalizacja projektów inwestycyjnych, PWE, Warszawa 1994.
 137. Informacyjne problemy planowania [1982], pod red. W. Maciejewskiego, PWE, Warszawa.
 138. Ingarden R. [1966], Przeżycie, dzieło, wartość, WL, Kraków.
 139. Ingarden R. [1970], Czego nie wiemy o wartościach [w:] Studia z estetyki, t. 3, Warszawa.
 140. Iwankiewicz R B. [1995], Marketing organizacji niedochodowych, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.
 141. Jabłoński S. [1995], Workflow-Management Systems. Thomsons's aktuelle Tutorien (TAT), band 9, Bonn.
 142. Jacobson I. [1992], Object-Oriented Software Engineering, Addison-Wesley, Reading.
 143. Jarzębowski W. [1978], Nowoczesne biuro. Organizacja i technika, PWE, Warszawa.
 144. Jeżak J. [1990], Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 145. Kadłubowski H. [1978], Metodyka opracowania zbioru informacji kierowniczych dla dyrektora przedsiębiorstwa przemysłowego, "Materiały i Studia" IOZiDK, nr 6.
 146. Kadłubowski H. [1982], Procesy informacyjno-decyzyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, IWZZ, Warszawa.
 147. Kafel T. [1995], Zarządzanie systemem informacji w organizacjach non-profit, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 3.
 148. Kafel T. [1999], Zintegrowana metoda analizy strategicznej w organizacjach nie zorientowanych na zysk, Akademia Ekonomiczna w Krakowie (maszynopis).
 149. Kalveram W. [1929], Rationalisierung der kaufmannischen Betriebsorganisation [w:] B. Harms (Hrsg), Structurwandel der Deutschen Volkswirtschaft, Robbing, Berlin.
 150. Kamieński A. [1986], System informacyjny organizacji, "Problemy Organizacji", nr 3-4.
 151. Karlöf B. [1992], Strategia biznesu, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa.
 152. Key J. [1996], Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa.
 153. Kiełczewski S. [1992], Strategia rozwoju przedsiębiorstwa, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.
 154. Kieser A., Kubicek H. [1983], Organisation, De Grayter, Berlin-New York.
 155. Kiesmüller T., Weltz F., Bullinger H., Ehrmüller F., Sahelijo T. [1987], Arbeitsstrukturierung in typischen Bürobereichen eines Industriebetriebes (ASTEX), Wirtschaftsverlag, Bonn.
 156. Kieżun W. [1980], Podstawy organizacji i zarządzania, Książka i Wiedza, Warszawa.
 157. Kisielnicki J. [1981], Metody informatyczne, PWE, Warszawa.
 158. Kisielnicki J. [1982], Metody badania zapotrzebowania na informacje [w:] Informacyjne problemy planowania. Wybrane zagadnienia, pod red.W. Maciejewskiego, PWE, Warszawa.
 159. Kisielnicki J. [1986], Metody systemowe, PWE, Warszawa.
 160. Kisielnicki J. [1989], Informatyczna infrastruktura zarządzania, PWN, Warszawa.
 161. Kisielnicki J. [1993], Informatyka w zarządzaniu, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 162. Kisielnicki J. [1995], System informacyjny w warunkach transformacji, "Gospodarka Narodowa", nr 5.
 163. Kisielnicki J. [1994], Społeczne i ekonomiczne przestanki komputeryzacji, Wydawnictwo Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji, Warszawa.
 164. Kisielnicki J., Sroka H. [1999], Systemy informacyjne biznesu. Metody projektowania i wdrażania systemów, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 165. Klich J., Kafel T., Campbell T. [1997], Powstawanie instytucji non-profit w polskim systemie opieki zdrowotnej, "Gospodarka Narodowa", nr 9.
 166. Klotz M., Strauch P. [1990], Strategienorientierte Planung betrieblicher Informations- und Kommunikationssysteme, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg-New York.
 167. Kobielus J.G. [1998], Strategie. Obsługa procesów pracy, IDG Poland SA, Warszawa.
 168. Koefler E. [1968], O wartości informacji, WN, Warszawa.
 169. Kolbusz E. [1993], Analiza potrzeb informacyjnych przedsiębiorstw - podstawy metodologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 170. Koontz H., O'Donnell C. [1969], Zasady zarządzania. Analiza funkcji kierowniczych, PWN, Warszawa.
 171. Kotarbiński T. [1961], O pojęciu metody [w:] Elementy teorii poznania logiki formalnej i metodologii nauk, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
 172. Kotarbiński T. [1975], Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
 173. Kotler P. [1982], Marketing for Non-Profit Organizations, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, New York.
 174. Kowalczyk E. [1974], Człowiek w świecie informacji, Książka i Wiedza, Warszawa.
 175. Kowalczyk E. [1981], O istocie informacji, Wyd. Komunikacji i Łączności, Warszawa.
 176. Kozielecki J. [1969], Rozwiązywanie problemów, PZWS, Warszawa.
 177. Koźmiński A. [197'6], Analiza systemowa procesów i struktur, PWE, Warszawa.
 178. Koźmiński A., Piotrowski J. [1998], Teoria i praktyka zarządzania, PWE, Warszawa.
 179. Kredel L. [1988], Wirtschaftlichkeit von Bürokommunikationssystemen, Berlin-New York.
 180. Kreikebaun H. [1996], Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.
 181. Kremar H., Lewe H., Schwabe G. [1995], Teamarbeit im Büro - Stand und Perspektiven. "Office Management", nr 4.
 182. Kronnen J. [1990], Die Anwendungssituation von Kommunikationsanalysen ~ Ergebnisse einer empirischen Untersuchung [w:] Computergestützte Methoden für das Informationsmanagement, hrgs. H.G. Schönecker, M. Nippa, Baden-Baden.
 183. Krupski R. [1993], Metody t techniki planowania strategicznego, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.
 184. Kubiak B. [1994], Analiza systemów informacyjnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 185. Kulik T.W. [l968],Atgorytmizacja obiektów kibiernietiki, Kijów.
 186. Kurnal J. [1979], Teoria organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa.
 187. Kuraś M. [1998], Strategiczna zmiana organizacji możliwa dzięki TS, Studia Informatyki Gospodarczej, WNE, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 188. Ladner O. [1974], Organisation und Rationalisierung in Dienstleistung und Verwaltung, "REFA-Nachrichten", nr 4.
 189. Langefors B. [1980], Infological Models and Information User Views, "Information Systems" , vol. 5.
 190. Lesca H. [1984], Veille stratégique pour le management. État question et axes de recherche, Economies et Sociétés, Série Sciences Gestion, nr 5.
 191. Lesca H. [1992], Pour un management stratégique de l'information, "Revue Française de Gestion", nr 90.
 192. Lesca H., Lesca E. [1995], Gestion de l'information. Qualité de l'information et performances de l'entreprise, Litec.
 193. Le van S .K. [ 1999], Le project Workflow, Eyrolles, Paris.
 194. Lisiński M., Mesjasz C. [1985], Metody informatyczne w pracy biurowej, "Przegląd Organizacji" nr 9 i 10.
 195. Lisiński M., Martyniak Z. [1981], Analiza wartości organizacji, Książka i Wiedza, Warszawa.
 196. Lisiński M., Siedlarz R. [1976], Zastosowanie wykresów Bernatene-Grüna do badania procedur administracyjnych, "Przegląd Organizacji", nr 12.
 197. Littmann W. [1997], Einsatz von Groupware im Personalwesen - Erhoffte Kostensenkungen lassen auf sich warten, "Office Management", nr 2.
 198. Lyons J. [1984], Semantyka, PWN, Warszawa.
 199. Majchrzak J., Zimniewicz K. [1996], Zapotrzebowanie na informacje w polskich przedsiębiorstwach w okresie transformacji, "Organizacja i Kierowanie", nr 4.
 200. Mallet S. [1965], La nouvelle classe ouvrière, Paris.
 201. Marca D.A., McGowan C.L. [1987], Structured Analysis and Design Technique, Massachusetts.
 202. Marchesnay M. [1994], Zarządzanie strategiczne. Geneza i rozwój, Poltex, Warszawa.
 203. Martin J. [1988], Information Engineering, Prentice, New Jersey.
 204. Martinet В., Marti Y.M. [1999], Wywiad gospodarczy. Pozyskiwanie i ochrona informacji, PWE, Warszawa.
 205. Martyniak Z. [1916], Elementy metodologii organizowania, PWN, Warszawa.
 206. Martyniak Z. [1982], Metodologiczne podstawy doskonalenia organizacji przedsiębiorstw, IWZZ, Warszawa.
 207. Martyniak Z. [1990a], Ewolucja organizacji pracy, "Przegląd Organizacji", nr 8-9.
 208. Martyniak Z. [1990b], Metoda refleksji strategicznej, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw", nr 4-6.
 209. Martyniak Z. [1992], Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwach francuskich, "Przegląd Organizacji", nr 6.
 210. Martyniak Z. [1993a], Prekursorzy nauki organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa.
 211. Martyniak Z. [1993b], Współczesne ujęcie funkcji zarządzania, "Przegląd Organizacji", nr l.
 212. Martyniak Z. [1995], Zarządzanie komunikacją w przedsiębiorstwie, "Personel", nr 14.
 213. Martyniak Z. [1996], Metody organizowania procesów pracy, PWE, Warszawa.
 214. Martyniak Z. [1997a], System S. Shingo, "Organizacja i Kierowanie", nr l.
 215. Martyniak Z. [1997b], Diagram FAST, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 8.
 216. Martyniak Z. [1997c], Elementy dorobku F.B. i L.M. Gilbrethów, "Ekonomika i Organizacja przedsiębiorstwa", nr 4.
 217. Martyniak Z. [1997d], Niektóre "choroby" systemu zarządzania [w:] Metody i techniki diagnozowania systemu zarządzania przedsiębiorstwem, pod red. H. Bienioka, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 218. Martyniak Z. [1997e], Organizacja i zarządzanie. 15 efektywnych metod, Antykwa, Kraków-Kluczbork.
 219. Martyniak Z. [1999], Czy tłumaczyć termin "workflow", "Informatyka", nr 12.
 220. Martyniak Z. [2000a], Teoretyczne podstawy systemów "workflow", "Informatyka", nr 3.
 221. Martyniak Z. [2000b], Przejawy niesprawności informacyjnej i kryteria oceny jakości informacji, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 534.
 222. Martyniak Z., Czekaj J. [1995], Zarządzanie systemem informacji w przedsiębiorstwie. Aspekt strategiczny, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw", nr 3.
 223. Mayer R.J. [1992], IDEF Information Modelling. A Reconstruction of the Original Air Force Aeronautical Laboratory, Technical Report AFWAL-TR-81-402, Knowledge Based Systems, Inc.
 224. Mazur M. [1970], Jakościowa teoria informacji, WNT, Warszawa.
 225. Mendel T. [1994], Rola informacji o partnerze gospodarczym w procesie podejmowania decyzji, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nr 223.
 226. Menkus B. [1981], Office Communication and Information, "Prakseologia", nr 3.
 227. Mesner Z. [1971], Informacja ekonomiczna a zarządzanie przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa.
 228. Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych [1998], J. Pociecha, B, Podolec, A. Sokołowski, K. Zając, PWN, Warszawa.
 229. Michalewski E. [1995], Pakiet DI ÄNA-10 jako platforma integrująca specjalistów z różnych dziedzin, IV Konferencja Badań Operacyjnych i Systemowych (BOS'95), Gdynia.
 230. Micherda B. [1997], Analityczna funkcja rachunkowości w okresie przejściowym do gospodarki rynkowej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria Specjalna: Monografie, nr 129.
 231. Mikołajczyk Z. [1991], Ocena społeczno-ekonomicznych efektów reorganizacji [w:] Nowoczesne metody organizacji i zarządzania, materiały z konferencji naukowej z okazji jubileuszu 70-lecia prof. dr. hab. J. Trzcienieckiego, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 232. Mikołajczyk Z. [1998], Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, PWN, Warszawa.
 233. Mikula B., Potocki A. [1997], Metody zarządzania innowacyjno-partycypacyjnego, Antykwa, Kraków-Kluczbork.
 234. Mikunda K. [1994], System informacyjny w przedsiębiorstwie, "Przegląd Organizacji", nr 2.
 235. Mintzberg H. [1975], The Managers Job: Folklore and Feat, "Harward Business Review", nr 53.
 236. Mira S. [1994], System informacyjny w przedsiębiorstwie, "Przegląd Organizacji", nr 2.
 237. Mynarski S. [1979], Elementy teorii systemów i cybernetyki, PWE, Warszawa.
 238. Moles A. [1986], Une théorie structurale de la communication et société, Masson, Paris.
 239. Moles A., Caude R. [1971], Créativité et méthodes d'innovation, Fayard-Marne, Paris.
 240. Morgan G. [1997], Obrazy organizacji, PWN, Warszawa.
 241. MOSAIK. Eine PC-gestützte Methode der Organizationsberatung [1989], (Hrgs) Siemens AG , München.
 242. Mouchot J.M., Moles A. [1970], Les méthodes des sciences humaines dans l'entreprise, Paris.
 243. Mumford E. [1995], Effective Requirements Analysis and System Design: The ETHICS Method, McMillan Baringstoke.
 244. Müller P. [1977], Leksykon Informatyki, WNT, Warszawa.
 245. Nagel K. [1988], Die sechs Erfolgsfaktoren des Unternehmens, Landsberg.
 246. Neugebauer U. [1983], Situation der Informationsverarbeitung in der Unternehmen [w:] Dokumentation IBM Kogress 83, Berlin.
 247. Newstrom J.W., Devis K. [1989], Organizational Business Communications, New York.
 248. Necki Z. [1996], Komunikacja międzyludzka, PSB, Kraków.
 249. Niedzielska E. [1976], Metodologiczne aspekty modelowania informatycznych systemów zarządzania, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 76.
 250. Niedzielska E. [1982], Projektowanie systemów informacyjnych, PWE, Warszawa.
 251. Niedzielska E., Skwamik M. [1993], Projektowanie systemów informatycznych, PWE, Warszawa.
 252. Niedźwiedziński M. [1987], Cechy informacji - próba systematyzacji [w:] Systemy Informatyczne nr l, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemu Państwowej Informacji Statystycznej GUS, Warszawa.
 253. Niemeier J. [1987], Methoden zur Planung und Gestaltung Bürokomunikationssystemen, Handbuch für modernen Datenverarbeitung, nr 136.
 254. Nowa encyklopedia powszechna [1996], t. III, VII, PWN, Warszawa.
 255. Nowe metody organizacji i zarządzania [1998], pod red. Z. Martyniaka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 256. Nowicki A. [1974], Modernizacja systemu informacyjnego w przedsiębiorstwie przemysłowym, WSE we Wrocławiu, Wrocław.
 257. Nowicki A. [1977], Analiza systemów informacyjnych, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.
 258. Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych [1993] pod red. Z. Martyniaka, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 259. Obłój K. [1988], Koncepcje strategii organizacyjnej, "Przegląd Organizacji" 1988, nr 11.
 260. Obłój K. [1993], Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa.
 261. Ochman J. [1992], Integracja w systemach informatycznych zarządzania. Podstawy teorii i metodologii, PWE, Warszawa.
 262. O'Brien J. A. [1990], Management Information Systems - A Managerial End - User Perspective, Irwin, Homewood.
 263. Olejniczak W. [1989], Projektowanie systemów informacji ekonomicznej w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 264. Oleński J. [1997], Standardy informacyjne w gospodarce. Wy d. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 265. Oleński J., Staniszkis W. [1984], Projektowanie bazy danych, PWE, Warszawa.
 266. Opitz K. [1988], Anwendungserfahrungen mit FAOR bei der Erstellung eines Bürokommunikationskonzeptes, BIFOA-Fachseminar: Instrumente der Bürosystemplanung am 13/14 October 1988 in Köln, Köln.
 267. Ostasiewicz W. [1998], Statystyczne metody analizy danych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 268. Österle H., Brenner W., Hilbers K. [1991], Unterenehmungfuhrung und Informationssystem. Der Ansatz des St. Gallener Informationssystem-Managements, Stuttgart.
 269. Pańkowska M. [1999], Pojęcie i charakterystyka telepracy, "Humanizacja Pracy", nr l.
 270. Parsons G.L. [1984], Information Technology. A New Competitive Weapon, "The McKinsey Quarterly", Spring.
 271. Pawlak Z. [1983], Systemy informacyjne, WNT, Warszawa.
 272. Penc J. [ 1992a], Informacje w procesie decydowania, "Przegląd Organizacji", nr 11.
 273. Penc J. [1992b], Strategiczny system informacji, "Przegląd Organizacji", nr 12.
 274. Penc J. [1994a], Informacyjny system zarządzania firmą, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej nr 698.
 275. Penc J. [1994b], Skuteczne podejmowanie decyzji, "Organizacja i Kierowanie", nr 1.
 276. Penc J. [1994c], Strategie zarządzania, AWP "Placet", Warszawa.
 277. Penc J. [1995], Decyzje w zarządzaniu, WPSB, Kraków.
 278. Penc J. [1999], Zarządzanie przyszłością, Wyd. PSB, Kraków.
 279. Peppard J., Rowland P. [1997], Re-engineering, Gebethner i Ska, Warszawa.
 280. Perechuda K. [1997], Organizacja wirtualna, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków.
 281. Pfeiffer P. [1990], Technologische Grundlage, Strategie und Organisation des Informationsmanagement, Berlin-New York.
 282. Picot A., Rohrbach P. [1995], Organisatorische Aspekte von Workflow-Management-Systemen, "Information Management", nr 10.
 283. Pierścionek Z. [1996], Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa.
 284. Pietraszewski M. [1995], Organizacja gospodarki w Polsce, eMPi, Poznań.
 285. Pietrow G.I. [1976], Problemy naucznoj organizacji uprawlenija socjalisticzeskoj promyszlennostiju, Izd. Ekonomika, Moskwa.
 286. Pietrzak A. [1991], Systemy ekspertowe - sztuczna inteligencja - informacja, "Zagadnienia Naukoznawstwa", nr 2.
 287. Planowanie strategiczne [1993], pod red. A. Klasika, PWE, Warszawa.
 288. Pomykalski A. [1980], System informacji w badaniach naukowych, PWE, Warszawa.
 289. Porter M.E. [1985], Competitive Advantage, The Free Press, New York.
 290. Porter M.E. [1992], Strategia konkurencji, PWE, Warszawa.
 291. Porter M.E., Millar V.E. [1986], Wettbewerbsvorteile durch Information, "Harward Manager", nr 1.
 292. Potocki A. [1975], Analiza informacji w dokumentach jako środek racjonalizacji procedur administracyjnych, "OMT", nr 11.
 293. Potocki A. [1990], KIWA - analiza wartości i informacji komunikowania, "Problemy Organizacji", nr 3-4.
 294. Potocki A. [1992], Wybrane metody humanizacji pracy, Ossolineum, Wrocław.
 295. Potocki A. [1994], Metoda analizy systemu komunikacji (KSS), Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 428.
 296. Potocki A. [1997], Metoda zespołowego zarządzania jakością D. Petersena, "Problemy Jakości", nr 4.
 297. Potocki A. [2000], Group Ware-Team Ware -metoda komputerowego wspomagania pracy zespołowej w komunikowaniu [w:] Zarządzanie informacją i komunikacją. Zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych, pod red. Z. Martyniaka, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 298. Potocki A., Skrzypek J., Wilusz T. [2000], Charakterystyka wybranych narzędzi softwarowych wspomagających metodę GroupWare-TeamWare [w:] Zarządzanie informacją i komunikacją. Zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych, pod red. Z. Martyniaka, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 299. Pszczołowski T. [1978], Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wroclaw-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
 300. Radzikowski W. [1990], Komputerowe systemy wspomagania decyzji, PWE, Warszawa.
 301. Radzikowski W. [1995a], Bank metod i modeli dla potrzeb zarządzania, "Organizacja i Kierowanie", nr 2.
 302. Radzikowski W. [1995b], Struktura banku metod i modeli dla potrzeb zarządzania, "Organizacja i Kierowanie", nr 3.
 303. Radzikowski W. [1996], Metodologia projektowania banku metod i modeli dla potrzeb zarządzania, "Organizacja i Kierowanie", nr l. Rafa J. [1997], Internet od podstaw, "Internet", nr 4.
 304. Rau K.H. [1991], Integrierte Bürokommunikation. Organisation und Technik, Gabler Verlag, Wiesbaden.
 305. Rauh O. [1990], Informationsmanagement in Industriebetrieb, Herne,Berlin.
 306. Raumbaugh J. [1991], Object-Oriented Modelling and Design, Prentice-Hall, Engelwood Cliffs.
 307. Reber A.S. [2000], Słownik psychologii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 308. REFA [1978], Methodenlehre des Arbeitsstudium, Teil 2: Datenermittlung, Darmstad.
 309. Reiss M. [1981], Personalisierung, Autonomisierung, Subjektivierung und Individualisierung, "Zeitschrift Führung und Organisation", nr 5.
 310. Reiss M., Schuster H. [1994], Organisatorische Erfolgsfaktoren des Group-wareeinzatzes, "Office Management", nr 6.
 311. Romanowska M. [1995], Zarządzanie strategiczne firmą, CIM, Warszawa.
 312. Romanowska M., Gierszewska G. [1999], Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 313. Rosnay J. [1982],Makroskop -próba wizji globalnej ,PIW, Warszawa.
 314. Rutkowski I.P. [1997], System informacji marketingowej - wartość i koszt informacji, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nr 242.
 315. Schael T. [1997], Théorie et Pratique du Workflow, Springer, Paris.
 316. Schafer G. [1988], Functional Analysis of Office Requirements a Multiperspektive Approach, Wiley and Sons, Chichester.
 317. Scheer A.W. [1999], ARIS - Business Process Modelling, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg.
 318. Schmidt G. [1996], Informationsmanagement. Modelle, Methoden, Techniken, Berlin.
 319. Schönecker H.G., Nippa M. [1990], Computergestützte Methoden für das Informationsmanagement, hrgs. Schönecker H.G., Nippa M., Baden-Baden.
 320. Schwarze P. [1998], Informationsmanagement. Planung, Steuerung, Koordination und Kontrolle der Informationsversorgung im Unternehmen, Verlag Neue Wirtschafts--Briefe, Herne Berlin.
 321. Shlaer S., Mellor S. [1988], Object-Oriented Systems Analysis. Modelling to Word in Data, Yourdon Press, Englewood Cliffs, N.Y.
 322. Shannon C., Weaver W. [1949], Mathematical Theory of Communication, University of Illinois Press, Urbana.
 323. Simon H. [1982], Podejmowanie decyzji kierowniczych. Nowe nurty, PWE, Warszawa.
 324. Skibicka B., Wójtowicz R. [1999], Praca grupowa - informatyczny pomost od teorii do praktyki, "Informatyka", nr 9.
 325. Smith A.N., Medley D.B. [1987], Information Resource Management, South-Western Publ., Cincinnati.
 326. Sokołowski A. [1992], Empiryczne testy istotności w taksonomii, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 108.
 327. Sosenko K. [1998], Ekonomia w perspektywie aksjologicznej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria specjalna: Monografie nr 135.
 328. Soucek Z. [1989], Strategiczny system informacyjny, "Doskonalenie Kadr Kierowniczych", nr 5.
 329. Soudgren B. [1973], An Infological Approach to Data Bases, Skriftsene Statistika Centralbyran, Stockholm.
 330. Spengler-Rast C. [1986], Analyse der Bürokommunikation - Konzeption und Methode des BIFOA-Vortragsunterlegen. BIFOA-Fachseminar: Instrumente der Bürosystemplanung, Köln.
 331. Sroka H. [1986], Systemy wspomagania decyzji kierowniczych, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 332. Sroka H. [1995], Rola inteligentnych systemów wspomagania decyzji we współczesne) organizacji, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 333. Stabryła A. [1978], Technika procesu zarządzania, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Gdańsk-Kraków.
 334. Stabryła A. [1995], Zarządzanie rozwojem firmy, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 335. Stachle W.H. [1991], Management. Eine verhaltenswissenschaßliche Perspektive, München.
 336. Stankiewicz J. [1999], Komunikowanie się w organizacji, Wydawnictwo Astrum, Wrocław.
 337. Statt D.A. [1991], The Concise Dictionary of Management, Routledge, London-New York.
 338. Staudt E. [1981], Ursachen und Einflussfaktoren des Einsatzes neuer Automationstechnologien in Industrie und Verwaltung [w:] Automation in Industrie und Verwaltung. Ökonomische Bedingungen und soziale Bewältigung, Schmidt Verlag, Berlin.
 339. Steczkowski J., Zeliaś A. [1997], Metody statystyczne w badaniu zjawisk jakościowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 340. Stefanowicz B. [1987], Jakość informacji w ujęciu infologicznym, "Wiadomości Statystyczne", nr 1.
 341. Stefanowicz B. [1996], Różnorodność informacji, "Wiadomości Statystyczne", nr 4.
 342. Stefanowicz B. [1997], Informacyjne systemy zarządzania, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 343. Steinmann H., Schreöygg G. [1995], Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 344. Stewart T.A. [1994], Your Company's Most Valuable Asset: Intellectual Capital, "Fortune", October.
 345. Stewart T.A. [1995], The Information Wars: What You Don't Know Will Hurt You, "Fortune" ,nr 11.
 346. Stoner J., Wankel C. [1992], Kierowanie, PWE, Warszawa.
 347. Strategor [1995], Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa.
 348. Sungrean B. [1973], An Infological Approach to Data Bases, Urval-Skriftserie utg., av Statistiska Centralbyran, Sztokholm.
 349. Sydow J. [1985], Organisationsspielraum und Büroautomatisierung, De Grayter, Berlin-New York.
 350. Szaniawski K. [1971], Pragmatyczna wartość informacji, PWN, Warszawa.
 351. Szapiro T. [1994], Dane ważne jak kapitał, "Businessman", nr 2.
 352. Szewczak K. [1985], Organizacja pracy w procesie zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym, PWN, Warszawa.
 353. Szyjewski Z. [1993], Wspomaganie tworzenia systemów informacyjnych zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 354. Szyjewski Z. [1999], Automatyzacja procesów biznesowych - terminologia i klasyfikacja, "Informatyka", nr l.
 355. Szyperski N. [1989], Organisationsspielraum [w:] Handwörterbuch der Organisation, (Hrsg. E. Grochla), Poeschel, Stuttgart.
 356. Targowski A. [1992], Strategia i architektura systemów informatycznych przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej, Nowe Wydawnictwo Polskie, Warszawa.
 357. Terebucha E. [1970], System informacji ekonomicznej w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 358. Trzcieniecki J. [1979], Projektowanie systemów zarządzania, PWN, Warszawa.
 359. Vetter R., Wiesenbauer L. [1992], Akzeptanzsicherungfür Informatikprojekte, "Management Zeitschrift Ю", nr 4.
 360. Vossen G., Becker J. [1996], (hrsg), Geschäftsprozessmodellierung und Workflow-Management, Bonn.
 361. Unold J. [1995], Skuteczny system zarządzania, "Przegląd Organizacji", nr 8.
 362. Untersuchung und Gestaltung von Arbeitsablaufen [1986] [w:] Büroforum 86. Informationsmanagement für die Praxis, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg-New York-Tokyo.
 363. Urbaniak В. [1992], Organizacje niekomercyjne w gospodarce narodowej, "Gospodarka Narodowa", nr 9.
 364. Wacławik Ł. [1997], Strategia czuwania - metoda informacyjnego wspomagania zarządzania strategicznego, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 6.
 365. Wacławik Ł. [1999], Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach francuskich i polskich. Próba porównania, Kraków-Grenoble (maszynopis).
 366. Ward J., Griffiths P., Whitemore P. [1992], Strategie Planning for Information Systems, J. Wiley, Chichester.
 367. Wawrzyniak B. [1989], Polityka strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 368. Wdowiak W. [1983], Badanie potrzeb informacyjnych w układach informacyjno- decyzyjnych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 177.
 369. Wege zur offenen Kommunikation. Das IS-Referenzmodell im Umfeld und Verwaltung, [1989], (Hrgs) Siemens AG, München.
 370. Weiss D. [1988], La nouvelle gestion des ressources humaines, "Les cahiers d'information du directeur du personnel", nr 4.
 371. Whisler T.L. [1970], Information Technology and Organizational Change, Belmont Cal.
 372. Wiener N. [1961], Cybernetyka i społeczeństwo, KiW, Warszawa.
 373. Wierzbicki T. [1981], System informacji gospodarczej, PWE, Warszawa.
 374. Wierzbiński J. [1998a], Systemy wczesnego ostrzegania w przedsiębiorstwie, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 8.
 375. Wierzbiński J. [1998b], Systemy wczesnego ostrzegania w planowaniu strategicznym, Toruńska Szkoła Zarządzania, Toruń.
 376. Wilusz T. [1999], Charakterystyka wybranych narzędzi softwerowych wspomagających metodę GroupWare-TeamWare [w:] Zarządzanie informacją i komunikacją. Zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych, pod red. Z. Martyniaka, Akademia Ekonomiczna w Krakowie (maszynopis).
 377. Wojciechowska U., Kierczyński T. [1972], Rola zysku w systemie ekonomiczno-finansowym, PWE, Warszawa.
 378. Wolfram G. [1988], Der FAOR-Ansatz und sein Methoden-Werkszeugkasten - Dargestellt am Beispiel eines Projekt zur Entwicklung einer Bürokomunikationskonzeption, BIFO, Köln.
 379. Wójcik T. [1965],Zarys teorii klasyfikacji, PWN, Warszawa.
 380. Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych [1992], pod red. Z. Martyniaka, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków.
 381. Wrycza S. [1997], Projektowanie systemów informatycznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 382. Wrycza S. [1999], Analiza i projektowanie systemów informatycznych zarządzania. Metody, techniki, narzędzia, WNT, Warszawa.
 383. Yourdon E., Constantine LL. [1989], Structured Design: Fundamentals and Applications in Software Engineering, Englewood Cliffs, Yourdon Press.
 384. Yourdon E. [1996], Współczesna analiza strukturalna, WNT, Warszawa. Zahn E., Rüttler M. [1990], Ganzheitliches Informationsmanagement [w:] Informationsmanagement [w:] H. Heilmann, J. Gassert, P. Horvâth, Informationsmanagement, Stuttgart.
 385. Zander E. [1983], Die KSS-Methode als Werkzeug für Entwicklung von Informationssystemen [w:] Dokumentation zum IBM Kongress 83, Berlin.
 386. Zangl H. [1986], Transparenz der Zusammenhänge im Büro-Durchlaufzeitenanalyse (DZA) zur Untersuchung und Gestaltung von Arbeitsablauf en [w:] Büroforum 86, Informationsmanagement für die Praxis, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg-Nowy York-Tokio.
 387. Zangl H. [1987], Durchlaufzeiten im Büro, E. Schmidt Verlag, Berlin 1987.
 388. Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Studia i wyniki badań empirycznych [2000], pod red. Z. Martyniaka, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 389. Ziemski S. [1967], Metoda typologiczna i jej zastosowanie w prakseolog ii, "Prakseologia", nr 26.
 390. Ziębiński M. [1983], Convention informatique, "Informatyka" nr l.
 391. Zimniewicz K. [1999], Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 392. Znamierowski C. [1977], Oceny i normy, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
 393. Żurek K. [1977], Podejmowanie decyzji kierowniczych w warunkach automatyzacji, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0209-1674
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu