BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mesjasz Czesław (Wydział Zarządzania)
Tytuł
Determinanty i modele procesów negocjacji kredytowych pomiędzy bankiem a przedsiębiorstwem
Determinants and Models of Credit Negotiation Processes between Banks and Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, 2000, nr 142, 258 s., tab., rys., bibliogr. s.237-246
Słowa kluczowe
Kredytowanie działalności przedsiębiorstwa, Ryzyko kredytowe, Umowa kredytowa, Polityka kredytowa banków, Teoria negocjacji, Banki, Kredyt inwestycyjny, Kredyt obrotowy, Przegląd literatury, Rozprawa habilitacyjna
Business activity lending, Credit risk, Credit agreement, Credit policy of banks, Negotiation theory, Banks, Investment loans, Revolving credit, Literature review, Habilitation thesis
Abstrakt
Poniższa pozycja składa się z siedmiu rozdziałów. Zagadnienia w niej poruszone obejmują kwestie takie jak: determinanty relacji banku z przedsiębiorstwem, podstawowe zagadnienia teorii negocjacji i teorii kontraktów, założenia budowy modeli negocjacji kredytowych, założenia identyfikacji i modelowania negocjacji kredytowych czy zagadnienia szczegółowe występujące w negocjacjach umów kredytu. Dodatkowo zostały przedstawione: metodyka ratingu kredytowego i negocjacji, metodologiczne aspekty modelowania procesów negocjacji, fazy przygotowawcze procesu negocjacji umowy kredytu oraz modelowanie negocjacji zasadniczych.(AT)

This monograph is divided into seven chapters. The author focuses on determinants of bank-company relations, the basic issues of negotiation theory and contacts theory, models of the credit contract negotiation process and how this method is applied during negotiations over specific credit contracts. Additionally the author presents the credit rating and negotiation methodology, methodological aspects of modeling the negotiation processes, the preparatory phases of the credit negotiation process and modeling.(AT)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ackoff R.L. [1969], Decyzje optymalne w badaniach stosowanych, PWN, Warszawa.
 2. Ackoff R.L. [1973], O system pojęć systemowych, "Prakseologia", nr 2 (46).
 3. Adamek J. [1995], Negocjacje wstępne - możliwość minimalizacji potencjalnego ryzyka kredytowego, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Finanse i Rachunkowość, nr 693.
 4. Aghion P., Bolton P. [1992], An Incomplete Contracts Approach to Financial Contracting, "Review of Economic Studies", vol. 59.
 5. Akerlof G.A. [1970], The Market for "Lemons": Quality, Uncertainty and the Market Mechanism, "Quarterly Journal of Economics", vol. 84.
 6. Allen F., Winton A. [1995], Corporate Financial Structure, Incentives and Optimal Contracting [w:] Jarrow R.A., Maksimovic V., Ziemba W.T., Handbooks in Operations Research and Management Science. Finance, Elsevier, Amsterdam.
 7. Altaian E.I. [1993], Corporate Financial Distress and Bankruptcy: A Complete Guide to Predicting and Avoiding Distress and Profiting from Bankruptcy, 2nd ed., Wiley & Sons, New York.
 8. Altman E.I., Haldeman R. [1995], Corporate Credit-Scoring Models: Approaches and Tests for Successful Implementation, "Journal of Commercial Lending", vol. 77, nr 9.
 9. Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa [1996], L. Bednarski, R. Borowiecki, J. Duraj, E. Kurtys, T. Waśniewski, B. Wersty, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 10. Arrow K.J. [1974], Limited Knowledge and Economic Analysis, "American Economic Review", vol. 54, nr 1.
 11. Aspiration Based Decision Support Systems [1988], A. Lewandowski, A.P. Wierzbicki (red.), Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, vol. 331, Springer-Verlag, Berlin.
 12. Axelrod R. [1984], The Evolution of Cooperation, Basic Books, New York.
 13. Bacharach S.B., Lawler E.J. [1980], Power and Politics in Organizations. The Social Psychology of Conflict, Coalitions, and Bargaining, Jossey-Bass, San Francisco.
 14. Balakrishan (Sundar) P.V., Eliashberg J. [1995], An Analytical Process Model of Two-party Negotiations, "Management Science", vol. 41, nr 2.
 15. Bartos O.J. [1974], Process and Outcome of Negotiation, Columbia University Press, New York.
 16. Bell D., Raiffa H., Tversky A. [1988], Decision Making: Descriptive, Normative, and Prescriptive Interactions, Cambridge University Press, Cambridge.
 17. Benston G.J., Smith C.W. [1976], A Transaction Cost Approach to the Theory of Financial Intermediation, "Journal of Finance", vol. 31.
 18. Bentham J. [1948], An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, Hafner, New York (opubl. po raz pierwszy w 1789 г.).
 19. Berle A.A., Means G.С. [1932], The Modern Corporation and Private Property, Macmillan, New York.
 20. Besanko D., Thakor A.V. [1987], Competitive Equilibrium in the Credit Market under Asymmetric Information, "Journal of Economic Theory", vol. 42.
 21. Bester H. [1994], The Role of Collateral in a Model of Debt Renegotiation, "Journal of Money, Credit and Banking", vol. 26, nr 1.
 22. Bielawska A. [1995], Teoretyczne przesłanki wyboru metod finansowania inwestycji, "Ekonomista", nr 4.
 23. Bieńkowski S. [1936], Metoda ustalania wartości koniunkturalnej zakładu przemysłowego, "Przegląd Organizacji", nr 1.
 24. Bieńkowski S. [1948], Zagadnienia gospodarki przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Handlowej w Krakowie, Kraków.
 25. Bolton P., Scharfstein D.S. [1990], A Theory of Prédation Based on Agency Problems in Financial Contracting, "American Economic Review", vol. 80, nr 1.
 26. Bond C.J. [1993], Credit Management Handbook. A Complete Guide to Credit and Accounts Receivable Operations, McGraw-Hill, New York.
 27. Boot A.W.A., Thakor A.V. [1994], Moral Hazard and Secured Lending in an Infinlitely Repeated Credit Market Game, "International Economic Review", vol. 35, nr 4.
 28. Borys G. [1996], Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 29. Boyce T. [1993], Successful Contract Negotiation, Hawksmere, London.
 30. Brakensiek T. [1991], Die Kalkulation und Steuerung von Ausfallrisiken in Kreditgeschäft der Banken, Fritz Knapp Verlag, Frankfurt a. Main.
 31. Brealey R.A., Myers S.С. [1991], Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill, New York.
 32. Brigham E.F. [1997], Podstawy zarządzania finansami, t. 1-3, PWE, Warszawa.
 33. Bronisz P., Kruś L., Wierzbicki A.P. [1988], Towards Interactive Solutions in Bargaining Problem [w:] Aspiration Based Decision Support Systems, A. Lewandowski, A.P. Wierzbicki (red.), Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, vol. 331, Springer--Verlag, Berlin.
 34. Büschgen H.E. [1997], Przedsiębiorstwo bankowe, t. l i 2, Poltext, Warszawa.
 35. Campbell T.S., Kracaw W.A. [1980], Information Production, Market Signalling, and the Theory of Financial Intermediation, "Journal of Finance", vol. 35, nr 4.
 36. Chmura C. [1995], A Loan Pricing Case Study, "Journal of Commercial Lending", vol. 78, nr 4.
 37. Chudzik R. [1993a], Segmentacja portfela kredytowego, cz. 1, "Bank i Kredyt", nr 7.
 38. Chudzik R. [1993b], Segmentacja portfela kredytowego, cz. 2, "Bank i Kredyt", nr 8-9.
 39. Chudzik R. [1993c], Segmentacja portfela kredytowego, cz. 3, "Bank i Kredyt", nr 10.
 40. Coase R.H. [1937], The Nature of the Firm, "Economica", vol. 4.
 41. Competitive Banking in Central and Eastern Europe [1995], E. Miklaszewska (red.), UJ, Kraków.
 42. Copeland Т.Е., Weston J.F. [1992], Financial Theory and Corporate Policy, 3rd ed., Adison-Wesley, Reading, Mass.
 43. Creating Value from Both Loan Structure and Pricing [1998], S.D. Aguais, L. Forrest jr, S. Krishnamoorthy, T. Mueller, "Commercial Lending Review", vol. 13, nr 2.
 44. Cygan A., Kosiec K. [1993], Meandry biznesu - rynki, Brzeska Oficyna Wydawnicza, Kraków-Brzesko.
 45. Czekaj J., Dresler Z. [1998], Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 46. Darling T.A., Mumpower J.L. [1992], Simulating Process and Outcome for Two-Party Contract Negotiations, "Control and Cybernetics", vol. 21, nr 1.
 47. Denzau A.T. [1992], Microeconomic Analysis, Irwin, Homewood, 111.
 48. Diamond D. [1984], Financial Intermediation and Delegated Monitoring, "Review of Economic Studies", vol. 51.
 49. Diamond D. [1991], Monitoring and Reputation: The Choice between Bank Loans and Directly Placed Debt, "Journal of Political Economy", vol. 99, nr 4.
 50. Dobija M., Smaga E. [1995], Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 51. Dowd K. [1992], Optimal Financial Contracts, Oxford Economic Papers, vol. 44, nr 4.
 52. Duliniec A. [1998], Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 53. Dupont C., Faure G.O. [1991], The Negotiation Process [w:] International Negotiation: Analysis, Approaches, Issues (IIASA Research Results), V.A. Kremenyuk (red.), Jossey Bass Publ., San Francisco-Oxford.
 54. Duraj J. [1997], Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa.
 55. Dziawgo D. [1998], Credit-rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 56. Fama E.F., Jensen M.C. [1983], Separation of Ownership and Control, "Journal of Law & Economics", vol. 26, nr 2.
 57. Ferrari R.H. [1992a], Commercial Loan Pricing and Profitability, part I, "Journal of Commercial Lending", vol. 74, nr 6.
 58. Ferrari R.H. [1992b], Commercial Loan Pricing and Profitability, part II, "Journal of Commercial Lending", vol. 74, nr 7.
 59. Fisher R., Ury W. [1981], Getting to YES. Negotiating Agreement Without Giving In, Penguin Books, New York.
 60. Fisher R., Ury W., Patton B. [1994], Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się, wyd. 2 rozszerzone, PWE, Warszawa.
 61. Frankel A.B., Montgomery J.D. [1991], Financial Structure: An International Perspective, Brookings Papers on Economic Activity, nr 1.
 62. Fraser N.M., Hipel K.W. [1984], Conflict Analysis: Models and Resolutions, North Holland, New York.
 63. Frydman R., Rapaczyński A. [1995], Prywatyzacja w Europie Wschodniej. Czy panstwo traci na znaczeniu, Wydawnictwo "Znak", Kraków.
 64. Fudenberg D., Tirole J. [1993], Game Theory, The MIT Press, Cambridge, Mass.
 65. Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw [1998], W. Frąckowiak (red.), PWE, Warszawa.
 66. Galas Z., Nykowski L, Żółkiewski Z. [1987], Programowanie wielokryterialne, PWE, Warszawa.
 67. Gale D., Hellwig M. [1985], Incentive-Compatible Debt Contracts: The One-Period Problem, "Review of Economic Studies", vol. 52.
 68. Game Theory. The New Palgrave [1989], J. Eatwell, M. Murray, P. Newman (red.), The Mac-millan Press, London.
 69. Getier W. [1993], Konstrukcja umowy kredytowej [w:] Kredyty. Poradnik dla praktyków, A. Rymek (red.), t. l i 2, Twigger, Warszawa.
 70. Gorton G., Kahn J. [1993], The Decision of Bank Loan Contracts, Collateral and Renegotiation, Working Paper, National Bureau of Economic Research (NBER), nr 4273.
 71. Gospodarowicz A., Możaryn H. [1998], Identyfikacja i szacowanie ryzyka kredytowego, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 72. Gostomski E. [1996], Covenants - dodatkowe klauzule zamieszczane w umowach kredytowych, "Bank", nr 5.
 73. Górniak J. [1994], Preferencje przedsiębiorców wobec cech kredytu na działalność gospodarczą: Analiza conjoint [w:] Banki a gospodarka polska. Przedsiębiorcy, ich strategie oraz oczekiwania wobec banków, J. Jerschina (red.), t. 3, Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej "СЕМ", Kraków.
 74. Grabczan W. [1996], Zarządzanie ryzykiem bankowym, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 75. Grossman S., Hart O. [1986], The Costs and Benefits of Ownership: A Theory of Vertical and Lateral Integration, "Journal of Political Economy", vol. 94.
 76. Gruszecki T. [1994], Przedsiębiorca w teorii ekonomii, Wyd. CEDOR (b.m.).
 77. Grzegorczyk W. [1996], Strategie marketingowe banków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 78. Grzywacz J. [1996], Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem, Difin, Warszawa.
 79. Gupta S. [1989], Modelling Integrative, Multiple Issue Bargaining, "Management Science", vol. 35, nr 7.
 80. Gupta S., Livne Z.A. [1988], Resolving a Conflict Situation with a Reference Outcome: An Axiomatic Model, "Management Science", vol. 34, nr 11.
 81. Harris M., Raviv A. [1990], Capital Structure and the Informational Role of Debt, "Journal of Finance", vol. 45, nr 2.
 82. Harris M., Raviv A. [1991], The Theory of Capital Structure, "Journal of Finance", vol. 46, nr l.
 83. Harsanyi J.C. [1989], Bargaining [w:] J. Eatwell (red.), M. Murray, P. Newman, Game Theory. The New Palgrave, The Macmillan Press, London.
 84. Harsanyi J.C. [1995], Games with Incomplete Information, "American Economic Review", vol. 85, nr 3.
 85. Hart O. [1995], Firms, Contracts, and Financial Structure, Clarendon Press, Oxford.
 86. Hart O., Moore J. [1988], Incomplete Contracts and Renegotiation, "Econometrica", vol. 56, nr 4.
 87. Hart O., Moore J. [1989], Default and Renegotiation: A Dynamic Model of Debt, MIT, Working Paper nr 520.
 88. Hart O., Moore J. [1990], Property Rights and the Nature of the Firm, "Journal of Political Economy", vol. 98.
 89. Hart O., Moore J. [1998], Default and Renegotiation: A Dynamic Model of Debt, "Quarterly Journal of Economics", vol. 63, nr 1.
 90. Haus В., Jagoda H. [1997], Kontrakt menedżerski i firma zarządzająca jako nowe formy zarządzania przedsiębiorstwem w polskiej gospodarce, Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 91. Hempel G.H., Coleman A.B., Somonson D.G. [1990], Bank Management. Text and Cases, Wiley, New York.
 92. Holmes M. [1992], Phase Structures in Negotiation [w:] Communication and Negotiation, L. Putnam & M. Roloff (eds), Sage, Newbury Park, CA.
 93. International Negotiation: Analysis, Approaches, Issues (IIASA Research Results) [1991], V.A. Kremenyuk (red.), Jossey Bass Publ., San Francisco-Oxford.
 94. Jaffe D.M.[1989], Money, Banking and Credit, Worth Publ., New York.
 95. Jajuga K., Jajuga T. [1996] (1998 dodruk), Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 96. Jakubecki A., Mojak J., Niezbecka E. [1996], Prawne zabezpieczenie kredytów, Lubelskie Wydawnictwo Prawnicze, Lublin.
 97. Jakubek M. [1998], Prawo bankowe. Wprowadzenie. Zbiór przepisów, Stan prawny na dzień l II 1998, wyd. 3 zmienione, Lubelskie Wydawnictwo Prawnicze, Lublin.
 98. Jensen M.C. [1986], Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance and Takeovers, "American Economic Review", vol. 76.
 99. Jensen M.C., Meckling W.H. [1976], Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure, "Journal of Financial Economics", vol. 3.
 100. Jerzemowska M. [1999], Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 101. Kalai E., Smorodinsky M. [1975], Other Solutions to Nash 's Bargaining Problem, "Econometrica", vol. 43.
 102. Kersten O.E., Szapiro T. [1986], Generalized Approach to Modelling Negotiations, "European Journal of Operational Research", vol. 26, nr 2.
 103. Kersten G.E., Szapiro T. [1988], Próba formalnego opisu procesu negocjacji, "Przegląd Statystyczny", vol. 35, nr 1.
 104. Kilgour D.M., Hipel K. W., Fang L. [1992], The Graph Model for Conflicts as a Negotiation Support Tool, "Control and Cybernetics", vol. 21, nr 1.
 105. Knight F.H. [1965], Risk, Uncertainty and Profit, Harper & Row, New York (wyd. 1 w 1921 г.).
 106. Kopaliński W. [1998], Słownik wyrazów obcych i obcojęzycznych z almanachem, wersja CD-ROM, PRO-media CD.
 107. Kredyty. Poradnik dla praktyków [1993], A. Rymek (red.), t. l i 2, Twigger, Warszawa.
 108. Kredyty, pożyczki i gwarancje bankowe [1999], I. Heropolitańska, E. Jagodzińska-Serafm, J. Kruglak, S. Ryżewska, wyd. l, Twigger SA, Warszawa.
 109. Kreps D.M., Wilson R. [1982], Sequential Equilibria, "Econometrica", vol. 50, nr 4.
 110. Kriesberg L. [1991], Formal and Quasi-Mediators in International Disputes: An Explanatory Analysis, "Journal of Peace Research", vol. 28, nr l.
 111. Kruczalak K. [1996], Umowy w obrocie krajowym i międzynarodowym. Komentarz. Wzory. Objaśnienia, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa.
 112. Kruś L., Bronisz P., Łopuch B. [1993], MCBARG System Supporting Multicriteria Bargaining, "Control and Cybernetics", vol. 22, nr 4.
 113. Kufel J., Siuda W. [1998], Prawo gospodarcze dla ekonomistów, Scriptus, Poznań 1995.
 114. Larr P. [1994], Two Sides of Collateral: Security and Danger, "Journal of Commercial Lending", vol. 76, nr 10.
 115. Lax D.A., Sebenius J.K. [1986], The Manager as Negotiator. Bargaining for Cooperation and Competitive Gain, The Free Press, New York.
 116. Leksykon prywatyzacji [1996], PWE, Warszawa.
 117. Leland H.E., Pyle D.H. [1977], Informational Asymmetries, Structure and Financial Intermediation, "Journal of Finance", vol. 32, nr 2.
 118. Lewandowski D. [1994], Bezpieczne zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym, OLYMPUS, Warszawa 1994.
 119. Luce R.D., Raiffa H. [1964], Gry i decyzje, PWN, Warszawa.
 120. Lyons B.R. [1996], Empirical Relevance of Efficient Contract Theory: Inter-Firm Contracts, "Oxford Review of Economic Policy", vol. 12, nr 4.
 121. Malawski M., Wieczorek A., Sosnowska H. [1997], Konkurencja i kooperacja. Teoria gier •w ekonomii i naukach społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 122. Martyniak Z. [1996], Metody organizowania procesów pracy, PWE, Warszawa.
 123. Mastenbroek W. [1996], Negocjowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 124. McAllister P.H., Mingo J.J. [1994], Commercial Loan Risk Management, Credit Scoring, and Pricing: The Need for a New Shared Database, "Journal of Commercial Lending", vol. 76, nr 9.
 125. McNaughton D. [1995], Zarządzanie nowoczesnym bankiem w okresie zmian, t. 1: Efektywne zarządzania zmianami, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa.
 126. Mesjasz C. [1992a], Mediacje w konflikcie, "Przegląd Organizacji", nr 9.
 127. Mesjasz C. [1992b], Skład zespołu negocjacyjnego, "Przegląd Organizacji", nr 2.
 128. Mesjasz C. [1993], Gry dla negocjatorów, "Przegląd Organizacji", nr l.
 129. Mesjasz C. [1995], Relacje międzyorganizacyjne w gospodarce rynkowej, "Przegląd Organizacji", nr 9.
 130. Mesjasz C. [1996a], Ocena ryzyka w negocjacjach kredytowych bank-przedsiębiorstwo [w:] Banki a gospodarka polska. Banki a małe i średnie przedsiębiorstwa, 3. Jerschina (red.), t. 5, Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej "СЕМ", Kraków.
 131. Mesjasz C. [1996b], Założenia analizy negocjacji, "Organizacja i Kierowanie", nr 3.
 132. Mesjasz C. [1997], O języku polskiego gospodarowania, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 51-52.
 133. Mesjasz C. [1998a], Corporate Governance. Nadzór nad przedsiębiorstwem czy "władanie korporacyjne"?, "Przegląd Organizacji", nr 11.
 134. Mesjasz C. [1998b], Kontrakty i relacje przedstawicielstwa w nadzorze nad przedsiębiorstwem, "Organizacja i Kierowanie", nr 4(94).
 135. Mesjasz C. [1999a], Koszty transakcji i asymetria informacji jako przyczyny powstawania instytucji pośrednictwa finansowego, "Bank i Kredyt", nr 3.
 136. Mesjasz C. [1999b], Mechanizmy nadzoru nad przedsiębiorstwem, "Przegląd Organizacji", nr 7-8.
 137. Mesjasz C. [2000], Reorganization of Commercial Debt: Negotiations between Poland and the London Club (1981-1994) [w:] International Economic Negotiation: Models versus Reality, V.A. Kremenyuk, G. Sjöstedt (red.), IIASA Series, Edward Elgar.
 138. Milgrom P., Roberts J. [1992], Economics, Organization and Management, Prentice Hall, Englewodd Cliffs, New Jork.
 139. Mintzberg H. [1983], Power In and Around Organizations, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New York.
 140. Mishkin F.S. [1992], The Economics of Money, Banking, and Financial Markets, 3rd ed., Harper Collins Publ., New York.
 141. Morgan O.P. [1994], Bank Credit Committments, Credit Rationing, and Monetary Policy, "Journal of Money, Credit, and Banking", vol. 26, nr 1.
 142. Morsman E.M. [1991], Commercial Loan Structuring, "Journal of Commercial Bank Lending", vol. 74, nr 3.
 143. Mumpower, J.L. [1991], The Judgment Policies of Negotiators and the Structure of Negotiation Problems, "Management Science", vol. 37, nr 10.
 144. Myers S.C. [1977], Determinants of Corporate Borrowing, "Journal of Financial Economics", vol. 5, nr 2.
 145. Myers S.C. [1984], The Capital Structure Puzzle, "Journal of Finance", vol. 39, nr 3.
 146. Nadzór korporacyjny. Perspektywa międzynarodowa [1999], I. Koładkiewicz (red.), Poltext, Warszawa.
 147. Nash J.F. [1950], The Bargaining Problem, "Econometrica", vol. 18.
 148. Nash J.F. [1951], Non-cooperative Games, "Annals of Mathematics", vol. 54.
 149. Nash J.F. [1953], Two-Person Cooperative Games, "Econometrica", vol. 21.
 150. Negotiation, Readings, Exercises, and Cases [1993], R.J. Lewicki, J.A. bitterer, J.W. Minton, D.M. Saunders, 2nd ed., Irwin, Burr Ridge, 111.
 151. Negotiation [1994], R.J. Lewicki, J.A. bitterer, J.W. Minton, D.M. Saunders, 2nd ed. Irwin, Burr Ridge, 111.
 152. Neumann von J., Morgenstern O. [1944], Theory of Games and Economic Behavior, 1st ed., Princeton University Press, Princeton.
 153. Newman P., Milgate M., Eatwell J. [1992], The New Palgrave Dictionary of Money & Finance, t. 1-3, Macmillan Press, London.
 154. Nęcki Z. [1995], Negocjacje w biznesie, wyd. 3, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 155. Oliver C. [1990], Determinants of Interorganizational Relationships: Integration and Future Directions, "Academy of Management Review", vol. 15, nr 2.
 156. Olszewski D. [1992], Zdolność płatnicza przedsiębiorstwa - koncepcje i metody oceny, "Bank i Kredyt", nr 6.
 157. Otta W. [1998], Działalność kredytowa banku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 158. Pańków J. [1987], Negocjacje jako sposób rozwiązywania konfliktów społecznych, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, Warszawa.
 159. Patterson R. [1995], Poradnik kredytowy dla bankowców, Twigger SA, Warszawa.
 160. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie [1997], J. Lichtarski (red.), wyd. 2, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 161. Pyzioł W. [1986], Umowa o kredyt bankowy, rozprawy habilitacyjne, nr 110, UJ, Kraków.
 162. Raiffa H. [1982], The Art and Science of Negotiation, Harvard University Press, Cambridge, Mass.
 163. Rainelli M. [1996], Ekonomia przemysłowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 164. Rajan R.G. [1992], Insiders and Outsiders: The Choice between Informed and Arm 's-Length Debt, "Journal of Finance", vol. 47, nr 4.
 165. Rajan R.G. [1995], Covenats and Collateral as Incentives to Monitor, "Journal of Finance", vol. 50, nr 4.
 166. Rajski J. [1994], Prawo o kontraktach w obrocie gospodarczym, Fundacja Centrum Prywatyzacji Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 167. Rasmusen E. [1994], Games and Information. An Introduction to Game Theory, 2nd ed., Cambridge, MA & Oxford UK: Basic Blackwell.
 168. Rawls J.A. [1971], A Theory of Justice, Harvard University Press-Belknap Press, Cambridge, Mass.
 169. Restructurable Representations of Negotiation [1991], G.E. Kersten, W. Michalowski, S. Szpakowicz, Z. Koperczak, "Management Science", vol. 37, nr 10.
 170. Richardson L. [1987], Winning Negotiation Strategies for Bankers, Dow-Jones-Irwin, Home-wood, 111.
 171. Ring S.P., Van de Yen A.H. [1994], Developmental Process of Cooperative Interorganizational Relationships, "Academy of Management Review", vol. 19, nr 1.
 172. Rogowski W., Krysiak M. [1997], Zastosowanie metody wzorca do tworzenia klas ryzyka kredytowego, "Bank i Kredyt", nr 7-8.
 173. Rose P.S. [1991], Commercial Bank Management. Producing and Selling Financial Services, Irwin, Homewood, II.
 174. Ross S.A. [1973], The Economic Theory of Agency: The Principal's Problem, "American Economic Review", vol. 63, nr 2.
 175. Roth A.E. [1979], Axiomatic Models of Bargaining. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, vol. 170, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg.
 176. Roy B. [1990], Wielokryterialne wspomaganie decyzji, WNT, Warszawa.
 177. Rubin J. [1989], Some Wise and Mistaken Assumptions About Conflict and Negotiation, "Journal of Social Issues", vol. 45, nr 2.
 178. Rubin J., Brown B. [1975], Social Psychology of Bargaining and Negotiation, Academic Press, New York.
 179. Rubinstein A. [1982], Perfect Equilibrium in a Bargaining Model, "Econometrica", vol. 50, nr l.
 180. Rubinstein A. [1991], Comments on the Interpretation of Game Theory, "Econometrica", vol. 59, nr 4.
 181. Rudolf S. [1999], Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 182. Ryżewska S. [1996], Bankowa analiza przedsiębiorstwa dla potrzeb oceny ryzyka kredytowego, Twigger, Warszawa.
 183. Saaty T.L. [l 980], The Analytical Hierarchy Process, McGraw-Hill, New York.
 184. Saaty T.L. [1993], How to Make a Decision: The Analytic Hierarchy Process, "European Journal of Operational Research", vol. 48.
 185. Schelling T.C. [1960], The Strategy of Conflict, Harvard University Press, Cambridge, Mass.
 186. Schelling T.C. [1966], Arms and Influence, Yale University Press, New Haven.
 187. Schierenbeck H. [1994], Ertragsorientiertes Bankmanagement. Controlling in Kreditinstituten, Gabler Verlag, Wiesbaden.
 188. Schmoll A. [1993], Risikomanagement in Kreditgeschäft: Risikokontrolle und Risikosteuerung in der Bankpraxis, Manz, Wien.
 189. Schmoll A. [1994], Handbuch der Kreditübenvachung. Erfolgreiche Risikoreduzierung in der Bankpraxis, 2, aktualisierte Aufl., Manz, Wien.
 190. Schulte M. [1994], Integration der Betriebskosten in das Risikomanagement von Kreditinstitutionen, Gabler, Wiesbaden.
 191. Schumpeter J.A. [1960], Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 192. Schwan I. [1996], Conjoint-Analyse im Bankensektor, "Die Bank", nr 4.
 193. Sebenius J.K. [1992], Negotiation Analysis: A Characterization and Review, "Management Science", vol. 38, nr l.
 194. Selten R. [1975], Reexamination of the Perfectness Concept for Equilibrium Points in Extensive Games, "International Journal of Game Theory", vol. 4.
 195. Shakun M.F. [1988], Evolutionary Systems Design: Policy Making Under Complexity and Group Decison Support Systems, Holden-Day, Oakland.
 196. Shakun M.F. [1991], Airline Buyout: Evolutionary Systems Design and Problem Restructuring in Group Decision and Negotiation, "Management Science", vol. 37, nr 10.
 197. Sharpe S.A. [1990], Asymmetric Information, Bank Lending, and Implicit Contracts: A Stylized Model of Customer Relationships, "Journal of Finance", vol. 95, nr 4.
 198. Shleifer A., Vishny R. [1997], A Survey of Corporate Governance, "Journal of Finance", vol. 52, nr 2.
 199. Sierpińska M., Jachna T. [1997], Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, wyd. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 200. Simon H.A. [1976], Administrative Behavior, Macmillan, New York.
 201. Simon H. [1996], Zarządzanie cenami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 202. Sinkey J.F. [1992], Commercial Bank Financial Management, 4th ed., Macmillan, New York.
 203. Słaboń A. [1995], Konflikt społeczny i negocjacje, AE w Krakowie, Kraków.
 204. Smith A. [1954], Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. l i 2, PWN, Warszawa.
 205. Smith C.W., Warner J.B. [1979], On Financial Contracting. An Analysis of Bond Covenants, "Journal of Financial Economics", vol. 7, nr 2.
 206. Sobota J. [1995], Relacje przedsiębiorstwa z bankiem, "Gospodarka Narodowa", nr 8-9.
 207. Solarz J.K. [1996], Rozwój systemów bankowych, Zarządzanie i Finanse - Józef Śnieciński, Warszawa.
 208. Solarz J.K. [1997], Zarządzanie strategiczne w bankach, Poltext, Warszawa.
 209. Srinivasan V., Bolster P.J. [1990], An Industrial Bond Rating Model Based on the Analytic Hierarchy Process, "European Journal of Operational Research", vol. 48.
 210. Srinivasan V., Ruparel B. [1990], CGX: An Expert Support System for Credit Granting, "European Journal of Operational Research", vol. 45.
 211. Stabryła A. [1991], Modelowanie struktury organizacyjnej [w:] Doskonalenie struktury organizacyjnej, A. Stabryła (red.), PWE, Warszawa.
 212. Stabryła A. [1995], Podstawy zarządzania firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 213. Steczkowski J., Zeliaś A. [1997], Metody statystyczne w badaniach zjawisk jakościowych, AE w Krakowie, Kraków.
 214. Stiglitz J.E., Weiss A. [1981], Credit Rationing in Markets with Imperfect Information, "American Economic Review", vol. 71, nr 3.
 215. Strischek D. [1994], Standardizing the Loan Structure Process, "Journal of Commercial Lending", vol. 76, nr 11.
 216. Sudarsanam S. [1998], Fuzje i przejada, WIG-Press, Warszawa.
 217. Sycara K.P. [1991], Problem Restructuring in Negotiation, "Management Science", vol. 37, nr 10.
 218. Szapiro T. [1991], Podejście interaktywne we wspomaganiu podejmowania decyzji, Monografie i opracowania, nr 338, SGPiS, Warszawa.
 219. Szumański A. [1994], Renegocjacja umów w międzynarodowym obrocie gospodarczym. Studium prawnoporównawcze, rozprawy habilitacyjne, nr 283, UJ, Kraków.
 220. Thakor A.V. [1995], The Design of Financial Systems: An Overview, "Journal of Banking & Finance", vol. 20.
 221. Tirole J. [1994], The Theory of Industrial Organization, MIT Press, Cambridge, Mas.
 222. Townsend R.M. [1979], Optimal Contracts and Competitive Markets with Costly State Verification, "Journal of Economic Theory", vol. 21.
 223. Trzcieniecki J. [1979], Projektowanie systemów zarządzania, PWN, Warszawa.
 224. Tyszka T. [l 978], Konflikty i strategie. Niektóre zastosowania teorii gier, WNT, Warszawa.
 225. Tyszka T. [1986], Analiza decyzyjna i psychologia decyzji, PWN, Warszawa.
 226. Urbańczyk E. [1998], Znaczenie analizy struktury kapitałowej przedsiębiorstwa z punktu widzenia teorii i praktyki gospodarczej [w:] Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wybrane zagadnienia, Prace Naukowe Zakładu Analizy Ekonomicznej, nr l, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 227. Varian H.A. [1995], Mikroekonomia. Kurs średni. Ujęcie nowoczesne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 228. Walton R.E., McKersie R.B. [1965], A Behavioral Theory of Labor Negotiations: An Analysis of a Social Interaction System, McGraw-Hill, New York.
 229. Wiatr M.S. [1997], Ograniczanie indywidualnego ryzyka kredytowego [w:] Polskie banki. W drodze do Unii Europejskiej, praca zbiorowa, Poltext, Warszawa.
 230. Wiatr M.S., Masztaler S. [1995], Monitoring kredytowy jako instrument redukowania ryzyka kredytowego, "Bank i Kredyt", nr 1-2.
 231. Williamson O.E. [1985], The Economic Institutions of Capitalism. Firms, Markets, Relational Contracting, Free Près, New York.
 232. Williamson O.E. [1998], Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (wydanie polskie).
 233. Williamson O.E. [1988], Corporate Finance and Corporate Governance, "Journal of Finance", vol. 43, nr3.
 234. Williamson S.D. [1986], Costly Monitoring, Financial Intermediation, and Equilibrium Credit Rationing, "Journal of Monetary Economics", vol. 18.
 235. Williamson S.D. [1987], Costly Monitoring, Loan Contracts, and Equilibrium Credit Rationing, "The Quarterly Journal of Economics", vol. 102, nr 1.
 236. Wunnicke D.B. [1992], Corporate Financial Risk Management. Practical Techniques of Financial Engineering, John Wiley & Sons, New York.
 237. Wysocki M. [1997], Poradnik inspektora kredytowego, Twigger, Warszawa.
 238. Zartman I.W. [1991], The Structure of Negotiation [w:] International Negotiation: Analysis, Approaches, Issues (HASA Research Results), V.A. Kremenyuk (red.), Jossey Bass Publ., San Francisco-Oxford.
 239. Zartman I.W., Berman M. [1982], The Practical Negotiator, Yale University Press, New Haven, Conn.
 240. Zastosowanie metod wielowymiarowych w badaniach segmentacji i selektywności rynku [1999], S. Mynarski (red.), Materiały z II Warsztatów Metodologicznych, Kraków, 30 III 1998, AE w Krakowie, Kraków.
 241. Zdolność rozwojowa przedsiębiorstw przemysłowych w roku 1995 [1994], Raport Instytutu Rozwoju i Studiów Strategicznych, nr 30, IRiSS, Warszawa.
 242. Zeuthen F. [1930], Problems of Monopoly and Economic Warfare, Routledge & Kegan Paul, London.
 243. Zwolankowski M. [1996], Ocena działalności banków przez przedsiębiorstwa, "Bank", nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0209-1674
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu