BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Heffner Krystian, Drobek Wiesław
Tytuł
Małe regiony w polityce regionalnej Polski po akcesji do Unii Europejskiej
Small Regions in Poland's after EU Accession Regional Policy
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1033, s. 32-46, bibliogr. 40 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne problemy polityki ekonomicznej
Słowa kluczowe
Polityka regionalna, Konkurencyjność regionów, Rozwój regionalny
Regional policy, Regions competitiveness, Regional development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono związki konkurencyjności regionalnej z instytucjonalnym rozwojem regionu. Przedstawiono zmiany pozycji konkurencyjnej w układach regionalnych oraz wybrane uwarunkowania rozwoju regionalnego województwa opolskiego.

As far as extensive economic and political structures, including numerous States, come into being, regional policy has taken a new shape. Significant differences in achieved level of development and pace of socio-economic development were appeared between State as well as regional markets, also. Gradually increased competition among very differently conditioned regions, as well. Under such circumstances taking action stimulating and supporting region's competitiveness has became an important part of State and EU structural economic policy. Possibilities of economic growth are depended on size of regions because smaller ones have less resources as well as less economic potential. The research has argued that competitiveness of the small regions is strengthened by increasing quality of regional and local resources and potentials, favourably distinctive specificity of regional economic, social and cultural structures, as well as regional potential of natural environment and cultural heritage. It is important in regional policy concerning small regions to enlarge potential of regional centre (metropolitan area), quality and entrepreneourship of human capital. Reliable social and technical infrastructure as well as high life quality in the region should be transformed to factor attracting capital and investments. First of all the factor definitely weaken competitiveness of small regions in international and national economic policy is lack of internal co-operation of local structures and fragmentary nature of local potentials. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bagiński E., Małe miasta w strukturze osiedleńczej Polski, Politechnika Wrocławska, Wrocław 1998.
 2. Beavon K.S.O., Central place theory: a reinterpretation, Longman, London - New York 1977.
 3. Biderman E., Regionotwórcza rola miast. Próba ujęcia systemowego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1978.
 4. Blazyca G., Heffner K., Helińska-Hughes E., Poland- Can Regional Policy Meet the Challenge of Regional Problems? "European Urban and Regional Studies"' vol. 9 no. 3, 2002.
 5. Budzynowska O., Obszary metropolitarne, ich struktura i funkcje w układach terytorialnych, "Samorząd Terytorialny" 1999, nr 10.
 6. Chmielewski R., Stryjakiewicz T., Twardowska J., Waloszczyk J., Innowacyjność przemysłu i jej zróżnicowanie w układzie wojewódzkim, [w:] Zróżnicowanie społeczno-gospodarcze w nowym układzie terytorialnym, red. T. Czyż, "Biuletyn KPZK PAN" z. 197, Warszawa 2001.
 7. Chojnicki Z., Region jako terytorialny system społeczny, [w:] Problematyka przestrzeni europejskiej, red. A. Kukliński, Warszawa 1997.
 8. Czyż T., Nierówności regionalne w okresie transformacji społeczno-gospodarczej w Polsce, "Acta Universitatis Wratislaviensis", No 1814, Studia Geograficzne t. 45: Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, red. E. Jakubowicz i J. Łoboda, Wrocław 1996.
 9. Czyż T., Zróżnicowanie regionalne Polski w układzie nowych województw, [w:] Zróżnicowanie społeczno-gospodarcze w nowym układzie terytorialnym, red. T. Czyż, "Biuletyn KPZK PAN" z. 197, Warszawa 2001.
 10. Drobek W., Heffner K., Diagnoza stanu i przekształceń sieci osadniczej województwa opolskiego, [w:] Województwo opolskie J999. Wstępna diagnoza wybranych dziedzin, red. D. Berlińska, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole 1999.
 11. An Enlarged Europe: Regions in Competition? red. S. Hardy, M. Hart, L. Albrechts, A. Katos, "Regional Policy and Development Series", No. 6, Jessica Kingsley and Regional Studies Association, London-Bristol 1995.
 12. Gawlikowska-Hueckel K., Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej Konwergencja czy polaryzacja?, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
 13. Gorzelak G., Jałowiecki B., Konkurencyjność regionów, [w:] "Studia Regionalne i Lokalne", Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2000, nr 1.
 14. Hagget P., Locational analysis in human geography, Edward Arnold, London 1965.
 15. Heffner K., Relacja między regionami: Śląsk Opolski a Górny Śląsk, [w:] Region jako przyszła struktura europejska. Materiały polsko-niemieckiego sympozjum odbytego w Opolu w dniach 13-15 maja 1992 r., pod kierownictwem D. Bacha i K. Heffnera, red. nauk. Wiesław Lesiuk, PIN Instytut Śląski w Opolu i Evangelische Akademie Miilheim/Ruhr, Opole 1992.
 16. Heffner K., Śląsk Opolski w systemie administracyjnym i regionalnym kraju, "Śląsk Opolski" 1996, nr 3.
 17. Heffner K., Konkurencyjność regionalna jako czynnik rozwoju województwa opolskiego, [w:] Gospodarka -Przestrzeń - Środowisko. Strategia rozwoju województw wschodniego i zachodniego pogranicza Polski w kontekście integracji z Unią Europejską, Materiały z IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku oraz KPZK PAN pod patronatem Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, red. nauk. A. Stasiak, R. Horodeński, C. Sadowska-Snarska, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2001.
 18. Heffner K., Konkurencyjność regionalna w strategii rozwoju województwa opolskiego, [w:] Problemy transformacji struktur regionalnych i konkurencyjność regionów w procesie integracji europejskiej, Materiały z konferencji, red. A. Klasik, Z. Zioło, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2002.
 19. Heffner K., Konkurencyjność małych regionów i znaczenie aglomeracji miejskich w ich rozwoju, [w:] Wrocław 2000 Plus. Studia nad strategią miasta, Zeszyt 3 (44) 2002, Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia, Wrocław 2002.
 20. Heffner K., Przekształcenia układu hierarchicznego miast Opolszczyzny, [w:] Problemy regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, red. J. Łoboda, "Acta Universitatis Wratislaviensis" No. 1238, Studia Geograficzne, t. 52, Wrocław 1992.
 21. Klasik A., Strategia konkurencyjna regionu, [w:] Problemy transformacji struktur regionalnych i konkurencyjność regionów w procesie integracji europejskiej, Materiały z konferencji, red. A. Klasik, Z. Zioło, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2002.
 22. Kołodziejski J., Strategia równoważenia rozwoju podstawą koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju "Polska 2000 plus", [w:] Polska przestrzeń a wyzwania 21 wieku, red. nauk. J. Kołodziejski, Biuletyn KPZK PAN, z. 176, Warszawa 1997.
 23. Konkurencyjność przemysłowa Polski w procesie integracji z Unią Europejską. Teoria, praktyka, polityka, red. A. Zielińska-Głębocka, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.
 24. Markowski T., Wspieranie wzrostu konkurencyjności w polityce rozwoju regionalnego, [w:] Strategiczne wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego Polski, Friedrich Ebert Stiftung, Kraków 1996.
 25. Markowski T., Konkurencyjność i współpraca wewnątrzregionalna podstawą nowoczesnej polityki rozwoju regionalnego, [w:] Podstawowe problemy polityki rozwoju regionalnego i lokalnego, WSZiA, Opole 1977.
 26. Markowski T., Zarządzanie rozwojem miast, PWN, Warszawa 1999. Markowski T., Konkurencyjność regionów, [w:] Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów, red. T. Markowski i B.D. Stawasz, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego Łódź 2001.
 27. Orłowski W.M., Polskie regiony na tle wyzwań integracyjnych, [w:] Polityka regionalna państwa pośród uwikłań instytucjonalno-regulacyjnych, red. J. Szomburg, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2001.
 28. Paasi A., Deconstructing regions: notes on scales of spatial life, [w:] "Environment and Planning A" 1991, vol. 23.
 29. Paasi A., Constructing terrirories, boundaries and regional identities, [w:] Contested Territory: Border Disputes at the Edge of the Former Soviet Empire, red. T. Forsberg, Edward Elgar, Aldershot 1995. Polska. Zintegrowany program operacyjny rozwoju regionalnego 2004-2006. Wersja robocza z dnia 26.06 2002, Projekt, Ministerstwo Gospodarki, maszyn., Warszawa 2002.
 30. Ponikowski H., Profile konkurencyjności regionalnej, [w:] Uwarunkowania rozwoju regionalnego z uwzględnieniem restrukturyzacji obszarów wiejskich, red. B. Kawałko, Z. Mitura, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Zamość 2001.
 31. Rauziński R., Społeczeństwo Śląska Opolskiego w latach 1989-2020 (Aspekty demograficzne i społeczne), Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Politechnika Opolska, Opole 2002.
 32. Region Opawa - Racibórz. Historia i perspektywy w Unii Europejskiej, Materiały z międzynarodowej konferencji w Raciborzu 12-13 września 1996 roku, red. K. Heffner, PIN Instytut Śląski w Opolu, Opole 1996.
 33. Sumień T., Terytorialna organizacja Polski w konfrontacji z przestrzenią Unii Europejskiej, "Człowiek i Środowisko", 1997, nr 22(3).
 34. Śleszyński P., Struktura i rozmieszczenie ośrodków zarządzania w polskiej gospodarce w 2000 r., "Przegląd Geograficzny" 2002, t. 74, z.2.
 35. Winiarski B., Konkurencyjność: kryterium wyboru czy kierunek strategii i cel pośredni polityki regionalnej, [w:] Konkurencyjność regionów, red. M. Klamut, Wyd. AE Wrocław, Wrocław 1998.
 36. Wysocka E., Koziński J., Regionalizacja Polski - przestrzenne aspekty strategii rozwoju, "Samorząd Terytorialny" 1993, nr 6.
 37. Zielińska-Głębocka A., Podstawowe koncepcje i determinanty konkurencyjności, [w:] Konkurencyjność przemysłowa Polski w procesie integracji z Unią Europejską. Teoria, praktyka, polityka, red. A. Zielińska-Głębocka, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.
 38. Żebrowska-Cielek J., NUTS- nomenklatura jednostek terytorialnych do celów statystycznych, Polska Agencja Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu