BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jakimowicz Robert (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Stosunki japońsko-chińskie w latach 1949-2002 : aspekty polityczne i gospodarcze
Sino-Japanese Relations from 1949 to 2002 : Political and Economic Aspects
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, 2004, nr 163, 250 s., rys., tab., bibliogr. s.219-232
Słowa kluczowe
Polityka międzynarodowa, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Konflikty polityczne, Stosunki gospodarcze, Stosunki polityczne, Przegląd literatury, Rozprawa habilitacyjna
International politics, International economic relations, Political conflicts, Economic relations, Political relations, Literature review, Habilitation thesis
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Japonia, Chiny
Japan, China
Abstrakt
W pracy przedstawiono i zanalizowano historię stosunków japońsko-chińskich w latach 1949-2002. Omówiono sytuację polityczną i militarną Chin i Japonii w latach 1945-1949, konferencję pokojową w San Francisco w 1951 r., japoński dylemat, z którymi Chinami zawrzeć traktat pokojowy, który (z powodu wojny koreańskiej 1951-1953) zakończył się dwudziestoletnim okresem kontaktów nieoficjalnych. Następnie przedstawiono początki normalizacji stosunków między Japonią i ChRL oraz podpisanie traktatu pokojowego w 1972 r. Odrębny rozdział poświęcono oficjalnym stosunkom gospodarczym obu krajów od 1972 r., gdyż, zdaniem autora, stanowią one trwałą podstawę kontaktów japońsko-chińskich w wielu dziedzinach. Omówiono także najważniejsze kwestie sporne pomiędzy krajami: kwestię podręcznikową, oficjalne wizyty niektórych premierów japońskich w świątyni Yasukuni, problem stosunków japońsko-tajwańskich po 1972 r. oraz spór terytorialny o wyspy Senkaku (Diaoyutai). Zdaniem autora, znaczenie wymienionych wyżej problemów będzie maleć wraz z zacieśnianiem się stosunków japońsko-chińskich, wypracowaniem środków zaufania i mechanizmów rozwiązywania sporów oraz dialogiem strategicznym, służącym stabilizacji.

In this monograph, the author presents and analyses Sino-Japanese relations from the creation of the People's Republic of China to the end of 2002. In the introduction, the author makes reference to the 2000-year history of relations between the Chinese and Japanese nations with particular emphasis on the 1895-1945 period. The beginning of the report describes the political and military situation of China and Japan in 1945-1949, which became one of the main reasons these countries maintained only unofficial contacts until the beginning of the 1970s. The author reconstructs and analyses the following issues: the absence of Chinese representatives at the San Francisco conference (at that time, the PRC was involved in a war on the Korean Peninsula) and the Japanese dilemma on concluding a peace treaty with China. This latter issue was resolved in line with the priorities of US foreign policy in 1952, when Japan signed a peace treaty with the Republic of China in Taiwan. Next, the article presents two decades of unofficial contacts between both countries, each decade reflecting a different Beijing policy towards Tokyo. The first decade, initially preceded by the Chinese hope - quickly abandoned - of inciting revolution in Japan, marked a Chinese attempt to neutralize Japan in the 1950s. This policy ended in fiasco. In the second decade, Chinese policy underwent gradual evolution and assumed entering into bilateral diplomatic relations, which were finally realised only in 1972. Many reasons underlay this fact, the most important being the PRC's anti-Soviet policy, the commencement of normalization of Sino-American relations (President Richard Nixon's visit in 1972, concluded with the Shanghai Communiqué), and acceptance of the Japanese-American military alliance by the Chinese authorities. During the period of unofficial contacts between the two nations, economic relations thrived; the author devotes a separate section to this issue. Japan maintained these contacts with its Chinese partner according to the principle of separating economics from politics. In the 1960s, two trade channels functioned: one included contacts through "friendly companies" (based on private contacts), and the other - commercial agreements based on semi-formal contacts (e.g., the Liao-Takasaki memorandum). The main section of the study is dedicated to the commencement of diplomatic relations in 1972 and movement towards a peace treaty in the period from 1972 to 1978. The author attempts comprehensively to present and analyse the process of normalization of relations between the two countries by considering internal and external factors. At the beginning of that process, Prime Minister Kakuei Tanaka played a significant role and managed to enter into diplomatic relations with China in September 1972. On the other hand, the signing and ratification of the peace treaty turned out to be particularly difficult for both countries due, inter alia, to the following: a dispute over the anti-hegemony clause aimed at the Soviet Union, the Senkaku (Diaoyutai) Islands territorial dispute, the cautious policy of successive Japanese Prime Ministers and the permanent opposition of the pro-Taiwan fraction within the Liberal Democratic Party to signing and ratifying that treaty. Ultimately, on 12 August 1978 in Beijing, the countries signed a peace and friendship treaty. Next, the author dedicates the largest chapter to the countries' official economic relations since 1972, assuming that - on the one hand - they constitute a stable basis for Sino-Japanese contacts in many areas and, on the other - they are an important stability factor in Asia and the Pacific region. It is important to recognize that the Japanese economy is the second largest economy in the world (behind the US), while China's is the second largest East Asian economy (behind Japan) and continues to develop rapidly. In the last section of the study, the author discusses outstanding issues between the countries that still need to be addressed. In order, these issues are: the sensitive question of historical textbooks and official visits of some Japanese Prime Ministers to the Yasukuni temple, the Kokaryo dormitory issue, Japan-Taiwan relations after 1972 and the territorial dispute over the Senkaku Islands (Diaoyutai). Finally, the author draws some basic conclusions from his analysis of relations between the two countries and outlines the opportunities and threats facing Sino-Japanese relations within the continuing rationalization and globalization of international relations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A Decade of American Foreign Policy, Basic Documents (1941-1949), Washington 1950.
 2. Documents on American Foreign Relations (DAFR) January 1-December 31, 1950, 1954, I960, New York 1951, 1955, 1961.
 3. Documents on International Affairs (DIA) 1951, 1956, Oxford University Press, London-New York-Toronto 1954, 1959.
 4. Dokumenty polityki zagranicznej Chińskiej Republiki Ludowej 1978, oprac. J. Rowiński, PISM, Warszawa 1980.
 5. Foreign Relations of the United States (FRUS) 1947, 1951, 1955, U.S. Government Printed Office, Washington 1960, 1972, 1977.
 6. Polityka zagraniczna Chińskiej Republiki Ludowej 1981, 1984. Dokumenty i materiały, wybór i opracowanie J. Rowiński, PISM, Warszawa 1984, 1987.
 7. Sbornik not i zajawlenij SSSR, SSza, Kitaja, Anglii i drugich stran po woprosu mirnogo uregulirowanija dla Japonii. Ijul 1947-ijul 1951 g., Moskwa 1951.
 8. Sowietsko-kitajskoje otnoszenija, 1917-1957. Sbornik dokumientow, Moskwa 1959.
 9. United Nations Treaty Series. Treaties and international Agreements Registered of Filed and Recorded with the Secretariat of the United Nations 1952 (vol. 136, 138), 1978 (vol. 1102), 1981 (vol. 1225).
 10. United Nations Yearbook 1971, Office of Public Information United Nations, New York 1974.
 11. Wniesznaja Politika Sowietskogo Sojuza (WPSS). Dokumenty i materiały 1945, 1948-1950 gody, Moskwa 1949, 1950, 1953.
 12. Zbiór dokumentów Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Warszawa 1947, 1951, 1960, 1978.
 13. Chang Hsi-Jo - Inejiro Asanuma Joint Statement, "Peking Review", March 24, 1959, vol. 2, no. 1.
 14. Chinese Foreign Ministry Statement on Japan-U.S. Military Alliance, "Peking Review", January 19, 1960, no. 3.
 15. The Constitution of Japan, 1946, promulgated on November 3, 1946, put into effect on May 3 1947 [w:] Kodansha Encyclopedia of Japan, t. 2., Tokyo-New York 1983.
 16. Dogowor 1950 o drużbie, sojuzje i wzaimoj pomoszczi [w:] Dipłomaticzeskij Słovar, Izdatielstwo "Nauka", Moskwa 1986, t. 3, s. 210-211; "Prawda", 5 Apriel 1979.
 17. Government Censorship and the Vetting of Textbooks |w:| .1. Kingston, Japan in Transformation 1952-2000, Seminar Studies in History, Longman, London-New York-San Francisco 2001.
 18. Indian Note of August 23 [vv:] Department of State Bulletin (DSB), December 3, 1951, no. 636.
 19. Mr Yoshida's Letter, 24 December 1951 [w:] Appendix A. Exchange of Letters between the Japanese Prime Minister, Mr Shigeru Yoshida and Mr John Foster Dulles, Regarding Japan's Policy Towards China [w:] W. Mendl, Issues in Japan's China Policy, The Macmillan Press, London 1978.
 20. Joint Communiqué, "Peking Review" 1972, no. 9.
 21. Joint Statement of the Government of the People's Republic of China and the Government of Japan, "Peking Review", October 6, 1972, no. 40.
 22. Projekt dogowora o dobrososiedslwie i sotrudniczestwie mieidu SSSR i Japoniej, 23 fiewrala (data opublikowania) [w:] Wniesznaja Politika Sowietskogo Sojuza i Mieżdunarodnyje Otnoszenija 1978, Moskwa 1979; "Izwiestia" z 23 lutego 1978 r.
 23. Sowmieslnaja Deklaracija Prawitielstwa Sojuza Socjalisticzeskich Respublik i Prawitielstwa Kitajskoj Narodnoj Respubliki ob Otnoszenijach s Japoniej, "Wniesznaja Torgowla" 1954, nr 10.
 24. Sowmiestnaja Deklaracija Sojuza Sowietskich Socjalisticzeskich Respublik i Japonii - Moskwa 19 Oktjabra 1956 goda, "Nowoje Wriemja" (Wkładka - Dokumenty) z 25 października 1956 r.
 25. Statement on the Revision of the Japanese-U.S. Security Treaty, "Peking Review", November 25, 1958, no. 39.
 26. Trade and air agreements [w:] Keesing's Contemporary Archives, May 20-26, 1974.
 27. Defense of Japan, Defense Agency, Tokyo 1996, 1997.
 28. Diplomatic Bluebook, Ministry of Foreign Affairs, Japan, Tokyo 1987, 1992, 1998.
 29. Direction of Trade Statistics Yearbook, International Monetary Found, Washington, Annual 1963-1967, 1968-1972, 1969-1975, 1979, 1987, 1991, 1997,2001.
 30. Facts and Figures of Japan, Foreign Press Center, Tokyo 1997.
 31. Japan Encyclopedia, Louis Frederic, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge 2002.
 32. Japan Statistical Yearbook, Statistical Bureau, Prime Minister's Office 1972-1980.
 33. Japan's ODA Official Development Assistance Annual Report, Ministry of Foreign Affairs, Japan, 1990, 1994.
 34. Kodansha Encyclopedia of Japan, t. 2, Tokyo-New York 1983.
 35. NIPPON a Charted Survey of Japan 1994/1995, August 1994.
 36. Osmańczyk E. J., Encyklopedia ONZ i stosunków międzynarodowych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1982.
 37. The Republic of China Yearbook 2000, published of Government Information Office, Taipei 2000.
 38. Słownik polityki, pod red. M. Bankowicza, Warszawa 1976.
 39. Statistical Handbook of Japan 1980, Statistical Bureau, Prime Minister's Office, Japan, Tokyo 1980.
 40. White Papers of Japan 1994-1995 (annual abstracts of official reports and statistics of the Japanese government), The Japan Institute of International Affairs, Tokyo 1996.
 41. "Asian Survey" (University of California Press), 1965, 1969, 1972-1973, 1977-1980, 1996.
 42. "Azja-Pacyfik". Społeczeństwo-Polityka-Gospodarka, 1998-1999.
 43. "Beijing Review", 1986-1987, 1992, 1994, 1996-1997.
 44. "China Quarterly", 1974, 1990, 1995-1996,2000.
 45. "Current History" (A Journal of Contemporary World Affairs), 1955, 2002.
 46. "Foreign Affairs Journal" (Chineses People's Institute of Foreign Affairs), 2001-2002.
 47. "International Journal" (quarterly, Canadian Institute of International Affairs), 1995.
 48. "International Spectator" (A quarterly journal of the Instituto Affari Internazionali), 2001.
 49. "International Studies (CIIS)", 2001.
 50. "Izvviestia", 1978.
 51. "Issues & Studies" (A Journal of Chinese Studies and International Affairs, Institut of International Relations, Taipei), 1994.
 52. "Japan Echo", 1997-2000.
 53. "Japan Quarterly", 1960, 1965-1966, 1972-1974, 1979-1980, 1982-1983, 1986, 1988, 2001.
 54. "Japan Review of International Affairs", 1994, 2000, 2003.
 55. "Japan Times Weekly", 1974, 1977-1978, 1986, 1996-1997.
 56. "Journal of East Asian Affairs" (The Research Institute for International Affairs, Korea), 1997.
 57. "Journal of Northeast Asian Studies" (quarterly, The Gaston Sigur Center for East Asian Studies, The George Washington University, U.S.A.), 1992.
 58. Keesing's Contemporary Archives, 1945, 1952-1953, 1955, 1957-1958, 1965, 1972, 1974-1976, 1978.
 59. Keesing's Record of World Events, 1996-2000.
 60. "Korea and World Affairs", 1998.
 61. "Look Japan", 1997-1998.
 62. "Mainichi Daily News", 1972.
 63. "Nikkei Weekly", 1997-1998.
 64. "Novvoje Wriemja", 1956.
 65. "Pacific Affairs", 2001.
 66. "Pacific Review" (Department of Politics and International Studies, University of Warwick, Coventry, UK), 1950, 1993, 2001.
 67. "Peking Review", 1958-1960, 1963-1964, 1966, 1972-1973, 1975-1977.
 68. "Problems of Communism", 1984.
 69. "Problemy Dalniego Wostoka", 1993, 1996, 1998.
 70. Studia Diplomatica (The China Institute of International Studies, Beijing; The Shanghai Institute of Peace and Development; The Royal Institute for International Relations, Brussels), 1996, 1998.
 71. "Survival" (The IISS Quarterly, International Institute for Strategic Studies, London), 1996.
 72. "Wniesznaja Torgowla", 1954.
 73. "Working Papers", 1998, (Columbia international affairs online, Institute for the Study od Diplomacy Georgetown University, 00-09-19).
 74. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Prace z zakresu nauk politycznych, 1991-1992, 1994, 1997, 2000.
 75. http://www.kantei.go.jp/foreign/policy/economic&fiscal
 76. http://www.5.cao.go.jp/shimon/
 77. http://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/
 78. Abe Shigeyuki and Lee H. Chung, Economic Development in China and Its Implications for Japan [vv:| Japan's New Economy. Continuity. and Change in the Twenty-first Century, ed. M. Blomstorm, B. Gangnes, S. La Croix, Oxford University Press, Oxford-New York 2001.
 79. Abramowitz A.I., Yoichi Funabashi, Wang Jishi, China-Japan-U.S., Managing the Trilateral Relationship, with an introduction by Yamamoto Tadashi, Japan Center for International Exchange, Tokyo-New York 1998.
 80. Alijew R.Sz-A., Wniesznajapolitika Japonii w 70-ch-naczale 80-ch godów (teorija i praktika), Izdatielstvvo "Nauka", Gławnaja redakcja woslocznoj literatury, Moskwa 1986.
 81. Antonowicz L., Problem zjednoczenia Korei w świetle prawa międzynarodowego [w: ] Korea. Doświadczenia i perspektywy, pod red. K. Gawlikowskiego i E. Potockiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń-Warszawa 2002.
 82. Asano Ryo, China and Japan: Improving Direct Communication [vv: j Old Issues, New Responsed. Japanese Foreign & Security Policy Options, ed. by Nishihara Nasashi, Japan Center for International Exchange, Tokyo-New York 1998.
 83. Babb J., Tanaka. The Making of Postwar Japan, Longman, Harlovv-London-New York... 2000.
 84. Bedeski R.E., The Fragile Entente. The 1978 Japan-China Peace Treaty in a Global Context. Westview Press, Boulder, Colorado, 1983.
 85. Blanchard J.-M.F., The U.S. Role in the Sino-Japanese Dispute over the Diaoyu (Senkaku) Islands, 1945-1971, "China Quarterly", March 2000, no. 161.
 86. Brown D., Chinese Economic Leverage in Sino-Japanese Relations, "Asian Survey" 1972, no. 9.
 87. Burdelski M., Priorytety polityki bezpieczeństwa Chin i problemy graniczne [w:] Chiny. Przemiany państwa i społeczeństwa w okresie reform 1978-2000, ISP PAN, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2001.
 88. Brzeziński Z., Cztery lata w Białym Domu. Wspomnienia doradcy do spraw bezpieczeństwa państwa 1977-1981, Wszechnica Społeczno-Polityczna 1989. Przedruk za: Polonia 1986.
 89. Boutros Boutros Ghali, China's Role in a World Dominated by the Sole Super-power and Globalizalion, "Foreign Affairs Journal", March 2002, no. 63.
 90. Camilleri J., Chinese Foreign Policy. The Maoist Era and Its Aftermath, University of Washington Press, Seattle 1980.
 91. Chen Jian-An, Japanese Firms with Direct Investment in China and Their Local Management [w:] Japan s Foreign Investment and Asian Economic Interdependence. Production, Trade and Financial System, ed. by Shojiro Tokunaga, University of Tokyo Press, Tokyo 1992.
 92. China and the Great Powers. Relations with the United States, the Soviet Union and Japan, ed. by Francis O. Wilcox, Praeger Publishers, New York 1974.
 93. China and Japan: History, Trends, and Prospects, ed. by C. Howe, Oxford University Press, Clarendon Press, Oxford 1996.
 94. China and Japan: Search for Balance since World War I, ed. by A.D. Coox and H. Con-roy, California, Santa Barabara 1978.
 95. Chinese Foreign Policy Toward Japan and U.S., "Japan Quarterly", April-June 1979, no. 2.
 96. Curtis L., The Tjumen Oil Project and Japanese Policy Decision Making [w:] The Foreign Policy of Modern Japan, ed. R.A. Scalapino, Berkeley 1977.
 97. Deans P., Taiwan in Japan's Foreign Relations: Informal Politics and Virtual Diplomacy [w:] Future Trends in East Asian International Relations, ed. Quansheng Zhao, American University, Frank Cass Publishers, London-Portland, 2002.
 98. Deans P., The Taiwan Question. Reconciling the Irreconcilable [w:] Chinese-Japanese Relations in the Twenty-first Century, ed. by M. Soderberg, The European Institute of Japanese Studies, Stockholm School of Economics, London-New York 2002.
 99. Deng Xiaoping, Chińska droga socjalizmu, Warszawa 1988.
 100. Doak B.A., China and the Major Powers in East Asia, The Brookings Institution, Washington 1977.
 101. Drifte R., Japan's Foreign Policy for 21st Century. From Economic Superpower to What Power?, St. Anthony's College, Oxford 1998.
 102. Drifte R., Japan's Foreign Policy in the 1990s. From Economic Superpower to What Power?, St. Martin, Martin's Press, New York 1996.
 103. Dziak W.J., Chiny. Wschodzące supermocarstwo, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1996.
 104. Dziak W.J., Korea czy wojna?, Świat Książki, Warszawa 2003.
 105. Fairbank J.K., Reischauer E.O., Craig A.M., East Asia. Tradition and Transformation, Harvard University, Haughton Mifflin Company, Boston 1973.
 106. Fairbank J.K., Historia Chin. Nowe spojrzenie, Marabut, Gdańsk 1996.
 107. Faust J.R., Kornberg J.F., China in a World Politics, Lynne Rienner Publishers, Boulder-London 1995.
 108. Fukatsu Masumi, A State Visit to Yasukuni Shrine, "Japan Quarterly", January-April 1986, no. 1.
 109. Fukuda John Kazuo, Japan and China. The Meeting of Asia's Economic Giants, International Business Press, New York-London 1998.
 110. Fleming D.F., The Cold War and Its Origins (cz. II-III), London 1961.
 111. Ger Yoong-kuang, Historia Tajwanu. Polityka, Rządowe Biuro Informacji, Republika Chińska, Taipei 1999.
 112. Globalisation and the Asia-Pacific, ed. by K. Olds, P. Dicken, PF. Kelly, L. Kong, and H. Wai-chung Ycung, Warwick Studies in Globalisation Series, London-New York 1999.
 113. Green M.J., Self B.L., Japan's Changing China Policy: From Commercial Liberalism to Reluctant Realism, "Survival", Summer 1996, no. 2.
 114. Góralski W., Polityka Stanów Zjednoczonych w Południowo-Wschodniej Azji w latach 1945-1954, PISM, Warszawa 1969.
 115. Góralski W., Stany Zjednoczone-Japonia 1945-1972, PWN, Warszawa 1976.
 116. Góralski W., Założenia i kierunki polityki zagranicznej Japonii, "Azja-Pacyfik" 1998, nr 1.
 117. Halimarski A., Globalizacja polityki zagranicznej Chin, "Sprawy Międzynarodowe" 1987, nr 6.
 118. Halimarski A., Spór o Tajwan, KiW, Warszawa 1986.
 119. Halimarski A., Lobman J., Podlaski P, Pekin - dyplomacja i polityka. Szkice o chińskiej polityce zagranicznej, KiW, Warszawa 1982.
 120. Haliżak E., Stosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1999.
 121. Haliżak E., Polityka zagraniczna ChRL: uwarunkowania decyzyjne i wizje rzeczywistości międzynarodowej [w:] Chiny. Przemiany państwa i społeczeństwa w okresie reform 1978-2000, ISP PAN, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2001.
 122. Hall J.W., Japonia od czasów najdawniejszych, PIW, Warszawa 1979.
 123. Harding H., China and Northeast Asia. The Political Dimension, The Asia Society University Press of America, Lanhan-New York-London 1988.
 124. Harris S., The China-Japan Relations and Asia Pacific Regional Security, "Journal of East Asian Affairs", Winter/Spring 1997, no. 1.
 125. Harwit E., Japanese Investment in China. Strategies in the Electronics and Automobile Sectors, "Asian Survey", October 1996, no. 10.
 126. Haselkorn A., Impact of the Sino-Japanese Treaty on the Soviet Security Strategy, "Asian Survey" 1979, nr 6.
 127. Hilpert H.G., China and Japan: Conflict or Cooperation? What Does Trade Data Say? [w:] Japan and China. Cooperation, Competition and Conflict, cd. by H.G. Hilpert and R. Haak, German Insistute for Japanese Studies, Palgrave, Tokyo-New York 2002.
 128. Hirano Mutsumi, Sino-Japanese Relations at the Turn of the Cenutury, "The International Spectator", July-September 2001, no. 3.
 129. Historia drugiej wojny światowej 1939-1945, pod red. D.F. Ustinowa i in.. Warszawa 1984, t. 2.
 130. Historia dyplomacji od 1949, pod red. M.A. Charłamowa i W.S. Siemionowa, Warszawa 1980, t. 5, cz. 1.
 131. Historia polityczna Dalekiego Wschodu 1945-1976, PWN, Warszawa 1986.
 132. Historia Tajwanu. Społeczeństwo, O. Chung, K. Her, V. Sheng, V. Chang, Rządowe Biuro Informacji, Republika Chińska, Taipei 2000.
 133. Howe C., China, Japan and Economic Interdependence in the Asia Pacific Region, "China Quarterly", December 1990, no. 124 (lub w: China and Japan: History, Trends, and Prospects, ed. by C. Howe, Oxford University Press, Clarendon Press, Oxford 1996).
 134. Howe C., Introduction: The Changing Political Economy of Sino-Japanese Relations: A Long Term View [w:] China and Japan: History, Trends, and Prospects, ed. by C. Howe, Oxford University Press, Clarendon Press, Oxford 1996.
 135. Hsiao T. Gene, Prospects for a New Sino-Japanese Relationship, "China Quarterly", October/December 1974, no. 60.
 136. Hsu I.C.Y., The Rise of Modern China, Oxford University Press, Oxford-New York 1995.
 137. Huang Weiping, Zewnętrzne uwarunkowania rozwoju gospodarczego Chin w latach dziewięćdziesiątych [w:] Chiny. Rozwój państwa i społeczeństwa na przełomie XX i XXI wieku, red. K. Tomala i K. Gawlikowski, ISP PAN, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2002.
 138. Hutchings G., Modern China. A Companion to a Rising Power, Penguin Books, London 2001.
 139. Ijiri Hidenori, Sino-Japanese Controversy since the 1972 Diplomatic Normalization, "China Quarterly", December 1990, no. 124 (także w: China and Japan: History, Trends, and Prospects, ed. by C. Howe, Oxford University Press, Clarendon Press, Oxford 1996).
 140. Inada Junichi, Japan's ODA: Its Impacts on China's Industrialization and Sino-Japanese Relations [w:] Japan and China. Cooperation, Competition and Conflict, ed. by H.G. Hilpert and R. Haak, German Institute for Japanese Studies, Palgrave, Tokyo-New York 2002.
 141. Iriye Akira, China and Japan in the Global Setting, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London 1992.
 142. Islorija Japonii (1945-1975), Institut Wostokowiedienija, Akademia Nauk SSSR, Moskwa 1978.
 143. Istorija wnieszniej politiki SSSR 1945-1985, red. A.A. Gromyko i B.N. Ponomariew, Moskwa 1986, t. 2.
 144. Jain R.K., China and Japan 1949-1976, Radiant Publishers, New Delhi 1977.
 145. Jakimowicz R., Japońsko-radziecki spór terytorialny, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 358, Kraków 1992.
 146. Jakimowicz R., Japońsko-rosyjski spór terytorialny po upadku Związku Radzieckiego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 548, Kraków 2000.
 147. Jakimowicz R., Problem posiadania sił zbrojnych przez Japonię w świetle Konstytucji z 1946 r., Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 484, Kraków 1997.
 148. Jakimowicz R., Stanowisko ZSRR w sporze terytorialnym z Japonią (1945-1991), Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 424, Kraków 1994.
 149. Jan G.R, Japan's Trade with Communist China, "Asian Survey" 1969, no. 12.
 150. Jansen M.B., Japan and China: From War to Peace 1894-1972, Princeton University, Rand McNaliy College Publ., Chicago 1975.
 151. Japan and China. Cooperation, Competition and Conflict, ed. by H.G. Hilpert and R. Haak, German Institute for Japanese Studies, Palgrave, Tokyo-New York 2002.
 152. Japan and the New Asia, ed. by Akira Iriye, The Chicago Council on Foreign Relations, Chicago 1976.
 153. Japan and the Pacific Quadrille. The Major Powers in East Asia, ed. by J.H. Ellison, Westview Press, Boulder-London 1987.
 154. Japan's International Relations. Politics, Economics and Security, G.D. Hook, J. Gilson, C.W. Hughes, H. Dobson, Sheffield Centre for Japanese Studies, Routledge Series, Eondon-New York 2001.
 155. Japan's New Economy. Continuity and Change in the Twenty-first Century, ed. by M. Blomstrom, B. Gangnes, S. Ea Croix, Oxford University Press, Oxford-New York 2001.
 156. Japan's New World Role, ed. by J.D. Katz and T.C. Friedman-Eichtschein, Westview Press, Boulder-Eondon 1985.
 157. Japanese Peace Conference. San Francisco, September 4-8, 1951, Reprint from Department of State Bulletin, Government Printing Office, Washington 1951.
 158. Jiang Yuechun, Present Situation and Future Prospects of Sino-Japanese Relations [w:] New China in the New International Setting, Studia Diplomatica 1996, no. 4-5.
 159. Johnson C., Japan: Who Governs? The Rise of the Developmental State, W.W. Norton & Company, New York-London 1995.
 160. Johnson C., Japanese-Chinese Relations 1952-1982 [w:] Japan and the Pacific Quadrille. The Major Powers in East Asia, ed. by H.J. Ellison, Westview Press, Boulder-London 1987.
 161. Jones F.C., Japan's New Order in East Asia. Its Rise and Fall 1937-1945, Oxford University Press, London-New York-Toronto 1954.
 162. Kaifu Toshiki, Japan-China Relations and Asia-Pacific Economic Relations, "Foreign Affairs Journal", December 2001, no. 62.
 163. Kato Chihiro, The New Matrix of Japan-China Ties, "Japan Quarterly", October-December 2001, no. 4.
 164. Kirn Hong Nack, The Fukuda Government and the Politics of the Sino-Japanese Peace Treaty, "Asian Survey", 1979, no. 3.
 165. Kim Hong Nack, The Sato Government and the Politics of Okinawa Reversion, "Asian Survey", November 1973, no. 11.
 166. Kim Hong Nack, Sino-Japanese Relations in the 1980s: Political and Economic Dimensions, "Korea and World Affairs", Spring 1988, no. 1.
 167. Kim Young C., Japanese Policy Towards China: Politics of the Imperial Visit to China in 7992, "Pacific Affairs" 2001, no. 2.
 168. Kingston J., Japan in Transformation 1952-2000, Seminar Studies in History, Longman, London-New York-San Francisco 2001.
 169. Kissinger H., Dyplomacja, Warszawa 1996.
 170. Kitazavva Takuya, Textbook History Repeats Itself, "Japan Quarterly". July-September 2001, no. 3.
 171. Kokubun Ryosei, China and Japan in the Age of Globalization, "Japan Review of International Affairs", Spring 2003.
 172. Konstytucja Japonii, Polska Akademia Nauk, Ossolineum, Wrocław 1990.
 173. Korzec M., The Inner History of Korean War, Acta Asiatica Varsovicnsia nr 14, Warszawa 2001.
 174. Korzec M., Wojna koreańska - fakty i wątpliwości [w:] Korea. Doświadczenia i perspektywy, pod red. K. Gawlikowskiego i E. Potockiej, Towarzystwo Azji i Pacyfiku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.
 175. Kosaka Koichi, Politics in Modern Japan - Development and Organization, Tokyo 1982.
 176. Kosaka Masataka, Options for Japan's Foreign Policy, The International Institute for Strategic Studies, London 1973.
 177. Krupjanko M.I., Japonija-KNR - miechanizm ekonomiczeskogo sotrudniczestwa, Izdatielstwo "Nauka", Gławnaja Redakcja Wostocznoj Literatury, Moskwa 1986.
 178. Kukułka J., Historia współczesnych stosunków międzynarodowych 1945-2000, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2001.
 179. Langdon F.C., Japan's Foreign Policy, University of British Columbia Press, Vancouver 1973.
 180. Langer P.F., China and Japan, The Road Corporation, Santa Monica 1963.
 181. Langer P., Swearing R., The Japanese Communist Party. The Soviet Union and Korea, "Pacific Affairs" 1950, no. 4.
 182. Lawrence O., Japan in Postwar Asia, New York 1970.
 183. Lee Chac-Jin, China and Japan: New Economic Diplomacy, Hoover Institution Press, Col., Stanford University, Stanford 1984.
 184. Lee Chae-Jin, Japan Faces China: Political and Economic Relations in the Postwar Era, The John Hopkins University Press, Baltimore, London 1976.
 185. Lee Chae-Jin, The Japan Socialist Party and China, 1975-1977, "Asian Survey" 1978, no. 3.
 186. Lemco J., MacDonald S.B., Sino-Japanese Relations. Competition and Cooperation, "Current History", September 2002.
 187. Leng Shao Chuan, Japan and Communist China, Wesport, University of Virginia, Greenwood Press Publishers, Connecticut 1975.
 188. Li Zhaoxing, China's Foreign Policy in the New Century, "Foreign Affairs Journal", March 2002, no. 63.
 189. Ling Xing-Quang, The Chinese Economy Learns from Japanese Experience, "Japan Quarterly", January-March 1982, no. 1.
 190. Lommen Y.F., China in East Asia: From Isolation to a Regional Superpower Status, Studia Diplomatica 1998, no. 3-4.
 191. Lovve P., Wojna koreańska, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1995.
 192. Lynch M., The People's Republic of China since 1949, Hodder & Stoughton, London 1998.
 193. Marukawa Tomoo, Japanese FDI and China's Industrial Development in the Automobile, Electronics and Textile Industries [w:] Japan and China. Cooperation, Competition and Conflict, ed. by H.G. Hilpert and R. Haak, German Institute for Japanese Studies, Pal grave, Tokyo-New York 2002.
 194. Mazurów W.M., SSzA-Kitaj-Japonija, pierestrojka miezgosudartwiennych otnoszenij (1969-1979), Moskwa 1980.
 195. Mendl W., Issues in Japan's China Policy, The Macmillan Press, London 1978.
 196. Miyamoto Yuji, Towards a New Northeast Asia, "Pacific Review" 1993, no. 1.
 197. Mucller G.T., Ross D.A., China and Japan - Emerging Global Powers, Praeger Special Studies in International Politics and Government, New York-Washington-London 1975.
 198. Nakae Yosuke, China and Japan: Differences between Friends, "Japan Quarterly", July-September 1988, no 3.
 199. Nakagane Katsuji, Japanese Direct Investment in China: Its Effects on China's Economic Development [w:] Japan and China. Corporation, Competition and Conflict, ed. by H.G. Hilpert and R. Haak, German Institute for Japanese Studies, Palgrave, Tokyo-New York 2000.
 200. Nakamura Takafusa, Grace R.G. Bernard, Gospodarczy rozwój współczesnej Japonii, Tokio 1987.
 201. Newby L., Sino-Japanese Relations [w:] Chinese Politics and Foreign Policy Reform, ed. by G. Segal, Keagan Paul International London and New York for The Royal Institute of International Relations, London 1990.
 202. Newby L., Sino-Japanese Relations. China's Perspective, The Royal Insitute of International Affairs, Routledge, London-New York 1988.
 203. Nish lan, An Overview of Relations between China and Japan, 1895-1945, "China Quarterly", December 1990, no. 124. (Także w: China and Japan: History, Trends, and Prospects, ed. by C. Howe, Oxford University Press, Clarendon Press, Oxford 1996).
 204. Ogata Sadako, The Business Community and Japanese Foreign Policy. Normalization of Relations with the People's Republic of China [w:] The Foreign Policy on Modern Japan, ed. by R. Scalapino, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London 1977.
 205. Ogata Sadako, Japanese Attitude Toward China, "Asian Survey" 1965, vol. 5, no. 8.
 206. Ohashi Hideo, China's External Economic Policy and Relations with Japan, "Japan Review of International Affairs", Spring 2003.
 207. Overholf W.H., President Nixon's Trip to China and Its Consequences, "Asian Survey" 1973, no. 7.
 208. Packard G.P., Protest in Tokyo: The Security Treaty Crisis 1960, Princeton 1966.
 209. Park Y.H., The Roots of Detente [w:] China and Japan: Search for Balance since World War I, ed. A.D. Coox and H. Conroy, Santa Barabara 1978.
 210. Park Y.H., The Tanaka Government and the Mechanics of the China Decision [w:] China and Japan: Search for Balance Since World War I, ed. A.D. Coox and H. Conroy, California, Santa Barabara 1978.
 211. Pavvlik R., Starzyk K., Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w rozwoju gospodarczym Tajwanu [w:] Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w gospodarkach Azji i Pacyfiku. Chiny, Korea Południowa, Tajwan, Wietnam, red. K. Starzyk, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2001.
 212. Pewzner J.A., Japonija, Moskwa 1973.
 213. Porfiriewicz M.A., Poslewojennaja politika Japonii w Azji i Kitai 1945-1977, Akademia Nauk SSSR, Institut Dalniego Wostoka, Izdatielstwo "Nauka", Moskwa 1979.
 214. Potocka E., Spór terytorialny główną przeszkodą w normalizacji stosunków japońsko-radzieckich, "Azja-Pacyfik" 1999, nr 2.
 215. Raginskij M.J., Rozenblit S.J., Mieżdunarodnyj process gławnych japońskich wojennych prestupnikow, Moskwa-Leningrad 1950.
 216. Reischauer E.O., China and Japan: Rivals or Allies? [w:] China and the Great Powers. Relations with the United States, the Soviet Union and Japan, ed. by P.O. Wilcox, Praeger Special Studies in International Politics and Government, Praeger Publishers, New York 1974.
 217. Rodziński W., Historia Chin, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992.
 218. Rose C., Interpreting History in Sino-Japanese Relations. A Case Study in Political Decision-Making, Series the Nissan Institute, Routledge, London-New York 1998.
 219. Rowiński J., Chiny wobec wydarzeń 11 września 2001 roku: wyzwania, zagrożenia, szanse i opcje (w:) Rozwój państwa i społeczeństwa na przełomie XX i XXI wieku, red. K. Tomala i K. Gawlikowski, ISP PAN, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2002.
 220. Rowiński J., Problem Wysp Senkaku (Tiaoyi, Lietao) w stosunkach chińsko-japońskich, Polski Instytutu Spraw Zagranicznych, Warszawa 1982.
 221. Royama Michio, China and Japan [w:] China and the World Community, ed. by I. Wilson, The Australian Institute of International Affairs, Sydney-London-Singapore-Melbourne-Adelaida-Brisbone 1973.
 222. Saito Yoshifumi, The New Situation in Asia, "Japan Quarterly", January-March 1973, no. 1.
 223. Sakamoto Yoshikazu, A New Foreign Policy, "Japan Quarterly", July-September 1972, no. 3.
 224. The Salo Government and China, "Japan Quarterly", April-June 1965, no. 2.
 225. Satoshi Amoko, Japan and Taiwan: A Neglected Friendship, "Japan Review of International Affairs", Spring 2000, no. 1.
 226. Scalapino R.A., The Foreign Policy of Modern Japan, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London 1977.
 227. Scalapino R. A., Trends in East Asian International Relations [w:] Future Trends in East Asian International Relations, ed. Zhao Quansheng, American University, Frank Cass Publishers, London Portland, 2002.
 228. Second Stage of Sino-Japanese Relations, "Japan Quarterly", January-March 1974, no. 1.
 229. Segal G., China Changes Shape: Regionalism and Foreign Policy, The International Institute for Strategic Studies, Adelphi Paper 287, London 1994.
 230. Semin A., Japono-kitajskie otnoszenija, etapy razwitja, sostojanie, perspektiwy, "Problemy Dalniego Wostoka" 1993, nr 2.
 231. Semin A., Japono-kitajskie otnoszenija podwiergajutsa ispytaniju, "Problemy Dalniego Wostoka" 1996, nr 3.
 232. Semin A., Japono-kitajskie otnoszenija w mnogopolarnom mirie, "Problemy Dalniego Wostoka" 1998, nr 3.
 233. Semin A., KNR-Japonija: Kompromissy rady ekonomiczeskogo sotrudniczestwa, "Problemy Dalniego Wostoka" 1993, nr 3.
 234. Semin A., Tendencji w razwitii torgowo-ekonomiczeskich swiaziej Japonii s Kitajem, "Problemy Dalniego Wostoka" 1996, nr 5.
 235. Semin A.W., Wnieszniewopoliticzeskije orientiry Japonii i Kitai (90-e gg.), Insititut Dalniego Wostoka, Rossijskaja Akademia Nauk, Moskwa 2001.
 236. Shambaugh D., China and Japan Towards the Twenty-first Century: Rivals for Preeminence or Complex Interdependence? [w:] China and Japan: History, Trends, and Prospects, ed. by C. Hovve, Oxford University Press, Clarendon Press, Oxford 1996.
 237. Shi-en Chen T., The United States and the Far East, "Current History", January 1955.
 238. Shih Chih-yu, China's Just World. The Morality Chinese Foreign Policy, Lynne Rienner Publishers, Boulder-London 1993.
 239. Shih Chih-yu, Defining Japan: The Natonalist Assumption in China's Foreign Policy, "International Journal", Summer 1995, no. 3.
 240. Shih Chih-yu, How Flexible is Peking's Foreign Policy?, "Issues & Studies", December 1994, no. 12.
 241. Shiranishi Sin'ichiro, The Potential for Economic Cooperation. A New Era Comes to Japan-China Relations (2), "Japan Quarterly", January-March 1979, no. 1.
 242. Sladkovskij M., Chiny i Japonia, Książka i Wiedza, Warszawa 1975.
 243. Sławiński R., Historia Chin i Tajwanu, Wydawnictwo Naukowe AKSON, Warszawa 2002.
 244. Smoleń M., Stracone dekady. Historia ZSRR 1917-1991, PWN, Warszawa-Kraków 1994.
 245. Soeya Yoshihida, Japan's Economic Diplomacy with China, 1945-1978, Clarendon Press, Oxford University Press, Oxford-New York 1998.
 246. Stachovviak E, Gospodarka narodowa Chińskiej Republiki Ludowej (1949-1982), PWN, Warszawa 1984.
 247. Starzyk K., Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w rozwoju gospodarczym Chin [w:] Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w gospodarkach Azji Pacyfiku, pod red. K. Starzyka, Warszawa 2001.
 248. Strategie Significance of the Northern Island Territories, "Japan Quarterly" 1980, no. 1.
 249. Sun Cheng, Relations among Big Powers and Cooperation in East Asia, International Studies, 2001, COS, no. 10-12.
 250. Takagi Seiichiro, China as a "Economic Superpower": Its Foreign Relations in 1993, "Japan Review of International Affairs", Spring 1994, vol. 8, no. 2.
 251. Tagawa Seiichi, Don't Forget the Well-diggers. A New Era Comes to Japan-China Relations (1), "Japan Quarterly", January-March 1979, no. 1.
 252. Tajwan w stosunkach międzynarodowych, pod red. E. Haliżaka, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1997.
 253. Tanaka-Nixon Talks, "Japan Quarterly", October-December 1973, no. 4.
 254. Tanaka Yuki, Japan's Comfort Women. Sexual Slavery Prostitution During World War II and the US Occupation, Taylor and Francis Group, Routledge, London-New York 2002.
 255. Tang Tsuo, Tetsuo Najita, Otake Hideo, Sino-Japanese Relations in the 1970s [w:] China and Japan: Search for Balance since World War I, ed. A.D. Coox and H. Conroy, California, Santa Barbara 1978.
 256. Taylor R., Greater China and Japan. Prospects for an Economic Partnership in East Asia, Sheffield Centre for Japanese Studies, Routledge Series, London-New York 1996.
 257. Terrill R., Biografia Mao, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2001.
 258. Tetsuya K., Japan's Northern Threat, "Problems of Communism" 1984, no. 2.
 259. Tian Peiliang, Chinese People's Institute of Foreign Affairs and Sino-Japanese Relations - in Commemoration of the 30th Anniversary Normalization of Sino-Japanese Relations, "Foreign Affairs Journal", June 2002, no. 64.
 260. Trading with China, "Japan Quarterly", January-March 1963, no. 1.
 261. Tretiak D., The Sino-Japanese Treaty of 1978: The Senkaku Incident Prelude, "Asian Survey" 1978, no. 12.
 262. Tubielewicz J., Historia Japonii, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1984.
 263. Ueda Toshio, The Outlook for Relations with Communist China, "Japan Quarterly", July-September 1966, no. 3.
 264. Unryu Suganuma, Sovereign Rights and Territorial Space in Sino-Japanese Relations. Irredentism and the Diaoyu (Senkaku Islands), Association for Asian Studies and University of Hawaii Press, Honolulu 2000.
 265. Wniesznaja politika Sowietskogo Sojuza i mieżdunarodnyje otnoszenija 1978, Moskwa 1979.
 266. Wang James C.F., Contemporary Chinese Politics, Prentice Hall, Englewood Cliffs, University of Hawaii at Hilo, New Jersey 1989.
 267. Wang Jishi, Building a Constructive Relationship [w:] A.I. Abramowitz, Yoichi Funabashi, Wang Jishi, China-Japan-U.S. Managing the Trilateral Relationship, Japan Center for International Exchange, Tokyo-New York 1998.
 268. Wang Yi, Trends in Sino-Japanese Relations and the Challenges Ahead for Asia, "working papers", Columbia international affairs online, May 1998.
 269. Wang Yu San, Ending the State of War between Japan and China. Taipei (1952) [w:] China and Japan. Search for Balance since World War I, ed. A.D. Coox and H. Conroy, California, Santa Barbara-Oxford 1978.
 270. Wei Yung, Od integracji do "wspólnoty wewnątrznarodowej". O pokojowym rozwiązywaniu problemów państw podzielonych [w:] Korea. Doświadczenia i perspektywy, pod red. K. Gawlikowskiego i E. Potockiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, Warszawa 2002.
 271. What Happened in Japan. A Symposium, "Japan Quarterly", October-December 1960, no. 4.
 272. Whiting A.S., Changing Sino-Japanese Relations [w:] Japan and the New Asia, ed. Akira Iriye, The Chicago Council on Foreign Relations, Chicago 1976.
 273. Whiting A.S., Chinese Nationalism and Foreign Policy after Deng, "China Quarterly", June 1995, no. 142.
 274. Woroncovv W., Missioniery i ich nasledniki, Izdatielstvvo politiczeskoj literatury, Moskwa 1986.
 275. Yan Zhu, The Role of the Overseas Chinese in the Sino-Japanese Economic Relationship [w:] Japan and China. Cooperation, Competition and Conflict, ed. by H.G. Hilpert and R. Haak, German Insitute for Japanese Studies, Palgrave, Tokyo-New York 2002.
 276. Yang Chengxu, China's Post-cold War Foreign Policy in a Changing [w:] New China in the New International Setting, Studia Diplomatica 1996, no. 4-5.
 277. Yasutomo Dennis T., Sato's China Policy, 1964-1966, "Asian Survey" 1977, no. 6.
 278. Yokoi Yoichi, Major Developments in Japan-China Economic Interdependence in 1990-1994 [w:] China and Japan: History, Trends, and Prospects, ed. by C. Howe, Oxford University Press, Clarendon Press, Oxford 1996.
 279. Yokoi Yoichi, Plant and Technology Contracts and the Changing Pattern of Economic Interdependence between China and Japan, "China Quarterly", December 1990, no. 124. (Także w: China and Japan: History, Trends, and Prospects, ed. by C. Howe, Oxford University Press, Clarendon Press, Oxford J996).
 280. Yoshida Shigeru, The Yoshida Memoirs. The Story of Japan in Crisis, London-Melbourne-Toronto 1961.
 281. Yu Tzong-shian, Historia Tajwanu. Gospodarka, Rządowe Biuro Informacji, Republika Chińska, Taipei 1999.
 282. Zhang Dong Dong, China's Relations with Japan. Era of Economic Liberalisation, Nova Science Publishers, Commack, New York 1998.
 283. Zhao Suisheng, Beijing's Perceptions of the International System and Foreign Policy Adjustment in the Post-cold War World, "Journal of Northeast Asian Studies", Fall 1992, no. 3.
 284. Zhishu Li, Prywatne życie Mao, Wydawnictwo Philip Wilson, Warszawa 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0209-1674
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu