BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kisiel Przemysław (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Współczesna kultura artystyczna. Społeczny wymiar uczestnictwa
Contemporary Artistic Culture. The Social Dimension of Participation.
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, 2003, nr 159, 185 s., bibliogr. s.166-176, Aneks
Słowa kluczowe
Kultura, Socjologia kultury, Uczestnictwo w kulturze, Sztuka, Czas wolny, Przegląd literatury, Rozprawa habilitacyjna
Culture, Sociology of culture, Participation in culture, Art, Leisure time, Literature review, Habilitation thesis
Uwagi
summ.
Abstrakt
W przestawionej pracy podjęto próbę zbadania problemu uczestnictwa w kulturze artystycznej. Dokonano charakterystyki życia kulturalnego, nakreślono że uczestnictwo w kulturze ma wpływ na zachowania społeczne, oraz może pozwolić na wyjaśnienie pewnych procesów społecznych. Na końcu pracy został przedstawiony schemat analityczny uczestnictwa w kulturze artystycznej, który pozwala uchwycić i powiązać ze sobą z jednej strony społeczny aspekt wyborów estetycznych, z drugiej zaś relacje tworzące się między jednostkami a obiektami kultury artystycznej.

Researching participation in contemporary artistic culture encounters a whole series of key difficulties that prompt a fresh examination of methodology on this issue. The goal of this study, therefore, is to attempt to establish a methodological basis for researching participation in artistic culture, understood as a whole range of forms of cultural activity.(AŁ)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamson Hoebel F., Anthropology: The Study of Man, McGraw-Hill, New York 1966.
 2. Adorno T., Sztuka i sztuki. Wybór esejów, PIW, Warszawa 1990.
 3. Albrecht M.C., Art as an Institution [w:] The Sociology of Art. and Literature, ed. M.C. Albrecht, J.H. Barnett, M. Griff, Praeger Publisher, London 1970.
 4. Arendt H., Society and Culture [w:] Mass Culture Revisted, ed. B. Rosenberg, D.M. White, Van Nostrand Reinhold Co., New York 1971.
 5. Art and Society. Reading in the Sociology of the Art, ed. A.W. Foster, J.R. Blau, State University of New York Press, New York 1989.
 6. Arts and the People. A Survey of Public Attitudes and Participation in the Arts and Culture in New York State, Conducted for the American Council for the Arts in Education with support from the New York State Council on the Arts by National Research Center of the Arts (preface: Allan Sapp), New York 1973.
 7. Baldwin J., Mass Culture and the Creative Artist [w:] The Popular Arts in America: A Reader, ed.W.M. Hammel, Harcourt Brace Jovanovich, New York 1972.
 8. Barbu Z., Popular Culture: A Sociological Approach [w:] Approaches to Popular Culture, C.W.E. Bigsby, Bowling Green Univ. Popular Press, Bowling Green 1976.
 9. Barometr kultury, red. M. Grabowska, Instytut Kultury, Warszawa 1992.
 10. Bartnik C.S., Hermeneutyka personalistyczna, KUL, Lublin 1994.
 11. Baudrillard J., Precesja symulakrów [w:] Postmodernizm, red. R. Nycz, Wyd. Baran i Suszczyński, Kraków 1996.
 12. Baudrillard J., Rozmowy przed końcem, Wyd. Sic, Warszawa 2001.
 13. Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień, Wyd. Sic, Warszawa 2000.
 14. Bauman Z., Wieloznaczność nowoczesna. Nowoczesność wieloznaczna, PWN, Warszawa 1995.
 15. Beals R.L., Hoijer H., An Introduction to Anthropology, Macmillan, New York 1965.
 16. Bell C., Art, F.A. Stokes, New York 1914.
 17. Bennett L., Popular Culture and National Anxiety [w:] Popular Culture and Political Change in Modern America, ed. R. Edsforth, L. Bennett, State Univ. of New York Press, New York 1991.
 18. Benjamin W., Twórca jako wytwórca, Wyd. Poznańskie, Poznań 1975.
 19. Bense M., Świat przez pryzmat znaków, PIW, Warszawa 1980.
 20. Berger P.L., Luckmann T., Spoleczne tworzenie rzeczywistości, PIW, Warszawa 1984.
 21. Best D., Feeling and Reason in the Arts, George Allen & Unwin, London 1985.
 22. Białostocki J., Rozważania o różnorodności postaw wobec dziel sztuki i zadowoleń, jakie one dają, "Estetyka" 1960, nr l.
 23. Bocheński J.M., Co to jest autorytet? [w:] Logika i filozofia, PWN, Warszawa 1993.
 24. Bokszański Z., Młodzi robotnicy a awans kulturalny, Warszawa 1976.
 25. Bokszański Z., Tożsamość jednostki, "Kultura i Społeczeństwo" 1988, nr 2.
 26. Bokszański Z., Recepcja kultury symbolicznej a praktyka interakcyjna odbiorcy, "Przegląd Socjologiczny" 1981, t. XXXIII.
 27. Borowiecka E., Poznawcza wartość sztuki, Wyd. Lubelskie, Lublin 1986.
 28. Bourdieu P., La disposition esthétique et la compétence artistique, "Les Temps Modernes" 1971.
 29. Bourdieu P., Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste, Harvard Univ. Press, Cambridge 1984.
 30. Bourdieu P., Éléments d'une théorie sociologique de la perception artistique, Revue Internationale des Sciences Sociales 1968, XX, nr 4.
 31. Bourdieu P., Reguly sztuki, Universitas, Kraków 2001.
 32. Bourdieu P., The Field of Cultural Production, Columbia Univ. Press 1993.
 33. Bourdieu P., Théorie de la perception artistique, "Revue Internationale des Sciences Sociales" 1968, nr 4.
 34. Bourdieu P., Passeron J.-C., Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, PWN, Warszawa 1990.
 35. Brach-Czaina J., Ethos nowej sztuki, PWN, Warszawa 1984.
 36. Broch H., Kilka uwag o kiczu i inne eseje, Czytelnik, Warszawa 1998.
 37. Burke P., Popular Culture in Early Modern Europe, New York Univ. Press, New York 1978.
 38. Burszta W.J., Kuligowski W., Dlaczego kościotrup nie wstaje. Ponowoczesne pejzaże kultury, Wyd. Sic, Warszawa 1999.
 39. Bystroń T.S., Socjologia literatury. Publiczność literacka. Książnica - Atlas, Lwów 1938.
 40. Caillois R., Człowiek i sacrum, Volumen, Warszawa 1995.
 41. Caillois R. , Ludzie a gry i zabawy [w:] Żywioł i ład, Warszawa 1973.
 42. Carroll N., A Philosophy of Mass Art, Carendon Press, Oxford 1998.
 43. Caughey J.L., Imaginary Social World. A Cultural Approach, Univ. of Nebraska Press, Lincoln & London 1984.
 44. Chelstowski B., Perspektywy badań nad odbiorem dziel sztuki [w:] Kultura artystyczna a kompetencje kulturowe, COMUK, Warszawa 1989.
 45. Chomsky N., Language and Mind, New York 1968.
 46. Chwistek L., Wielość rzeczywistości w sztuce i inne szkice literackie, red. K. Estreicher, Czytelnik, Warszawa 1960.
 47. Collingwood R.G., The Principles of Art, Oxford Univ. Press, New York 1958.
 48. Cork R., The Social Role of Art, Gordon Fraser, London 1979.
 49. Coser L.A., The Functions of Social Conflict, The Free Press of Glencoe, New York 1964.
 50. Crane D., The Transformation of the Avant-Garde, The University of Chicago Press, Chicago 1987.
 51. Czajka S., Z problemów teorii i metodologii uczestnictwa w kulturze, PWN, Warszawa 1985.
 52. Czerwinski M., Przyczynki do antropologii współczesności, PIW, Warszawa 1988.
 53. Czerwiński M., Samotność sztuki, PIW, Warszawa 1978.
 54. Czerwinski M., Sztuka w pejzażu kultury. Instytut Kultury, Warszawa 1997.
 55. Czerwiński M., Z problematyki rozwoju socjologii literatury, "Nowe Drogi" 1975, nr 12.
 56. Dadak-Kozicka J.K., Współodczuwanie muzyki jako szansa porozumienia [w:] Komunikacja między kulturowa. Zbliżenia i impresje, red. A. Kapciak, L. Koprowicz, A. Tyszka, Instytut Kultury, Warszawa 1995.
 57. Dawydow J., Sztuka jako zjawisko socjologiczne, PIW, Warszawa 1971.
 58. Deutsch E., Essays on the Nature of Art, State Univ. of New York Press, New York 1996.
 59. Dewey J., Human Nature and Conduct: An Introduction to Social Psychology, The Modern Library, New York 1922/1930.
 60. Dewey L,Jak myślimy, PWN, Warszawa 1988.
 61. Dewey J., Sztuka jako doświadczenie, Ossolineum, Warszawa 1975.
 62. Dickie G., Instytucjonalna koncepcja sztuki [w:] Filozofia dziejów. Estetyka. Wybór tekstów, red. B. Zmudziński, cz. 2, Wyd. AGH, Kraków 1986.
 63. DiMaggio P.J., Class Authority and Cultural Entrepreneur ship: The Problem of Chicago, "PONPO" 1990, nr 155, May.
 64. DiMaggio P.J., Cultural Boundaries and Structural Change, "PONPO Working" 1991, nr 160, January.
 65. DiMaggio P., Useem M., Social Class and Art Consumption, "Theory and Society" 1978, nr 2.
 66. Ducasse C.J., The Philosophy of Art, Dover Publications, New York 1966.
 67. Duncan H.D., Communication and Social Order, The Bedminster Press, New York 1962.
 68. Duncan H.D., Language and Literature in Society, Chicago University Press, Chicago 1953.
 69. Duncan H.D., Literature as Equipement for Action: Burke's Dramatistic Conception [w:] The Sociology of Art and Literature, ed. M.C. Albrecht, J.H. Barnett, M. Griff, Praeger Publisher Inc., London 1970.
 70. Duvignaud J., Socjologia sztuki, PWN, Warszawa 1970.
 71. Dyoniziak R., Zróżnicowanie kulturowe społeczności wielkomiejskiej, PWE, Warszawa 1969.
 72. Dziemidok B., Katartyczno-kompensacyjna funkcja sztuki [w:] Sztuka i społeczeństwo, red. A. Kuczyńska, t. 2, PWN, Warszawa 1976.
 73. Eco U., Dzieto otwarte. Forma i nieokreśloność w poetyce współczesnej, Czytelnik, Warszawa 1994.
 74. Eco U., Interpretacja i nadinterpretacja, Znak, Kraków 1996.
 75. Eco U., Lector in fabula, PIW, Warszawa 1994.
 76. Eco U., Sześć przechadzek po lesie fikcji. Znak, Kraków 1995.
 77. Eliot T.S., Notes Towards the Definition of Culture, Harcourt, Brace and Company, New York 1949.
 78. Elzenberg H., O funkcji komunikatywno-poznawczej wystawiania się obrazowego [w:] tenże, Wartość i człowiek, Wydawnictwo UMK, Toruń 1966.
 79. Fischer E., O potrzebie sztuki, PWN, Warszawa 1961.
 80. Fizer J., Projection and Identification in the Artistic Perception [w:] The American Imago, "A Psychoanalytic Journal for the Arts and Sciences" 1955, vol. 12.
 81. Forstner D., Świat symboliki chrześcijańskiej, PAX, Warszawa 1990.
 82. Francastel P., Twórczość malarska a społeczeństwo, PIW, Warszawa 1970.
 83. Freud Z., Leonardo da Vinci and a memory of his childhood, t. 11, Hogarth Press 1957.
 84. Gadamer H .-G., Rozum, słowo, dzieje, PIW, Warszawa 1979.
 85. Gałuszka M., "Amator" jako przekaz artystyczny, "Kultura i Społeczeństwo" 1983, nr 1.
 86. Gałuszka M., Fantazja a realizm. Społeczna recepcja serialu "Dynastia", "Kultura i Społeczeństwo" 1995, nr l.
 87. Gałuszka M., Kowalewicz K., Odbiorcy kultury w środowisku studenckim, "Kultura i Społeczeństwo" 1985, nr 4.
 88. Gans H.J., American Popular Culture and High Culture in a Changing Class Structure, "An Annual of American Cultural Studies", vol. 10, Cambridge Univ. Press, New York 1986.
 89. Gans H.J., Popular Culture and High Culture, Basic Books Inc., New York 1974.
 90. Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. "Ja" i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, PWN, Warszawa 2001.
 91. Głowiński M., Style odbioru, Wyd. Literackie, Kraków 1977.
 92. Głowiński M., Dzieło wobec odbiorcy. Prace wybrane, Universitas, t. 3, Kraków 1998.
 93. Goban-Klas T., Mlodzi robotnicy Nowej Huty jako odbiorcy i współtwórcy kultury, Wrocław 1971.
 94. Goćkowski J., Kręgi kompetencji merytorycznej w perspektywie antropologii wiedzy [w:] Kręgi kompetencji i perspektywy poznawcze, red. J. Goćkowski, P. Kisiel, Secesja, Kraków 1999.
 95. Goćkowski J., Machowska K., Typy uczonych w obrazowaniu literackim. Józef Knecht i Wilhelm z Baskerville, "Przegląd Socjologiczny" 2001, T. L/2.
 96. Goldman L., Metoda strukturalno-genetyczna w historii literatury [w:] Współczesna teoria badań literackich za granicą, t. 3, Kraków 1976.
 97. Golka M., Kultura jako system, OWN, Poznań 1992.
 98. Golka M., Miejsce sztuki w układzie wartości [w:] Człowiek i Społeczeństwo, t. 10, Wyd. U AM, Poznań 1993.
 99. Golka M., Socjologiczny obraz sztuki, Ars Nova, Poznań 1996.
 100. Gołaszewska M., Artysta-Dzieło-Odbiorca, "Kultura i Społeczeństwo" 1965, nr 4.
 101. Golaszewska M., Odbiorca sztuki jako krytyk, Wyd. Literackie, Kraków 1967.
 102. Gołaszewska M., Sacrum i profanum sztuki [w:] Ethos sztuki, PWN, Warszawa-Kraków 1985.
 103. Gołaszewska M., Świadomość piękna, PWN, Warszawa 1970.
 104. Gołaszewska M., Zarys estetyki, PWN, Warszawa 1986.
 105. Gołdyka L., Uczestnictwo w kulturze a świadomość zróżnicowań kulturalnych, "Kultura i Społeczeństwo" 1983, nr 1.
 106. Gombrich E., Psychoanalysis and the History of Art, "International Journal Psycho-Anal." 1954, v. 35.
 107. Gombrich E., The Story of Art, New York 1958.
 108. Gombrowicz W., Ferdydurke [w:] Dzielą, t. 2, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1987.
 109. Goodman N., When is Art? [w:] The Arts and Cognition, ed. D. Perkins, B. Leondar, The Johns Hopkins Univ. Press, Baltimore 1977.
 110. Grad J., Badania uczestnictwa w kulturze artystycznej w polskiej socjologii kultury, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 1997.
 111. Graf P., Sztuka jako system, IfiS PAN, Warszawa 1987.
 112. Grana C., Fact and Symbol. Essays in the Sociology of Art and Literature, Oxford Univ. Press, New York 1971.
 113. Greenberg C., Awangarda i kicz [w:] Kultura masowa, red. C. Miłosz, Instytut Literacki, Paryż 1957.
 114. Ground l.,Art. or Bunk?, Martin's Press, New York 1989.
 115. Halbwachs M., Społeczne ramy pamięci, PWN, Warszawa 1969.
 116. Hall E.T., Poza kulturą, PWN, Warszawa 1984.
 117. Hali J., Ulanov В., Modern Culture and the Arts, McGraw-Hill Book Co., New York 1972.
 118. Hall S., Whannel P., The Popular Arts, Pantheon Books, New York 1965.
 119. Halle D., Inside Culture. Art and Class in the American Home, The Univ. of Chicago Press, Chicago 1993.
 120. Hałas E., Społeczny kontekst znaczeń w teorii symbolicznego interakcjonizmu, Wyd. KUL, Lublin 1987.
 121. Hałas E., Symbole w interakcji, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001.
 122. Hani J., Symbolika świątyni chrześcijańskiej, Znak, Kraków 1994.
 123. Hauser A., Filozofia historii sztuki, PIW, Warszawa 1970.
 124. Hauser A., Społeczna historia sztuki i literatury, PIW, Warszawa 1974.
 125. Herskovits C., An Introduction to Anthropology, Macmillan, New York 1965.
 126. Hewitt J.P., Seifand Society: a Symbolic Interactionist Social Psychology, Allyn &Bacon, Boston 1979.
 127. Highet G., Kitsch [w:] The Popular Arts in America: A Reader, ed. W.M. Hammel, Harcourt Brace Jovanovich, New York 1972.
 128. Hoebel F.A., Anthropology: The Study of Man, McGraw-Hill, New York 1966.
 129. Hofmann W., Kicz i sztuka trywialna jako sztuki użytkowe [w:] Pojęcia, problemy, metody wspótczesnej nauki o sztuce, red. J. Białostocki, PWN, Warszawa 1976.
 130. Homans G., The Human Group, Harcourt, Brace New York 1950.
 131. Hospers J., Meaning and Truth in the Arts, Archon Books, Hamden 1964.
 132. Huizinga J., Homo ludens. Czytelnik, Warszawa 1985.
 133. Hungerland H., An Analysis of Some Determinants in the Perception of Work of Art, "The Journal of Aesthetes & Art Criticis" 1953, vol. XII, September.
 134. Huyssen A., After the Great Divide, Indiana Univ. Press, Bloomington 1986.
 135. Ingarden R., Studia z estetyki, t. 1-3, Warszawa 1966.
 136. Ingarden R., O budowie obrazu [w:] Studia z estetyki, t. 2, Warszawa 1958.
 137. Ingarden R., O dziele literackim, PWN, Warszawa 1988.
 138. Jakobson R., W poszukiwaniu istoty języka, PIW, Warszawa 1989.
 139. Jauss H.R., Wzorce interakcji w procesie identyfikacji z bohaterem [w:] Współczesna myśl literaturoznawcza w Republice Federalnej Niemiec. Antologia, red. H. Orłowski, Czytelnik, Warszawa 1986.
 140. Jenks C., Kultura, Zysk i S-ka, Poznań 1999.
 141. Kandinsky W., Concerning the Spiritual in Art [w:] Modern Culture and the Arts, J.B. Hall, B. Ulanov, McGraw-Hill Book Co., New York 1972.
 142. Kaplan M., The Arts. A Social Perspective, Fairleigh Dickinson Univeristy Press, New York 1989.
 143. Karpiński J., Kultura i wielość rzeczywistości, Wyd. FIS, Lublin 1992.
 144. Katz E., Communication Research and the Image of Society: Convergence of Two Traditions [w:] Communication and Culture. Readings in the Codes of Human Interaction, A.G. Smith, Holt, Reinhart & Winston, New York 1966.
 145. Kavolis V., Artistic Expression and Sociological Analysis, New York 1968.
 146. Kavolis V., History on Art's Side. Social Dynamics in Artistic Efflorescences, Cornell University Press, Ithaca 1972.
 147. Kądzielski J., O problemie modelu rewolucji kulturalnej, Łódź 1964.
 148. Kennick W., Does Traditional Aesthetics Rest on a Mistake, "Mind" 1958, nr 67.
 149. Kępińska A., Energie sztuki, Wiedza Powszechna, Warszawa 1990.
 150. Kisiel P., Ethos i tradycja a sytuacja społeczna malarzy w Rzeczpospolitej Obojga Narodów [w:] Rozważania o tradycji i ethosie, red. J. Baradziej, J. Goćkowski, Wyd. Baran i Suszczyński, Kraków 1998.
 151. Kisiel P., Kręgi kompetencji estetycznej [w:] Kręgi kompetencji i perspektywy poznawcze, red. J. Goćkowski, P. Kisiel, Secesja, Kraków 1999.
 152. Kisiel P., Model socjologicznej analizy form artystycznych [w:] Modele nauki. Studia z zakresu filozofii i socjologii nauki, red. J. Goćkowski, M. Sikora, Wyd. Nauk. IF UAM, Poznań 1993.
 153. Kisiel P., Socrealizm - antyk w służbie perswazji stalinowskiej [w:] Zagadnienia rosyjskie, red. M. Bohun, J. Goćkowski, Secesja, Kraków 2000.
 154. Kisiel P., Sztuki piękne jako źródło wiedzy o społeczeństwie [w:] Socjologia i wyzwania społeczne, red. A.Wegrzecki, A. Karwińska, M. Pacholski, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2000.
 155. Kisielewski A., Sztuka i reklama. Relacje między sztuką a kulturą, Trans Humana, Białystok 1999.
 156. Kîoskowska A., Jakościowa i ilościowa analiza kultury symbolicznej, "Kultura i Społeczeństwo" 1984, nr 2.
 157. Kłoskowska A., Kultura masowa, PWN, Warszawa 1983.
 158. Kłoskowska A., Potoczny odbiór literatury: Przykład Żeromskiego. Socjologia a teoria literatury, "Pamiętnik Literacki" 1976, nr l.
 159. Kłoskowska A., Rozwój, stan i perspektywy socjologii kultury, "Studia Socjologiczne" 1971,nr 3.
 160. Kłoskowska A., Socjologia kultury, PWN, Warszawa 1981.
 161. Kłoskowska A., Społeczne ramy kultury. Monografia socjologiczna, Warszawa 1972.
 162. Kłoskowska A., Wartości i wybory kulturalne, "Kultura i Społeczeństwo" 1983, nr l.
 163. Kmita J., O kulturze symbolicznej, Warszawa 1982.
 164. Kmita J., Banaszak G., Normatywno-dyrektywalna koncepcja kultury, UAM, Poznań 1994.
 165. Kofin E., Indywidualny odbiór muzyki jako uczestnictwo w kulturze [w:] Współczesna myśl o kulturze. Prace Kulturoznawcze V, red. S. Pietraszko, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1995.
 166. Komunikacja międzykulturowa. Zbliżenia i impresje, red. A. Kapciak, L. Koprowicz, A. Tyszka, Instytut Kultury, Warszawa 1995.
 167. Kopaliński W., Słownik symboli, Wiedza Powszechna, Warszawa 1990.
 168. Korporowicz L., Interpretacja dzielą literackiego jako projekcja typu kompetencji kulturowej, "Kultura i Społeczeństwo" 1985, nr 4.
 169. Korporowicz L., Kompetencja kulturowa jako problem badawczy, "Kultura i Społeczeństwo" 1983, nr 1.
 170. Korporowicz L., Osobowość interaktywna w dobie interakcji kultur [w:] Teoria socjologiczna Floriana Znanieckiego a wyzwania XXI wieku, red. E. Hałas, TN KUL, Lublin 1999.
 171. Korporowicz L., Tworzenie sensu. Język-kultura-komunikacja, Oficyna Naukowa, Warszawa 1993.
 172. Kossowski Ł., Kossowski R., Przewodnik po wystawie "Koniec wieku" dla młodego miłośnika sztuki, Wyd. Muzeum Narodowego w Warszawie, Warszawa 1997.
 173. Kostyrko T., Kompetencje kulturowe - zakres terminu, obszar problematyki [w:] Kultura artystyczna a kompetencje kulturowe, COMUK, Warszawa 1989.
 174. Kostyrko T., Krótkie uwagi o dotychczasowym i pożądanym modelu uczestnictwa Polaków w kulturze, "Kultura Współczesna", 1999, nr l.
 175. Kostyrko Т., О kulturze artystycznej, COMUK, Warszawa 1985.
 176. Kostyrko T., Leona Chwistka filozofia sztuki, Instytut Kultury, Warszawa 1995.
 177. Kostyrko T., Sztuka - przedmiot i źródło poznania, Warszawa 1977.
 178. Kotler P., Marketing, Gebethner i Ska, Warszawa 1994.
 179. Kowalewicz K., Dzieło sztuki wobec odbiorcy, "Przegląd Socjologiczny" 1979, T. XXXI/1.
 180. Kowalewicz K., Potoczne wykonanie tekstu teatralnego, "Kultura i Społeczeństwo" 1983, nr l.
 181. Kowalski P., (Nie)bezpieczne światy masowej wyobraźni, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego nr 233, Opole 1996.
 182. Krajewski M., Sztuka jako praktyka społeczna. Miejsce instytucji świata artystycznego w społecznej rzeczywistości, "Kultura i Społeczeństwo" 1995, nr 4.
 183. Krasnodębski Z., Rozumienie ludzkiego zachowania, PIW, Warszawa 1986.
 184. Krawczyk Z., Problemy uczestnictwa młodzieży w kulturze, kulturze fizycznej i sporcie, "Kultura i Społeczeństwo" 1978, nr 3.
 185. Kreitler H., Kreitler S., Psychology of the Arts, Duke Univ. Press, Durham 1972 (rozdz. 15, Cognitive Orientation and Art).
 186. Kręgi kompetencji i perspektywy poznawcze, red. J. Goćkowski, P. Kisiel, Secesja, Kraków 1999.
 187. Kroes R., If You've seen one, You've seen the Mall, Univ. of Illinois Press, Urbana & Chicago, 1996.
 188. Książek A., Sztuka przeciw sztuce, Wyd. AKME, Warszawa 2001.
 189. Kubicki R., Zmierzch sztuki. Narodziny ponowoczesnej jednostki?, Wyd. Fund. Humaniora, Poznań 1995.
 190. Kühn T.S., Dwa bieguny, PIW, Warszawa 1985.
 191. Kulka T., Rozważania na temat kiczu [w:] Estetyka w świecie, red. M. Gołaszewska, t. 4, nr 708, Wyd. UJ, Kraków 1994.
 192. Kultura masowa, red. C. Miłosz, Instytut Literacki, Paryż 1957.
 193. Langer S., Deceptive Analogies: Specious and Real Relationships Among the Arts [w:] Modern Culture and the Arts, J.B. Hall, B. Ulanov, McGraw-Hill Book Co., New York 1972.
 194. Langer S., Problems of Art. Ten Philosophical Lectures, Charles Scribner's Sons, New York 1956.
 195. Lazarsfeld P.P., Mass Culture Today [w:] Culture for the Millions?, ed. N. Jacobs, Princeton 1959.
 196. Leach E., Aesthetics [w:] The Institution of Primitive Society, Glencoe, The Free Press, 1961.
 197. Lektury obowiązkowe. Szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych, red. S. Balbus, W. Maciąg, Ossolineum, Wrocław 1976.
 198. Lepszy L., Cech malarski w Polsce, "Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne" 1895, t. 2, nr 1-4.
 199. Leszkowicz P., Multi-historie sztuki, "Zagadnienia Naukoznawstwa", t. XXXVII, z. 2, Warszawa 2001.
 200. Lindauer M.S., Mass-Produced Art: Towards a Popular Aesthetics, "Journal of Popular Culture" 1991, nr 2, vol. 25.
 201. Lipski A., Elementy socjologii sztuki. Problem awangardy artystycznej XX wieku, Wyd. Atla2, Wrocław 2001.
 202. Lipski A., Sztuka a rzeczywistość potocznego doświadczenia [w:] Perspektywy socjologii kultury artystycznej, A. Lipski, K. Łęcki, PWN, Warszawa 1992.
 203. Lurkerer M., Słownik obrazów i symboli biblijnych, Pallotinum, Poznań 1989.
 204. Ławniczak W., O tzw. nieprzedstawiających dziełach sztuki plastycznej, "Nurt" 1979, nr 3.
 205. Łotman J., Struktura tekstu artystycznego, PIW, Warszawa 1984.
 206. Macdonald D., Teoria kultury masowej [w:] Kultura masowa, red. C. Miłosz, Instytut Literacki, Paryż 1957.
 207. Makota J., W kręgu wartości, AWA, Kraków 1999.
 208. Malinowski B., Kultura [w:] Malinowski, A.K. Paluch, Wiedza Powszechna, Warszawa 1983.
 209. Malraux A., Muzeum wyobraźni [w:] Antologia współczesnej estetyki francuskiej, red. I. Wojnar, PWN, Warszawa 1980.
 210. Małachowska U., Dystanse w konsumpcji dóbr i usług kulturalnych, "Kultura i Społeczeństwo" 1982, nr 1-2.
 211. Manterys A., Klasyczna idea definicji sytuacji, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, Warszawa 2000.
 212. Manterys A., Wielość rzeczywistości w teoriach socjologicznych, PWN, Warszawa 1997.
 213. Marciniak M., Zmiany społeczne a modele uczestnictwa w kulturze, "Przegląd Socjologiczny", T. XXXIII, 1981.
 214. Martin P.J., Sounds and Society. Themes in the Sociology of Music, rozdz. Music as Social Action, Manchester Univ. Press, Manchester-New York 1995.
 215. Matuchniak-Krasuska A., Gust i kompetencja. Społeczne zróżnicowanie recepcji malarstwa, Wyd. UL, Łódź 1988.
 216. Matuchniak-Krasuska A., O recepcji malarstwa. Dylematy socjologa sztuki [w:] Społeczeństwo. Kultura. Osobowość. Księga dedykowana Pani Profesor Antoninie Kłoskowskiej, PWN, Warszawa-Łódź 1990.
 217. Matuchniak-Krasuska A., Problematyka komunikowania w socjologii sztuki, "Przegląd Socjologiczny", T. XXXIII, 1981.
 218. Matuchniak-Krasuska A., Publiczność wobec metafory plastycznej. O recepcji groteski Jerzego Dudy Gracza, Wyd. UL, Łódź 1999.
 219. McRobbie A., Postmodernism and Popular Culture, Routledge, London 1995.
 220. McQuail D., Towards a Sociology of Mass Communications, Collier-Macmillan Publishers, London 1972.
 221. Merton R.K., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, PWN, Warszawa 1982.
 222. Mikułowski Pomorski J., Informacja w komunikowaniu źródłem wspólnoty [w:] Socjologia i wyzwania społeczne, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2000.
 223. Mikułowski Pomorski J., Muzeum-Zamek w Łańcucie, Łańcut 1971.
 224. Mikułowski Pomorski J., Postawy krakowskiej młodzieży licealnej wobec plastyki [w:] Badania socjologiczne w muzealnictwie. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1964.
 225. Morawski S., Na zakręcie od sztuki do po-sztuki, Wyd. Literackie, Kraków 1985.
 226. Morin E., Kino i wyobraźnia, PIW, Warszawa 1975.
 227. Mortensen P., Art in the Social Order, State Univ. of New York Press, New York 1997.
 228. Myśliciele, kronikarze i artyści o sztuce. Od Starożytności do 1500, oprac. J. Białostocki, PWN, Warszawa 1988.
 229. Naremore J., Brantlinger P., Six Artistic Cultures [w:] Modernity and Mass Culture, ed. J. Naremore, P. Brantlinger, Indiana Univ. Press, Indianapolis 1991.
 230. Nattiez J.-J., Musicologie générale et sémiologie, Paris 1987.
 231. Nye R., The Popular Art and Popular Audience [w:] The Popular Arts in America: A Reader, ed. W.M. Hammel, Harcourt Brace Jovanovich, New York 1972.
 232. O kulturze i jej badaniu, red. K. Zamiara, PWN, Warszawa 1985.
 233. Oremland J., Empathy and Its Relation to the Appreciation of Art, Empathy I, ed. J. Lichtenberg, M. Bornstein, D. Silver, The Analytic Press, 1984.
 234. Ortega у Gasset J., Bunt mas, Muza, Warszawa 2002.
 235. Ortega y Gasset J., Dehumanizacja sztuki i inne eseje, Muza, Warszawa 1996.
 236. Osęka A., Spojrzenie na sztukę, Wiedza Powszechna, Warszawa 1987.
 237. Ossowski S., O nauce. Dzielą, t. 4, PWN, Warszawa 1967.
 238. Ossowski S., U podstaw estetyki. Dzielą, t. l, PWN, Warszawa 1966.
 239. Ossowski S., Z zagadnień psychologii społecznej, Dzieła, t. 3, PWN, Warszawa 1967.
 240. Otto R., Świętość, Thesaurus Press, Wrocław 1993.
 241. Paluch A.K., Malinowski, Wiedza Powszechna, Warszawa 1983.
 242. Panofsky E., Studia z historii sztuki, PWN, Warszawa 1971.
 243. Pawłowski T., Wartości estetyczne, Wiedza Powszechna, Warszawa 1987.
 244. Pepper S.C., Art Described from a Double Dispositional Base, "The Journal of Aesthetics and Art. Criticism" 1965, nr 4.
 245. Perry R.B., Realms of Value, Harvard University Press, Cambridge 1954.
 246. Pleasure, Preference and Value, ed. E. Schaper, Cambridge Univ. Press, Cambridge 1987.
 247. Podstawy teoretyczne badań nad odbiorem sztuki, pod red. K. Olbrycht, Katowice 1982.
 248. Pokrywka M., Osoba, uczestnictwo, wspólnota, KUL, Lublin 2000.
 249. Popper F., Art - Action and Participation, New York Univ. Press, New York 1975.
 250. Popper K.R., Wiedza obiektywna, PWN, Warszawa, 1992.
 251. Porębski M., Ikonosfera, PIW, Warszawa 1972.
 252. Porębski M., Sztuka a informacja, Wyd. Literackie, Kraków 1986.
 253. Potoczne praktyki odbioru sztuki, red. B. Sułkowski, Folia Sociologica, Wydawnictwo UL, Łódź 1994.
 254. Przecławska A., Zróżnicowanie kulturalne młodzieży a problem wychowania, PWN, Warszawa 1976.
 255. Przewoźniak Т., Туру uczestnictwa robotników w kulturze, "Studia Socjologiczne" 1983, nr 1.
 256. Przybyszewska U., Uczestnictwo kulturalne. Stan i tendencje rozwojowe [w:] Uczestnictwo w kulturze i polityka kulturalna, PWN, Warszawa 1981.
 257. Ptaśnik J., Cracovia 1300-1500, Kraków 1917.
 258. Raphael M., The Demands of Art, Princeton Univ. Press, Bollingen Series LXXVIII, New York 1968.
 259. Read H., Art and Alienation. The Role of the Artist in Society, Horizon Press, New York 1967.
 260. Read H., To Hell with Culture, Schocken Books, New York 1964.
 261. Real M.R., Mass-Mediated Culure, Prentice-Hall, New York 1977.
 262. Ricoeur P., Symbolika zła, Pax, Warszawa 1986.
 263. Roberts G.G., Contemporary Book Limited Editions: Popular Culture Turned Elite, "Journal of Popular Culture" 1990, nr 3.
 264. Rodriguez-Aguilera C., Picasso, WAiF, Warszawa 1987.
 265. Rokuszewska-Pawetek A., Potoczny odbiór literatury popularnej na przykładzie recepcji powieści kryminalnej, "Kultura i Spoleczeństwo"1983, nr l.
 266. Rosenberg В., Fliegel N., The Vanguard Artist, Quadrangle Books, Chicago 1965.
 267. Rosner K., O funkcji poznawczej dzielą literackiego, Ossolineum, Wrocław-Warszawa- Kraków 1970.
 268. Rowe D., Popular Cultures. Rock Music, Sport and the Politics of Pleasure, Thousand Oaks, London 1995.
 269. Ruesga G.A., Singing and Dancing in the Baser Manner: A Plea for the Democratization of Taste, "Journal of Popular Culture" 1996, vol. 29.4, Spring.
 270. Schutz A., Collected Papers: The Problem of Social Reality, Martinus Nijhoff, The Hague 1962.
 271. Schutz A., Potoczna i naukowa interpretacja działania [w:] Kryzys i schizma, red. E. Mokrzycki, t. l , PIW, Warszawa 1984.
 272. Shibutani T., Society and Personality. An Interacionist Approach to Social Psychology, Prentice-Hall, New York 1961.
 273. Sroczyński W., Problematyka aktywności kulturalnej w świetle literatury [w:] Aktywność kulturalna młodzieży Gorzowa, red. M. Kolakowska-Kielbasiewicz, B.J. Kunicki, W. Sroczyński, PWN, Warszawa-Poznań 1989.
 274. Stankiewicz T., Sacrum w sztuce jako tajemnica [w:] Sacrum i sztuka, oprać. N. Cieślińska, Znak, Kraków 1989.
 275. Storey J., An Introductory Guide to Cultural Theory and Popular Culture, University of Georgia Press, Athens 1993.
 276. Strinati D., Wprowadzenie do kultury popularne j, Zysk i S-ka, Warszawa 1998.
 277. Stróżewski W., Dialektyka twórczości, PWM, Kraków 1983.
 278. Stróżewski W., Istnienie i sens, Znak, Kraków 1994.
 279. Stróżewski W., O możliwości sacrum w sztuce [w:] Sacrum i sztuka, oprac. N. Cieślińska, Znak, Kraków 1989.
 280. Stryker S., Symbolic Interactionism. A Social Structural Version, The Benjamin/Cummings Publishing Co., Menlo Park 1980.
 281. Suarez J.A., Bike Boys, Drag, Queens Superstars, Indiana Univ. Press, Bloomington 1996.
 282. Sułkowski B., Hamletyzowanie nasze, Wydawnictwo UL, Łódź 1993.
 283. Sułkowski В., Kwestia tożsamości kultury masowej, "Przegląd Humanistyczny" 2000, XLIV, nr 6.
 284. Sułkowski В., О osobliwościach uprawiania socjologii literatury, "Przegląd Socjologiczny" 1999, XLVIII.
 285. Sułkowski B., Pierwotny język sztuki i socjologia [w:] Sztuka odbioru. Almanach, red. J. Poradecki, Łódź 1980.
 286. Sułkowski B., Powieść i czytelnicy, PWN, Warszawa 1972.
 287. Sułkowski B., Rzecz o praktycznym i interesownym stosunku do sztuki, "Kultura i Społeczeństwo" 1992, nr 4.
 288. Symbole i symbolika, red. M. Głowiński, Czytelnik, Warszawa 1991.
 289. Szacki J., Historia myśli socjologicznej, PWN, Warszawa 1983.
 290. Szczepańska A., Estetyka Romana Ingardena, PWN, Warszawa 1989.
 291. Szkice o partycypacji kulturowej, red. K. Zamiara, Wyd. Fund. Humaniora, Poznań 1997.
 292. Szmatka J., Matę struktury społeczne, PWN, Warszawa 1989.
 293. Świątkiewicz W., Zróżnicowanie społeczne a uczestnictwo w kulturze, Katowice 1984.
 294. Taborska H., Współczesna sztuka publiczna. Wiedza i Życie, Warszawa 1996.
 295. Tańczuk R., O użyteczności kategorii kompetencji kulturowej w badaniach uczestnictwa w kulturze [w:] Współczesna myśl o kulturze. Prace Kulturoznawcze VI, red. S. Pietraszko, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1996.
 296. Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć, PWN, Warszawa 1976.
 297. Taylor J.F.A., The Masks of Society, rozdz. VIII: The Convenants of Art, Appleton-Century-Crofts,NewYork l966.
 298. Teoria kultury a badania nad zjawiskami artystycznymi, red. T. Kostyrko, COMUK, Warszawa 1983.
 299. Theories of Art Today, ed. N. Carroll, The University of Wisconsin Press, Wisconsin 2000.
 300. The Sociology of Art and Literature, ed. M.C. Albrecht, J.H. Barnett, M. Griff, Gerald Duckworth, London 1970.
 301. Thompson J.B., Ideology and Modern Culture, Stanford Univ. Press, Stanford 1990.
 302. Thorne T., Słownik pojęć kultury postmodernistycznej, Muza, Warszawa 1995.
 303. Tołstoj L., Co to jest sztuka? [w:] Lew Tołstoj, W.F.Asmus, Wiedza Powszechna, Warszawa 1964.
 304. Tołstoj L., Co to jest sztuka? [w:] Filozofia dziejów. Estetyka, red. B. Zmudziński, cz. 2, Wyd. AGH, Kraków 1986.
 305. Tönnies F., Wspólnota i społeczeństwo jako typy więzi międzyludzkich [w:] Elementy teorii socjologicznych, red. W. Derczyński, J. Szacki, A. Jasińska-Kania, PWN, Warszawa 1975.
 306. Tönnies F., Wspólnota i stowarzyszenie, PWN, Warszawa 1988.
 307. Turmer J.H., Struktura teorii socjologicznej, PWN, Warszawa 1985.
 308. Turner R.H., Role-Taking; Process Versus Conformity [w:] Human Behavior and Social Processes. An Interactions Approach, ed. A.M. Rose, Houghton Mifflin Co., Boston 1962.
 309. Tyszka A., Policentryzm i pluralizm kultury, "Kultura i Społeczeństwo" 1983, nr l.
 310. Tyszka A., Uczestnictwo w kulturze. O różnorodności stylów życia, PWN, Warszawa 1971.
 311. Vogelin E., Nowa nauka polityki, Aletheia, Warszawa 1992.
 312. Vogelin E., Lud Boży, Znak, Kraków 1994.
 313. Walker J., Art in the Age of Mass Media, Westview Press, San Francisco 1994.
 314. Wallis M., Wartości estetyczne łagodne i ostre [w:] Przeżycie i wartość, Wyd. Literackie, Kraków 1968.
 315. Watson В., Les publics d'art, "Revue Internatinale des Sciences Sociales" 1968, nr 4, vol. 20.
 316. Weber M., Gospodarka i społeczeństwo, PWN, Warszawa 2002.
 317. Weber M., "Obiektywność" poznania naukowego w naukach społecznych [w:] Problemy socjologii wiedzy, PWN, Warszawa 1985.
 318. Weiss P., Religion and Art, Marquette Univ. Press, Milwaukee 1963.
 319. Weitz M., The Role of Theory in Aesthetics, " Journal of Aesthetics and Art Criticism" 1956, nr 15.
 320. Welsch W., Stając się sobą [w:] Problemy ponowoczesnej pluralizacji kultury, red. A. Zaidler-Janiszewska, Wyd. Fund. Humaniora, Poznań 1998.
 321. Welsch W., Sztuczne raje? Rozważania o świecie mediów elektronicznych i o innych światach [w:] Problemy ponowoczesnej pluralizacji kultury, red. A. Zaidler-Janiszewska, Wyd. Fund. Humaniora, Poznań 1998.
 322. Winterson J., O sztuce. Eseje o ekstazie i zuchwalstwie, Rebis, Poznań 2001.
 323. Wnuk-Lipiński Z., Rozumienie kultury. Szkice socjologiczne, CRZZ, Warszawa 1979.
 324. Wojtyła K., Osoba: podmiot i wspólnota [w:] tenże, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 1994.
 325. Wolff J., Aesthetic and the Sociology of Art, The University of Michigan Press, Ann Arbor, 1993.
 326. Zagrodzki J., Sztuka i artysta: wczoraj, dziś i jutro, "Kultura i Społeczeństwo" 2000, T. XLIV, nr 3.
 327. Zelechow B., The Opera: The Meeting of Popular and Elite Culture in the Nineteenth Century, "Journal of Popular Culture" 1991, nr 2.
 328. Ziff P., The Task of Defining a Work of Art, "Philosophical Review" 1953, nr 62.
 329. Ziótkowski M., Nabywanie kompetencji kulturowej [w:] Kultura artystyczna a kompetencje kulturowe, red. T. Kostyrko, COMUK, Warszawa 1989.
 330. Zolberg V.L., Constructing a Sociology of the Arts, Cambridge Univ. Press, Cambridge 1990.
 331. Znaniecki F., Nauki o kulturze, PWN, Warszawa 1992.
 332. Znaniecki F., Społeczne role uczonych, PWN, Warszawa 1984.
 333. Znaniecki F., Wstęp do socjologii, PWN, Warszawa 1988.
 334. Żuraw A., Uczestnictwo kulturalne młodzieży niepełnosprawnej, Żak, Warszawa 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0209-1674
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu