BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Broński Krzysztof (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Rozwój gospodarczy większych miast galicyjskich w okresie autonomii
The Economic Development of Larger Galician Cities During the Period of Autonomy
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, 2003, nr 157, 212 s., tab., rys., bibliogr. s.191-200
Słowa kluczowe
Rozwój gospodarczy regionów, Rozwój miasta, Rozwój społeczno-gospodarczy, Samorząd terytorialny, Przegląd literatury, Rozprawa habilitacyjna
Economic development of regions, City development, Social economic development, Local government, Literature review, Habilitation thesis
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Galicja
Galicia
Abstrakt
Rozprawa została poświęcona problemowi rozwoju gospodarczego miast galicyjskich. Podstawowym celem jest zarysowanie czynników i ocena poziomu rozwoju gospodarczego wybranej według kryterium demograficznego i funkcjonalnego grupy większych ośrodków miejskich w dobie autonomicznej (lata 1867-1914). Zwrócono tu szczególnie uwagę na przemiany ustrojowe i społeczno - gospodarcze, dynamikę rozwoju demograficznego większych miast galicyjskich. Pracę oparto na naukowych świadectwach epoki tj. fachowej literatury oraz na źródłach o charakterze sprawozdawczym i statystycznym.

The main purpose of this study was to explore the factors and evaluate the level of economic development of a group of larger Galician cities, selected according to demographic and functional criteria. The paper also refers to the issue of economic, social and cultural development as well as dynamics of demographic development of larger Galician cities.(AŁ)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alegaty do Stenograficznych Sprawozdań Sejmu Krajowego Królestwa Galicji i Lodarne-rii wraz z Wielkim Księstwem Krakowskiem z roku 1861-191311914, Lwów 1861-1914.
 2. Bar J., Franaszek P., Informator statystyczny do dziejów przemyślą w Galicji. Górnictwo i hutnictwo (produkcja, ceny, zbyt, przedsiębiorstwa, zatrudnienie), Kraków 1981.
 3. Barbacki W., Sprawozdanie burmistrza miasta Nowego Sącza z urzędowania w ubieglym sześcioleciu od roku 1901-1906, Nowy Sącz 1907.
 4. Berufstatistik nach den Ergebnissen der Volkszählung vom 31 Dezember 1890 in dem Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder, Österreichische Statistik hrgg. von der k.k. Statistische Zentralkommision, Bd. 33, H. 11 -Galizien, Wien 1894; Bd. 66, H. 11, Wien 1904.
 5. Berufstatistik nach den Ergebnissen der Volkszählung vom 31 Dezember 1910, Österreichische Statistik hrgg. v. Statistische Zentralkomission, Neue Folge, Bd. 3, H. 10 -Galizien und Bukowina. Wien 1916.
 6. Bevölkerung und Viehstand von Galizien nach der Zahlung vom 31 Dezember 1869, Hrgg. von der k.k. Statistische Zentralkommision, Wien 1871.
 7. Burzyński A., Informator statystyczny do dziejów przemyslu w Galicji. Górnictwo, hutnictwo, przemyśl rafineryjny (Struktura zatrudnienia na tle wartości i wielkości produkcji),Kraków 1982.
 8. Dziennik Ustaw i Rozporządzeń Krajowych dla Królestwa Galicji r-Lodomerii wraz z Księstwem Krakowskim 1866-1914.
 9. Franaszek P., Informator statystyczny do dziejów Galicji. Zdrowie publiczne w Galicji w dobie autonomicznej, Kraków 2001.
 10. Galicja od pierwszego rozbioru do Wiosny Ludów 1772-1848. Wybór tekstów ¿radiowych, oprać, i wstępem poprzedził M. Tyrowicz, Kraków 1956.
 11. Gemeindelexikon der im Reichrate vertretenen Königreiche und Länder, t. 12, Galizien, Wien 1906.
 12. Krzyżanowski A., Kumaniecki K., Statystyka Polski, Kraków 1915.
 13. Księga adresowa przemyslu galicyjskiego opracowana przez krakowski komitet pierwszego zjazdu przemyslowego, Kraków 1901.
 14. Podręcznik Statystyki Galicji, pod red. T. Piłata, Krajowe Biuro Statystyczne, Lwów 1900-1913.
 15. Preliminarze budżetowe miast galicyjskich z r. 1816, Archiwum Państwowe w Krakowie, Teki Schneidra 1121.
 16. Rocznik Statystyki Galicji, pod red. T. Rutowskiego, R. 1,1886, R. V, 1894-1997, Krajowe Biuro Statystyczne, Lwów 1887-1998.
 17. Schneider A., Statystyka miast i miasteczek powiatowych wedlug nowej organizacji kraju, Haliczanin, R. XV, Kalendarz powszechny na rok pański 1867, Lwów 1866.
 18. Skorowidz Przemyslowo-Handlowy Królestwa Galicji z 1907 roku, Lwów 1908.
 19. Sprawozdania Izby Handlowej i Przemyslowej w Krakowie za lata 1896-1912.
 20. Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa Pomocy przemyslowej w Nowym Sączu. W dziesięcioletnią rocznicę istnienia Towarzystwa 1904-1914 zestawił J. Nowak, sekretarz Tow. Pom. Przem., Nowy Sącz 1914.
 21. Szematyzm Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim na lata 1870-1914, Lwów 1870-1914.
 22. Szuro S., Informator statystyczny do dziejów spoleczno-gospodarczych Galicji. Koleje żelazne na terenie Galicji w latach 1847-1914, Kraków 1997.
 23. Varia do dziejów miasta Stanislawowa 1662-1944 zebrane przez J. Zielińskiego, Biblioteka PAN w Krakowie, rkps 7796. Teka Zielińskiego Ib.
 24. Zamorski K., Informator statystyczny do dziejów spoleczno-gospodarczych Galicji. Ludność Galicji w latach 1857-1910, Warszawa-Kraków 1989
 25. . Zarys dziejów Stanislawowa, Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, rkps Przyb. 101/64.
 26. "Gazeta Lwowska", Dodatek nr 17, 1868.
 27. "Gazeta Jarosławska", 1891-1892.
 28. "Gazeta Samborska", 1894-1896,1905-1913.
 29. "Kurier Drohobycki", 1899-1900, 1909-1911.
 30. "Kurier Koiomyjski", 1885-1889.
 31. "Kurier Stanisławowski", 1886-1914.
 32. "Kurier Stryjski", 1895-1899.
 33. Adamczyk E., Gospodarka komunalna miasta Krakowa w,okresie H Rzeczypospolitej, Monografie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Rozprawy habilitacyjne nr 325, Kraków 1997.
 34. Adamczyk M., Perkowska U., Gospodarka komunalna (w okresie przedautonomicznym) [w:] Dzieje miasta Nowego Sącza, pod red. F. Kiryka, S. Piazy, Kraków 1993.
 35. Aleksander T., Życie spoleczne i przemiany kulturalne Nowego Sącza w latach 1870-1990, Kraków 1993.
 36. Arytmiak A.., Z dziejów osadników niemieckich na Sądecczyźnie [w:] Sprawozdanie Dyrekcji II Gimnazjum w Nowym Sączu, Nowy Sącz 1928.
 37. Balaban M., Dzieje Żydów w Galicji i Rzeczypospolitej Krakowskiej 1772-1868, Lwów 1916.
 38. Balaban M., Żydzi w Austrii za panowania cesarza Franciszka Józefa I ze szczególnym uwzględnieniem Galicji 1848-1908, Lwów 1909.
 39. Balzer O., Historia ustroju Austrii w zarysie, Lwów 1899.
 40. Bank Krajowy Królestwa Galicji i Lodomerii wraz z Wielkim Księstwem Krakowskim. 1883-1908. Pamiętnik za pierwsze 25 lat istnienia, Lwów 1909.
 41. Bartoszewicz J., Pogląd na usilowania i prace kolo reformy gminnej w Galicji, Wiadomości Statystyczne o Stosunkach Krajowych, 1903,1.19, z. 2.
 42. Bartoszewicz K., Dzieje Galicji, jej stan przed wojną i wyodrębnienie, Warszawa 1917.
 43. Bartoszewicz S., Historia i stan ekonomiczny przemyślą naftowego w Galicji [w:] Pamiętnik I-go Zjazdu Górników w Krakowie w 1906 r., Lwów 1907.
 44. Batiuk A., Zależności między strukturą przestrzenną a strukturą spoleczną miasta naprzy-kladzie Jaroslawia [w:] Galicja i jej dziedzictwo, t. 2: Spoleczenstwo i gospodarka, pod red. J. Chłopeckiego, H. Madurowicz-Urbańskiej, Rzeszów 1995.
 45. Battaglia R., Stan obecny przemy stu wielkiego i średniego w Galicji. Referat na V zjazd prawników i ekonomistów polskich w r. 1912, Lwów 1912.
 46. Bernhaut E., Obrazki zprzeszlości Brodów i powiatu brodzkiego, Brody 1938.
 47. Biegeleisen L.W., Zagadnienia ekonomiki komunalnej, Warszawa 1928.
 48. Bielsko-Biata, pod red. H. Rechowicza, Katowice 1971.
 49. Bieniarzówna J, Malecki J.M., Dzieje Krakowa, t. 3: Kraków w latach 1796-1918, Kraków 1994.
 50. Birdzelli L., Rosenberg N., Historia kapitalizmu, Kraków 1992.
 51. Blicharski C., Tarnopol w latach 1809-1945, od epizodu epopei napoleońskiej do wypędzenia,Biskupice 1993.
 52. Blotevogel H.H., Melodische Probleme der Erfassung städtischen Funktionen und funktionaler Städtetypen anhand quantitativer Analysen der Beruf Statistik 1907 [w:] Voraussetzungen und Methoden geschichtlicher Städteforschung, Hrsg. W. Ehbrecht, Köln-Wien 1979.
 53. Bobiński J., Zastosowanie analizy czynnikowej do określenia poziomu rozwoju miast [w:] Mierniki rozwoju regionu, Biblioteka Wiadomości Statystycznych, t. 9, GUS, 1969.
 54. Bobrzyński M., Jaworski W.L., Milewski J., Z dziejów odrodzenia politycznego Galicji /859-7873, Warszawa-Kraków 1905.
 55. Bogdanowski J., Fortyfikacje austriackie na ziemiach polskich w latach 1850-1914 [w:] Studia i materialy do historii wojskowości, t. 12, cz. l, Warszawa 1966.
 56. Bogdański H., Zbiór pamiętników do historii powstania, Lwów 1882.
 57. Bogucka M., Samsonowicz H., Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław 1986.
 58. Borowiejska-Birkenmajerowa M., Jarosław, Warszawa 1955.
 59. Broński K., Funkcja militarna w miastach galicyjskich - czynnik wzrostu i stagnacji [w:] Galicja i jej dziedzictwo, t. 2, Rzeszó.w 1995.
 60. Broński K., Rola handlu w rozwoju miast galicyjskich [w:] Kraków - Malopolska w Europie Środka, Studia ku czci profesora Jana M. Maleckiego w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Kraków 1996.
 61. Broński K., Niemcy w społeczności miejskiej Stanislawowa -przyczynek do dziejów wie-loetniczności Galicji Wschodniej [w:] Wspólnoty lokalne i środowiskowe w miastach i miasteczkach ziem polskich pod zaborami i po odzyskaniu niepodleglości. Studia nad dziejami miast i mieszczaństwa, t. 3, Toruń 1998.
 62. Broński K., The Role of Mayors in the Development of Medium-sized Galician Towns Using the Examples of Nowy Sącz, Przemyśl and Stanislawów [w:] Mayors and City Halls. Local Government and the Cultural Space in the Late Habsburg Monarchy, International Cultural Centre, Kraków 1998.
 63. Broński K., Na drodze do nowoczesnego miasta. Rozwój urbanistyczny Stanisiawowa w dobie zaborów i dwudziestolecia międzywojennego, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, 1998, t. 43, z. 3.
 64. Broński K., Rozwój spoleczno-gospodarczy Stanislawowa w latach 1867-1939, Kraków 1999.
 65. Broński K., Rola samorządu w rozwoju prowincjonalnych miast galicyjskich w dobie autonomicznej, AE w Krakowie, Zeszyty Naukowe nr 548, Kraków 2000.
 66. Brykowski R., Kolomyja, jej dzieje i zabytki, Warszawa 1998.
 67. Bücher K., Die wirtschaftlichen Aufgaben der modernen Stadtgemeinde, Leipzig 1898.
 68. Bujak F., Limanowa, miasteczko polożone w Galicji Zachodniej. Stan spoteczny i gospodarczy , Kraków 1902.
 69. Bujak F., Galicja, í. l, Lwów 1908.
 70. Bujak F., Galicja, t. 2, Warszawa 1910.
 71. Bujak F., Wieś zachodnio-galicyjska u schylku XIX wieku, Lwów 1904.
 72. Bujak F., Rozwój gospodarczy Galicji 1772-1914, Lwów 1917.
 73. Buda J., Stosunki samorządowe [w:] Dzieje miasta Nowego Sącza, pod red. F. Kiryka, S. Płazy, Kraków 1995.
 74. Bund J., Rozwój kolejnictwa malopolskiego w okresie 80-lecia (1850-1930) dzialalności Krakowskiej Izby Przemyslowo-Handlowej oraz przebieg starań o wykonanie ustawy koerberowskiej o budowie dróg wodnych. Sprawozdanie z obrad publicznych oraz czynności Izby Przemyslowo-Handlowej w Krakowie za rok 1930, Kraków 1931.
 75. Buzek J., Administracja gospodarstwa spoiecznego, Lwów 1913.
 76. Buzek J., Rozwój szkól średnich w Galicji w ostatnim pięćdziesięcioleciu (1859-1909), Lwów 1909.
 77. Charewiczowa Ł., Dzieje miasta Ztoczowa, Zloczów 1929.
 78. Chotkowski W., Historia polityczna Kościola w Galicji, t. l, Kraków 1909.
 79. Choroszewski W., Mapa językowa i wyznaniowa Galicji, Lwów 1911.
 80. Cichocki W., Sambor przedpólwiekiem, Kraków 1925.
 81. Codello A., Samorząd miasta Rzeszowa 1867-1914, Lublin 1967.
 82. Chwalba A., Historia Polski 1795-1918, Kraków 2000.
 83. Czerkawski W., Wysokość ludności miejskiej w Austrii, Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne, 1901, z. 3-4.
 84. Czerkawski W., Gęstość zaludnienia w Galicji 1890-1910, Kraków 1911.
 85. Czyżewski A., Zastosowanie analizy czynnikowej do badań nad historycznymi procesami urbanizacji, Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, R. XXXV, 1974.
 86. Dalecki M., Gospodarka finansowa samorządowych wladz miejskich Przemyśla w latach 1867-1914, Rocznik Przemyski, t. 28, 1991-1992.
 87. Dalecki M., Rozbudowa urządzeń komunalnych Przemyśla w latach 1867-1914, Rocznik Historyczno-Archi walny, t. 6,1989.
 88. Daszyńska-Golińska Z., Kronika ekonomiczna Galicji, Ekonomista, Warszawa 1910.
 89. Daszyjiska-Golińska Z.,' Rozwój'i samodzielność gospodarcza ziem polskich, War-szawa-Kraków 1914.
 90. Demel J., Stosunki gospodarcze i spoleczne Krakowa w latach 1846-1853, Kraków 1951.
 91. Demel J., Stosunki gospodarcze i spoleczne Krakowa w latach 1853-1866, Wrocław-Kraków 1958.
 92. Diamand H., Polożenie gospodarcze Galicji przed wojną, Lipsk 1915.
 93. Drexler L, Odbudowanie miast i wsi na ziemi naszej, Lwów 1916.
 94. Drohojowski J., Historia zalożenia Banku Krajowego, Lwów 1909.
 95. Dutkiewicz J., Tarnów, Warszawa 1954.
 96. Dybiec J., Finansowanie nauki i oświaty w Galicji 1860-1918, Kraków 1979.
 97. Dybiec J., Skarbowość i budownictwo komunalne (w czasach autonomii galicyjskiej) [w:] Dzieje miasta Nowego Sącza, t. 2, pod red. F. Kiryka, S. Płazy, Kraków 1993.
 98. Dybiec J., Życie gospodarcze [w:] Dzieje miasta Nowego Sącza, t. 2, pod red. F. Kiryka, S. Płazy, Kraków 1993.
 99. Dzieje gospodarcze Polskiporozbiorowej w zarysie, 1.1-2, pod. red. S.A. Kempnera, Warszawa 1920.
 100. Dzieje Nowego Sącza, t. 2, pod red. F. Kiryka, S. Płazy, Kraków 1993.
 101. Dzieje Rzeszowa, t. 2: Rzeszów w czasach zaborów i niewoli (1772-1918), pod red. F. Kiryka, Rzeszów 1998.
 102. Dziewoński K., Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast. Studium pojęć i metod, Prace Geograficzne IG PAN, nr 63, 1967.
 103. Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów, pod red. T. Markowskiego, D. Stawasz, Łódź 2001.
 104. Engelman R., Österreichische städtische Wohnplätze mit mehr als 25000 Einwohner. Ende 1910. Ihr Wachstum seit 1869, die konfesionelle und sprachliche Zusammensetzung ihrer Bevölkerung, Statistische Monatschrift, Jg. 19, Brunn 1914.
 105. Falkiewicz K., Monografia powiatu gródeckiego, Gródek 1896.
 106. Felczyński Z., Pięćset lat szpitalnictwa w Przemyślu 1461-1964, Przemyśl 1956.
 107. Florkowska-Franćić H., Gąsowski T, Kulczykowski M., Ze studiów nad inteligencją galicyjską na przelomie wieków XVIII-XIX oraz XIX-XX [w:] Spoleczeństwo polskie XVIII-XIX, t. 7, Warszawa 1974.
 108. Förstner F., Przemyśl Oesterreich-Ungarns bedeutendste Festung, Wien 1987.
 109. Förstner F., Twierdza Przemyśl, Warszawa 2000.
 110. Franaszek P., Produkcja roślinna w Galicji doby autonomicznej, Uniwersytet Jagielloński, Rozprawy habilitacyjne nr 306, Kraków 1995.
 111. Pras Z., Prasa polska w Stanislawowie w latach 1848-1918 [w:] Studia z dziejów prowincji galicyjskiej, pod red. A. Galosa, Wydawnictwo Uniwesrytetu Wrocławskiego, Historia CXI, Wrocław 1993.
 112. Galik P., Miasta galicyjskie jako garnizony armii austro-węgierskiej w przededniu I wojny światowej [w:] Studia z dziejów prowincji galicyjskiej, pod red. A. Galosa, Historia CXI, Wrocław 1993.
 113. Galizien. Seine kulturelle und wirtschaftliche Entwicklung, Wien 1913.
 114. Garlicki A., Spis tytulów prasy polskiej 1865-1918, Warszawa 1978.
 115. Gaszyński Z., Sklad dal wyborczych w większych gminach miejskich w Galicji na podstawie aktów wyborczych, Wiadomości Statystyczne o Stosunkach Krajowych, t. 11,1890.
 116. Gąsowski T., Urbanizacja Galicji w dobie autonomicznej, Studia Historyczne, R. XXVIII, 1985. z. 2.
 117. Gąsowski T., Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przelomie XIX i XX wieku, Kraków 1996.
 118. Gawlitsch W., Ostgalizien im Spiegel der deutschen Reiseliteratur am Ende des 18. Jahrhundert, Praca doktorska napisana na Uniwersytecie Wiedeńskim w 1943 r.
 119. Gilewicz A., Stosunki pieniężne w Galicji w latach 1772-1918, Rocznik Przemyski, t. 9, Przemyśl 1958.
 120. Ginsbett-Gebert A., Samorząd terytorialny i jego gospodarka, Wrocław 1992.
 121. Good D., Die wirtschftliche Aufstieg des Habsburgerreiches 1750-1914, Wien-Koln-Graz 1986.
 122. Gorzelak G., Jałowiecki B., Koniunktura gospodarcza i mobilizacja spoleczna w gminach w latach 1995-1997 [w:] Koniunktura gospodarcza i mobilizacja spoleczna w gminach w latach 1995-1997, pod red. G. Gorzelaka, B. Jałowieckiego, Warszawa 1998.
 123. Górski P., Samorząd gminny, t. 2, Kraków 1907.
 124. Grodziski S., Historia ustroju społeczno-politycznego Galicji 1772-1848, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971.
 125. Grodziski S., W królestwie Galicji i Lodomerii, Kraków 1976.
 126. Grodziski S., Sejm krajowy galicyjski 1861-1914, t. l, 2, Warszawa 1994.
 127. Grodziski S., Samorząd gminny i powiatowy w Galicji epoki autonomicznej [w:] Krakowskie Studia Prawnicze, R. XXV, 1992.
 128. Grzybowski K., Galicja 1848-1914. Historia ustroju politycznego na tle historii ustroju Austrii, Kraków 1959.
 129. Grzybowski K., Historia państwa i prawa Polski, Warszawa 1982.
 130. Hanslik E., Biala, eine deutsche Stadt in Galizien, Wien 1909.
 131. Harańczyk A., Rozwój społeczno-gospodarczy miast w Polsce, AE w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 76, Kraków 1986.
 132. Harańczyk A., Miasta Malopolski w okresie przemian [w:] Konkurencyjność miast i regionów, Materiały konferencji naukowej pod red. Z. Szymli, Kraków 2001.
 133. Harańczyk A., Miasta Polski vprocesie globalizacji gospodarki, Warszawa 1998.
 134. Hauser L., Monografia miasta Przemyśla, Przemyśl 1883.
 135. Hausner A., Odrodzenie Galicji a drogi wodne, Kraków 1911.
 136. Hecke W., Die Städte Österreichs nach der Volkszählung vom 31 Dezember 1910, Statistische Monatschrift, Jg 18, Brunn 1913.
 137. Heliasz A., Ustrój samorządu miejskiego w Galicji i w b. zaborze pruskim u progu II Rzeczypospolitej, Dzieje Najnowsze, R. V, 1973.
 138. Hoff J., Społeczność maiego miasta galicyjskiego w dobie autonomii, Rzeszów 1992. Homola L, Inteligencja galicyjska w polowie XIX w. [w:] Społeczeństwo polskie XVIII i XIX w., t. 5, Warszawa 1972.
 139. Hoszowski S., Ekonomiczny rozwój Lwowa w latach 1772-1914, Lwów 1935.
 140. Hryniewicz J.T., Rozwój gospodarczy gmin i jego terytorialne zróżnicowanie, Samorząd Terytorialny, 1998, nr 4.
 141. Jędruszczak H., Industrializacja a urbanizacja. Propozycje badawcze i uwagi polemiczne, Kwartalnik Historyczny, R. LIIIVI, 1979.
 142. Kaczmarek T., Rola funkcji administracyjnych w rozwoju średnich miast Wielkopolski, Poznań 1996.
 143. Karpiniec J., Ilość osad miejskich w byle j Galicji i podzial ich na miasta i miasteczka, Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, R. II, 1932-1933.
 144. Karwińska A., Wartości i potrzeby spoleczne a przemiany środowiska miejskiego, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 136, Kraków 1998.
 145. Kieniewicz S., Historia Polski 1795-1918, Warszawa 1968. Klańska M., Daleko od Wiednia. Galicja w oczach pisarzy niemieckojęzycznych 1772-1918, Kraków 1991.
 146. Klapkowska J., Struktura zawodowa ludności Galicji w erze autonomicznej, Zeszyty Naukowe UJ, Prace prawnicze, nr 70, 1975.
 147. Kolischer H., Trudności rozwoju przemy stu fabrycznego w Galicji, Lwów 1895.
 148. Kolischer K., Organizacja kredytu w Galicji, Lwów 1900.
 149. Konieczny F., Bank austriacko-węgierski a Galicja, Lwów 1918.
 150. Kosiński L., Zagadnienia struktury funkcjonalnej miast polskich, Przegląd Geograficzny, R. XXX, 1958, z.
 151. Kotula F., Tamten Rzeszów, Rzeszów 1997.
 152. Kowalska-Glikman S., Drobnomieszczaństwo w okresie rozwoju kapitalizmu, problemy metodologiczne i trudności badawcze, Historyka, t. 11, 1981.
 153. Kratter F., Briefe ueber den itzigen Zustand von Galizien, cz. l, Lipsk 1786.
 154. Krawców S.R., Stanislawów w XVII-XVII wieku. Uklad przestrzenny i jego symbolika, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, R. XXXVIII, 1993.
 155. Krawczyk J., Galicyjskie szkolnictwo zawodowe w latach 1860-1918, Kraków 1995.
 156. Kramarz W'., Ludność Przemy'ślą w latach 1521-1921, Przemyśl 1930.
 157. Kucharski K., Gospodarstwo 37 gmin miejskich wraz z poglądem na ich stan majątkowy. Wiadomości Statystyczne o Stosunkach Krajowych, t. 11, z. l, Lwów 1888.
 158. Kudłacz T., Funkcjonalno-przestrzenne struktury mikroregionalne, AE w Krakowie, Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie, nr 97, Kraków 1991.
 159. Kulczykowski M., Andrychowski ośrodekplócienniczy w XIX i XX wieku, Wrocław 1972.
 160. Kulczykowski M., Dwa wieki Andrychowa (1767-1967), Kraków 1967.
 161. Kumaniecki K.W., Ustrój wladz samorządowych na ziemiach Polski w zarysie, Warszawa-Kraków 1921.
 162. Kuttelwascher H., Zur Statistik der Kleinhauser in Österreich, Statistische Monatschrift, Jg. 18, Brunn 1913.
 163. Landau Z., Bank Gospodarstwa Krajowego. Zarys dziejów, Warszawa 1993.
 164. Landau Z., Ce le powalania Banku Krajowego Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim i ich realizacja w zakresie kredytów dlugoterminowych, Studia Historyczne, R. XXXVII, z. 4.
 165. Leniek J., Herzig F., Leśniak F., Dzieje miasta Tarnowa, Tarnów 1911.
 166. Lepucki H., Dzialalność kolonizacyjna Marii Teresy i Józefa H w Galicji 1772-1790, Lwów 1938.
 167. Lewicki W., Materialy do reformy gminnej w Galicji, Lwów 1887.
 168. Lewicki W., Organizacja gmin miejskich w Galicji, Ekonomista Polski, R. V, 1891.
 169. Lewicki W'., Zagadnienia gospodarcze Galicji, Lwów 1914.
 170. Ludkiewicz Z., Kwestia rolna w Galicji, Lwów 1912.
 171. Lutman T., Studia nad dziejami handlu Brodów w latach 1773-1880 [w:] Badania z dziejów społecznych i gospodarczych, nr 26, pod red. F. Bujaka, Lwów 1937.
 172. Łopuszański T., Galicyjskie Kasy Oszczędności, ich rozwój i stan obecny, Lwów 1894.
 173. Łoziński B., Szkice z historii Galicji w XIX wieku, Lwów 1913.
 174. Madurowicz-Urbańska H., Przemyśl Galicji. Glówne problemy i potrzeby badawcze, Studia Historyczne, 1975, z. 2.
 175. Madurowicz-Urbańska H., Struktura wielkości miast i osiedli typu miejskiego w Wielkim Księstwie Poznańskim, Królestwie Polskim i Galicji w drugiej polowie XIX wieku (do 1910 roku) [w:] Badania nad historią spoteczno-gospodarczą w Polsce, 1978.
 176. Madurowicz-Urbańska H., Stan i potrzeby badań nad historią gospodarczą Galicji w świetle polskiej historiografii [w:] Galicja i jej dziedzictwo, t. 1: Historia i polityka, Rzeszów 1992.
 177. Malecki J.M., Kraków w dobie autonomii galicyjskiej [w:] Krakow na przelomie XIX i XX wieku, Kraków 1983.
 178. Maîecki J.M., Lwów i Kraków - dwie stolice Galicji, Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, t. 50, 1989.
 179. Małecki J.M., Zarys dziejów Polski 1864-1939, Kraków 1991.
 180. Malecki J.M., Przedsiębiorczość krakowian przed 500 laty, Kraków 1999.
 181. Malczewski J., Przestrzeń miejska, jej zagospodarowanie i zabudowa [w:] Dzieje Rzeszowa, t. 2: Rzeszów w czasach zaborów i niewoli (1772-1918), Rzeszów 1998.
 182. Malczewski J., Wpływ funkcji garnizonowej i inwestycji wojskowych na rozwój terytorialny i przestrzenny miast w środkowej części Galicji. Zarys problematyki [w:] Rozwój przestrzenny miast galicyjskich polożonych między Dunajcem a Sanem w czasach autonomii galicyjskiej, pod red. Z. Beiersdorfa i A. Laskowskiego, Jasio 2001.
 183. Markowski B., Finanse miast Królestwa Polskiego, Kielce 1913.
 184. Merunowicz T., Wewnętrzne sprawy Galicji, Lwów 1876.
 185. Merunowicz T., Wyniki samorządu w Galicji. Z powodu 50-lecia istnienia urządzeń autonomicznych w Galicji, Lwów 1916.
 186. Miasto Lwów w okresie samorządu 1870-1895, Lwów 1896.
 187. Michalewicz J., Przemyśl gorzelniany Galicji doby autonomicznej. Między monopolem dworskim a monpolem państwowym, Kraków 1988.
 188. Michalski J., Polskie kooperatywy kredytowe i kasy oszczędności. Rozwój i stan obecny na obszarze ziem polskich, Lwów 1914.
 189. Morawski W., Akcyjny Bank Związkowy SA we Lwowie, "Gazeta Bankowa" 1990, nr 26.
 190. Morawski W., Polski Bank Przemyslowy SA, "Gazeta Bankowa" 1989, nr 14.
 191. Morawski W., Powszechny Bank Kredytowy SA, "Gazeta Bankowa" 1989, nr 15.
 192. Morawski W., Slownik historyczny bankowości polskiej do 1939 roku, Warszawa 1998.
 193. Morawski W., Ziemski Bank Kredytowy SA, "Gazeta Bankowa" 1989, nr 45.
 194. Możdżeń S., Szkoly przemyslowo-uzupelniające w Galicji do r. 1914, Acta Universitatis Wratislawiensis, nr 114, Prace Pedagogiczne i Psychologia, t. 10, 1973.
 195. Mściwujewski M., Królewskie wolne miasto Drohobycz, Drohobycz 1929.
 196. Mściwujewski M., Z dziejów Drohobycza, Drohobycz 1935.
 197. Nadobnik M., Materialy statystyczne do reformy sejmowej ordynacji wyborczej, Wiadomości Statystyczne o Stosunkach Krajowych, 1912, t. 23.
 198. Nadobnik M., Podatki bezpośrednie w Galicji przypisane na rok 1910, Wiadomości Statystyczne o Stosunkach Krajowych, 1912, t. 23.
 199. Najdus W., Ewolucja stowarzyszeń rzemieślników galicyjskich w latach 1772-1918 [w:] Drobnomieszczaństwo XIX i XX wieku. Studia, pod red. S. Kowalskiej-Glikman, t. 3, Warszawa 1992.
 200. Nećas C., Początki ekspansji czeskiego kapitalu bankowego do Galicji, Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, t. 51/52 - 1990/1991.
 201. Nietyksza M., Dzieje miast polskich w epoce kapitalizmu. Problemy, stan badań, postulaty, Kwartalnik Historyczny, 1980, nr 2.
 202. Nietyksza M., Rozwój miast i aglomeracji miejsko-przemyslowych w Królestwie Polskim 1865-1914. Warszawa 1986.
 203. Nowak H., Bankowość w Polsce, Warszawa 1932.
 204. Nowakowski A., Samorząd terytorialny Galicji na przelomie XIX i XX wieku, Samorząd Terytorialny, 1931, nr 1/2.
 205. Opaliński O., Rola dworców kolejowych w rozwoju przestrzennym miast galicyjskich [w:] Rozwój przestrzenny miast galicyjskich galicyjskich polożonych między Dunajcem a Sanem w okresie autonomii galicyjskiej, pod red. Z. Beiersdorfa i Andrzeja Laskowskiego, Jasło 2001.
 206. Opas T., Wlasność w miastach Galicji w XIX wieku [w:] Galicja i jej dziedzictwo, t. 2: Społeczeństwo i gospodarka, pod red. J. Chłopeckiego, H. Madurowicz-Urbańskiej, Rzeszów 1995.
 207. Ostrożyński W., Galicyjskie Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, jego powstanie i półwiekowy rozwój, Lwów 1892.
 208. Parysek J., Podstawy gospodarki lokalnej, Poznań 1997.
 209. Persowski F., Przemyśl pod rządami austriackimi 1772-1918, Przemyśl 1961.
 210. Petras J., Rzeszów w czasach zaborów - ludność, przemyśl, handel, Rocznik Województwa Rzeszowskiego, 1978.
 211. Petryszyn H., Definicja miasta i problem urbanizacji Galicji w okresie autonomii [w:] Rozwój przestrzenny miast galicyjskich polożonych między Dunajcem a Sanem w okresie autonomii galicyjskiej, pod red. Z. Beiersdorfa i A. Laskowskiego, Jasîo 2001.
 212. Piłat T., Pogląd historyczny na urządzenia gminne w Galicji, Wiadomości Statystyczne o Stosunkach Krajowych, R. IV, 1878.
 213. Pilch A., Emigracja z ziem zaboru austriackiego (odpolowy XIX w. do 1918 r.) [w:] Emigracja z ziem polskich w czasach nowożytnych i najnowszych (XVIII-XIX w.), pod red. A. Pilcha, Warszawa 1984.
 214. Pilch A., Trendy migracji zarobkowej ludności Galicji w XIX i XX wieku (do 1918 r.) [w:] Mechanizmy polskich migracji zarobkowych, pod red. C. Bobińskiej, Warszawa 1976.
 215. Piszowa A., 600-lecie Tarnowa. Opowiadania popularne, Tarnów 1930.
 216. Podraża A., Malopolska jako region historyczny (Rozważania na tle zainteresowań historią regionalną) [w:] Malopolska - regionalizmy - matę ojczyzny, Kraków 1999
 217. . Prasa polska w latach 1864-1918 [w:] Historia prasy polskiej, pod red. J. Łojka, Warszawa 1976.
 218. Prochaska A., Historia miasta Stryja, Lwów 1926.
 219. Pucek Z., Galicyjskie doświadczenia wielokulturowości a problem więzi spolecznej [w:] Galicja i jej dziedzictwo, t. 2: Spoleczeństwo i gospodarka, pod red. J. Chłopeckiego, H. Madurowicz-Urbańskiej, Rzeszów 1995.
 220. Purchla J., Jak powstal nowoczesny Kraków. Studia nad rozwojem budowlanym miasta w okresie autonomii galicyjskiej, Kraków 1979.
 221. Purchla J., Matecznik polski. Pozaekonomiczne czynniki rozwoju Krakowa w okresie autonomii galicyjskiej, Kraków 1992.
 222. Regulski J., Ekonomika miasta, Warszawa 1982.
 223. Regulski J., Rozwój miast w Polsce, Warszawa 1980.
 224. Regulski J., Elementy teorii polityki urbanistycznej [w:] Miasto i jego wtadze. Studia nad ekonomiczną teorią rozwoju miast, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, 1984.
 225. Reulecke HJ., Die Geschichte der Urbanisierung in Deutschland, Frankfurt 1985.
 226. Rozwój przestrzenny miast galicyjskich polozonych między Dunajcem a Sanem w czasach autonomii galicyjskiej, pod red. Z. Beiersdorfa i A. Laskowskiego, Jasio 2001.
 227. Rosenberg N., Birdzelli L., Historia kapitalizmu, Kraków 1992.
 228. Różański J., Twierdza Przemyśl, Rzeszów 1983.
 229. Rybarski R., Organizacja kredytu przemyslowego w Galicji i Królestwie Polskim, Kraków 1911.
 230. Rybicki P., Spoleczeństwo miejskie, Warszawa 1972.
 231. Rykiel Z., Urbanizacja - ujęcie teoretyczne oraz aspekty procesu, Przegląd Geograficzny, R. XLIX, 1977, z. 1.
 232. Rymar L., Galicyjski przemyśl naftowy, Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne, 1915.
 233. Samorząd w Galicji i bylym zaborze rosyjskim, Poznań 1922.
 234. Sanok. Dzieje miasta, pod red. F. Kiryka, Kraków 1995.
 235. Saryusz-Zaleski W., Dziejeprzemyslu w bytej Galicji 1804-1929, Kraków 1930.
 236. Schipper J., Dzieje handlu żydowskiego na ziemiach polskich, Warszawa 1937.
 237. Skalkowski T., Kasy oszczędności w Galicji w r. 1876, Wiadomości Statystyczne o Stosunkach Krajowych, pod. red. T. Piłata, Lwów 1877, t. 3, z. 2.
 238. Skalniak F., Zarys historii polskiej spółdzielczości kredytowej, AE w Krakowie, Kraków 1992.
 239. Smólski G., Kolonie i stosunki niemieckie w Galicji, Kraków 1910.
 240. Stella-Sawicki J., Stan szpitali powszechnych w Galicji w r. 1875, Lwów 1875.
 241. Strasburger E., Gospodarka naszych wielkich miast - Warszawa, Łódź, Kraków, Lwów, Poznań, Kraków-Warszawa 1913.
 242. Streit L., Dzieje synagogi postępowej w Stanislawowie, Stanislawów 1939.
 243. Studia z dziejów Jasia i powiatu, pod red. J. Garbacika, Kraków 1964.
 244. Szajnocha W., Nasze górnictwo, Kraków 1904.
 245. Szarłowski A., Stanisławów i powiat stanisławowski pod względem historycznym i geograficzno-statystycznym, z planem miasta i mapą powiatu, Stanislawów 1887.
 246. Szczepański A., Stan wywtórczości przemyslowej i górniczej w Galicji w roku 1910, Lwów 1912.
 247. Szczepanowski S., Nędza Galicji w cyfrach i program energicznego rozwoju gospodarstwa
 248. kraj ów e g o, Lwów 1888.
 249. Szymla Z., Matę miasta Polski poludniowo-wschodniej w okresie transformacji gospodarczej [w:] Konkurencyjność miast i regionów, materiały konferencji naukowej pod red. Z. Szymli, Kraków 2001.
 250. Ślusarek K., Szlachta w Galicji Wschodniej na przelomie XIX i XX wieku. Rozmieszczenie terytorialne i liczebność, Studia Historyczne, R. XXXIV, 1991, z. 2.
 251. Tarnów. Dzieje miasta i regionu, t. 1-2, pod red. F. Kiryka, Z. Ruty, Tarnów 1983.
 252. Tokarz W., Galicja w początkach ery józefińskiej w świetle ankiety urzędowej roku 1783, Kraków 1909.
 253. Teuteberg HJ., Historische Aspekte der Urbanisierung. Forschungstand und Probleme [w:] Urbanisierung im 19. und 20, Jahrhundert. Historische und Geographische Aspekte. Hrgg. von HJ. Teuteberg, Köln-Wien, 1983.
 254. Tyrowicz M., Rola i charakter polskiej prasy prowincjonalnej, "Zeszyty Prasoznawcze" 1983, nr 3.
 255. Tysiąc lat Przemyśla. Zarys historyczny, cz. II, Warszawa-Kraków 1974.
 256. Uprzemysłowienie ziem polskich w XIX i XX wieku. Studia i materialy, pod red. I. Pietrzak- Pawłowska, Wrocław 1970.
 257. Vogel H., Die Entwicklung des Stadt ew e se n in Österreich auf Grund der Vorlaufigen Ergebnisse der Volkszahlung vom Jahre 1910, Statistische Monatschrift, R. XVI, 1914.
 258. Wajgel L., Rys miasta Kotomyi, Kołomyja 1890.
 259. Weinfeld L, Ludność miejska w Galicji i jej skiad wyznaniowy (¡880-1910), Wiadomości Statystyczne o Stosunkach Krajowych, t. 24, z. 2, Lwów 1912.
 260. Winiarski B., Ustrójprawno-polityczny Galicji, Warszawa-Lublin-Łódź 1915.
 261. Witaszczyk Z., Kasy oszczędności w Galicji na tle kas oszczędności w monarchii habsburskiej [w:] Prace Historyczno-archiwalne, t. 5, Archiwum Państwowe w Rzeszowie, Rzeszów 1997.
 262. Włodarczyk E., Rozwój gospodarczy miast portowych pruskich prowincji nadbałtyckich wiatach 1808-1914, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1987.
 263. Włodarczyk E., Miasto dziewiętnastowieczne jako przedmiot zainteresowań badawczych historyków - kierunki badań, Roczniki Dziejów Spoleczno-Gospodarczych, t. 53-55, 1992/1995.
 264. Wojciechowski E., Samorząd terytorialny w warunkach gospodarki rynkowej, Warszawa 1997.
 265. Wyrobisz A., Nowe koncepcje w badaniach nad historią miast europejskich, "Przegląd Historyczny" 1989, t. 30, z. l.
 266. Zamorski K., Transformacja demograficzna Galicji na tle przemian ludnościowych innych krajów Europy Środkowej w drugiej polowie XIX i na początku XX wieku, Kraków 1991.
 267. Zdrada J., Ziemia tarnowska w okresie autonomii galicyjskiej 1849-1918 [w:] Tarnów. Dzieje miasta i regionu, 1.1-2, pod red. F. Kiryka, Z. Ruty, Tarnów 1983.
 268. Zieliński J., Księga pamiątkowa mieszczaństwa polskiego w Stanisiawowie 1868-1934, Stanisławów 1935,
 269. Zielecki A., Struktura ludności miast Galicji w dobie autonomicznej (¡867-1914) [w:] Sąsiedztwo. Osadnictwo na pograniczu etnicznym polsko-ukraińskim w czasach nowożytnych, pod red. J. Półćwiartka, Rzeszów 1997.
 270. Zielecki A., Struktura mieszczaństwa galicyjskiego w latach 1867-1914 [w:] Miasteczko polskie w XIX ¿XX wieku jako zjawisko kulturowo-obyczajowe,pod red. M. Meduckiej iR.Renz, Kielce 1998.
 271. Ziomek M.J., Życie gospodarcze w okręgu Krakowskiej Izby Przemyslowo-Handlowej ¡850-1930, Kraków 1930.
 272. Żabiński Z., Systemy pieniężne na ziemiach polskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Łódź-Gdańsk, 1981.
 273. Żychiewicz T., Studium historyczno-urbanistyczne do projektu przestrzenne go uporządkowania i regulacji miasta Przemyśla, Kraków 1956 (maszynopis PKZ).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0209-1674
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu