BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żemła Michał
Tytuł
Marketingowy profil strategiczny obszaru recepcji turystycznej
The Destination's Tourism Product Marketing Strategy
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2004, nr 15, s. 29-48, bibliogr. 49 poz.
Słowa kluczowe
Produkt turystyczny, Strategia marketingowa, Strategia produktu, Turystyka, Marketing turystyczny
Tourist product, Marketing strategy, Product strategy, Tourism, Tourism marketing
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji strategii kształtowania produktu turystycznego jako użytecznego narzędzia zarządzania marketingowego obszarem recepcji turystycznej. Marketingowa strategia kształtowania produktu turystycznego jest rozumiana jako szeroki zestaw opcji strategicznych, spośród których każdy obszar recepcji turystycznej dokonuje świadomego lub nieświadomego wyboru, dążąc do rozwoju własnej oferty turystycznej. Jako praktyczny i skuteczny sposób przedstawienia takiej strategii autor proponuje marketingowy profil strategiczny. Profil taki powinien zawierać wszystkie ogólne i specyficzne opcje strategiczne.

The destination's tourism product marketing strategy is understood here widely, as a complex idea concerning general marketing options of development as well as characteristic features of destination's tourism product. The marketing strategic profile is suggested as a practical and efficient way of presenting such strategy. This profile should include all general and specific strategic options from among which preferred ones can be chosen. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartmann A., Nawrocka E., Jakość i marka jako podstawowe narzędzia różnicowania produktu przedsiębiorstw turystycznych, w: Gospodarka turystyczna. Wybrane zagadnienia jej funkcjonowania, pod red. A. Rapacza. AE, Wrocław 1996.
 2. Buhalis D., Marketing the Competitive Destination of' the Future. „Tourism Management", 21/2000.
 3. Burzyński T., Kierunki rozwoju polskiej turystyki a problematyka jakości usług turystycznych, w: Rozwój jakości usług w turystyce, Instytut Turystyki, Kraków 1997.
 4. Butler R. W., The Concept of a Tourist Area Cycle of Evolution, The Implications for Management of Resources. „Canadian Geographer", 1/1980.
 5. Dziedzic E., Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego, SGH, Warszawa 1998.
 6. Flagestad A., Hope Ch.A., Strategic success in winter sports destinations: a sustainable value creation perspective. „Tourism Management", 22/2001.
 7. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 1996.
 8. Gazda A., Produkt w marketingu - zarządzanie przez jakość, w: Zeszyty Naukowe TNOiK, 2/95.
 9. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1994.
 10. Gilbert D., Strategic Marketing Planning for National Tourism, „Tourism Review", 1/90.
 11. Goncalves V. F. C. i Aguas P. M. R.: The Concept of Life Cycle: An Application to the Tourism Product, „Journal of Travel Research", 4/1997.
 12. Heath E., Wall G.: Marketing Tourism Destination. A Strategic Planning Approach. Wiley, New York 1992.
 13. Jaremen D., Image regionu turystycznego i instrumenty jego kreowania. W: Aktualne problemy ekonomiczne i prawno-organizacyjne gospodarki turystycznej w Europie, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 735, Wrocław 1996.
 14. Jedlińska M.: Orientacja marketingowa gminy turystycznej szansą na sukces rynkowy, w: Gospodarka turystyczna. Wybrane zagadnienia jej funkcjonowania, AE, Wrocław 1998.
 15. Kornak. A., Rapacz A.: Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, AE, Wrocław 2001.
 16. Kotler Ph., Bowen J., Makens J., Marketing for Hospitality & Tourism, Prentice Hall, Upper Saddle River, 1996.
 17. Kotler Ph., Fox F. A., Strategic Marketing for Educational Institutions, Prentice Hall, Engelwood Cliffs 1985.
 18. Kruczek Z., Paszucha M., Rozwój gminy uzdrowiskowej Krynica przez turystykę, „Problemy Turystyki", 3-4/94.
 19. Laws E., Tourist Destination Management. Routledge, London and New York 1995.
 20. Mazur J., Zarządzanie marketingiem usług, Diffin, Warszawa 2001.
 21. Metody stymulowania rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym. Pod red. G. Gołembskiego, PWN, Warszawa 2002.
 22. Middleton V. T. C., Marketing w turystyce, PAPT, Warszawa 1996, tłum. M. Nalazek.
 23. Middleton V. T. C., Hawkins R.: Sustainable Tourism. A Marketing Perspective, Buttenworth-Heinemann, Oxford 1998.
 24. Mihalič T., Environmental Management of a Tourism Destination. A Factor of Tourism Competitiveness, „Tourism Management", 21/2000.
 25. Mośny P., Próba pomiaru satysfakcji osobistej konsumenta w sektorze usług turystycznych, „Problemy Jakości", 10/97.
 26. Murphy R, Pritchard M. F., Smith B., The Destination Product and Its Impact on Traveller Perception. „Tourism Management", 21/2000.
 27. Nawrocka E.: Konkurencja na rynku turystycznym. Analiza komparatystyczna regionów Polski, w: Gospodarka turystyczna. Wybrane zagadnienia jej funkcjonowania, AE, Wrocław 1998.
 28. Niestrój R.: Koncepcja marketingowa a profil strategiczny przedsiębiorstwa. W: Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwami w realiach gospodarki polskiej. Podstawy-metody-dylematy, Pod red. L. Żabińskiego, PTE, AE, Katowice 1955.
 29. Nowakowska A., Jakość usług turystycznych. W: Rozwój jakości usług w turystyce. Materiały z seminarium w ramach XX Dni Turystyki w Krakowie, Instytut Turystyki, Kraków 1997.
 30. Nowińska E., Ogólny model budowy strategii rozwoju gminy, w: Zarządzanie rozwojem gminy w zespołach miejsko-przemysłowych, Materiały konferencyjne pod red. F. Kuźnika, AE, Katowice 1996.
 31. Pierścionek Z.: Strategie rozwoju firmy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 32. Pluta-Olearnik M., Strategie marketingowe przedsiębiorstw usługowych, AE, Katowice 1992.
 33. Poon A., Competitive Strategies for New Tourism. W: Progress in Tourism, Recreation and Hospitality Management, Pod red. C. Coopera, Belhaven Press, London 1989.
 34. Porter M. E.: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1992.
 35. Raciborski J., Problematyka jakości usług i ochrona konsumenta w gospodarce turystycznej, w: Turystyka w rozwoju regionalnym, Instytut Turystyki, Kraków 1996.
 36. Regionalne aspekty rozwoju turystyki, Pod red. G. Gołembskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 1999.
 37. Rogoziński K., Nowy marketing usług, AE, Poznań 1997.
 38. Sacha S., Definiowanie produktu turystycznego, w: Kierunki aktywizacji gospodarczej na obszarach przygranicznych poprzez rozwój turystyki, Materiały pokonferencyjne, Instytut Turystyki, Kraków 1998.
 39. Seaton A. V., Benett M. M., Marketing Tourism Products, Thomson Business Press, London 1997.
 40. Smith S., The Tourism Product, „Annals of Tourism Research", 21/94.
 41. Strategia kształtowania produktu turystycznego regionu sudeckiego. Praca zbiorowa pod red. A. Rapacza, AE, Wrocław 1997.
 42. Sznajder A., Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 43. WTTC Year 2000 TSA Tables.
 44. Zalewski A., Ziółkowski M., Strategie rozwoju lokalnego w Polsce - teoria i praktyka, w: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce. Materiały konferencyjne pod red. M. Obrębalskiego, AE, Wrocław 1997.
 45. Zaremba D., Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2000.
 46. Żabińska T., Niektóre metody analizy strategicznej użyteczne w formułowaniu strategii marketingowej regionu turystycznego, w: Prace Naukowe AE, Katowice 1996.
 47. Żabińska T., Podstawy budowy systemu informacji na potrzeby wyboru strategii rozwoju regionu turystycznego, w: Prace Naukowe AE, Katowice 1997.
 48. Żabińska T., Żabiński L., Marketing strategiczny gminy, w: Zarządzanie rozwojem gminy w zespołach miejsko-przemysłowych, Red. F. Kuźnik, PTE, AE Katowice 1996.
 49. Żurawik B., Żurawik W., Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu