BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojdacki Krzysztof P. (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Konkurencyjność handlowa miast (mechanizm, czynniki, metody pomiaru)
Trade Competitiveness of Cities (Mechanism, Factors, Measurement Methods)
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1052, s. 142-166, bibliogr. 52 poz.
Tytuł własny numeru
Badania przestrzenne rynku i konsumpcji a polityka regionalna Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Badanie rynku, Przestrzenne ujęcie rynku, Metody badań marketingowych, Konkurencyjność handlowa
Market research, Spatial analysis of a market, Marketing research methods, Trade competitiveness
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule omówiono istotę konkurencyjności miast w różnych koncepcjach teoretycznych ze szczególnym uwzględnieniem teorii miejsc (ośrodków) centralnych W. Christallera. Przedstawiono czynniki atrakcyjności handlowej miast i metody jej pomiaru. Zaprezentowano także metody wyznaczania obszarów oddziaływania i dominacji miast centrów handlowych.

The article deals with one of the spatial trends of the market and consumption research. Special intensity of work concerning this subject was in Poland in 1980s. Therefore, a question should be asked if in connection with the transformation changes of Polish economy which consisted in taking an the model of market economy, besides research aspects this subject has also pragmatic, application value. The answer for this question is positive. It results from the fact that cities compete one with another (alike it takes place on the enterprises market) and in the author's view one of the most important competitive advantages is their commercial attractiveness and broadly speaking market attractiveness. The commercial attractiveness of a city is at the same time one of more important premises of the management of its development. External expression of commercial attractiveness of a city is its area of influence. Therefore, both because of research and pragmatic point of view it is important to determine a shape and size of this area. Thus the article presents basic assumptions of W. Christaller's theory of central places, the theory based on which relations between a city (a central place) and its influence area have been explained. The identification of factors which determine these relations and directly affect the size and shape of an area of city influence has also been made. Selected methods of the determination of areas of cities influence - central places both in classical perspective and with the use of modern statistical - economical methods have been presented too. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bazarnik J., Grabiński T., Wojdacki K.P., Taksonomiczne metody analizy przestrzennej struktur konsumpcji, [w:] Badania przestrzenne rynku i konsumpcji. Przewodnik metodyczny, red. S. Mynarski, PWN, Warszawa 1992.
 2. Beggs B., Fischer S., Dormbusch R., Makroekonomia, Warszawa 1996.
 3. Berry B.J.L., Geography of Market Centers and Retail Distribution, Englewood Cliffbs, New York 1967.
 4. Bienicki J., Klasik A., Kuźnik F., Konkurencyjność województwa katowickiego: raport syntetyczny, AE, Katowice 1996.
 5. Boustedt O., Die zentralen Orte und ihre Zinfluss bereiche, [w:] Proceedings of the ICU Symposium in Urban Geography, Se.B. Human Geography No 24, Lund 1962.
 6. Brush J., The Hierarchy of Central Place in Southwestern Visconsin, „Geography Review" 1973 No 3.
 7. Christaller W., Die Zentralen Orte in Süddeutschland, Fischer Verlag, Jena 1933.
 8. Domański R., Podstawy planowania przestrzennego, PWN, Warszawa 1989.
 9. Domański R., Przestrzenna transformacja gospodarki, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1997.
 10. Drewiński M., Geografia handlu, AE, Wrocław 1992.
 11. Drewiński M., Programowanie sieci handlu i usług, AE, Wrocław 1983.
 12. Drewiński M., Programowanie struktury przestrzennej sieci detalicznej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 224, AE, Wrocław 1982.
 13. Eaton C., Lipsay R., An Economic Theory of Central Places, El, 1982 nr 92.
 14. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych, PWN, Warszawa 1992.
 15. Hoover E.M., The Location of Economic Activity, New York 1948.
 16. Illgen K., Funkcjonalne oddziaływanie centralnych miejscowości handlowych NRD, Studia Społeczno-Ekonomiczne, t. 6, Instytut Śląski, Opole 1979.
 17. Isard W., Metody analizy regionalnej, PWN, Warszawa 1965.
 18. Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Metody i techniki, PWN, Warszawa 1994.
 19. Kameschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., Ekonomia, Gdańsk 1991.
 20. Klasik A., Analiza konkurencyjności i strategie konkurencyjne miast, [w:] Konkurencyjność regionów Polski Południowej, Materiały Konferencyjne, AE, Wrocław 1998.
 21. Klasik A., Kuźnik F., Konkurencyjny rozwój regionów w Europie, [w:] Konkurencyjność miast i regionów, red. Z. Szymla, AE, Kraków 2001.
 22. Klassen L.H., Paelinck J.H.P., Wagenaar S., Systemy przestrzenne, PWN, Warszawa 1982.
 23. Klassen L.H., Kilka dalszych uwag o analizie przyciągania, [w:] Problemy i metody ekonomiki regionalnej, red. A. Kukliński, PWN, Warszawa 1978.
 24. Klöpper R., Powstanie, położenie i rozmieszczenie osiedli centralnych w Dolnej Saksonii, PZLG, 1966 nr l.
 25. Kosso P.& C., Central Place Theory and the Reciprocity between Theory and Evidence, Philosophy of Science, vol. 62, No 4, December 1995.
 26. Kudłacz T., Programowanie rozwoju regionalnego, PWN, Warszawa 1999.
 27. Levinson M., Nie tylko wolny rynek. Odrodzenie aktywnej polityki gospodarczej, PWE, Warszawa 1992.
 28. Lösch A., Gospodarka przestrzenna. Teoria lokalizacji, PWN, Warszawa 1961.
 29. Markowski T., Od konkurencyjności zasobów do konkurencyjności regionów, „Samorząd Terytorialny" 1996 nr 12.
 30. Markowski T., Zarządzanie rozwojem miast, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 31. Mynarski S., Badania rynkowe w warunkach konkurencji, Fogra, Kraków 1995.
 32. Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa 1990.
 33. Polarczyk K., Modele rozmieszczenia ośrodków usługowych w obszarach wielkomiejskich, [w:] Niektóre problemy teoretyczne w geografii miast, Łódź 1977.
 34. Porter M.E., Strategie konkurencji, PWE, Warszawa 1992.
 35. Preston R.E., Christaller's Neglected Contribution to the Stady of the Evolution of Central Places, Progress in Human Geography, vol. 9, 1985.
 36. Przestrzenny wymiar polityki rozwoju gospodarczego, red. S.M. Zawadzki, Wyd. SGH, Warszawa 1996.
 37. Reilly W. J., The Law of Retail Gravitation, New York 1931.
 38. Sagan A., Badania marketingowe. Podstawowe kierunki, AE, Kraków 1998.
 39. Smailes A.E., Hierarchia miast Anglii i Walii, PZLG, 1967 z. 2.
 40. Swianiewicz P., Dziemianowicz W., Atrakcyjność inwestowania miast, Prace IBnGR, z. 95, Gdańsk-Warszawa 1998.
 41. Szromnik A., Handel - konsument - przestrzeń, Wyd. Spółdzielcze, Warszawa 1990.
 42. Szromnik A., Metody analizy interakcji przestrzennych, [w:] Badania przestrzenne rynku i konsumpcji. Przewodnik metodyczny, red. S. Mynarski, PWN, Warszawa 1992.
 43. Sztando A., Konkurencyjność gospodarcza a kreowanie dochodów w gminnej polityce budżetowej, [w:] Konkurencyjność miast i regionów, red. Z. Szymla, AE, Kraków 2001.
 44. Taksonomia struktur w badaniach regionalnych, red. D. Strahl, AE, Wrocław 1999.
 45. Törnqvist G., Contact System and Regional Development, The Royal University of Lund, Department of Geography, Lund 1970.
 46. Winiarski B, Konkurencyjność: kryterium wyboru czy kierunek strategii i cel pośredni polityki regionalnej? [w:] Konkurencyjność regionów, red. M. Klamut, AE, Wrocław 1999.
 47. Wojdacki K.P., Przestrzenno-ekonomiczna identyfikacja miejskich ośrodków rynku Polski Południowo-Wschodniej, AE, Kraków 1988 (maszynopis).
 48. Wojdacki K.P., Funkcje handlowe miast Polski (analiza przestrzenno-statystyczna), AE, Kraków 1999 (maszynopis).
 49. Wojdacki K.P., Obszary dominacji rynkowej wielkich miast Polski, AE, Kraków 2000 (maszynopis).
 50. Wrona K., Zarządzanie strategiczne w badaniu konkurencyjności wielkich miast, [w:] Konkurencyjność miast i regionów, red. Z. Szymla, AE, Kraków 2001.
 51. Wrona J., Podstawowe metody kartografii społeczno-gospodarczej, AE, Kraków 1986.
 52. Zioło Z., Konkurencyjność miast w układach przestrzennych, [w:] Konkurencyjność miast i regionów, red. Z. Szymla, AE, Kraków 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu