BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaleta Andrzej
Tytuł
Strategia konkurencji w przemyśle
Competitive strategy in industry.
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Seria : Monografie i Opracowania (nr 136), 2000, nr 854, 272 s., rys., bibliogr. s.268-272, Załaczniki
Słowa kluczowe
Konkurencja, Strategia konkurencji, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Formułowanie strategii przedsiębiorstwa, Źródła informacji, Techniki zbierania i rejestrowania informacji, Przegląd literatury
Competition, Competition strategy, Enterprise competitiveness, Formulation of business strategy, Information source, Techniques for collecting and recording information, Literature review
Abstrakt
Przedstawiono propozycję kompleksowej formuły tworzenia strategii konkurencji, odpowiadającej wymaganiom współczesnego przemysłu, możliwej do zastosowania w realiach polskich. Omówiono istotę przewagi konkurencyjnej i strategii konkurencji, określono podstawową metodę tworzenia strategii konkurencji oraz sposoby pozyskiwania i przetwarzania informacji niezbędnych dla skutecznego wdrożenia metod tworzenia strategii. Zaprezentowano typy strategii konkurencji: wybór obszaru działań konkurencyjnych, relacji z konkurentami, rodzaju przewagi konkurencyjnej. Zanalizowano szczegółowo możliwości wyboru strategicznego i scharakteryzowano możliwe rozwiązania służące lepszemu zrozumieniu konkurencji. Na koniec skonfrontowano wcześniejsze rozważania teoretyczne z sytuacją wybranych przedsiębiorstw okręgu dolnośląskiego w celu określenia kierunków praktycznego rozwoju strategii konkurencji.

The author suggested creating a competitive strategy, up to standard of modern industry, possible to apply into Polish reality. The idea of competitive advantage and competitive strategy has been discussed. The basic method of creating competitive strategy as well as ways of gaining and transforming information essential for efficient entering methods of creating the strategy has been defined. Types of competitive strategies have been presented. There is an analysis of strategic choice possibilities in detail and characteristics of possible solutions purposive for better understanding the competition. In the conclusion, there is a confrontation of previous theoretical remarks with the situation of selected companies in Dolnośląski region on directions of practical development of competitive strategy. (AŁ)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abell D.F.: Defining the Business. The Starting Point of Strategic Planning. New York: Prentice Hall 1980.
 2. Ackoff R.L.: Zarządzanie w małych dawkach. Warszawa: PWN 1993.
 3. Anslinger P.L., Copeland T.E.: Growth Through Acquisitions: A Fresh Look. "Harvard Business Review" styczeń-luty 1996.
 4. Ansoff H.I.: Zarządzanie strategiczne. Warszawa: PWE 1985.
 5. Antoszkiewicz J.D.: Firma wobec zagrożeń. Identyfikacja problemów. Warszawa: Poltext 1997.
 6. Antoszkiewicz J.D.: Rozwiązanie problemów firmy - praktyka zmian. Warszawa: Poltext 1998.
 7. Barney J.: Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. "Journal of Marketing" 1991 nr 17.
 8. Barwise P.: Strategiczne decyzje inwestycyjne i wyłaniająca się strategia. "Menedżer Doskonały" - dodatek "Pulsu Biznesu" i "Financial Times" 1999 nr 19.
 9. Baugier J.M., Vuillod S.: Strategie zmian w przedsiębiorstwie. Nowoczesna metoda. Warszawa: Poltext 1993.
 10. Bleeke J., Ernst D.: Colaborating to Complete: Using Strategic Aliances and Acquisitions in the Global Marketplace. New York: Willey 1993.
 11. Bloom H., Calori R., Woot de P.: Zarządzanie europejskie. Warszawa: Poltext 1995.
 12. Bołdok J.: Jak Polska wpadła pod Fiata. "Polityka" 1995 nr 4.
 13. Bratnicki M.: Kompetencje a konkurencyjność przedsiębiorstwa. W: Konkurencyjność przedsiębiorstw wobec wyzwań XXI wieku. Wrocław: Wyd. AE 1999.
 14. Bratnicki M.: Wyłanianie źródeł przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa "sito kompetencji". W: Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw. Kraków: Wyd. AE 1999.
 15. Brull S.V.: Wyzwanie dla tokijskich tytanów samochodowych. "Business Week Polska" 1997 nr 6, s. 35.
 16. Brutalizacja konkurencji. "Zarządzanie na Świecie" 1995 nr 8.
 17. Byrne J.A.: Planowanie strategiczne. "Business Week Polska" 1996 nr 12.
 18. Campbell A., Goold M., Alexander M.: Corporate Strategy: the Quest for Parenting Advantage. "Harvard Business Review" marzec-kwiecień 1995.
 19. Campbell A., Alexander M.: What is Wrong with Strategy? "Harvard Business Review" listopad-grudzień 1997.
 20. Carr D.K., Hard K.J., Trabant W.J.: Zarządzanie procesem zmian. Warszawa: PWN 1998.
 21. Christopher M.: Strategia zarządzania dystrybucją. Warszawa: Agencja Wydawnicza "Placet" 1996.
 22. Clarke L.: Zarządzanie zmianą. Warszawa: Gebethner & Ska 1997.
 23. Collis D.J., Montgomery C.A.: Creating Corporate Advantage. "Harvard Business Review" maj-czerwiec 1998.
 24. Courtney H., Kirkland J., Viguerie P.: Strategy under Uncertainty. "Harvard Business Review" listopad-grudzień 1997.
 25. Daems H., Thomas H.: Strategic Groups, Strategic Moves and Performance. Oxford: Pergamon 1994.
 26. D'Aveni R.: Hypercompetition: Managing the Dynamics of Strategic Maneuvering. New York: The Free Press 1994.
 27. D'Aveni R.: Jak reagować na hiperkonkurencję. "Zarządzanie na Świecie" 1995 nr 12.
 28. Day G.: Jak zdobywać wiedzę na temat rynków. "Puls Biznesu" 1998 nr 17.
 29. Dierickx L, Cool K.: Asset Stock Accumulation and Sustainability of Competitive Advantage. "Management Science" 1989 nr 12.
 30. Doz Y.: Strategic Management in Multinational Companies. Pergamon Press 1986.
 31. Drew S.: Building Knowledge Management into Strategy: Making Sense of a New Perspective. "Long Range Planning" vol. 32 1999.
 32. Drucker P.F.: Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: PWE 1992.
 33. Drucker P.F.: Menedżer skuteczny. Kraków: Wyd. AE. Czytelnik 1994. "Nowoczesność".
 34. Drucker P.F.: Praktyka zarządzania. Kraków: Wyd. AE. Czytelnik 1994. "Nowoczesność".
 35. Drucker P.F.: Skuteczne zarządzanie. Warszawa: PWN 1976.
 36. Drucker P.P.: Zarządzanie w czasach burzliwych. Kraków: Wyd. AE. Czytelnik 1995. "Nowoczesność".
 37. Dyer D., Salter M., Webber A.M.: Changing Alliances. Boston: Harvard Business School Press 1987.
 38. Echikson W., Larner M.: Rewolucja w winnicy. "Business Week Polska" 1998 nr 4.
 39. Fabiańska K., Rokita J.: Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE 1986.
 40. Famielec J.: Strategie rozwoju przedsiębiorstw. Kraków: Wyd. AE 1997.
 41. Faulkner D., Bowman C.: Strategie konkurencji. Warszawa: Gebethner & Ska 1996.
 42. Formułowanie wizji dla przedsiębiorstwa. "Zarządzanie na Świecie" 1996 nr 5.
 43. Franz H.W.: Zarządzanie kryzysowe. Aspekty społeczne. Warszawa: Poltext 1996, s. 19.
 44. Garrette B., Dussauqe P.: Strategie aliansów na rynku. Warszawa: Poltext 1996.
 45. Gerlach M.: Business Aliances and the Strategy of the Japanese Firm. "California Management Review" 1987 nr 30.
 46. Ghemawat P., Porter M.E., Rawlinson R.A.: Patterns of International Competiton in Global Industries. W: M.E. Porter: Competition in Global Industries. Harvard University Press 1985.
 47. Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE 1994.
 48. Gilbert X.: Liczy się strategia. "Business Week Polska" 1998 nr 5.
 49. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN 1996.
 50. "Grupa lizbońska". Granice konkurencji. Warszawa: Poltext 1996.
 51. Grupy kapitałowe w Polsce. Red. M. Romanowska, M. Trocki, B. Wawrzyniak. Warszawa: Difin 1998.
 52. Hamel G., Doz Y., Prahalad C.K.: Colaborate with Your Competitors - and Win. "Harvard Business Review" styczeń-luty 1989.
 53. Hamel G., Prahalad C.K.: Do You Really Have a Global Strategy? "Harvard Business Review" lipiec-sierpień 1998.
 54. Hamel G., Prahalad C.K.: Przewaga konkurencyjna jutra. Warszawa: "Business Press" 1999.
 55. Hamel G., Prahalad C.K.: Strategy as Stretch and Leverage. "Harvard Business Review" marzec-kwiecień 1993.
 56. Hamel G., Prahalad C.K.: Widzieć przyszłość wcześniej niż inni. "Zarządzanie na Świecie" 1995 nr 2.
 57. Hammer M., Champy J.: Reengineering w przedsiębiorstwie. Warszawa: Neumann Management Institute 1996.
 58. Hampden-Turner Ch., Trompenaars A.: Siedem kultur kapitalizmu. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC 1998.
 59. Handy Ch.: Wiek przezwyciężonego rozumu. Warszawa: Business Press 1998.
 60. Harrigan K.R., Porter M.E.: End-game Strategies for Declining Industries. "Harvard Business Review" lipiec-sierpień 1983.
 61. Henderson R., Mitchell W.: The Interactions of Organizational and Competitive Influences on Strategy and Performance. "Strategic Management Journal" vol. 18 1997.
 62. Heracleous L.: Getting Europe Fit for Global Competition: the Leadership and Human Resources Challenges. "Long Range Planning" vol. 30 1997.
 63. Herman A.: Przedsiębiorstwo przyszłości. PAN, Komitet "Polska XXI wieku" - tekst nie publikowany.
 64. Hill Ch., Johnes G.: Strategie Management. Boston: Houghton Miffin Company 1992.
 65. Hout T., Porter M.E., Rudden H.: How the Global Companies Win Out? "Harvard Business Review" wrzesień-październik 1982.
 66. Huey J.: Nothing is Imposible. "Fortune" 23.09.1991.
 67. Hunt M.S.: Competition in the Major Appliance Industry 1960-1971. Cambridge Mass.: Harvard University Press 1972.
 68. Itami H., Roehl T.: Mobilising Invisible Assets. Cambridge Mass.: Harvard University Press 1989.
 69. Jackson T.: How to Stand Out in a Crowd. "Financial Times" 10.09.1993.
 70. Jay A.: Machiavelli i zarządzanie. Warszawa: PWE 1996.
 71. Johnson G., Scholes K.: Exploring Corporate Strategy. New York: Prentice Hall 1989.
 72. Kaleta A.: Analiza strategiczna w przemyśle. Wrocław: Wyd. AE 1997.
 73. Kaleta A.: Cechy skutecznej strategii. "Przegląd Organizacji" 1998 nr 9.
 74. Kaleta A., Kozarowicz H.: Praktyka budowy strategii w przedsiębiorstwach polskiego przemysłu. Raport z badań. "Polityka przemysłowa a strategie przedsiębiorstw". Wrocław: Wyd. AE 1996. W: Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 726.
 75. Kaleta A.: Strategia konkurencji we współczesnym przemyśle. W: Prace Naukowe AE we Wrocławiu 1998 nr 786.
 76. Kawasaki G.: Jak doprowadzić konkurencję do szaleństwa. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC 1997.
 77. Kay J.: Podstawy sukcesu firmy. Warszawa: PWE 1996.
 78. Kerr S.: Czy wolno stawiać prawie nieosiągalne cele. "Zarządzanie na Świecie" 1995 nr 11.
 79. Koch R.: Strategia. Jak opracować i wprowadzić w życie najskuteczniejszą strategię. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu 1998.
 80. Koncentracja na atutach firmy. "Zarządzanie na Świecie" 1995 nr 4.
 81. Kotler P.: Marketing. Warszawa: Gebethner & Ska 1994.
 82. Koźmiński A.K.: Odrabianie zaległości. Warszawa: PWN 1998.
 83. Kreikebaum H.: Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWN 1996.
 84. Krupski R.: Elementy zarządzania strategicznego. Wrocław: Ossolineum 1996.
 85. Krupski R.: Identyfikacja i realizacja strategii firmy. Wrocław: Leopoldinum 1994.
 86. Krupski R.: Metody i organizacja planowania strategicznego w przedsiębiorstwie. Wrocław: Ossolineum 1993.
 87. Kupczyk A., Korolewska-Mróz H., Czerwonka M.: Radykalne zmiany w firmie. Warszawa: Wydawnictwo Prawno-Ekonomiczne "Infor" 1998.
 88. Lider przyszłości. Red. F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard. Warszawa: Business Press 1997.
 89. Machaczka J.: Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza. Warszawa: PWN 1998.
 90. Manganelli R.L., Klein M.M.: Reengineering. Warszawa: PWE 1998.
 91. Maige Ch., Muller J.L.: Walka z czasem. Atut strategiczny przedsiębiorstwa. Warszawa: Poltext 1995.
 92. Marchesnay M.: Zarządzanie strategiczne, geneza i rozwój. Warszawa: Poltext 1994.
 93. Martinet B., Marti Y.M.: Wywiad gospodarczy. Pozyskiwanie i ochrona informacji. Warszawa: PWE 1999.
 94. McCrohan K.F.: Competitive Intelligence: Preparing for the Information War. "Long Range Planning" vol. 31 1998.
 95. McGahan A.M.: Industry Structure and Competitive Advantage. "Harvard Business Review" listopad-grudzień 1994.
 96. Midler Ch.: Zarządzanie projektami. Przykład samochodu Renault Twingo. Warszawa: Poltext 1994.
 97. Moore J.F.: The Death of Competition. "Fortune" 1996 nr 15.
 98. Moore J.F.: The Death of Competition. New York: Harper Collins Publishers 1995.
 99. Morris D., Hergert M.: Trends in International Collaborative Agreements. "Columbia Journal of World Business" lato 1997.
 100. Muroyama J.H., Stever H.G.: Globalization of Technology. National Academy Press 1988.
 101. Mruk H., Rutkowski I.P.: Strategia produktu. Warszawa: PWE 1994.
 102. Nasbitt J.: Megatrends 1980/1990. New York 1982.
 103. Nizard G.: Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji. Warszawa: PWN 1998.
 104. Obłój K.: Mikroszkółka zarządzania. Warszawa: PWE 1994.
 105. Obłój K.: Strategia organizacji. Warszawa: PWE 1998.
 106. Obłój K.: Strategia sukcesu firmy. Warszawa: PWE 1998.
 107. Ohmae K.: The Mind of the Strategist. New York: McGraw-Hill 1983.
 108. Oliver Ch.: Sustainable Advantage: Combining Institutional and Resource Based Views. "Strategic Management Journal" vol. 18 1997.
 109. Organizacja przyszłości. Red. F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard. Warszawa: Business Press 1998.
 110. Oster S.M.: Modern Competitive Analysis. Oxford: Oxford University Press 1990.
 111. Payne A.F.: Approaching Acquisitions Strategically. "Journal of General Management" 1987 nr 2.
 112. Penc J.: Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie. Systemowe działanie. Warszawa: Agencja Wydawnicza "Placet" 1994.
 113. Penc J.: Strategie zarządzania. Strategie dziedzinowe i ich realizacja. Zintegrowane zarządzanie strategiczne. Warszawa: Agencja Wydawnicza "Placet" 1995.
 114. Peppard J., Rowland P.: Re-engineering. Warszawa: Gebethner&Ska 1997.
 115. Pierścionek Z.: Strategie rozwoju firmy. Warszawa: PWN 1996.
 116. Porter M.E.: The Competition in Global Industries. "Harvard Business School Press" 1986.
 117. Porter M.E.: Competitive Adventage. New York: The Free Press 1985.
 118. Porter M.E.: Competitive Advantage of Nation. New York: The Free Press 1990.
 119. Porter M.E.: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. Warszawa: PWE 1992.
 120. Porter M.E.: What is Strategy? "Harvard Business Review" listopad-grudzień 1996.
 121. Powell T.C., Dent-Micallef A.: Information Technology as Competitive Advantage: the Role of Human, Business and Technology Resources. "Strategic Management Journal" vol. 18 1997.
 122. Prahalad C.K.: Kształtować swój rynek. "Zarządzanie na Świecie" 1995 nr 4.
 123. Przedsiębiorstwa w procesie transformacji. Red. J. Mujżel. Warszawa: Poltext 1998.
 124. Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym. Analiza strategiczna. Red. T. Golębiowski. Warszawa: PWN 1994.
 125. Rindova V.P., Fombrun Ch.J.: Constructing Competitive Advantage: The Role of Firm-Constituent Interactions. "Strategic Management Journal" vol. 20 1999.
 126. Roberts E.B., Berry C.A.: Eutering New Business: Selecting Strategies for Success. "Sloan Management Review" wiosna 1985.
 127. Romanowska M.: Alianse strategiczne przedsiębiorstw. Warszawa: PWE 1997.
 128. Romanowska M.: Zarządzanie strategiczne firmą. Warszawa: Centrum Informacji Menedżera 1996.
 129. Rouse M.J., Daellenbach U.S.: Rethinking Research Methods for the Resource-Based Perspective: Isolating Sources of Sustainable Competitive Advantage. "Strategic Management Journal" vol. 20 1999.
 130. Rozkwit szpiegostwa gospodarczego. "Zarządzanie na Świecie" 1997 nr 5.
 131. Sainte Marie de G.: Kierowanie małym i średnim przedsiębiorstwem 10 etapów. Warszawa: Poltext 1995.
 132. Salter M.S., Weinhold W.A.: Diversification Through Acquisition. Free Press 1979.
 133. Schiller Z., Melcher R.A.: Marketing Globally, Thinking Locally. "Business Week International" 13.05.1991.
 134. Schendel D.: The Interactions of Organizational and Competitive Influences on Strategy and Performance. "Strategic Management Journal" vol. 18 1997.
 135. Senge P.M.: Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC 1998.
 136. Sheedy E.: Jak pokierować ekspansją firmy. Lublin: Wydawnictwo M&A 1996.
 137. Shefty Y.K.: Aiming High: Competitive Benchmarking for Superior Performance. "Long Range Planning" 1993 nr 1.
 138. Silverman B.S., Nickerson J.A., Freeman J.: Profitability, Transactional Alignment and Organizational Morality in the US. "Strategic Management Journal" vol. 18 lipiec 1997.
 139. Simon H.: Potajemni mistrzowie. "Zarządzanie na Świecie" 1996 nr 2.
 140. Smith K., Curtis B., Gannon M.: Dynamics of Competitive Strategy. Newbury Park: California Sage Publications Inc. 1992.
 141. Stalk Jr.G., Thomas I., Hout M.: Competing Against Time: How Time-Based Competition is Reshaping Global Markets. New York: The Free Press 1990.
 142. Sudarsanam S.: Fuzje i przejęcia. Warszawa: WIG Press 1998.
 143. Sun Tzu: Sztuka wojny. Warszawa: Wydawnictwo Przedświt 1994.
 144. Suter A.: Określenie i wykorzystanie kluczowych zdolności. "Zarządzanie na Świecie" 1996 nr 1.
 145. Steinmann H., Schreyögg G.: Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 1995.
 146. STRATEGOR: Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość. Warszawa: PWE 1995.
 147. Struktury organizacyjne przedsiębiorstw i ich ugrupowań. Red. R. Krupski, M. Przybyła. Wrocław: Ossolineum 1996.
 148. Tellis G.J., Golder P.N.: Pierwszy na rynku, pierwszy z rynku. "Zarządzanie na Świecie" 1996 nr 7.
 149. Tenebrock C.: Szpiegostwo gospodarcze. "Zarządzanie na Świecie" 1993 nr 11.
 150. Thompson A., Strickland A.: Strategic Management Concept and Cases. Piano: Business Publications Inc. 1984.
 151. Thurow L.C.: Przyszłość kapitalizmu. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 1999.
 152. Toffler A.: Trzecia fala. Warszawa: PIW 1986.
 153. Vincent A., Martens J.P.: Ugrupowania gospodarcze. Warszawa: Poltext 1996.
 154. Vollmann T.E.: Transformacja i różnice między dominacją i śmiercią. "Puls Biznesu" 1998 nr 15.
 155. Wawrzyniak B.: Odnawianie przedsiębiorstwa. Na spotkanie XXI wieku. Warszawa: Poltext 1999.
 156. Ehitehill M.: Konledge-Based Strategy to Deliver Sustained Competitive Advantage. "Long Range Planning" 1997 vol. 30.
 157. Whitehill M.: Knowledge-Based Strategy to Deliver. Sustained Competitive Advantage. "Long Range Planning" vol. 30 1997.
 158. Williamson O.E.: Markets and Hierarchies Analysis and Antitrust Implications. Free Press 1975.
 159. Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw. Red. J. Lichtarski. Warszawa: PWE 1992.
 160. Wykorzystanie kluczowych umiejętności. "Zarządzanie na Świecie" 1995 nr 9.
 161. Wywiadowcy przedsiębiorstw. "Zarządzanie na Świecie" 1995 nr 2.
 162. Yip G.S.: Strategia globalna. Światowa przewaga konkurencyjna. Warszawa: PWE 1996.
 163. Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody. Red. R. Krupski. Wrocław: Wyd. AE 1998.
 164. Zarządzanie strategiczne. Wrocław: Wyd. AE 1997.
 165. Zorska A.: Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej. Warszawa: PWN 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
0239-8532
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu