BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jakubów Leon
Tytuł
Społeczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw
Social Aspects of Enterprises' Development.
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Seria : Monografie i Opracowania (nr 137), 2000, nr 862, 288 s., rys., tab., bibliogr. s.277-288
Słowa kluczowe
Rozwój przedsiębiorstwa, Czynniki rozwoju przedsiębiorstwa, Polityka rozwojowa przedsiębiorstwa, Strategia rozwoju przedsiębiorstwa, Partycypacja pracowników w zarządzaniu, Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Przegląd literatury
Enterprise development, Companies development factors, Enterprise development policy, Company development strategy, Personnel participation in management, Systemic transformation, Literature review
Abstrakt
Zanalizowano wpływ społecznych warunków na rozwój przedsiębiorstwa, strategiczną rolę zasobów ludzkich w tym rozwoju oraz społeczne uwarunkowania rozwoju polskich przedsiębiorstw. Zwrócono uwagę na konieczność szerszego spojrzenia na rozwój, jego źródła oraz warunki. Podkreślono wzrost znaczenia społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz wskazano na rolę public relations w rozwoju przedsiębiorstw. Przedstawiono rolę zasobów ludzkich przedsiębiorstwa i ich rozwój. Zanalizowano wpływ otoczenia społecznego na rozwój polskich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu transformacji gospodarczej na ten rozwój, a także oceniono zasoby ludzkie przedsiębiorstw, wskazując na ich silne i słabe strony. Badania przeprowadzono w oparciu o studia literatury oraz analizę najlepszych przedsiębiorstw na świecie.

There is an analysis of social aspects and their impact on enterprise's development and strategic role of human resources such as development and social aspects of Polish enterprises' development. According to the author, there is a need of wider look on development, its sources and conditions. The growing role of social responsibility of enterprises as well as the role of public relations in enterprises' development has been presented together with the role of human resources in the enterprise and their development. Social environment and its impact on development of Polish enterprises with a special regard to impact of economic transformation on development have been also analyzed. The research was based on literature and the analysis of the world's best enterprises. (AŁ)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ackoff R.L.: Zarządzanie w małych dawkach. Warszawa: PWN 1993.
 2. Ackoff R.L.: Zasady planowania w korporacjach. Warszawa PWE 1973.
 3. Akcje dla pracowników. "Zarządzanie na Świecie" 1997 nr 8-10.
 4. Analiza sytuacji społecznej w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego na tle ich kondycji ekonomicznej. Warszawa: lEPCh, PTS-ZBN, styczeń 1992.
 5. Anioł W.: Narody Zjednoczone wobec problemów społecznych. Warszawa: KiW 1988.
 6. Ansoff H.I.: Zarządzanie strategiczne. Warszawa: PWE 1985.
 7. Astronomiczne zarobki prezesów w USA. "Zarządzanie na Świecie" 1998 nr 7.
 8. Balanced Scorecard, czyli wszechstronna ocena firmy. "Zarządzanie na Świecie" 1999 nr 1.
 9. Balcerowicz L.: Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1999 nr 1.
 10. Baliey J.: Czy nieuleczalny optymizm można przeliczyć na dolary. "The Wall Street Journal Europę". "Gazeta Wyborcza" z 4 stycznia 1999.
 11. Baraniecka A.: Etyczne aspekty projektowania kampanii reklamowej w Polsce. Maszynopis 1999.
 12. Barrow P. i C.: Business plan. UP Press 1988.
 13. Bartosch H.: Zespoły zadaniowe. "Zarządzanie na Świecie" 1993 nr 4.
 14. Bauer R., Fenn D.: What is a Corporate Social Auditl "Harvard Business Review" 1973 nr 1.
 15. Bączkowski A.: Odwaga w granicach realności. "Przegląd Organizacji" 1996 nr 5.
 16. Bell D.: Kulturowe sprzeczności kapitalizmu. Warszawa: PWN 1994.
 17. Benchmarking - czyli uczenie się od innych. "Zarządzanie na Świecie" 1994 nr 7-8.
 18. Bergen C., Kirk R.: Niebezpieczeństwo myślenia grupowego. "Organizacja i Kierownictwo" 1978 nr 12.
 19. Berłowski P.: Co czują zatrudnieni. "Personel" 1999 nr 3.
 20. Berłowski P.: Oswajanie żywiołu. Związki zawodowe w firmie. "Businessman Magazine" 1998 nr 12.
 21. Berth R.: Usunąć główną barierę innowacji. "Zarządzanie na Świecie" 1997 nr 3.
 22. Bieńkowski W.: Zrozumieć społeczeństwo. Warszawa: KAW 1989.
 23. Binde J.: Nasz świat zza pancernej szyby. "Gazeta Wyborcza" z 21 października 1998.
 24. Black S.: Public relations. Warszawa: ABC 1998.
 25. Bloom H., Calori R., P. de Woot: Zarządzanie europejskie. Warszawa: Poltext 1995.
 26. Błaszczyk B.: Od współzarządzania do samorządności. Warszawa: MAW 1984.
 27. Bobrowski Cz.: Rozumność pragmatyczna. "Życie Gospodarcze" 1994 nr 7.
 28. Bogaci zawsze zyskują. Raport UNDP. "Rzeczpospolita" z 13 lipca 1999.
 29. Bono, de E.: Naucz się myśleć kreatywnie. Warszawa: Prima 1995.
 30. Bonsiep W., Fischer T., Klich J.: Zrównoważona karta wyników jako narzędzie kontroli. "Przegląd Organizacji" 2000 nr 2.
 31. Botterill M.: Kształtowanie kultury przedsiębiorstwa. "Przegląd Organizacji" 1991 nr 1.
 32. Bratnicki M., Kordel P.: Kategoria zaufania a zarządzanie oparte na wartościach. W: Kategoria wartości a cele przedsiębiorstwa. Pod red. K. Jaremczuka. Rzeszów: Politechnika Rzeszowska 1999.
 33. Bratnicki M., Kryś R., Stachowicz J.: Kultura organizacyjna przedsiębiorstw. Wrocław: Ossolineum 1988.
 34. Bratnicki M.: O tworzeniu strategii przedsiębiorstwa raz jeszcze. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1997 nr 5.
 35. Bratnicki M.: Pomiar osiągnięć w wymiarze strategicznym. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 1998 nr 8.
 36. Bratnicki M.: W świątyni konkurencyjności: tworzenie mapy kompetencji przedsiębiorstwa. W: Zarządzanie przedsiębiorstwem (teoria i praktyka). Legnica: WSzZ i KGHM listopad 1999.
 37. Braud P.: Rozkosze demokracji. Warszawa: PWN 1995.
 38. Brzeziński M.: Proces uczenia się w nowoczesnej organizacji. "Przegląd Organizacji" 1999 nr 4.
 39. Buchner-Jeziorska A.: Konflikt pracy. "Życie Gospodarcze" 1995 nr 20.
 40. Buchner-Jeziorska A.: Ludzie w gospodarce. Próba rekonstrukcji koncepcji nowego ładu społeczno-ekonomicznego w Polsce. "Studia Socjologiczne" 1993 nr 3-4.
 41. Budzyński W.: Public relations - zarządzanie reputacją firmy. Warszawa: Poltext 1997.
 42. Bugiel J.: Humanizacja pracy - perspektywy w fazie transformacji społeczno-gospodarczej kraju. "Humanizacja Pracy" 1993 nr 4.
 43. Bungol M.: Dyskusja redakcyjna nt. Pracodawcy a humanizacja pracy. "Humanizacja Pracy" 1997 nr 2.
 44. Byrne J.: Management's New Guru. "Business Week" 31.08.1992.
 45. Byrne J.: Nowi guru zarządzania. "Przegląd Organizacji" 1992 nr 12.
 46. Capra F.: Punkt zwrotny. Warszawa: PIW 1987.
 47. CBOS z 4-9 marca 1999.
 48. CBOS, listopad 1998.
 49. CEBOS o naszej demokracji. "Gazeta Wyborcza" z 19 kwietnia 1999.
 50. Chandler A.: Strategy and Structure. Cambridge: M.I.T. Press 1962.
 51. Ciurla M., Hopej H.: Co robi polski menedżer."Przegląd Organizacji" 1994 nr 1.
 52. Clarke L.: Zarządzanie zmianą. Warszawa: Gebethner i Ska 1997.
 53. Clausewitz, von C.: O wojnie. Lublin: Test 1995.
 54. Co myślimy o protestach."Gazeta Wyborcza" z 28 lipca 1992.
 55. Co z japońskiego menedżmentu sukcesu można zastosować w Polsce."Ekonomika i Organizacja Pracy" 1993 nr 6.
 56. Crozier M., Friedberg E.: Człowiek i system. Ograniczenia działania zespołowego. Warszawa: PWE 1982.
 57. Crozier M.: Kryzys inteligencji. Warszawa: Poltext 1996.
 58. Crozier M.: Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak nauczyć się zarządzania postindustrialnego. Warszawa: PWE 1993.
 59. Czerkawska E.: Krajowa norma zadowolenia. Opinie pracowników o firmach. "Gazeta Wyborcza" z 13 listopada 1995.
 60. Czerska M.: Prywatyzacja - jakie rodzi spory? Referat na Konferencję Naukową pt. "Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem". Borowice, 19-22 maja 1996. Wrocław: AE.
 61. Davis S., Botkin J.: The Coming of Knowledge-Based Business. "Harvard Business Review" 1994.
 62. Dąbek M., Jarmuż S., Witkowski T.: Portret psychologiczny polskiego menedżera. "Przegląd Organizacji" 1992 nr 2.
 63. Dietl J.: Etyka biznesu w warunkach transformacji z gospodarki nakazowej do rynkowej. "Prakseologia" 1994 nr 1-2.
 64. Dobre samopoczucie prezesów. "Businessman" 1996 nr 10.
 65. Dobrzyński M.: Społeczne uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa. "Przegląd Organizacji" 1987 nr 1.
 66. Doceniajcie kadrowca. "Gazeta Wyborcza" z 6 kwietnia 1998.
 67. Doktor K.: Beneficjenci transformacji. W: Menedżer w dobie transformacji. Wrocław: WSzZ "Edukacja" 2000.
 68. Doktor K.: Humanizacja pracy - alternatywne punkty widzenia. "Humanizacja Pracy" 1997 nr 2.
 69. Doktor K.: Stosunki współpartnerstwa w zakładzie pracy. "Humanizacja Pracy" 1996 nr 5.
 70. Domański H., Mach B., Słomczyński K., Zaborowski W.: Zmiany struktury społecznej a transformacja systemu polityczno-ekonomicznego. "Kultura i Społeczeństwo" 1991 nr 1.
 71. Domański S.: Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy. Warszawa: PWN 1993.
 72. Drąg Z., Indraszkiewicz J.: Świadomość pracobiorców a zmiany ustrojowe w Polsce. Warszawa: Fundacja im. F. Zberta w Polsce czerwiec 1992.
 73. Droga do rynku. Aspekty mikroekonomiczne. Pod red. W. Otty. Poznań: AE 1994.
 74. Drucker P.F.: Innowacja i przedsiębiorczość. Warszawa: PWE 1992.
 75. Drucker P.F.: Kapitalizm nie wystarczy. "Gazeta Wyborcza" z 2-3 maja 1998.
 76. Drucker P.F.: Menedżer skuteczny. Kraków: AE 1994.
 77. Drucker P.F.: Skuteczne zarządzanie. Warszawa: PWE 1976.
 78. Drucker P.F.: Społeczeństwo pokapitalistyczne. Warszawa: PWN 1999.
 79. Drucker P.F.: Praktyka zarządzania. Warszawa: Czytelnik 1994.
 80. Dryll L: Po "popiwku". Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej. "Życie Gospodarcze" 1995 nr 14.
 81. Dryll L: Pracowniczy Disneyland. "Życie Gospodarcze" 1994 nr 2.
 82. Dryll L: Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej o radach zakładowych. "Życie Gospodarcze" 1995 nr 14.
 83. Duczkowska-Małysz K., Małysz J.: Czy pesymizm osiągnął dno ? "Nowe Życie Gospodarcze" 1998 nr 7.
 84. Dwojacki P.: Składniki misji - tożsamość firmy. "Przegląd Organizacji" 1995 nr 11.
 85. Dyskusja redakcyjna nt. Pracodawcy a humanizacja pracy. "Humanizacja Pracy" 1997 nr 2.
 86. Dzienio K.: Sygnały z demografii. "Życie Gospodarcze" 1994 nr 5.
 87. Eckhardt E.: Organizacja u progu lat dziewięćdziesiątych. "Organizacja i Kierownictwo" 1986 nr 4.
 88. Edvinsson: Developing Intellectual Capital at Skandia. "Long Range Planning" 1997 nr 3.
 89. "Ekologia i Zdrowie" 1993 nr 3.
 90. Encyklika papieża Pawła VI "O popieraniu rozwoju ludów". Społeczne nauczanie Kościoła. "Znak" 1982 nr 7-9.
 91. Etyka biznesu. Pod red. J. Dietla, W. Gospodarskiego. Warszawa: PWN 1999.
 92. Etyka w biznesie. Pod red. P. Minusa. Warszawa: PWN 1995.
 93. Europejskie rady zakładowe. Warszawa: Europejski Instytut Związkowy i Fundacja F. Eberta 1992.
 94. Feyerabeng P.: Przeciw metodzie. Wrocław: Siedmioróg 1996.
 95. Firma polska na progu XXI wieku. Szklarska Poręba: OTREK czerwiec 1998.
 96. Fischer G.: Partnerska polityka przedsiębiorstwa. "Organizacja i Kierownictwo" 1977 nr 1.
 97. Fombrun Gh., Tichy N., Devanna M.: Strategic Human Resource Management. New York: J. Wiley and Sons 1984.
 98. "Fortune" 1997 nr 20.
 99. Francik A.: Odświeżanie firmy. Jak zarządzać wiedzą w przedsiębiorstwie. "Personel" 1998 nr 2.
 100. Frańczak H., Woźniakowski Z.: W miłej atmosferze. "Gazeta Wyborcza" z 6 lipca 1998.
 101. Frederick W., Post J., Davis K.: Business and Society. Corporate Strategy, Public Policy, Ethics. McGraw-Hill 1992.
 102. Fromm E.: Mieć czy być? Poznań: Rebis 1995.
 103. Fukuyama F.: Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu. Warszawa: PWN 1997.
 104. Gableta M., Karamalla E.: Firma z charakterem. Diagnoza kultury organizacyjnej przedsiębiorstw. "Personel" 1999 nr 4.
 105. Gadomski W.: Strajk właścicieli. "Gazeta Wyborcza" z 2-3 maja 1998.
 106. Galwas B.: Uwagi o wysiłku edukacyjnym społeczeństwa i konieczność ustawicznego kształcenia. W: Świat przyszłości a Polska. Warszawa: Elipsa 1995.
 107. Gardawski J., Gilejko L., Żukowski T.: Robotnicy 1993. Wybory ekonomiczne i polityczne. Warszawa: Fundacja F. Eberta 1994.
 108. Gardawski J., Gilejko L., Żukowski T.: Związki zawodowe w przedsiębiorstwach przemysłowych. Warszawa: Fundacja F. Eberta 1994.
 109. Gardawski J.: Kultura przedsiębiorstwa w Polsce oczami pracowników. Konferencja Naukowa nt. "Kultury przedsiębiorstwa". Warszawa: SGH 24-26 października 1994.
 110. Gardawski J.: Pracownicy przedsiębiorstw prywatnych i państwowych o społecznych i techniczno-organizacyjnych warunkach pracy. "Humanizacja Pracy" 1997 nr 20.
 111. Gardawski I: Przyzwolenie ograniczone. Robotnicy wobec rynku i demokracji. Warszawa: PWN 1996.
 112. Gardawski J.: Robotnicy przedsiębiorstw państwowych i skomercjalizowanych o własności pracowniczej. Referat na Konferencje Naukową pt. "Partycypacja i akcjonariat pracowniczy w Polsce". Warszawa: SGH-MPW-UWP 25-26 października 1994.
 113. Gardawski J.: Środowisko pracy w gospodarce rynkowej w opinii pracowników. "Polityka Społeczna" 1999 nr 2.
 114. Gardawski J.: Wygrani i porzuceni. "Gazeta Wyborcza" z 12 stycznia 2000 roku.
 115. Garwin D.: Budowanie "uczącej się" organizacji. "Przegląd Organizacji" 1994 nr 1-3.
 116. Gates B., Ichbiah D.: Microsoft. Warszawa: WiŻ 1995.
 117. Gąciarz B., Pańków W.: Transformacja przedsiębiorstw: uwarunkowania społeczne i instytucjonalne. "Ekonomista" 1996 nr 1.
 118. Gellner E.: Narody i nacjonalizm. Warszawa: PIW 1991.
 119. Gens, de A.: The Living Company. "Harvard Business Review" 1997 nr 3-4.
 120. Giblin L.: Umiejętność postępowania z innymi. Kraków: Olimex 1993 s. 5.
 121. Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE 1997.
 122. Goban-Klas T.: Public relations, czyli promocja reputacji. Warszawa: Businessman Book 1996.
 123. Golinowska S.: Polska bieda. Raport o ubóstwie. "Nowe Życie Gospodarcze" 1996 nr 32.
 124. Gospodarowanie zasobami pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych. Raport z badań. IPiSS. "Studia i Materiały" 1995 z. 5.
 125. Granice konkurencji. Grupa Lizbońska. Warszawa: Poltext 1996.
 126. Greer O., Olson S., Callison M.: Klucz do efektywnej pracy zespołowej. Rozumienie liczb. Wrocław: FWPW 1993.
 127. Gregory A. (red.): Public relations w praktyce. Kraków: WPSzB 1997.
 128. Gregory G.: Japońska filozofia zarządzania. "Przegląd Organizacji" 1986 nr 4-6.
 129. Gregory G.: Przedsiębiorstwo w otoczeniu społecznym. "Przegląd Organizacji" 1986 nr 6.
 130. Gronwald S., Sommer Ch.: Grane teorie. "Manager Magazin" 1997 nr 8.
 131. Gruszecki T.: Przedsiębiorca w teorii ekonomii. Warszawa: CEDOR 1994.
 132. Hali J.: Portrait of the Manager as an Achiever. "Supervisory Management" 1979 nr 8.
 133. Hamel G., Prahalad C.K.: Przewaga konkurencyjna jutra. Warszawa: Business Press 1999.
 134. Hampden-Turner Ch., Trompenaars A.: Siedem kultur kapitalizmu. Warszawa: ABC 1998.
 135. Handy Ch.: Kultura organizacyjna a rozwój przedsiębiorstwa. "Organizacja i Kierownictwo" 1979 nr 8.
 136. Handy Ch.: Głód ducha. Poza kapitalizm. Poszukiwanie sensu w nowoczesnym świecie. Wrocław: Wyd. Dolnośląskie 1999.
 137. Handy Ch.: Wiek paradoksu. W poszukiwaniu sensu przyszłości. Warszawa: ABC 1996.
 138. Handy Ch.: Wiek przezwyciężonego rozumu. Warszawa: Business Press 1998.
 139. Haus B.: Przedmiot i ewolucja nauki o przedsiębiorstwie. W: Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Pod red. J. Lichtarskiego. Wrocław: AE 1999.
 140. Hausner J.: Planowanie w przedsiębiorstwach państwowych w świetle badań. "Gospodarka Planowa" 1989 nr 7.
 141. Hausner J.: Populistyczne zagrożenie w procesie transformacji społeczeństwa socjalistycznego. Warszawa: Fundacja im. F. Eberta w Polsce grudzień, 1992.
 142. Henkoff R.: Companies that Train Best. "Fortune" 1993 nr 6.
 143. Hercen A.: Eseje filozoficzne. Z tamtego brzegu. Warszawa: PWN 1965.
 144. Hill N., Stone W.C.: Sukces! Trzeba tylko chcieć! Warszawa: Emka 1994.
 145. Hopej M., Szeloch M.: Lean Management - nowa koncepcja zarządzania. "Przegląd Organizacji" 1994 nr 2.
 146. Hrynkiewicz J.: Kapital ludzki jako czynnik wzrostu gospodarczego Polski. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych - Rada Społeczno-Gospodarcza. Warszawa: maj 1999.
 147. Hubicz K., Koskalewicz P.: Zarządzajcie lepiej. "Praca". "Gazeta Wyborcza" z 6 października 1997.
 148. "Human Development Report" 1994.
 149. Humble J.: Zarządzanie przez określanie celów. Warszawa: PWE 1975.
 150. Iacocca L.: Autobiografia. Warszawa: KiW 1990.
 151. Ichbiah D.: Microsoft story. Warszawa: WiŻ 1995.
 152. Interpretacje wielkiej transformacji. Geneza kapitalizmu jako geneza współczesności. Warszawa: Kolegium Otryckie 1988.
 153. Inwestowanie w pracownika. Warszawa: Poltext 1996.
 154. Ishikawa A.: Współuczestnictwo pracowników w zarządzaniu. W: Sekret japońskiego sukcesu. Warszawa: WP 1990.
 155. Jakubów L.: Trendy ewolucji kategorii przedsiębiorstwa w obszarze krajów wysoko rozwiniętych. Wrocław: AE 1998. Prace Naukowe AE nr 410.
 156. Jakubów L.: Społeczne uwarunkowania rozwoju polskich przedsiębiorstw. W: Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw. Kraków: AE, CECIOS, TWOiK 1999.
 157. Jalowiecki B.: Sterowanie procesami społecznymi a trwały rozwój. "Przegląd Socjologiczny" 1995 t. 44.
 158. Jamroga J.: Bariery kadrowe procesu restrukturyzacji. "Organizacja i Kierowanie" 1994 nr 2.
 159. Janion M.: Bez tragizmu, bez ironii. "Gazeta Wyborcza" z 26 kwietnia 1996.
 160. Janion M.: Projekt krytyki fantazmatycznej. Warszawa: Pen 1991.
 161. Jaremczuk K.: Przedsiębiorczość w procesie przemian strukturalnych. W: Przedsiębiorczość w procesie przemian strukturalnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Pod red. K. Jaremczuka. Rzeszów: Politechnika Rzeszowska 1999.
 162. Jarosz M., Kozak M.: Spółki pracownicze. "Życie Gospodarcze" 1995 nr 24.
 163. Jarosz M., Kozak. M.: Blaski i cienie spółek pracowniczych 1991-1994. Warszawa: PAN-ISP 1995.
 164. Jastrzębska A., Pęczak M.: Zakon pijarów. "Polityka" 1998 nr 12.
 165. Jeżak J.: Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem. Studium koncepcji i doświadczeń amerykańskich oraz zachodnioeuropejskich. Łódź 1990.
 166. Jędralska K.: Niepewność a zachowania strategiczne kadry kierowniczej przedsiębiorstw. "Prakseologia" 1994 nr 1-2.
 167. Jędrzycki W.: Humanizacja pracy. Propozycje. "Humanizacja Pracy" 1993 nr 4.
 168. Kaczyńska B.: Ubóstwo w Polsce i na świecie. "Polityka społeczna" 1998 nr 11-12.
 169. Kadragic A., Czarnowski P.: Public relations. Warszawa: Business Press 1996.
 170. Kajdas S.: Określenie pozamaterialnych składników wartości przedsiębiorstwa. "Przegląd Organizacji" 1992 nr 2.
 171. Kamela-Sowińska A.: Wartość firmy. Warszawa: PWN 1996.
 172. Kamiński A., Stefanowicz J.: Jak buduje się III Rzeczpospolitą. Ułomne reguły gry. "Zeszyty Centrum im. A. Smitha" nr 9.
 173. Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa. "Zarządzanie na Świecie" 1997 nr 5.
 174. Kapitał ludzki jako czynnik wzrostu gospodarczego Polski. Warszawa: Rz.C.S.Str.iRS-G, maj 1999.
 175. Kapitał ludzki. Stan i perspektywy. Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów. Raport nr 27. Warszawa 1998.
 176. Karlöf B., Östblom S.: Benchmarking - równaj do najlepszych. Warszawa: BMiB 1995.
 177. Karpińska-Mizielińska W.: Restrukturyzacja i prywatyzacja w strategiach przedsiębiorstw. "Gospodarka Narodowa" 1995 nr 8-9.
 178. Karpińska-Mizielińska W.: Zmiany w systemach zarządzania przedsiębiorstwami. "Gospodarka Narodowa" 1995 nr 8-9.
 179. Kasiewicz S.: Nowe wskaźniki oceny zarządzania przedsiębiorstwem. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 1999 nr 6.
 180. Kiełczewski S.: Polityka przemysłowa Polski w okresie transformacji systemowej. Wrocław: AE 1995.
 181. Kiełczewski S.: Współdziałanie strategiczne - niewykorzystana szansa polskiej transformacji systemowej. W: Współdziałanie strategiczne w gospodarce. "Materiały Konferencyjne". Wrocław: AE 1998.
 182. King A., Schneider B.: Pierwsza rewolucja globalna. Raport Rady Klubu Rzymskiego. Warszawa: PTW z KRz. 1992.
 183. Kledzik M.: Kodeks kompromisu czy socjaldemokracji! "Życie Gospodarcze" 1995 nr 50.
 184. Klimczak B.: Etyka gospodarcza. Wrocław: AE 1996.
 185. Kline P., Saunders B.: Przedsiębiorstwo doskonale. Skierniewice: CKL 1995.
 186. Klose A.: Katolicka nauka społeczna. Warszawa: PAX 1984.
 187. Klotz U.: Mentalność ważniejsza od struktur. "Zarządzanie na Świecie" 1994 nr 3.
 188. Kłoczko M.: Kultura przedsiębiorstwa w Polsce oczami pracodawców. Konferencja Naukowa nt "Kultury przedsiębiorstwa". Warszawa: SGH 24-26 października 1994.
 189. Koch R.: Strategia. Przewodnik. Kraków: WPSzB 1998. Kochanowicz J.: Transformacja polska w świetle socjologu historycznej. Między Trzecim Światem a państwem opiekuńczym. "Kultura i Społeczeństwo" 1998 nr 1.
 190. Kokoszka A.: Uzdrawianie dusz. Psychiatra -partner pożądany. "Businessman" 1995 nr 5.
 191. Kong A., Schneider B.: Pierwsza rewolucja globalna. Warszawa: PTWzKRz 1992.
 192. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
 193. Koontz H.: Making Strategie Work. "Business Horizons" 1976 nr 2.
 194. Koralewicz J., Ziółkowski M.: Mentalność Polaków. Poznań: Nakom 1990.
 195. Koszty pracy w wybranych sekcjach sektora przedsiębiorstw. Informacje i opracowania statystyczne GUS. Warszawa 1995.
 196. Kotarbiński T.: Traktat o dobrej robocie. Wrocław: Ossolineum 1969.
 197. Kotowicz J.: O przedsiębiorczości w okresie przejściowym. "Ekonomista" 1995 nr 1-2.
 198. Kowalak T.: Globalizacja gospodarki światowej a zjawisko marginalizacji społecznej. "Polityka Społeczna" 1998 nr 1.
 199. Kowalik T.: Bez kształcenia donikąd. "Nowe Życie Gospodarcze" 1997 nr 30.
 200. Kowalik T.: Prywatyzacja a partycypacja. Referat na Konferencje Naukową pt. "Partycypacja i akcjonariat pracowniczy w Polsce. Warszawa: SGH-MPW-UWP 25-26 października 1994.
 201. Kowalik T.: W jakim kierunku? "Nowe Życie Gospodarcze" 1998 nr 7. Koziar J.: Pracownik - właściciel. "Nowe Życie Gospodarcze" 1998 nr 17.
 202. Koźmiński A., Obłój K.: Zarys teorii równowagi organizacyjnej. Warszawa: PWE 1989.
 203. Kożusznik B.: Kierowanie zespołami kierowniczymi - uczestnictwo i autonomia. "Humanizacja Pracy" 1994 nr 1-2.
 204. Krasnodębski Z.: Upadek idei postępu. Warszawa: PIW 1991.
 205. Kreikebaum H.: Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWN 1996.
 206. Krzemiński A.: Społeczeństwo egoistów. "Polityka" 1998 nr 11.
 207. Krzemiński A., Lepenies W.: Europa zjednoczona. "Polityka" 1998 nr 12.
 208. Kuderowicz Z.: Filozofia dziejów. Warszawa: WP 1983.
 209. Kultura przedsiębiorstwa. Tajne reguły gry. "Zarządzanie na Świecie" 1994 nr 7-8.
 210. Kundera M.: Sztuka powieści. Warszawa: Czytelnik 1998.
 211. Kunert O.: Liderzy i maruderzy. Wyniki badań kadry kierowniczej przedsiębiorstw. "Personel" 1996 nr 9.
 212. Laboratoria XXI wieku. "Nowe Życie Gospodarcze" 1997 nr 25.
 213. Lambert T.: Problemy zarządzania. Warszawa: ABC 1999.
 214. Laurentin R.: Rozwój a zbawienie. Warszawa: PAX 1972.
 215. Leder A.: Dlaczego Polacy są wiecznie niezadowoleni? "Polityka" 1995 nr 4.
 216. Leibenstein H.: Poza schematem homo oeconomicus. Warszawa: PWN 1988.
 217. Levine H.: Programy partycypacji. "Organizacja i Kierownictwo" 1985 nr 2.
 218. Lewicka D.: Słowa i gesty. "Businessman" 1995 nr 11.
 219. Lichtarski J.: Obszary i przejawy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. W: Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Pod red. J. Lichtarskiego. Wrocław: AE 1999.
 220. Lider przyszłości. Warszawa: Business Press 1997.
 221. Listwan T.: Diagnoza zarządzania kadrami w polskich przedsiębiorstwach. W: Menedżer w dobie transformacji. Wrocław: WSzZ "Edukacja" 2000.
 222. Listwan T.: Funkcja personalna przedsiębiorstwa w okresie zmian systemowych. "Przegląd Organizacji" 1993 nr 3.
 223. Listwan T.: Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy. Wrocław: Mimex 1993.
 224. Ludwiczyński A.: Kwalifikacje i edukacja menedżerów personalnych. MBA 1998 nr 4.
 225. Ludzki biznes. "Gazeta Wyborcza" z 11 sierpnia 1997.
 226. Łabędzki A.: Menedżerowie od reputacji. "Businessman" 1997 nr 9.
 227. Łowca głów. "Nowe Życie Gospodarcze" 1998 nr 8.
 228. Madden C.H.: 2008. "Across the Board" 1976 nr 10.
 229. Maige Gh., Muller J.: Walka z czasem. Atut strategiczny przedsiębiorstwa. Warszawa: Poltext 1995.
 230. Majewska-Opiełka L: Okiełznać czas? "Businessman" 1996 nr 1.
 231. Majewska-Opiełka L: Wiedzieć, że się wie. "Businessman" 1995 nr 8.
 232. Majewska-Opielka L: Zdobyć ludzkie serca. Businessman" 1995 nr 12.
 233. Mannheim K.: Człowiek i społeczeństwo w dobie przebudowy. Warszawa: PWN 1974.
 234. March J.G., Simon H.: Teoria organizacji. Warszawa: PWN 1964.
 235. Marchesnay M.: Zarządzanie strategiczne. Geneza i rozwój. Warszawa: Poltext 1994.
 236. Marchwińska M.: Styl kierowania a zadowolenie z pracy. "Polityka Społeczna" 1995 nr 9.
 237. Markiewicz K.: Zarządzanie sobą. Nowy wizerunek polskiego menedżera. "Personel" 1998 nr 2.
 238. Marody M.: Życie przy państwie. "Gazeta Wyborcza" z 18-19 grudnia 1999.
 239. Martin H., Schumann H.: Pułapka globalizacji. Atak na demokrację i dobrobyt. Wrocław: Wyd. Dolnośląskie 1999.
 240. Maslow A.: Motywacja i osobowość. Warszawa: PAX 1990.
 241. Masłyk E.: Teoria i praktyka rozwoju organizacyjnego. Wrocław: Ossolineum 1978.
 242. Masłyk-Musiał E.: Zarządzanie zmianami w firmie. Warszawa: CIM 1995. Masłyk-Musiał E.: Zespoły sieciowe. "Przegląd Organizacji" 1994 nr 5.
 243. Mathe J.: Niektóre koncepcje zarządzania strategicznego. "Organizacja i Kierownictwo" 1987 nr 3.
 244. Matsuchito K.: My wygramy. "Demokracja Gospodarcza" nr 12.
 245. Matysiak A.: Źródła kapitału społecznego. Wrocław: AE 1999.
 246. Mażewski L.: Thatcheryzm po polski. "Przegląd Polityczny" 1992 nr 3.
 247. Mączyński J.: Partycypacja w podejmowaniu decyzji. Warszawa: IFiS PAN 1996.
 248. McAlindon H.R.: Developing Organizations in which the Self-Actualizing Executive Flourishes. "Personnel" 1977 nr 5-6.
 249. Meadows D. i in.: Granice wzrostu. Warszawa: PWE 1973.
 250. Menedżerowie tracą władzę na rzecz inwestorów. "Zarządzanie na Świecie" 1999 nr 4.
 251. Metody statystyki międzynarodowej. Warszawa: PWE 1988.
 252. Metody tworzenia strategii rozwojowych w przemyśle polskim w warunkach transformacji systemowej. Wrocław: AE 1995 (maszynopis).
 253. Miamoto T.: Sukcesy są dziełem grupy. "Zarządzanie" 1991 nr 2.
 254. Midler Ch.: Zarządzanie projektami i przekształcanie przedsiębiorstw. Przykład samochodu Renault Twingo. Warszawa: Poltext 1994.
 255. Mikuła B., Nasierowski W.: Orientacja temporalna Polaków. Łotyszy, Kanadyjczyków i Filipińczyków w aspekcie motywacji do działania. "Humanizacja Pracy" 1997 nr 5.
 256. Mikuła B.: Adaptacja systemu kierowania do cech kultury organizacyjnej w Polsce. "Humanizacja Pracy" 1997 nr 6.
 257. Mikuła B., Nasierowski W.: Szkic do kultury organizacyjnej w Polsce. "Humanizacja Pracy" 1995 nr 4.
 258. Miłość bez wzajemności. Badania polskich menedżerów. "Businessman" 1996 nr 11.
 259. Mindel A.: Lider mistrzem sztuk walki. Warszawa: Medium 1995.
 260. Miszalska A.: Psychokulturowy kontekst rozwoju kapitalizmu w Polsce. "Kultura i Społeczeństwo" 1997 nr 4.
 261. Miszalska A.: Transformacja systemowa a samopoczucie zbiorowe. "Kultura i Społeczeństwo" 1995 nr 2.
 262. Miyabayashi A.: Poinformowani pracują lepiej. "Zarządzanie na Świecie" 1994 nr 5.
 263. Modzelewski K.: Dokąd od komunizmu? Warszawa: BGW 1993.
 264. Mojkowski J.: Cicha prywatka. "Polityka" z 10 lutego 1996.
 265. Mokrzycki E.: Dziedzictwo realnego socjalizmu, interesy grupowe i poszukiwanie nowej utopii. "Kultura i Społeczeństwo" 1991 nr 1.
 266. Mokrzycki E.: Iloraz rodzinny i iloraz inteligencji. "Gazeta Wyborcza" z 12-13 grudnia 1998 r.
 267. Morgan G.: Obrazy organizacji. Warszawa: PWN 1997.
 268. Morita A., Reingold E., Shimomura M.: Made in Japan. Akio Marita i Sony. Warszawa: WN-T 1996.
 269. Moszkowicz M.: Misja i cele przedsiębiorstwa - ujęcie praktyczne. W: Kategoria wartości a cele przedsiębiorstwa. Pod red. K. Jaremczuka. Rzeszów: PRz. 1999.
 270. Mróz B.: Ożywcza siła motywacji. "Businessman" 1995 nr 12. Najlepsze przedsiębiorstwa świata. "Zarządzanie na Świecie" 1997 nr 11.
 271. Następne 100 lat (ekonomii). "Życie Gospodarcze" 1994 nr 52.
 272. Nasza wspólna przyszłość. Raport Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju. Warszawa: PWE 1991.
 273. Nasze światowe podwórko. Raport Komisji ds. Światowego Kierowania. Warszawa: PWE 1996.
 274. Nisbet R.: History of the Idea of Progress. London 1980.
 275. Nizard G.: Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji. Warszawa: PWN 1998.
 276. Nonaka I., Takenchi H.: The Knowledge-Creating Company - How Japanese Companies Create the Dynamics od Innovation. New York: Oxford University Press 1995.
 277. Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - doświadczenia praktyczne. Wrocław: AE 1996.
 278. Nowieki J.: Szkolą szwedzka w ekonomii politycznej. Warszawa: PWN 1984.
 279. Obłój K.: Strategia i zarządzanie ludźmi w polskich przedsiębiorstwach. W: Współczesne problemy teorii i praktyki zarządzania strategicznego. Pod red. R. Krupskiego. Wałbrzych 1999.
 280. Obłój K.: Strategia organizacji. Warszawa: PWE 1998.
 281. OBOP z 20-22 lutego 1999.
 282. OBOP. Warszawa, kwiecień 1992.
 283. OBOP z 23-29 marca 1994 r. "Życie Gospodarcze" 1994 nr 17.
 284. Obowiązkowe rady. Partner czy zawalidroga. "Życie Gospodarcze" 1996 nr 2.
 285. Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw. "Zarządzanie na Świecie" 1996 nr 7.
 286. Ogger G.: Zera w garniturach. Niemieccy menedżerowie w podwójnym świetle. Kraków: WPSzB 1994.
 287. Ohme K.: The Secret of Strategic Vision. "Management Review" 1982 nr 4.
 288. Olechnicki K.: Ruch nowej ery (New Agę). Próba konceptualizacji teoretycznej. "Kultura i Społeczeństwo" 1997 nr 3.
 289. Olko S.: Ideologia organizacji - perspektywa praktyczna. "Przegląd Organizacji" 1998 nr 9.
 290. Olko-Bagieńska T., Pańków J., Ruszkowski P., Tatarewicz B.: Spółki pracownicze lepsze od innych, ale..., "Życie Gospodarcze" 1994 nr 12.
 291. Opinia publiczna o posłach, radnych i politykach. Warszawa: CBOS czerwiec 1992.
 292. Opłacalne szkolenia i treningi. "Zarządzanie na Świecie" 1995 nr 10.
 293. O potrzebie strategicznej koncepcji rozwoju Polski i roli nauki w przebudowie gospodarki. Raport Komitetu Prognoz "Polska w XXI wieku" przy Prezydium PAN. Warszawa: Elipsa wrzesień 1993.
 294. Organizacja przyszłości. Warszawa: Business Press 1998.
 295. Organizacja XXI wieku. "Zarządzanie na Świecie" 1995 nr 5.
 296. Orientacja na procesy. "Zarządzanie na Świecie" 1994 nr 7-8.
 297. Orientacja na zyski grozi bankructwem. "Zarządzanie na Świecie" 1995 nr 5.
 298. Orientacje społeczne jako element mentalności. Pod red. J. Reykowskiego, K. Skarżyńskiej, M. Ziółkowskiego. Poznań: Nakom 1990.
 299. Orłoś K.: Co z naszą inteligencją. "Gazeta Wyborcza" z 13 lutego 1996.
 300. Otta W.: Kto rządzi w przedsiębiorstwie? "Przegląd Organizacji" 1995 nr 5.
 301. Ouchi W.: Going from A to Z: Thirteen steps to a Theory Z. "Organization, Management Review" 1981 nr 5.
 302. Pajestka J.: Kształtowanie procesu rozwoju. Racjonalność i manowce polityki. Warszawa: PWE 1983.
 303. Pajestka J.: Prolegomena globalnej racjonalności człowieka. Warszawa: PAN, INE 1989.
 304. Pajestka J.: Rzecz o świecie i polskich sprawach. Warszawa: ON 1993.
 305. Pankowska E.: Nastroje społeczne w przedsiębiorstwach. Wyniki badań socjologicznych. "Ekonomika i Organizacja Pracy" 1993 nr 5.
 306. Pawłowski W.: O czym marzą Polacy? "Magazyn Świąteczny". "Polityka" z 3 grudnia 1994.
 307. Perczyński M.: Tendencje przemian w układzie stosunków międzynarodowych i ich wpływ na Polskę. W: Świat przyszłości a Polska Warszawa: Elipsa 1995.
 308. Peters T., Waterman R.: In Search of Excellence. Harper and Row 1982.
 309. Petersen D., Hillkirk J.: Praca zespołowa. Nowe pomysły zarządzania na lata 90. Doświadczenia i koncepcje zarządzania koncernem Forda. Warszawa: WN-T 1993.
 310. Piasecki B. i inni: Warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez MSP w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Warszawa: PFPiR MSP 1998.
 311. Pietrasiński Z.: Rozwój człowieka dorosłego. Warszawa: WP 1990.
 312. Planowanie strategiczne. Pod red. A. Klasika. Warszawa: PWE 1993.
 313. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Pod red. J. Lichtarskiego. Wrocław: AE 1999.
 314. Polityka społeczna dziś i jutro. Opinie ekspertów. Pod red. J. Supińskiej. Warszawa: ISP 1999.
 315. Polowanie na głowy. Businessman" 1996 nr 4.
 316. Polska 2000. Przegląd zagranicznej literatury prognostycznej. Cele, procesy, wskaźniki rozwoju. Wrocław: PAN-Ossolineum 2(X)1985 oraz 1(XII)1989.
 317. Ponad ekonomią Warszawa: PIW 1985.
 318. Portal M.: Refleksje na temat bilansu społecznego. "Organizacja i Kierownictwo" 1977 nr 8.
 319. Porzuczek L., Erenc J.: Bariery skutecznej informacji. "Personel" 1998 nr 9.
 320. Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku. Warszawa: IPiSS 1998.
 321. Pracownik właścicielem. Pod red K. Ludwiniaka. Lublin-Paryż: WTN-KUL 1989.
 322. Praktyka kierowania. Pod red. D. Stewart. Warszawa: PWE 1994.
 323. Pratley P.: Etyka w biznesie. Warszawa: Gebethner i Ska 1998.
 324. Preferencje dotyczące zatrudnienia w sektorze państwowym i prywatnym. CBOS maj 1995.
 325. Prezesi: pięć strategii sukcesu. "Zarządzanie na Świecie" 1996 nr 9.
 326. Proctor T.: Zarządzanie twórcze. Warszawa: Gebethner i Ska 1998, s. 48.
 327. Propozycje dla przyszłości. Społeczeństwo konserwacyjne. Warszawa: PIW 1988.
 328. Przeciszewski T.: Planowanie społeczne a polityka społeczna. Warszawa: PWN 1987.
 329. Przedsiębiorstwo w procesie transformacji rynkowej. Toruń: UMK 1993.
 330. Racjonalność współczesności. Warszawa: PWN 1992.
 331. Radzymińska T.: Zdolni, ambitni i aroganccy. "Nowe Życie Gospodarcze" 1999 nr 4.
 332. Rapacki R.: Próba diagnozy obecnego stanu kultury przedsiębiorstw w Polsce. Konferencja Naukowa nt. "Kultura przedsiębiorstwa". Warszawa: SGH 24-26 października 1994.
 333. Raport o pracy w świecie. Warszawa: MPiPS 1995.
 334. Raport o zarządzaniu (III edycja). Warszawa: MBA 1998.
 335. Reich R.: Liczy się przedsiębiorczość zespołowa. Wrocław: FWPW styczeń 1993.
 336. Reykowski J.: Zmiany systemowe a mentalność polskiego społeczeństwa. Komitet Prognoz "Polska w XXI wieku". Warszawa: PAN marzec 1994.
 337. Rogalski A.: Dramat naszego czasu. Szkice o kulturze i cywilizacji. Warszawa: PAX 1959.
 338. Rój R.: Istota dzisiejszych kłopotów. W: Polska 2000. Przegląd zagranicznej literatury prognostycznej. Cele, procesy, wskaźniki rozwoju. Wrocław: Ossolineum 1/XII/1989.
 339. Rudolf S.: Demokracja przemysłowa w rozwiniętych krajach kapitalistycznych. Warszawa: PWN 1986.
 340. Rutka R., Rybicki J.: Warunki kierowania w przedsiębiorstwach sprywatyzowanych. "Organizacja i Kierowanie" 1994 nr 2.
 341. Ruyer R.: Nowa gnoza. "Literatura na Świecie" 1982 nr 3-4.
 342. Rynek pracy. "Nowe Życie Gospodarcze" 1997 nr 51-52.
 343. Sadownik H.: Od prawdziwego pieniądza przez prawdziwych kierowników do prawdziwych przedsiębiorstw. "Przegląd Organizacji" 1993 nr 9.
 344. Sadownik H.: Ucząca się organizacja. "Przegląd Organizacji" 1991 nr 7.
 345. Sajkiewicz A. (red.): Zarządzanie potencjałem pracy. Warszawa: SGH 1995.
 346. Sajkiewicz A.: Człowiek kreator wartości przedsiębiorstwa. W: Zarządzanie wartością firmy. Pod red. A. Hermana i A. Szablewskiego. Warszawa: Poltext 1999.
 347. Sajkiewicz A.: Ludzka twarz restrukturyzacji. "Personel" 1998 nr 11.
 348. Sajkiewicz A.: Zarządzanie wartością potencjału pracy jako czynnik konkurencyjności. Materiały konferencyjne "Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce". Warszawa: IFGNi KNoP SGH listopad 1999.
 349. Sajkiewicz A.: Zasoby pracy jako kapitał polskich przedsiębiorstw. W: Konkurencyjność przedsiębiorstw wobec wyzwań XXI wieku. Wrocław: AE 1999.
 350. Sarapata A.: Nowoczesność Polaków. Warszawa: Instytut Kultury 1993.
 351. Schein E.: Konsultacja metodyczna w tworzeniu i wdrażaniu strategii. "Przegląd Organizacji" 1991 nr 4.
 352. Schein E.: Przywództwo a kultura organizacji. W: Lider przyszłości. Warszawa: Business Press 1997.
 353. Schopenhauer A.: Aforyzmy o mądrości życia. Warszawa: Czytelnik 1974.
 354. Schumacher E.F.: Małe jest piękne. Warszawa: PIW 1981.
 355. Schumpeter J.: Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN 1960.
 356. Sekret japońskiego sukcesu. Pod red. E. Kostowskiej-Watanabe. Warszawa: WP 1990.
 357. Senge P.: Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się. Warszawa: ABC 1998.
 358. Serieyx H.: Ewolucja technik zarządzania: panorama krytyczna. "Biuletyn Ekonomiczny" 1987 nr 1526.
 359. Sherman S.: Wanted: Company Change Agents. "Fortune" 1995 nr 24.
 360. Siciński A.: Społeczeństwo obywatelskie. "Życie Gospodarcze" 1995 nr 15.
 361. Simon H.: Wykorzystanie pomysłów pracowniczych. "Zarządzanie na Świecie" 1993 nr 2.
 362. Sitko-Lutek A.: Poznaj swój styl. Sposoby uczenia się zagranicznych i polskich menedżerów. "Personel" 1999 nr 4.
 363. Sloman M.: Strategia szkolenia pracowników. Warszawa: PWN 1997.
 364. Słownik języka polskiego. T. 3. Warszawa: PWN 1981.
 365. Smuga T.: Gospodarowanie zasobami pracy. "Gospodarka Narodowa" 1995 nr 8-9.
 366. Socjalna gospodarka rynkowa. Wrocław: AE 1994.
 367. Sommerhalder M.: Change-Management is Change-Communication. "Management" 1999 nr 4.
 368. Sorman G.: Prawdziwi myśliciele naszych czasów. Warszawa: Czytelnik 1993.
 369. Special Report - A New Era for Management. "International Business Week" 1983 nr 2787.
 370. Społeczeństwo polskie u progu zmiany systemowej. Pod red. M. Marody. Londyn: Aneks 1991.
 371. Społeczeństwo w transformacji. Warszawa: IFiS PAN 1993.
 372. Społeczeństwo wobec wyzwań gospodarki rynkowej. Warszawa: UW 1991.
 373. Społeczna gospodarka rynkowa. Szansę realizacji w Polsce. Katowice: AE 1992.
 374. Społeczne konsekwencje transformacji ustrojowej. Warszawa: ISP PAN 1994.
 375. Społeczne nauczanie Kościoła. "Znak" 1982 nr 7-9.
 376. Stacewicz J.: Ekonomia na rozdrożu. Wrocław: Ossolineum 1991.
 377. Stankiewicz M.: Identyfikatory zachowań strategicznych przedsiębiorstw. "Przegląd Organizacji" 1995 nr 1.
 378. Stoner J., Wankel Ch.: Kierowanie. Warszawa: PWE 1992. Stosunki współpartnerstwa w zakładzie pracy. "Humanizacja Pracy" 1996 nr 5.
 379. STRATEGOR. Zarządzanie firmą. Warszawa: PWE 1995.
 380. Strategia gospodarcza dla Polski. "Życie Gospodarcze" 1994 nr 17.
 381. "Studia i Materiały" z. 390. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych 1993.
 382. Stumpf S, Mullen T.: Strategie Leadership: Cencepts, Skills, Style and Process. "The Journal of Management Development" 1991 nr 1.
 383. Sun Tzu: Sztuka wojny. Warszawa: Przedświt 1994.
 384. Szacki J.: Liberalizm po komunizmie. Kraków: Znak 1994.
 385. Szałański M.: Diagnozowanie organizacji przy wykorzystaniu teorii równowagi organizacyjnej. "Przegląd Organizacji" 1998 nr 5.
 386. Szczepanik R.: Komunikacja wewnątrz firmy. "Businessmen" 1998 nr 5.
 387. Szczepanik R.: Przedsiębiorca dobrodziejem. "Businessman" 1998 nr 2.
 388. Szczepanik R.: Stosunek pracowników do firmy. "Praca". "Gazeta Wyborcza" 1998 nr 42.
 389. Szczepański J.: Społeczne uwarunkowania rozwoju oświaty. Warszawa: WSiP 1989.
 390. Szczepański J.: Sprawy ludzkie. Warszawa: Czytelnik 1980.
 391. Sztompka P.: Kulturowe imponderabilia szybkich zmian społecznych. Zaufanie, lojalność, solidarność. "Studia Socjologiczne" 1997 nr 4.
 392. Sztompka P.: Teoria stawania się społeczeństwa. Szkice koncepcji. "Kultura i Społeczeństwo" 1991 nr 1.
 393. Sztompka P.: Teorie zmian społecznych a doświadczenia polskiej transformacji. "Studia Socjologiczne" 1994 nr 1.
 394. Sztumski J.: Humanizacja pracy w okresie transformacji ustrojowej. "Humanizacja Pracy" 1997 nr 1.
 395. Szulakiewicz M.: Kryzys kultury i ftlozofia transcedentalna. "Kultura i Społeczeństwo" 1997 nr 2.
 396. Świat przyszłości a Polska. Komitet Prognoz "Polska w XXI wieku". Warszawa: Elipsa 1995.
 397. Tajne reguły gry. Kultura przedsiębiorstwa. "Zarządzanie na Świecie" 1994 nr 7-8.
 398. Tapscott D.: Gospodarka cyfrowa. Nadzieje i niepokoje Ery Świadomości Systemowej. Warszawa: Business Press 1998.
 399. Tatarkiewicz W.: O szczęściu. Warszawa: PWN 1962. Tendencje w zarządzaniu. "Zarządzanie na Świecie" 1998 nr 1.
 400. Teorie ekonomiczne a współczesne społeczeństwo. Warszawa: PWE 1981.
 401. The Earth Summit's Agenda for Change. Geneva: Centre for Our Common Future 1993.
 402. Thornton E.: Japan's Struggle to Be Creative. "Fortune" 1993 nr 8.
 403. Thurow L.C.: Przyszłość kapitalizmu. Jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra. Wrocław: Wyd. Dolnośląskie 1999.
 404. Titkow A.: Stres i życie społeczne. Polskie doświadczenia. Warszawa: PIW 1993.
 405. Tittenbrun J.: Rewolucja menedżerska w polskim wydaniu. "Studia Socjologiczne" 1994 nr 1.
 406. Toffler A. i H.: Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali. Poznań: Zysk i Ska 1996.
 407. Toffler A.: Trzecia fala. Warszawa: PIW 1986.
 408. Tomczak I.: Personalny statystyczny. "Personel" 1999 nr 1.
 409. Tomczak K.: Wodza w przedsiębiorstwie. Paradoksy myślenia ideologicznego. "Studia Socjologiczne" 1993 nr 1.
 410. Towards a More Equitable World Order. Declaration of Kuala Lumpur Conference of the Club of Rome. 15-19 November 1993.
 411. Toynbee A.: Cywilizacja w czasie próby. Warszawa: Przedświt 1991.
 412. Tradycja i nowoczesność. Warszawa: Czytelnik 1984.
 413. Trzeciak M.: Stosunki środowiskowe przedsiębiorstwa przemysłowego. Warszawa: PWN 1973.
 414. Tyde M.: Menedżer do wymiany. "Praca". "Gazeta Wyborcza" z 13 lipca 1998.
 415. Uczciwość w biznesie. "Nowe Życie Gospodarcze" 1998 nr 20.
 416. UN ECE. Economic Survey of Europe. Part 2: Some Factors in Economic Growth in Europe. Geneva 1964.
 417. W perspektywie roku 2010. Droga do roku 2010. Raport w sprawie opracowania długofalowej strategii rozwoju Polski na okres 15 lat. Komitet Prognoz "Polska w XXI wieku" przy Prezydium PAN. Warszawa: Elipsa 1995.
 418. W pozłacanym kieracie. Przedsiębiorcy z Klubu 500 o sobie samych. "Życie Gospodarcze" 1995 nr 9.
 419. Wajszczak E.: Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw. "Organizacja i Kierowanie" 1994 nr 2.
 420. Waters D.: Zarządzanie w XXI wieku. Warszawa: WN-T 1995.
 421. Waver K., Allen Ch.: Is Germany a Model for Managers? "Harvard Business Review" 1992 nr 5.
 422. Wawrzyniak B.: Cech uczonych w zarządzaniu. "Przegląd Organizacji" 1999 nr 9.
 423. Wawrzyniak B.: Międzynarodowa konferencja naukowa nt. "The Essence of Strategic Management". "Doskonalenie Kadr Kierowniczych" 1986 nr 2.
 424. Wawrzyniak B.: Odnawianie przedsiębiorstwa. Warszawa: Poltext 1999.
 425. Wawrzyniak B.: Polityka strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE 1989.
 426. Weber M.: Szkice z socjologii religii. Warszawa: KiW 1984.
 427. Webber R.: Zasady zarządzania organizacjami. Warszawa: PWE 1984.
 428. Werner F.: Zarządzanie kryzysowe. Aspekty społeczne. Warszawa: Poltext 1996.
 429. Wessel D.: Nowy ranking Banku Światowego. "The Wall Street Journal Europe" z 25 września 1995.
 430. Wieczorek A.: "Solidarność" wobec partycypacji i własności pracowniczej. Referat na Konferencję Naukową pt. "Partycypacja i akcjonariat pracowniczy w Polsce" Warszawa: SGH-MPW-UWP 25-26 października 1994.
 431. Wiernek B.: Inwestowanie w ludzi. "Personel" 1998 nr 7-8.
 432. Wilk A.: Pracodawcy wobec własności pracowniczej. Referat na Konferencję Naukową pt. "Partycypacja i akcjonariat pracowniczy w Polsce". Warszawa: SGH-MPW-UWP 25-26 października 1994.
 433. Wilk E., Lubelska K.: Nerwy bez przerwy. "Polityka" 1998 nr 31. Wilk E.: Wielki boss (raport). "Polityka" 1999 nr 46.
 434. Winiecki J.: Kilka uwag prakseologicznych. "Życie Gospodarcze" 1995 nr 11.
 435. Wiszowaty I.: Światowy szczyt rozwoju społecznego. "Humanizacja Pracy" 1995 nr 4.
 436. Wiśniewski J.: Czy "trójkąt" przeszkadza dyrektorom? "Nowe Życie Gospodarcze" 1996 nr 25.
 437. Wiśniewski Z.: Zarządzanie kadrami i strategia przedsiębiorstwa w koncepcjach zachodnich. "Ekonomika i Organizacja Pracy" 1992 nr 8.
 438. Wolne społeczeństwo upaństwowione. Rozmowa z J. Kurczewskim. "Spotkania" z 9 października 1991.
 439. Wołkowycka M.: Przychodzi psycholog do firmy. "Gazeta Wyborcza" z 24 marca 1997.
 440. Wójcik K.: Motywy prowadzenia działalności public relations przez przedsiębiorstwa. "Przegląd Organizacji" 1997 nr 7-8.
 441. Wójcik K.: Public relations. Od A do Z. Analiza sytuacji wyjściowej planowania działalności. T. 1. Warszawa: Placet 1997.
 442. Wratny J.: Partycypacja pracownicza w perspektywie XXI wieku. "Polityka Społeczna" 1997 nr 11-12.
 443. Wratny J.: Partycypacja pracownicza w prawie europejskim. "Studia i Materiały" z. 1. Warszawa: IPiSS 1994.
 444. Wratny J.: Partycypacja pracownicza w przedsiębiorstwie. "Studia i Materiały" z. 7. Warszawa: IPiSS 1993.
 445. Wróblewski A.: Miejsce nauki polskiej w świecie. "Polityka" 1998 nr 25.
 446. Wróblewski A.: Płacę, płaczę. "Polityka" 2000 nr 2.
 447. Współczesne problemy teorii i praktyki zarządzania strategicznego. Pod red. R. Krupskiego. Wałbrzych 1999.
 448. Zachowanie człowieka w organizacji. Pod red. W. Scotta, L. Cummingsa. Warszawa: PWN 1983.
 449. Zarobki prezesów w Europie pójdą w górę. "Zarządzanie na Świecie" 1998 nr 10.
 450. Zarządzanie i doskonalenie kierowników w Polsce (z raportu ekspertów ONZ). "Doskonalenie Kadr Kierowniczych" 1990 nr 1.
 451. Zarządzanie kadrami a aktualne wyzwania praktyki. Pod red. T. Listwana. Wrocław: OTREK 1995.
 452. Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność firmy: wyzwania przyszłości. Materiały konferencyjne pod red. A. Ludwiczyńskiego. Warszawa: BCC i PFPK 1999.
 453. Zasoby ludzkie, zatrudnienie i rozwój. Warszawa: PWE 1986.
 454. Zawiślak A.: Pułapy i pułapki zarządzania. Szczecin: Glob 1984.
 455. Zbichorski Z.: Zarządzanie globalne. 20 lat po "Raporcie Rzymskim". "Ekonomika i Organizacja Produkcji" 1992 nr 9.
 456. Zbiegień-Maciąg L.: Kultura w organizacji. Identyfikacja kultury znanych firm. Warszawa: PWN 1999.
 457. Zbiegień-Maciąg L.: Przyjazny świat. "Businessman" 1995 nr 11.
 458. Zbiegień-Maciąg L., Lipowiecka A.: Monitorowanie aktywów niematerialnych, czyli rachunkowość zasobów ludzkich. "Przegląd Organizacji" 2000 nr 2.
 459. Zelek A.: Europejski model doskonałości biznesu. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1998 nr 10.
 460. Zemler Z.: Public relations - kreowanie reputacji firmy. Warszawa: Poltext 1992.
 461. Zmienić mentalność. Motywacje menedżerów. "Businessman" 1996 nr 5.
 462. Zmierzch socjalizmu państwowego. Szkice z socjologii ekonomicznej. Pod red. W. Morawskiego. Warszawa: PWN 1994, s. 110.
 463. Związki źle widziane. CBOS o ruchu związkowym. "Gazeta Wyborcza" z 21 czerwca 1999.
 464. Zychowicz A.: Wyzwanie naszych czasów. "Życie Gospodarcze" 1994 nr 41.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
0239-8532
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu