BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janasz Władysław, Janasz Krzysztof, Prozorowicz Magdalena, Świadek Arkadiusz, Wiśniewska Joanna
Tytuł
Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw
Determinants of Enterprise Innovative Activity.
Źródło
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 2002, nr 406, 346 s., rys., tab., bibliogr. s.319-336
Słowa kluczowe
Modele procesu innowacyjnego, Innowacje, Procesy innowacyjne, Innowacyjność przedsiębiorstw, Ryzyko w procesach innowacyjnych, Finansowanie przedsięwzięć rozwojowych, Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Uwarunkowania rozwoju przemysłu, Przedsiębiorstwo przemysłowe, Banki komercyjne, Przegląd literatury
Innovation Process Models, Innovations, Innovation processes, Enterprise innovation, Risk in innovation processes, Development projects financing, Restructuring of enterprises, Conditions for development of industry, Industrial enterprises, Commercial banks, Literature review
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
Omówiono problematykę modeli procesu innowacyjnego, rodzaje modeli i czynniki określające ich rozwój. Przedstawiono miejsce procesu innowacji w modelu działalności przedsiębiorstw, proces dyfuzji innowacji jako jedno z kryteriów oceny innowacyjności przedsiębiorstw, problematykę ryzyka w podejmowaniu przedsięwzięć innowacyjnych oraz finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa. Dokonano porównania orientacji innowacyjnej i jakościowej przedsiębiorstw, omówiono strategiczny zakres dostosowań strukturalnych przedsiębiorstw przemysłowych. Przedstawiono ekonomiczne uwarunkowania innowacyjności wybranych przedsiębiorstw przemysłowych regionu zachodniopomorskiego w latach 1996-2000, innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych tegoż regionu w latach 1997-1999. Omówiono także główne przesłanki innowacyjności banków komercyjnych w Polsce.

Authors have discussed the issue of innovative models as well as different kinds of models and factors defining their development. They also presented the innovation process in the model of enterprise activity, process of diffusion as one of criteria evaluation of enterprise innovative activity, risks issue in innovation as well as financing the enterprise innovative activity. Quality management and innovation management are two selected aspects of a company strategic paradigm and elements of the company strategic identity. Economic conditions for creating innovative activity of selected industrial enterprises of Western Pomerania region in 1996-2000 have been described together with innovations of Polish commercial banks. (AŁ)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk M: Bankofon. "Wprost", 12.03.2000.
 2. An Introduction to Foreign Exchange and Money Markets. Reuters Ltd, J. Wiley & Sons Ltd, London 1999.
 3. Angryk P.: Wybrane aspekty ryzyka występujące w działalności przedsiębiorstwa na przykładzie rafinerii nafty "Gilmar" SA w Gorlicach. W: Zarządzanie finansami. Red. D. Zarzecki. Materiały z międzynarodowej konferencji. Kołobrzeg 2000.
 4. Bank J.: Zarządzanie przez jakość. Wyd. Gebethner i Ska, Warszawa 1996.
 5. Baranek H.: Procedura eliminacji zmiennych objaśniających w modelach regresji. W: Studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii. Red. K. Zając. PAN, Kraków 1974.
 6. Barteczko K., Bocian A.: Wizja rozwoju gospodarki polskiej (refleksje pozytywne). "Gospodarka Narodowa" 1999, nr 1-2.
 7. Bartosiewicz S.: Prosta metoda wyboru zmiennych objaśniających w modelu ekonometrycznym. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu nr 43. Wrocław 1974.
 8. Bartosik Z., Bernaś B., Parliez S., Kaleta A.: Zmiany strukturalne w przemyśle polskim - spojrzenie perspektywne. Książka Ekonomiczna, Wrocław 1994.
 9. Bass F.M.: A New Product Growth Model for Consumer Durables. "Management Science" 1969, January.
 10. Bereza S.: Zarządzanie ryzykiem bankowym. Związek Banków Polskich, Warszawa 1992.
 11. Biały A.: Wspólna oferta. "Rzeczpospolita" 29.08.2001.
 12. Bielski M.: Organizacje - istota, struktury, procesy. UL, Łódź 1992.
 13. Binkowski P., Beeck H.: Innowacje bankowe. Instrumenty terminowego rynku finansowego. Poltext, Warszawa 1998.
 14. Bittnerowa E.: Zmiana uwarunkowań rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw przemysłowych w Wielkopolsce. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1999.
 15. Bodźce wdrażania postępu techniczno-organizacyjnego i warunki ich skuteczności w przedsiębiorstwie. Red. J. Mujżel. PWE, Warszawa 1977.
 16. Bondaryk K.: Bezpieczny podpis? "Rzeczpospolita" 18.09.2001.
 17. Borys G.: Ryzyko ekologiczne w działalności banku. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2000.
 18. Borys T.: Jakość i system terminów pochodnych. "Normalizacja" 1985, nr 8-9.
 19. Borys T., Sudoł S.: Jakość wyrobów. Strategia i sterowanie w przedsiębiorstwie przemysłowym. Kraków 1992.
 20. Boyer E.: Are Japanese Managers Biased Against Americans. "Fortune" 1986, nr 5.
 21. Brigham E.F.: Podstawy zarządzania finansami. T. 3. PWE, Warszawa 1996.
 22. Budżetowanie kapitałów. Red. W. Pluta. PWE, Warszawa 2000.
 23. Bury A.: Karty płatnicze w Polsce. CeDeWu, Warszawa 2001.
 24. Chakravarti A.K., Souder W.E.: Critical Factors In Technological Innovation and their Policy Implications. "Technovation" 1984, nr 2, 4.
 25. Chandler A.D.: Strategy and Structure. Chapters in the History of the American Industrial Enterprise. MIT Press, Cambridge 1962.
 26. Chłonność innowacyjna przedsiębiorstw. Red. W. Janasz. Wyd. Naukowe US, Szczecin 1992.
 27. Chomątowski S.: Rozwój przemysłu w świecie. Akademia Ekonomiczna, Kraków 1989.
 28. Chrobok R.: Virtuelle Organisation. "Zeitschrift Führung + Organisation" 1996, nr 2.
 29. Ciamaga L.: Polityka i proces dostosowań strukturalnych w Polsce. Urząd Rady Ministrów, Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej, Warszawa 1993.
 30. Coombs R., Saviotti P., Walsh V.: Economics and Technical Change. Macmillan, London 1987.
 31. Cossin D., Pirotte H.: Advanced Credit Risk Analysis. J. Wiley & Sons Ltd, New York 2000.
 32. Crozier M.: Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak uczyć się zarządzania postindustrialnego. PWE, Warszawa 1993.
 33. Czerniachowicz B.: Wybrane innowacje w systemie usług bankowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 239. Szczecin 1999.
 34. Czym wyróżniają się najlepsze firmy świata? "Zarządzanie na Świecie" 2000, nr 11.
 35. Darmowicz K.: Modele dyfuzji i łańcuchy Markowa w analizie przestrzennej. "Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej" 1976, nr 27.
 36. Dąbrowski J., Koładkiewicz L: Praktyki innowacyjne polskich przedsiębiorstw. WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 1998.
 37. Definicje pojęć z zakresu statystyki, nauki i techniki. GUS, Warszawa 1999.
 38. De Sola Price J.: Little Sciences, Big Science. Columbia University Press, New York 1963.
 39. Deming W.E.: Out of the Crisis. Cambridge 1982.
 40. Denison D.R.: Corporate Culture and Organizational Effectiveness. John Wiley & Sons, New York 1990.
 41. Dłubak M.: Karty bezpieczniejsze dzięki ubezpieczeniu. "Gazeta Finansowa" 28.05 -2.06.2001.
 42. Dmochowski Z.: Transfer technologii. "Przegląd Organizacji" 1992, nr 6.
 43. Dobbins R., Frąckowiak W., Witt S. F.: Praktyczne zarządzanie kapitałami firmy. Paanpol, Poznań 1992.
 44. Dobosiewicz Z.: Banki zagraniczne w polskim systemie bankowym. "Bank i Kredyt" 1995, wrzesień.
 45. Domańska E: Wokół interwencji państwa w gospodarkę. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1992.
 46. Draper N.R., Smith H.: Analiza regresji stosowana. PWN, Warszawa 1973.
 47. Drucker P.F.: Innowacje i przedsiębiorczość - praktyka i zasady. PWE, Warszawa 1992.
 48. Duda I.: Jakość a wartość użytkowa wyrobu. Towaroznawstwo - Problemy Jakości. Łódź-Kraków 1972-1973.
 49. Duliniec A.: Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa 1998.
 50. Durka E.: Wirtualny wyścig. W: "Pieniądze". Dodatek do "Gazety Wyborczej" 18.10.2000.
 51. Dziawgo D.: Credit-rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowy m. PWN, Warszawa 1998.
 52. E-commerce killer. "ABA Banking Journal" 2000, nr 1.
 53. Ehrbar A.: EVA. Strategia tworzenia wartości przedsiębiorstwa. WIG Press, Warszawa 2000.
 54. Ekonomika innowacji. Red. J. Czupiał. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1994.
 55. Elementy sterowania postępem technicznym w warunkach gospodarki rynkowej. Red. W. Janasz. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1991.
 56. Elementy strategii rozwoju przemysłu. Red. W. Janasz. Wyd. Naukowe US, Szczecin 2000.
 57. Fabiańska K., Jędralska K., Rokita J.: Zarządzanie przedsiębiorstwem a konkurencja rynkowa. Petex Sp. z o.o. Katowice 1994.
 58. Famielec J.: Finansowanie przedsiębiorstw w Polsce. W: Strategie rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. Materiały konferencji naukowej. SGH, Warszawa 2000.
 59. Farys K.: Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej w spółkach kapitałowych. Wyd. Ostoja, Kraków 1996.
 60. Felbur S.: Tendencje postępu technicznego w Polsce w ujęciu makro- i mezoekonomicznym. W: Kierunki postępu technicznego w Polsce na tle zmian trendów światowych. IRSS, Warszawa 1997.
 61. Felbur S., Ważniewski P.: Opcje i mechanizmy przemian strukturalnych w gospodarce polskiej w latach dziewięćdziesiątych. Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa 1993.
 62. Fêtera K.: Trzy banki depozytariusze obsługują większość OFE. www.expander.pl, 24.09.2001.
 63. Fiedor B.: Teoria innowacji. Krytyczna analiza współczesnych koncepcji niemarksistowskich. PWN, Warszawa 1979.
 64. Finanse przedsiębiorstwa. Red. L. Szyszko. PWE, Warszawa 2000.
 65. Flejterski S.: Motywy ekspansji banków zagranicznych na rynek polski w latach dziewięćdziesiątych. "Firma i Rynek" 1997, nr 3.
 66. Flejterski S.: Różnicowanie struktur we współczesnej bankowości. Wyd. Naukowe US, Szczecin 1999.
 67. Francoz D., Patinson B.: Achieving Reliable Results from Innovation Surveys - Methodological Lessons Learned from Experience in OECD Countries. Materiały konferencyjne. Session A: Survey Methodology and Measurment. Zasoby Internetu 2001.
 68. Gabor A.: The Man Who Discovered Quality. Random House, New York 1990.
 69. Gajewski S.: Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing. Uniwersytet Łódzki, Łódź 1994.
 70. Gajęcki R.: Strategie rozwoju przemysłu. Prognozowanie zmian strukturalnych. PWN, Warszawa 1990.
 71. Gajos D.: Czekając na podpis. "Rzeczpospolita" 2.11.2000.
 72. Galar R.: Innowacyjność przedsiębiorstw regionu Dolny Śląsk. W: Raport o zarządzaniu. Ed. III. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 1996.
 73. Gazińska M.: Etapy modelowania ekonometrycznego. W: Ekonometria. Red. J. Hozer. Wyd. Naukowe US, Szczecin 1997.^ Gentry J. W.: Characteristics of Adopters of Home Computers. "Journal of Consumer Research" 1983, nr 10.
 74. Glikman P., Kwiatkowski S.: Determinanty i kierunki polityki naukowej Polski. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 1991.
 75. Glogowski E., Münch M.: Nowe usługi finansowe. PWN, Warszawa 1994.
 76. Godlewski J.: Nie rozmieniajmy się na drobne. "Sprawy Nauki" 2001, nr 6.
 77. Gołębiowski M., Janasz W., Prozorowicz M.: Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie. Wyd. Naukowe US, Szczecin 1999.
 78. Gomułka S.: Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego. CASE, Warszawa 1998.
 79. Grabiński T., Szymanowicz K., Woźniak M., Zeliaś A.: O pewnych metodach grupowania zmiennych. "Przegląd Statystyczny" 1976, nr 4.
 80. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A.: Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych. PWN, Warszawa 1982.
 81. Grabowiecki R.: Polski przemyśl a międzynarodowe wyzwania rozwojowe. Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa 1997.
 82. Griffin R. W.: Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 1996.
 83. Griliches Z.: Patent Statistics as Economic Indicators: A Survey. "Journal of Economic Literature" 1990, nr 28.
 84. Grudzewski W.M., Koźmiński A.K.: Teoria i praktyka zarządzania w początkach XXI wieku. "Organizacja i Kierowanie" 1996, nr 3.
 85. Grzechnik J.: Bankowość internetowa. Internetowe Centrum Promocji, Gdańsk 2000.
 86. Grzegorczyk W.: Produkty bankowe. Rozwój i sprzedaż. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2001.
 87. Guinet J.: National Systems for Financing Innovation. OECD, Paris 1995.
 88. Hagenmuller K.F., Diepen G.: Der Bankbetrieb. Gabler, Wiesbaden 1989.
 89. Haus B.: Przekroje ryzyka w przedsiębiorstwie. W: Zarządzanie finansami. Red. D. Zarzecki. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej. Kołobrzeg 2000.
 90. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000.
 91. Heeler R.M., Hustad T.P.: Problems in Predicting New Product Growth for Consumer Durables. "Management Science" 1980, nr 10.
 92. Hellriegel D., Slocum J.W.: Management 0. Third Edit. Addison-Wesley Co., Readings, Mass. 1982.
 93. Hellwig Z.: Problem optymalnego wyboru predyktant. "Przegląd Statystyczny" 1969, nr 3-4.
 94. Heropolitańska L, Borowska E.: Kredyty i gwarancje bankowe. Twigger, Warszawa 1993.
 95. Hetman F.: Society and the Assessment of Technology. OECD, Paris 1973.
 96. Hirsch R.D., Peters M.P.: Marketing a New Product. Benjamin, California 1978.
 97. Hirschman E.G.: Innovativeness, Novelty Seeking and Consumer Creativity. "Journal of Consumer Research" 1980, nr 2.
 98. Hockuba Z.: Droga do spontanicznego porządku. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 99. Howard J.A., Sheth J.N.: The Theory of Buyer Behavior. J. Wiley & Sons, New York 1969.
 100. Hozer J., Zawadzki J.: Zmienna czasowa i jej rola w badaniach ekonometrycznych. PWN, Warszawa 1990.
 101. Hozer J.: Mikroekonometria. Analizy. Diagnozy. Prognozy. PWE, Warszawa 1993.
 102. Innowacje jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej. Red. W. Janasz. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1993.
 103. Ishaq Nadiri M.: Innovations and Technical Spillovers. Working Paper no 4432. National Bureau of Economic Research Inc., Cambridge 1993.
 104. Iszkowski W., Kutyłowski M., Mojsiejuk J., Paluszyński W., Srebrny M.: Krytykowali nieistniejące. "Rzeczpospolita" 30.08.2001.
 105. Iwanicz-Drozdowska M., Nowak A.: Ryzyko bankowe. Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2001.
 106. Jabłoński P.: Bankassurance na lato. "Rzeczpospolita" 10.04.2000.
 107. Jachnis A., Terelak J.F.: Psychologia konsumenta i reklamy. Oficyna Wyd. Branta, Bydgoszcz 1998.
 108. Jackowicz K.: Nowe kanały dystrybucji produktów bankowych a wybrane problemy zarządzania bankiem. "Bank i Kredyt" 2000, styczeń-luty.
 109. Jacqumein A.: Povoir et selection dans la nouvelle économie industrielle. Economica-Cabay, Paris-Louvain-la-Neuve 1985.
 110. Jakóbik W.: Restrukturyzacja przemysłu w drodze transformacji. Fundacja im. F. Eberta, Warszawa 1993.
 111. Jamiołkowski A.: PIN zamiast podpisu. "Rzeczpospolita" 23.03.2000.
 112. Jamiołkowski A.: Płacenie bezprzewodowe. "Rzeczpospolita" 30.03.2000.
 113. Janasz W.: Dobór kryteriów oceny innowacyjnej przedsiębiorstw. W: W. Janasz, K. Janasz, A. Świadek, Wiśniewska J.: Strategie innowacyjne przedsiębiorstw. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2001.
 114. Janasz W.: Innowacyjne strategie rozwoju przemysłu. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1999.
 115. Janasz W.: Proces innowacyjny i jego specyficzne cechy. W: W. Janasz, K. Janasz, A. Świadek, J. Wiśniewska: Strategie innowacyjne przedsiębiorstw. Wyd. Naukowe US, Szczecin 2001.
 116. Janasz W.: Procesy dyfuzji rynkowej innowacyjnych produktów. "Przegląd Organizacji" 2000, nr 2.
 117. Janasz W.: Procesy innowacyjne i ich uwarunkowania w przedsiębiorstwie. W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 195. Szczecin 1997.
 118. Janasz W.: Rola inwestycji w kształtowaniu rozwoju przemysłu. W: Rola inwestycji w strategii rozwoju przemysłu w Polsce. Red. W. Janasz. Wyd. Nauk. US, Szczecin 1995.
 119. Janasz W.: Strategiczne powiązania między orientacją jakościową i innowacyjną w przedsiębiorstwie. "Nowator" 1999, nr 4.
 120. Janasz W., Janasz K., Świadek A., Wiśniewska J.: Strategie innowacyjne przedsiębiorstw. Wyd. Naukowe US, Szczecin 2001.
 121. Janasz K., Wiśniewska J.: Motywy i konsekwencje procesów konsolidacyjnych w systemie bankowym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 277. Szczecin 2000.
 122. Jane A.: Komputeryzacja usług bankowych i warunki jej wdrażania. W: Nowe usługi bankowe na tle wybranych problemów organizacji i zarządzania bankiem. Red. A. Jane. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
 123. Janicka M.: Integracja czy izolacja - kapitał zagraniczny w polskich (?) instytucjach finansowych. "Bank i Kredyt" 2001, nr 4.
 124. Jasiński A.H.: Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku. KiW, Warszawa 1992.
 125. Jaworski W. L.: Bankowość. Podstawowe założenia. Poltext, Warszawa 1993.
 126. Jenner R.A., Hübner W.: Przekształcenia chaosu w światowej klasy konkurencyjność. Strategia narodowego systemu innowacji. "Gospodarka Narodowa" 1992, nr 6.
 127. Johnson H.: Koszt kapitału. Klucz do wartości firmy. Liber, Warszawa 2000.
 128. Jurek-Stępień S., Sosnowska A.: Tendencje restrukturyzacji przemysłu w Polsce - dostosowania do zmian systemowych i globalnych. W: Rola mezoekonomii w rynkowym systemie zarządzania gospodarką. Akademia Ekonomiczna, Kraków 1996.
 129. Kaliszewski I.: Sposób na pogodę. "Rzeczpospolita" 21.03.2000.
 130. Karcz K.: Proces dyfuzji innowacji podejście marketingowe. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1997.
 131. Karpiński P.: Gminy na rynku usług bankowych - tendencje i oczekiwania. "Bank i Kredyt" 2001, styczeń-luty.
 132. Karpiński A., Pajestka J., Perczyński M.: Polityka przemysłowa a procesy dostosowawcze do Wspólnoty Europejskiej. W: Rola polityki państwa w procesach dostosowawczych do Wspólnoty Europejskiej. Dom Wyd. i Handlowy "Elipsa", Warszawa 1994.
 133. Kasiewicz S.: Porządkowanie strategii. "Bank" 1998, nr 10.
 134. Kiepas A.: Rozum i racjonalność - tradycja, współczesne przemiany i wyzwania. Red. L.W. Zacher. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2000.
 135. Kim L.: Cm w Construction and Organizational Learning Capability Building in Catching-up at Hyundai Motor. "Organization Science" 1998, Vol. 9, No 4, July - August.
 136. Kim L.: Learning and Innovation in Economic Development. Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK 1999.
 137. Kindlarski E.: Rewolucja jakościowa w świecie i konsekwencje dla przedsiębiorstw w Polsce. W: Systemy zapewnienia jakości w kraju i zagranicą. Materiały konferencyjne. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej nr 45. Poznań 1996.
 138. Kline S.J.: Innovation is not a Linear Process. "Research Management" 1985, t. 28.
 139. Kline S.J., Rosenberg N.: An Overview of Innovation. W: The Positive Sum Strategy. National Academy Press, Washington 1986.
 140. Kłos Z.: Zarządzanie przez jakość a kultura przedsiębiorstwa. "Problemy Jakości" 1998, nr 4.
 141. Kolman R.: Ilościowe określenie jakości. PWE, Warszawa 1973.
 142. Kolman R.: Poradnik o jakość i dla praktyków. Wyd. Ośrodka Postępu Organizacyjnego TNOiK, Bydgoszcz 1995.
 143. Kolman R.: Sterowanie jakością wytwarzania. Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1994.
 144. Komar Z.: Jak się robi pieniądze. Wyd. Thavrus, Warszawa 1990.
 145. Korenik D.: Aktywne finansowe doradztwo bankowe - nowoczesna usługa dla samorządu terytorialnego. "Bank i Kredyt" 2000, marzec.
 146. Korenik D., Węgrzyn M.: Rola banku w pozyskiwaniu kapitału przez gminy. W: Operacje i procedury bankowe. Red. E. Bogacka-Kisiel. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1998.
 147. Kot S., Karska A., Zając K.: Matematyczne modele procesów dyfuzji innowacji. PWN, Warszawa 1993.
 148. Kotler P.: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Gebether i Ska, Warszawa 1994.
 149. Kotowicz-Jawor J.: Resume dotyczące badań innowacyjności polskiej gospodarki. "Gospodarka Narodowa" 1998, nr 5-6.
 150. Kowalik F.: McŚwiat w natarciu. "Gazeta Bankowa" 2000, nr 3.
 151. Kozłowski J.: Finansowanie nauki polskiej. Zasoby Internetu 2000.
 152. Kozłowski J.: Nowy system tworzenia wiedzy. "Sprawy Nauki" 1995, nr 2.
 153. Koźma Z., Ożóg M.: Kodeks cywilny. Wyd. Prawnicze Lex, Sopot 1997.
 154. Krawiec F.: Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi. Difin, Warszawa 2000.
 155. Krymarys-Balcerzak A., Słowińska E.: Usługi bankowe a kształtowanie struktur organizacyjnych. W: Nowe usługi bankowe na tle wybranych problemów organizacji i zarządzania bankiem uniwersalnym. Red. A. Jane. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2001.
 156. Kudła J.: Organizacja bankowych sieci oddziałowych w Polsce. "Bank i Kredyt" 2001, nr 1-2.
 157. Kudrycka L: Dyfuzja nowoczesnej techniki i wnioski dla polskiej gospodarki. "Gospodarka Narodowa" 1992, nr 9.
 158. Kukliński A.: Konkurencyjne społeczeństwo permanentnej edukacji jako twórca gospodarki opartej na wiedzy. W: Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku. Red. A. Kukliński. KBN, Warszawa 2001.
 159. Kukliński A.: Terytorialna organizacja kraju a rozwój regionalnych systemów innowacji. "Regiony MBA" 1998, nr 1.
 160. Kulp C.A.: Casualty Insurance. Ronald Press, New York 1928.
 161. Kupczyk-Mróz A., Czerwonka M.: Radykalne zmiany w firmie od reengineeringu do organizacji uczącej się. Wyd. Prawno-Ekonomiczne Infor., Warszawa 1998.
 162. Kwiecień Ł.: Z komórkowym portfelem w dłoni. "Gazeta Bankowa" 2000, nr 13.
 163. Lachman L.M.: On the Central Concept of Austrian Economics. Market Process. W: The Foundation of Modern Austrian Economics. Ed. E.G. Dolan. Kansas City 1976.
 164. Lachowski S.: Fuzje, przejęcia i alianse po polsku. "Bank" 1998, nr 2.
 165. Lance G.M., Williams W.T.: A General Theory of Classificatory Sorting Strategies. "Computer Journal" 1967, nr 8.
 166. Lange A., Wäschle A.: Strategisches Marketing des Internet Banking. W: Internet Banking. Red. T.A. Lange. Gabler Verlag, Wiesbaden, 1998.
 167. Lee J., Bae Z., Choi D.: Technological Development Process in Developing Country with Global Perspective: A Model. R&G Management 1988.
 168. Leszkowska A.: Wizja, czy rzeczywistość? "Przegląd Techniczny" 1998, nr 12.
 169. Leśkiewicz L: Modele dyfuzji rynkowej innowacyjnych produktów. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1998.
 170. Leśniewski M.: Branża bankowa na progu XXI wieku. "Gazeta Finansowa" 8-14.09.2001.
 171. Linsu K.: Learning and Innovation in Economic Development. Edward Elgar Publishing, Cheltenham 1999.
 172. Lipscy R.G.: Sources of Continued Long-run Economic Dynamics in the 21-st Century. W: The Future of the Global Economy. Towards a Long Boom? OECD, Paris 1999.
 173. Lisiecka K.: Kultura przedsiębiorstwa jako czynnik ułatwiający zarządzanie poprzez jakość. "Problemy Jakości" 1998, nr 7.
 174. Lisiecka K.: Zarządzanie jakością produktów w przedsiębiorstwie przemysłowym. AE, Katowice 1993.
 175. Lowe P.: Zarządzanie technologią. Możliwości poznawcze i szansę. Wyd. "Śląsk", Katowice 1999.
 176. Luszniewicz A.: Statystka ogólna. PWE, Warszawa 1987.
 177. Łaboda J.: Rozwój koncepcji i modele przestrzennej dyfuzji innowacji. "Acta Universitatis Vratislaviensis" 1983, nr 585.
 178. Łagocka A.: Granice dopływu kapitału zagranicznego do bankowości polskiej. W: Kierunki rozwoju polskiego rynku finansowego w procesie integracji z Unią Europejską. Red. J. Rutkowski. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Szczecin 1998.
 179. Łoś M.: Bankowość internetowa - szansę i bariery rozwoju. W: Twój kapitał 2001. Materiały konferencyjne. Zachodniopomorskie Forum Finansowo-Kapitałowe. Szczecin 2001.
 180. Mahajan V., Peterson R.A.: Innovation Diffusion in Dynamic Potential Adopter Population. "Management Science" 1978, nr 24.
 181. Makarczyk W.: Przyswajanie innowacji. Ossolineum, Wrocław 1971.
 182. Mały J.: Prosta metoda wyboru zmiennych objaśniających do modelu ekonometrycznego dla celów predykcji kompleksowej. "Przegląd Statystyczny" 1974, nr 1.
 183. Mały rocznik statystyczny. GUS, Warszawa 1999.
 184. Mansfield E.: Determinants of Speed of Applications of New Technology. W: Science and Technology in Economic Growth. Ed. B.R. Williams. Edinburgh University Press, Edinburgh 1973.
 185. Mansfield E.: Size of Firm, Market and Innovation. W: The Legacy of Joseph A. Schumpeter. H. Hanusch, Edward Elgar Publishing, Northampton USA 2000.
 186. Marciniak S.: Innowacje i rozwój gospodarczy. Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000.
 187. Marciniak S.: Źródła innowacji. W: Innowacje i rozwój gospodarczy. Raport z badań własnych. Maszynopis. Politechnika Warszawska, Warszawa 1999.
 188. Marciniak S., Obrębski T.: Formułowanie polityki postępu naukowo-technicznego. ONS PW, Warszawa 1993.
 189. Matusz J.: Elektroniczne legitymacje i portmonetki dla studentów. "Rzeczpospolita" 27.03.2000.
 190. Mayo H. B.: Wstęp do inwestowania. K.E. Liber, Warszawa 1997.
 191. Measures Strengthening the Technology Transfer through Transnational Corporations. ST/CTC/11. United Nations, New York 1979.
 192. Miedziński M: Koordynacja procesów innowacji na przykładzie polskiego województwa. Aspekty instytucjonalne regionalnych systemów innowacji. W: Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku. Red. A. Kukliński. KBN, Warszawa 2001.
 193. Mikuła B.: W kierunku organizacji inteligentnych. Wyd. Antykwa, Kluczbork-Kraków 2001.
 194. Milewska K.: Podpisze byle jak i ukradnie. "Rzeczpospolita" 18.04.2001.
 195. Modliński R.: Rola personelu zarządzającego w organizacji kierującej się totalną jakością. "Problemy Jakości" 1997, nr 7.
 196. Mruk H., Rutkowski I.P.: Strategia produktu. PWE, Warszawa 1994.
 197. Myczkowska A.: Coraz drobniejsze zakupy. "Rzeczpospolita" 24.07.2000.
 198. Myczkowska A.: Czas na kredytowe. "Rzeczpospolita" 18.06.2001.
 199. Myczkowska A.: Daleko do nasycenia rynku. "Rzeczpospolita" 24.07.2001.
 200. Myczkowska A.: Gwarantowany zysk i dreszcz emocji. "Rzeczpospolita" 8.06.2001.
 201. Myczkowska A.: Oszustwa na 12 mln złotych. "Rzeczpospolita" 19.01.2001.
 202. Myczkowska A.: Plastikowe przestępstwa. "Rzeczpospolita" 2.11.2000.
 203. Myczkowska A.: Priorytetowi klienci. "Rzeczpospolita" 2.02.2001.
 204. Nakłady na B + R niczego nie przesądzają. "Zarządzanie na Świecie" 2001, nr 6.
 205. Nelson R.R.: The Economics of Invention. A. Survey of the Literature. "The Journal of Business" 1959, April.
 206. Nicosia P.M.: Consumer Decision Process. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New York 1966.
 207. Nordhaus W.D.: Innowacje, wzrost i dobrobyt. Postęp techniczny w ujęciu teoretycznym. PWN, Warszawa 1976.
 208. Noszkowicz K.: Procesy innowacyjne w polskim przemyśle. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 209. Nowak A.: Strategiczne aspekty zarządzania jakością oraz innowacyjności produktowej w przedsiębiorstwie. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1997, z. 3.
 210. Nowak E.: Problemy doboru zmiennych do modelu ekonometrycznego. PWN, Warszawa 1984.
 211. Nowak-Far A.: Globalna konkurencja. Strategiczne zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach wielonarodowych. PWN, Warszawa 2000.
 212. Oakland J.: Total Quality Management. Butterworth-Heinemann Ltd, Oxford, 1992.
 213. Obcy w banku. "Gazeta Bankowa" 2000, nr 3.
 214. Okoń-Horodyńska E.: Narodowy system innowacji. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1998.
 215. Orechwa-Maliszewska E.: Rynek pieniężny a zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie. W: Zmiany w systemie finansowym w latach dziewięćdziesiątych na przykładzie wybranych krajów Europy. Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów, Białystok 1999.
 216. Organizacja i zarządzanie. Red. J. Boroń. Wyd. AE, Poznań 1991.
 217. Osbert-Pociecha G.: Polityka innowacyjna. Z doświadczeń krajów o rynkowym mechanizmie gospodarowania. "Gospodarka Narodowa" 1992, nr 4.
 218. Oslo Manual, The Measurement of Scientific and Technological Activities. Organisation for Economic Co-operation and Development. Zasoby Internetu 2000.
 219. Ostaszewski J.: Źródła pozyskiwania kapitału przez spółkę akcyjną. Difin, Warszawa 2000.
 220. Palmer H.: Bank Risk Analysis in Emerging Markets. Euromoney Publications, London 1998.
 221. Pawłowski Z.: Ekonometria. Wyd. VI. PWN, Warszawa 1980.
 222. Pawłowski Z.: Ogólne zasady ekonometrycznej analizy efektywności procesu produkcyjnego. W: Sposoby mierzenia efektów postępu technicznego, organizacyjnego, ekonomicznego i kadrowego w przedsiębiorstwie. Red. J. Hozer. TNOiK, Oddział Szczecin, Szczecin 1981.
 223. Pazio W.: Jak gospodarować finansami. Ekonomiczne podstawy biznesu. PWN, Warszawa 1994.
 224. Pełka B.: Polityka, strategie i restrukturyzacja przemysłu w systemie gospodarczym. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz", Warszawa 1995.
 225. Pełka B.: Przemysł Polski w perspektywie strategicznej. Polityka przemysłowa, strategia rozwoju i restrukturyzacja. Instytut Organizacji Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz", Warszawa 1998.
 226. Penc J.: Doskonalenie zarządzania innowacjami. "Studia Kupieckie" 1998, nr 1.
 227. Penc J.: Innowacje i zmiany w firmie. Agencja Wyd. Placet, Warszawa 1999.
 228. Pluta W.: Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych. PWE, Warszawa 1977.
 229. Pluta-Olearnik M.: Marketing usług bankowych. PWE, Warszawa 1999.
 230. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Red. J. Lichtarski. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1994.
 231. Pokojska M.: Kolejność działań. "Business Week/Polska" 1999, nr 9.
 232. Pokojska M.: System sercem banku. "Gazeta Bankowa" 30.11-06.12.1999.
 233. Polish Internet Banking. Raport HSBC Investment Bank. London 2000.
 234. Polska 2025 - długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju. Rada Ministrów, Warszawa 2000.
 235. Polska Norma PN-ISO 8402 lipiec 1996. Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości. Terminologia. Wydawnictwa Normalizacyjne Alfa-Wero Sp. z o.o., Warszawa 1997.
 236. Polska. O stanie przemysłu w roku 1997. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 1998.
 237. Pomiary naukowych i technologicznych zastosowań. Proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej. Podręcznik FRASCATI 1993, OECD 1994. KBN, Warszawa 1999.
 238. Pomykalski A.: Zarządzanie innowacjami. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 239. Popławski W.: Mechanizmy procesów innowacyjnych w rozwoju przemysłów wysokiej techniki. UMK, Toruń 1995.
 240. Porter M.: The Technical Dimensions of Competitive Strategy. W: Research on Technological Innovation, Management and Policy. CT, JAI Press, Greenwich 1983.
 241. Porwit K.: Cechy gospodarki opartej na wiedzy (G.O.W.), ich współczesne znaczenie i warunki skuteczności. W: Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku. Red. A. Kukliński. KBN, Warszawa 2001.
 242. Poznański K.: Innowacje w gospodarce kapitalistycznej. PWN, Warszawa 1979.
 243. Prozorowicz M.: Jakość jako podstawowa kategoria ekonomiczna. W: M. Gołębiowski, W. Janasz, M. Prozorowicz: Polityka projakościowa w przedsiębiorstwie. Wyd. Naukowe US, Szczecin 2000.
 244. Prozorowicz M.: Koncepcja kompleksowego zarządzania jakością. W: M. Gołębiowski, W. Janasz, M. Prozorowicz: Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie. Wyd. Naukowe US, Szczecin 1999.
 245. Prozorowicz M.: Zarządzanie przez jakość, Zeszyty Naukowe US nr 239. Szczecin 1999.
 246. Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym. Red. T. Gołębiowski. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 247. Przegląd narodowej polityki naukowej i technicznej, Polska. KBN, Warszawa 1997.
 248. Przemysł w Polsce. Problemy dostosowań strukturalnych i możliwe rozwiązania. Organizacja Współpracy z Europejskimi Gospodarkami w Trakcie Przemian, Soborg, Warszawa 1993.
 249. Przybylska-Kapuścińska W., Uciechowska B.: Karta bankowa na rynku polskim - rodzaje, funkcje, dynamika wzrostu. W: Nowe usługi bankowe na tle wybranych problemów organizacji i zarządzania bankiem uniwersalnym. Red. A. Jane. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
 250. Rainelli M.: Ekonomia przemysłowa. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1966.
 251. Remisiewicz M.: Metoda. Niezwyktyplastik. "Businessman Magazine" 2001, styczeń. Rogers E.M.: Diffusion of Innovations. Collier-Macmillan, New York 1962.
 252. Rogers E.M.: Diffusion of Innovations. The Free Press, New York 1983.
 253. Rogers E.M.: Diffusion of Innovations. The Free Press, New York 1995.
 254. Rosegger G.: The Economics of Production and Innovation. Pergamon Press, Oxford 1985.
 255. Rot P., Brodzicki T.: Przemyśl wysokich technologii w Polsce. Wyniki badań przeprowadzonych przez IBnGR przy współpracy " Gazety Wyborczej ". Raport. Zasoby Internetu 2001.
 256. RothwellR.: Industrial Innovation Succès, Strategy, Trends. W: The Handbook of Industrial Innovation. Ed. M. Dogson, R. Rothvell. Edward Elgar Publishing Ltd, Aldershot-Brookfield 1994.
 257. Rudnicki L.: Zachowanie konsumentów na rynku. PWE, Warszawa 2000.
 258. Sadler Ph.: Zarządzanie w społeczeństwie postindustrialnym. Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997.
 259. Samuelson W.F., Marks S.G.: Ekonomia menedżerska. PWE, Warszawa 1998.
 260. Schierenbeck H.: Ertragsorientiertes Bankmanagement-Controlling in Kreditinstituten. Gabler, Wiesbaden 1991.
 261. Schmookler J.: Invention and Economic Growth. Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1996.
 262. Scholz Ch.: Virtuelle Organisation: Konzeption und Realisation. "Zeitschrift Führung + Organisation" 1996, nr 2.
 263. Schumpeter J.: Teoria rozwoju gospodarczego. PWN, Warszawa 1960.
 264. Schumpeter J.A.: Business Cycles. A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of Capitalist Process. New York, London 1939.
 265. Sektor bankowy w procesie zmian systemowych. Europa Środkowa i Wschodnia: początek zmian. Red. A. Jane. Akademia Ekonomiczna, Poznań 1997.
 266. Sienkiewicz P.: Analiza ryzyka w sterowaniu procesami innowacyjnymi. W: Innowacje i ich ocena techniczno-ekonomiczna w przemyśle. Materiały z krajowej konferencji naukowej. Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej, Warszawa 1999.
 267. Skowroński S.: Innowacje, czyli szansa dla każdej firmy. CKL, Skierniewice 1994.
 268. Skrzypek E.: Wpływ naczelnego kierownictwa na skuteczność systemu zarządzania jakością. "Problemy Jakości" 1998, nr 5.
 269. Slywotzky A.J., Morrison D.J., Andelmann B.: Strefy zysku. PWE, Warszawa 2000.
 270. Słojewska A.: Dopóki mają biznesowy sens. "Rzeczpospolita" 17.04.2000.
 271. Smaga E.: Ryzyko i zwrot w inwestycjach. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1995.
 272. Sobczyk M.: Statystyka. PWN, Warszawa 1995.
 273. Solarz J.K.: Scenariusze dokapitalizowania polskich banków. "Bank i Kredyt" 1998, nr 5.
 274. Sosnowska A.: Strategie firmy innowacyjnej. W: Strategie rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. Red. Z. Pierścionek, K. Poznańska. Materiały konferencji naukowej, Serock koło Warszawy, 28-30 września 2000. SGH, Warszawa 2000.
 275. Sosnowska A., Łobejko S., Kłopotek A.: Zarządzanie firmą innowacyjną. Difin, Warszawa 2000.
 276. Stanisz A.: Przystępny kurs statystyki. T. II. Statsoft, Kraków 2000.
 277. Stankiewicz P.: Sprytny plastik. "Rzeczpospolita" 1.06.2001.
 278. Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej. Red. A. Zeliaś. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1998.
 279. Statystyka. Cz. II. Wnioskowanie statystyczne. Red. J. Hozer. Wyd. Naukowe US, Szczecin 1994.
 280. Stefanowicz J., Szałamacha P.: Kto uwłaszczy się na podpisie elektronicznym. "Rzeczpospolita" 14.08.2001.
 281. Steinbeck H.H.: Total Quality Management. Kompleksowe zarządzanie jakością. Agencja Wyd. Placet, Warszawa 1998.
 282. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do 2010 roku. Centralny Urząd Planowania, Warszawa 1996.
 283. Strategiczne problemy dostosowań strukturalnych w procesie stowarzyszenia i integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi. Red. J. Pajestka, M. Perczyński. Urząd Rady Ministrów, Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej, Warszawa 1993.
 284. Strategor: Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość. PWE, Warszawa 1995.
 285. Struktury przemysłowe w gospodarce. Aspekty ekonomiczne, społeczno-kulturowe i polityczne. Red. L. Olszewski, J. Mozrzymas. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997.
 286. Styczek D.: Obiecujący początek. "Gazeta Bankowa" 2000, nr 9.
 287. Styczek D.: Propozycja ciągle nowa. "Rzeczpospolita" 21.03.2000.
 288. Szczepański J., Szyszko L.: Elementy teorii i polityki finansów przedsiębiorstw. Monografie i Opracowania nr 236. SGPiS, Warszawa 1977.
 289. Szpakowski J.: Transfer i absorpcja postępu technicznego przez gospodarki krajów rozwijających się. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.
 290. Szymczak J.: Leksykon podstawowych pojęć z zakresu jakości wyrobów. Uniwersytet Łódzki, Łódź 1988.
 291. Świadek A.: Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych regionu zachodniopomorskiego w latach 1997-1999. W: Strategie innowacyjne przedsiębiorstw. Red. W. Janasz. Wyd. Naukowe US, Szczecin 2001.
 292. Świat Kart, "Biuletyn Informacyjny PolCardu" 2001, nr 1.
 293. Świat Kart, "Biuletyn Informacyjny PolCardu" 2001, nr 3.
 294. Światowy G.: Zachowania konsumenckie. AE, Wrocław 1994.
 295. Tamowicz P.: Venture capital i rozwój regionów. Doświadczenia krajów zachodnich. Praca wykonana w ramach projektu Analiza i ocena średniookresowej strategii finansowej. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 1997.
 296. Tarczyński W., Zwolankowski M.: Inżynieria finansowa. Agencja Wyd. Placet, Warszawa 1999.
 297. Tarczyński W.: Istota ryzyka i zarządzanie ryzykiem. W: Twój kapitał 2001.
 298. Zachodniopomorskie Forum Finansowo-Kapitałowe. Materiały konferencyjne. Szczecin 2001.
 299. Technology and Economy. The Key Relationship. OECD, Paris 1992.
 300. The Commissions Proposal for the 5th Framework Programme (1998-2002). Luxembourg 1997.
 301. The Economics of Science and Innovation. Ed. P.E. Stephan, D.B. Audretsch. Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham 2000.
 302. The Effects of Technology on the EU Banking Systems. European Central Bank 1999, July.
 303. The Gurus of Quality: American Compaies Are Hearing the Quality Gospel Preached by Deming, Juran, Crosby an Taguchi. "Traffic Management" 1990, July.
 304. Trott P.: Innovation Management and New Product Development. Prentice Hall, Edinburgh Gate 1998.
 305. Twiss B.: Managing Technological Innovation. 2nd ed. Longman, London 1980.
 306. Twiss B., Goodridge M.: Managing Technology for Competitive Advantage. Pitman Publishing, London 1989.
 307. Unia Europejska. Integracja Polski z Unią Europejską. IKiChZ, Warszawa 1996.
 308. Utterback J.: Innovation in Industry and the Diffusion of Technology. W: Science and Technology in Economic Growth. Ed. B.R. Williams. Edinburgh University Press, Edinburgh 1973.
 309. Ward J.H.: Hierarchical Grouping to Optimise an Objectice Function. "Journal of the American Statistical Association" 1963, nr 58.
 310. Wawak T.: Zarządzanie przez jakość. Wyd. Informacji Ekonomicznej, Kraków 1995.
 311. Węcławski J.: Venture capital. Nowy instrument finansowania przedsiębiorstw. PWN, Warszawa 1997.
 312. Willett A.: The Economic Theory of Risk Insurance. University of Pennsylvania Press, Philadelphia 1951.
 313. Wiszniewski W.: Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych, procesy dostosowawcze do polityki innowacyjnej Unii Europejskiej. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz", Warszawa 1999.
 314. Wiśniewski E.: Modele przestrzennej dyfuzji innowacji. W: Strategia rozwoju przemysłu w Polsce na przełomie wieków. Red. K. Górka, J. Szabłowski. Materiały konferencyjne. Białystok 2000.
 315. Wnorowski S.: Program badań Unii Europejskiej. "Nowator" 1999, nr 7-8.
 316. Wojciechowski W.: Niektóre aspekty stosowania kart mikroprocesorowych. W: Nowe usługi bankowe na tle wybranych problemów organizacji i zarządzania bankiem. Red. A. Jane. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
 317. Współzależność między zmiennością struktur przemysłowych i efektywnością przemysłu. Red. S. Chomątowski. TNOiK, Kraków 1994.
 318. Youngbae K., Linsu, Jinjoo K.L.: Innovation Strategy of Local Pharmaceutical Firms in Korea: A Multivariate Analysis. "Technology Analysis & Strategic Management" 1989, Vol. 1, No 1.
 319. Zacher L.: Społeczne wartościowanie techniki - problemy teoretyczne i praktyczne. W: Problemy postępu naukowo-technicznego. PWN, Warszawa 1977.
 320. Założenia strategii oraz polityki rozwoju przemysłu do roku 2010. MPiH, Departament Strategii Gospodarczej, Warszawa 1996.
 321. Zaręba T.: Innowacyjna polityka państwa. "Sprawy Nauki. Biuletyn Komitetu Badań Naukowych" 2000, nr 7.
 322. Zarys ekonometrii. Red. Z. Hellwig. PWE, Warszawa 1970.
 323. Zarządzanie innowacjami. Red. J. Bogdanienko. Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 1998.
 324. Zarządzanie nowym produktem. Red. A. Sosnowska. Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2000.
 325. Zawadzka Z.: Odpowiedź na wyzwania. "Bank" 1998, nr 8.
 326. Zawadzka Z.: Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym. Poltext, Warszawa 1999.
 327. Zawadzki J.: Wnioskowanie w przyszłość na podstawie modelu ekonometrycznego. W: Ekonometria. Red. J. Hozer. Wyd. Naukowe US, Szczecin 1997.
 328. Zielińska-Głębocka A.: Koncepcja polityki przemysłowej Unii Europejskiej i OECD. "Gospodarka Narodowa" 1998, nr 8-9.
 329. Zwierzchowski Z.: Lawinowy e-biznes. "Rzeczpospolita" 16.11.2000.
 330. Zwierzchowski Z.: Nasze szansę w e-biznesie. "Rzeczpospolita" 20.07.2001.
 331. Zwierzchowski Z.: Pieniądze wchodzą w komputery. "Rzeczpospolita" 23.08.2001.
 332. Żurawik B.W.: Marketing usług finansowych. PWN, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-2751
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu