BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kall Jacek
Tytuł
Tożsamość marek należących do sieci detalicznych
Identity of Brands Belonging to Retail Trade Networks.
Źródło
Prace Habilitacyjne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2005, nr 19, 370 s., rys., tab., bibliogr. s.345-363, Aneks
Słowa kluczowe
Marka przedsiębiorstwa, Marka produktu, Pozycjonowanie marki, Strategia marketingowa, Sieci handlowe, Modelowanie procesów gospodarczych, Przegląd literatury
Enterprise's brand, Product brand, Brand positioning, Marketing strategy, Chain stores, Economic process modeling, Literature review
Abstrakt
Przedmiotem pracy jest tożsamość marki, która, zdaniem autora, ma znaczący wpływ na budowanie silnej marki. Zanalizowano cykl życia marki, przedstawiono modelowo tożsamość w procesie wprowadzania nowej marki na rynek, a następnie dokonano szczegółowej analizy składników tożsamości, takich jak: misja, system wartości reprezentowanych przez markę i jej identyfikatory. Przedstawiono sieć detaliczną w perspektywie tożsamości jej marki oraz identyfikatory i siłę rynkową marek należących do sieci detalicznych. Ma koniec dokonano analizy relacji marek handlowych z marką sieci detalicznej w obszarze tożsamości marek, komunikacji marketingowej oraz w zakresie wykorzystania elementów wsparcia marki.

The paper's subject is the identity of a brand, which has a significant impact on building a strong brand. The article consists of the analysis on the brand life cycle. The author has presented the identity in the process of introducing a new brand on the market as well as analyzed in detail such elements as mission, value system represented by brand and its ID. The author also has presented a retail trade network in the perspective of its brand identity as well as ID and a market power of brands belonging to retail trade networks. At the end, there is an analysis of relations between trade brands and brands of retail trade network in the area of brands identity, marketing communication and using elements of supporting brand. (AŁ)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Pozycje zwarte.
 2. Aaker D.A., Managing Brand Equity - Capitalizing on the Value of a Brand Name, The Free Press, New York 1991.
 3. Aaker D.A., Joachimsthaler E., Brand Leadership, The Free Press, New York 2000.
 4. Albin K., Reklama -przekaz, odbiór, interpretacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa- Wrocław 2000.
 5. Altkorn J., Strategia marki, PWE Warszawa 1999.
 6. Ambler T., Marketing od A do Z, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999.
 7. Andrew D., Brand Revitalisation and Extension, w: Brands - The New Wealth Creators, ed. S. Hart, J. Murphy, Macmillan Business, Houndmills 1998.
 8. Antonides G., van Raaij W.F., Zachowanie konsumenta - Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 9. Baker M.J., Marketing: An Introductory Text, Macmillan, Houndmills 1994. Blackett T, Denton G., Developing New Brands, w: J.M. Murphy, Branding- A Key Marketing Tool, Macmillan, Houndmills 1993.
 10. Blythe J., Komunikacja marketingowa, PWE, Warszawa 2002.
 11. Brown S., Handel detaliczny, w: Podręcznik marketingu, red. M.J. Thomas, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 12. Buchholz A., Wördermann W., What Makes Winning Brands Different - The Hidden Method Behind the World's Most Successful Brands, John Wiley & Sons, Chichester 2000.
 13. Budzyński W., Reklama - Techniki skutecznej perswazji, Poltext, Warszawa 1999.
 14. Campbell K., Researching Brands, w: Brands - The New Wealth Creators, ed. Hart S., Murphy J., Macmillan Press, Houndmills 1998.
 15. Chajet C., Shachtman T, Image by Design - From Corporate Vision to Business Reality, Addison-Wesley Publishing, Reading 1991.
 16. de Chernatony L., From Brand Vision to Brand Evaluation - Strategically Building and Sustaining Brands, Butterworth Heinemann, Oxford 2002.
 17. de Chernatony L., McDonald M.H.B., Creating Powerful Brands, Butterworth Heinemann, Oxford 1994.
 18. Collins L., The Psychology of Names, w: J.M. Murphy, Branding - A Key Marketing Tool, Macmillan, Houndmills 1993.
 19. Crosier K., Marketing Communications, w: Marketing: Theory and Practice, red. M.J. Baker, Macmillan, Houndmills 1990.
 20. Diefenbach J., The Corporate Identity as the Brand, w: J.M. Murphy, Branding - A Key Marketing Tool, Macmillan, Houndmills 1993.
 21. Domański T., Kowalski P., Marketing dla menedżerów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 1998.
 22. Domański T., Strategie marketingowe dużych sieci handlowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 23. Doyle P., Marketing wartości, Feiberg S JA, Warszawa 2003.
 24. Drayton J.L., Consumer Behaviour, w: Marketing Theory and Pratice, red. M.J. Baker, Macmillan, Houndmills 1990.
 25. Feldwick P., Defining a Brand, w: Understanding Brands by 10 People Who Do, ed. D. Cowley, Kogan Page, London 1996.
 26. Floch J-M., Rola semiotyki strukturalnej w projektowaniu hipermarketu, w: Zachowanie konsumenta - Koncepcje i badania europejskie, red: M. Lambkin, G. Foxall, F. Van Raaij, B. Heilbrunn, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 27. Foxall G.R., Goldsmith R.E., Psychologia konsumenta dla menedżera marketingu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 28. Gamble P.R., Stone M., Woodcock N., Up, close and personal? Customer Relationship Marketing At Work, Kogan Page, London 1999.
 29. Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe: Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2000.
 30. Gordon W, Accessing the Brand through Research, w: Understanding Brands by 10 People Who Do, red. D. Cowley, Kogan Page, London 1996.
 31. Graham C., Peroff M., The Legal Side of Branding, w: J.M. Murphy, Branding - A Key Marketing Tool, Macmillan, Houndmills 1993.
 32. Hart S., The Future for Brands, w: Brands - the New Wealth Creators, ed. S. Hart, J. Murphy, Macmillan Press, Houndmills 1998.
 33. Hart S., Developing New Brand Names, w : Brands -The New Wealth Creators, ed. S. Hart, J. Murphy, Macmillan Press, Houndmills 1998.
 34. Hiam A., Specjalista ds. marketingu, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 35. Jachnis A., Terelak J.F., Psychologia konsumenta i reklamy, Oficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz 1998.
 36. Jary M., Wileman A., Managing Retail Brands, w: Brands - The New Wealth Creators, ed. S. Hart, J. Murphy, Macmillan Press, Houndmills 1998.
 37. Joachimsthaler E., Aaker D. A., Building Brands without Mass Media, w: Harvard Business Review on Brand Management, HBS Press, Boston 1999.
 38. Kall J., Promocja sprzedaży czyli jak sprzedać więcej, Business Press, Warszawa 1995.
 39. Kall J., Reklama, PWE Warszawa 2001.
 40. Kall J., Cykl życia produktu, w: Zarządzanie produktem, red. B. Sojkin, PWE Warszawa 2003.
 41. Kall J., Silna marka - Istota i kreowanie, PWE Warszawa 2001.
 42. Kall J., Instrumenty promocji sprzedaży wykorzystywane we wprowadzaniu na rynek nowego produktu, w: Wprowadzanie nowego produktu na rynek, red. B. Sojkina, Zeszyty Naukowe nr 31, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2003.
 43. Kapferer J.N., Strategie Brand Management - New Approaches to Creating and Evaluating Brand Equity, Kogan Page, London 1995.
 44. Keller K.L., Strategic Brand Management - Building, Measuring and Managing Brand Equity, Prentice Hall, New Jersey 1998.
 45. Kochan N., The World's Greatest Brands, Macmillan Business, Houndmills 1996.
 46. Kotler Ph., Marketing - analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa 1994.
 47. Kotler Ph., Kotler o marketingu - Jak kreować i opanowywać rynki, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999.
 48. Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing: Podręcznik europejski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 49. Kwarciak B., Co trzeba wiedzieć o reklamie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Karków 1997.
 50. Leahy T., Branding - the Retailer 's Viewpoint, w: J.M. Murphy, Branding - A Key Marketing Tool, Macmillan, Houndmills 1993.
 51. Levitt Th., The Globalization of Markets, w: Th. Levitt, The Marketing Imagination, The Free Press, New York 1986.
 52. Lewis M, Brand Packaging, w: Understanding Brands by 10 People Who Do, ed. D. Cowley, Kogan Page, London 1996.
 53. Lightfoot Ch., Gerstman R., Brand Packaging, w: Brands - The New Wealth Creators, ed. S. Hart, J. Murphy, Macmillan Press, Houndmills 1998.
 54. Marketingowe testowanie produktów, red. S. Sudoł, J. Szymczak, M. Haffer, PWE Warszawa 2000.
 55. Mazurek-Łopacińska K., Zachowania nabywców jako podstawa strategii marketingowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 56. Milligan A., Branding in the Pharmaceutical Industry, w: Brands - The New Wealth Creators, ed. S. Hart, J. Murphy, Macmillan Press, Hound-mills 1998.
 57. de Mooij M.K., Keegan W.J., Advertising Worldwide - Concepts theories and practice of international multinational and global advertising, Prentice Hall, New York 1991.
 58. Mottram S., Branding the Corporation, w: Brands - The New Wealth Creators, ed. S. Hart, J.Murphy, Macmillan Business, Houndmills 1998.
 59. Mowen J.C., Consumer Behavior, Macmillan Publishing, New York 1987.
 60. Mudie P., Cottam A., Usługi - Zarządzanie i marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 61. Murphy J.M., Brand Strategy, Director Books, Cambridge 1990.
 62. Murphy J.M., Assessing the Value of Brands, w: J. Murphy, Branding - A Key Marketing Tool, Macmillan, Houndmills 1993.
 63. Nilson T.H., Competitive Branding - Winning in the Marketplace with Value-Added Brands, John Wiley & Sons, Chichester 1999.
 64. Ogilvy D., Ogilvy on Advertising, Orbis Publishing, London 1983.
 65. Oliver G., Marketing Today, Prentice Hall, New York 1990.
 66. O' ShaughnessyJ., Competitive Marketing - A Strategic Approach, UNWIN Hyman, Boston 1988.
 67. Quelch J.A., Harding D., Brands versus Private Labels - Fighting to Win, w: Harvard Business Review on Brand Management, HBS Press, Boston 1999.
 68. Perrier R., Brand Licensing, w: Brands: The New Wealth Creators, ed. S. Hart, J. Murphy, Macmillan Press, Houndmills 1998.
 69. Pope J., Cullwick D., Kennelly J., Commodity Branding, w: Brands: The New Wealth Creators, ed. S. Hart, J. Murphy, Macmillan Press, Houndmills 1998.
 70. Porter M.E., Strategia konkurencji: Metody analizy sektorów i konkurentów, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1992.
 71. Pringle H., Thompson M., Brand Spirit - How cause related marketing builds brands, John Wiley & Sons, Chichester 2001.
 72. Przybyłowski K., Hartley S., Kerin R., Rudelius W, Marketing, Dom Wydawniczy ABC, 1998.
 73. Randall G., Branding - A Practical Guide to Planning Your Strategy, Kogan Page, London 2000.
 74. Rice Ch., Understanding Customers, Butterworth Heinemann, Oxford 1997.
 75. Ries A., Ries L., 22 niezmienne prawa zarządzania marką, Prószyński i S-ka, Warszawa (brak roku wydania).
 76. Room A., The History of Branding, w: Brands - The New Wealth Creators, ed. S. Hart, J. Murphy, Macmillan Press, Houndmills 1998.
 77. Room A., The History of Branding, w: J.M. Murphy, Branding-A Key Marketing Tool, Macmillan, Houndmills 1993.
 78. Rossiter J.R., Percy L., Advertising and Promotion Management, McGraw Hill International, Singapore 1987.
 79. Rudnicki L., Zachowanie konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 1999.
 80. Rydel M., Zarządzanie marką, w: Komunikacja marketingowa, red. M. Rydel, ODDK Gdańsk 2001.
 81. Rydel M., Komunikacja jako element marketingu, w: Komunikacja marketingowa, red. M. Rydel, ODDK Gdańsk 2001.
 82. Sehewe Ch.D., Smith R.M., Marketing: Concepts and Applications, Mc Graw Hill Book Co, New York 1980.
 83. Schmitt B., Simonson A., Estetyka w marketingu - Strategiczne zarządzanie markami, tożsamością i wizerunkiem firmy, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999.
 84. Schultz D.E., Barnes B.E., Strategic Brand Communication Campaigns, NTC Business Books, Lincolnwood 1999.
 85. Shaw R., Nowe spojrzenie na marketing, Studio EMKA, Warszawa 2001.
 86. Skrzypacz B., Zarządzanie marką a wzrost wartości firmy, w: Zarządzanie wartością firmy, red. A. Herman, A. Szablewski, Poltext, Warszawa 1999.
 87. Smith P.R., Marketing Communications - An Integrated Approach, Kogan Page, London 1996.
 88. Sullivan M., Adcock D., Marketing w handlu detalicznym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 89. Szymczak J., Opakowania, w: Zarządzanie produktem, red. B. Sojkin, PWE Warszawa 2003.
 90. Thomas M.J., Donaldson W.G., Troska o klienta, w: Podręcznik marketingu, red. M.J. Thomas, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 91. Thomas Russell J., Ronald Lane W., Kleppner s Advertising Procedure, Prentice Hall International, London 1990.
 92. Thomas Russell J., Ronald Lane W., Reklama według Ottona Kleppnera, Feiberg SJA, Warszawa 2000.
 93. Tragos W.G., International Branding, w: Brands - The New Wealth Creators, ed. S. Hart, J. Murphy, Macmillan Business, Houndmills 1998.
 94. Upshaw L.B., Building Brand Identity - A Strategy for Success in a Hostile Marketplace, John Wiley & Sons, New York 1995.
 95. Urbanek G., Zarządzanie marką, PWE Warszawa 2002.
 96. Vishwanath V., Mark J., Your Brands Best Strategy, w: Harvard Business Review on Brand Management, HBS Press, Boston 1999.
 97. Wilmshurst J., The Fundamentals of Advertising, Heinemann Professional Publishing, Oxford, 1990.
 98. Witek-Hajduk M.K., Zarządzanie marką, Diffin, Warszawa 2001.
 99. Yip S., Strategia globalna - Światowa przewaga konkurencyjna, PWE Warszawa 1996.
 100. Zboralski M., Nomen omen czyli jak nazwać firmę i produkt, Business Press, Warszawa (brak roku wydania).
 101. Zyman S., The End of Advertising as We Know It, John Wiley & Sons, New York 2002.
 102. Artykuły i referaty
 103. 1998 - nowe trendy w reklamie sportowej, "AIDA Media" październik 1998.
 104. Aaker D.A., Joachimsthaler E., The Brand Relationship Spectrum: The Key to the Brand Architecture Challenge, "California Management Review" Summer 2000.
 105. Aaker D.A., Even Brands Need Spring Clearing, "Brandweek" 3.08.2004.
 106. Abraham M.M., Lodish L.M., Getting the Most Out of Advertising and Promotion, "Harvard Business Review" May-June 1990.
 107. Adamson A., Co-Branding: Is It Right for You?, "Consumer Insight" June 2001.
 108. Ailawadi K.L., The retail power-performance conundrum: What have we learned?, "Journal of Retailing" Fall 2001.
 109. Ailawadi K.L., Neslin S.A., Gedenk K., Pursuing the Value-Conscious Consumer: Store Brands Versus National Brand Promotions, "Journal of Marketing" January 2001.
 110. Akkerman O., Getting private label pricing just right, "Marketing Magazine" 26.08.2002.
 111. Alden D.L., Steenkamp J.B., Brand Positioning Through Advertising in Asia, North America, and Europe: The Role of Global Consumer Culture; "Journal of Marketing" January 1999.
 112. Altkorn J., Symbole wykorzystywane w znakach towarowych, "AIDA Media" marzec 1995.
 113. Ashton Brand Group, What Kind of Name?, "Brand Report" vol. VIII, 1998.
 114. At what price? Guidelines for a customer-focused pricing strategy, "Arthur Andersen Retail Industry" 2000.
 115. Augustynowicz S., Trzy lata później, "Supermarket News" 2.08.2001.
 116. Augustynowicz S., Handel 2001, "Supermarket News" 28.03.2002.
 117. Augustynowicz S., Skazane na sukces, "Supermarket News" 8.11.2002.
 118. Baker J., Parasuraman A., Grewal D., Vos s G.B., The influence of Multiple Store Environment Cues on Perceived Merchandise Value and Patronage Intentions, "Journal of Marketing" April 2002.
 119. Basuroy S., Mantrala M.K., Walters R.G., The Impact of Category Management on Retailer Prices and Performance: Theory and Evidence, "Journal of Marketing" October 2001.
 120. Batra R., Sinha I., Consumer-Level Factors Moderating the Success of Private Label Brands, "Journal of Retailing" Summer 2000.
 121. Behar H., Retailers Embracing Private Label Wines, "Beverage Aisle" 15.03.2003.
 122. Behrens A., Regional Gross Domestic Product in Candidate Countries 2000, "Statistics in focus", Eurostat 2/2003.
 123. Berlinski P., Premium PL = Win-Win-Win, "Private Label Magazine" September/October 2002.
 124. Berry L.L., Branding the Store, "Andersen Retailing" vol. 9, 1997/5.
 125. Biel A.L., Strong brand, high spend: Tracking relationships between the marketing mix and brand values, "ADMAP" April 1990.
 126. Bielak M., Nasze marki są naszym kapitałem, "Supermarket News" 12.02.2002.
 127. Birtwistle G., Clarke L, Freathy P., Store image in the UK fashion sector, consumer versus retailer perceptions, "The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research", January 1999.
 128. Blackett T., Brand name research - Getting it right, "Marketing and Research Today" may 1989.
 129. Bloemer J., de Ruyter K., On the relationship between store image, store satisfaction and store loyalty, "European Journal of Marketing" 5/6 1998.
 130. Brandy D., Klienci równi i równiejsi, "Business Week Polska" grudzień 2000.
 131. Building a Brand " Habit ", "Executive Agenda - Ideas and Insights for Business Leaders", ATKearney, no 1/2002.
 132. Burt S., Davis S., Follow my leader? Lookalike retailer brands in non--manufacturer-dominated product markets in the UK, "The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research" April 1999.
 133. Burt S., The strategic role of retail brands in British grocery retailing, "European Journal of Marketing" Autumn 2000.
 134. Buzzell R.D., Quelch J. A., Salmon W.J., The Costly Bargain of Trade Promotion, "Harvard Business Review" March-April 1990.
 135. Cappo J., How retailer power changes marketing, "Advertising Age" 21.07. 2003.
 136. Carlotti S.J., Coe M.E., Perrey J., Making Brand Portfolios Work, "Mc Kinsey Quarterly" 4/2004.
 137. de Chernatony L., Branding in an era of retailer dominance, "International Journal of Advertising", 8/1989.
 138. Chesak J., Dippold J., Frequent Doesn 't Mean Loyal: Using Segmentation Marketing to Build Shopper Loyalty, "Consumer Insight" Spring 2004.
 139. Chojnacka U., Z Kopciuszka w królewnę, "Supermarket News" 23.10.2003.
 140. Cigliano J., Georiadis M.,Pleasance D., Whalley S., The Power of Loyalty - Creating Winning Retail Loyalty Programs, "McKinsey on Retail", McKinsey 2000.
 141. Chakravarty S., Making a name for itself, "Institutional Investor" July 2003.
 142. Child P.N., Taking Tesco global, "The McKinsey Quarterly" 3/2002.
 143. Chintagunta P.K., Investigating Category Pricing Behavior at a Retail Chain, "Journal of Marketing Research, May 2002.
 144. Chyliński G., Wydatki rosną, "Detal Dzisiaj" 15/2003.
 145. Coolest inventions, "Time" 6.12.2004.
 146. Corstjens M., Lal R., Building Store Loyalty Through Store Brands, "Journal of Marketing Research" August 2000.
 147. Cuneo A.Z., U.S. Retailers eye brand strategies, bolster TV budgets, "Advertising Age" 28.09.1998.
 148. Customer Loyalty & Private Label Products, KPMG Global Consumer Markets, March 2000.
 149. Davidson J.H., Future Vision and Values'. A Big Opportunity for Marketers?, "The Marketing Review" 2/2002.
 150. Davidson H., Portfolio managing matters, "Brand Strategy" August 2002.
 151. Davis S., Taking Control of Your's Brand Destiny, "Brandweek" 15.10.2001.
 152. Dettore J.L., Branding Lessons from Consumer Marketing: Build powerful brand identities that grab new customers and increase loyalty by taking a page from experts, "Pharmaceutical Technology" may 2001.
 153. Dhar S.K., Why Store Brand Penetration Varies by Retailer, "Capital Ideas", Winter 1998.
 154. Dickey Ch., Thomas D., Armani After All, "Newsweek" 3.09.2001.
 155. Doliński D., Image marki, a image konsumenta, "AIDA Media" grudzień 1997.
 156. Doliński D., Człowiek i reklama, "AIDA Media" styczeń 1995.
 157. Domański T., Internacjonalizacja polskiego handlu jako element procesu globalizacji, w: Marketing - Handel - Konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym, red. B. Gregor, tom II, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 158. Doyle P., Shareholder-value-based brand strategies, "Brand Management" September 2001.
 159. Dunne D., Narasimhan Ch., The New Appeal of Private Label, "Harvard Business Review" May-June 1999.
 160. Dyskonterzy biją hipermarkety, "Detal Dzisiaj" 17/2001.
 161. Edmondson G., Nowy wygląd Saint Laurenta, "Business Week Polska" wrzesień 2000.
 162. Edmonson G., YSL odzyskuje dawny blask, "Business Week Polska" marzec 2002.
 163. Erdem T., Swait J., Broniarczyk S., Chakravarti D., Kapferer J.N., Keane M., Roberts J., Steenkamp J.B., Zettelmeyer F., Brand Equity, Consumer Learning and Choice, "Marketing Letters", Kluwer Academic Publishers, 1999.
 164. Ernsberger Jr. R., Wal-Mart World, "Newsweek" 20.05.2002.
 165. Fagnani S., Household cares - Solution selling at Retail, "Supermarket News" 14.02.2000.
 166. Farquhar P.H., Managing Brand Equity, "Marketing Research" September 1989.
 167. Fennell G., Consumers Perceptions of the Product-Use Situation, "Journal of Marketing" April 1978.
 168. Foster S., What Makes Tesco Tick?, "Private Label Magazine" November/ December 2003.
 169. Flynn J., Bongiorno L., IKEA ma nowy plan gry, "Business Week Polska" grudzień 1997.
 170. Frankowska M., Marki sieci handlowych - historia, rola i współczesne znaczenie - na przykładzie rynku francuskiego, w: Zarządzanie produktem w warunkach globalizacji, red. B. Sojkin, J. Kall, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
 171. Gardeła A., Budzanowska M., Powiedz mi, skąd pochodzisz..., "Marketing w praktyce" maj 2002.
 172. Garrahan M., Nike na polu karnym, "Forum" 14.08.2003.
 173. Gedenk K., Neslin S.A., The Role of Retail Promotion in Determining Future Brand Loyalty: Its Effect on Purchase Event Feedback, "Journal of Retailing" Winter 1999.
 174. Gifford D., Moving beyond loyalty, "Harvard Business Review" March/April 1997.
 175. Gjaja M., Lintner A., Vogel H.M., Dancing with the 800-Pound Gorilla, "The Boston Consulting Group" 09/2002.
 176. Glemet F., Mira R., The Brand Leader s Dilemma, "The Me Kinsey Quarterly" 2/1993.
 177. Goldstein L., The Guys From Gucci, "Time" 9.04.2001.
 178. Greco M., Brand jeans makers are blue, "Apparel Industry" January 1996.
 179. Hale T., Frequent Shopper Programs Continue to Grow, "Consumer Insight" Summer 2002.
 180. Hale T., Understanding the Wal-Mart Shopper, "Consumer Insight" Spring 2004.
 181. Halstead D.,Ward C.B., Assessing the vulnerability of private label brands, "Journal of Product and Brand Management" 4/1995.
 182. Harris F., de Chernatony L., Corporate branding and corporate brand performance, "European Journal of Marketing" nr 3/4 2001.
 183. Harrison D., Private Label evolution, "Frozen Food Age" March 1998.
 184. Harvey M., Kasulis J.J., Retailer Brands - The Business Of Distinction, "Anderson Retailing" 10/1998.
 185. Hatch M.J., Schultz M., Are the Strategic Stars Aligned for Your Corporate Brand?, "Harvard Business Review" February 2001.
 186. Heller L., House brands a mixed bag, "Discount Store News" 9.03.1998.
 187. Henricks M., Private labeling: who said the stores would get tired..., "Apparel Industry" March 1998.
 188. Hoch S.J., How should national brands think about private labels?, "Sloan Management Review" Winter 1996.
 189. Hochstein M., Wines for All Wallets, "Private Label Magazine" July/August 2003.
 190. Holmes S., Bennett D., Carlisle K., Dawson Ch., Planeta Starbucks, "Business Week Polska" październik 2002.
 191. Keller K.L., Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based Brand Equity, "Journal of Marketing" January 1993.
 192. Keller K.L., The Brand Report Card, "Harvard Business Review" January-February 2000.
 193. Kozarow M., bav się marką, w: Polska marka roku, dodatek do "Businessman Magazine" 6/2002.
 194. Khermouch G., Holmes S., Najlepsze światowe marki, "Business Week Polska" październik 2001.
 195. Krishnamurthi L., Wycena: częściowo sztuka, częściowo nauka, w: Marketing doskonały, dodatek do "Pulsu Biznesu" cz. 6, 6.10.1999.
 196. Kumar N., The Power of Trust in Manufacturer-Retailer Relationships, "Harvard Business Review" November-December 1996.
 197. Kumar N., Kill a Brand, Keep a Customer, "Harvard Business Review" December 2003.
 198. Kwiatkowski P., Private labels zagrożeniem dla marek?, "Marketing w Praktyce" maj 2002.
 199. Liderem zostać, nie tracić siły, "Prawo i Gospodarka" 21-23.08.1998.
 200. Levy S., Sony s New Day, "Newsweek" 27.01.2003.
 201. Lewandowski J., Nalborski G., Kształtowanie przestrzeni handlowej, "Detal Dzisiaj" 06/2002.
 202. Lindquist J.D., Meaning of image: survey of empirical and hypothetical evidence, "Journal of Retailing" 50/1974.
 203. Loyalty Card Executive Summary, KPMG International 2000.
 204. Macdonald A., Sharp B., Management Perceptions of the Importance of Brand Awareness as an Indication of Advertising Effectiveness, "Marketing Research On-Line" vol. 1/1996.
 205. Make the Most of Customer Loyalty with Store Brands, "Supermarket Research" Summer 2003.
 206. Marka się ceni, "Polityka" 8.12.2001.
 207. Markowe strzeżcie się "Detal Dzisiaj" 23.10.2003.
 208. Maślanek J., Tik-Tak, Zik-Zak, "Polityka" 20.04.2002.
 209. Matyjek Z., Olbrychski nie pomoże, "Profit" lipiec 2003.
 210. Mazurek-Łopacińska K., Niektóre dylematy rozwoju marketingu globalnego, w: materiały konferencyjne, Marketing przełom wieków - paradygmaty, zastosowania; Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 211. Mc Manus J., Don't count prosperity as ally versus store brands, "Brandweek" 7.02.1994.
 212. Miller K.L., The Teflon Shield, "Newsweek" 12.03.2001.
 213. Mogelonsky M., When stores become brands, "American Demographics" February 1995.
 214. Moore Ch.M., From rags to riches-creating and benefiting from the fashion own-brand, International, "Journal of Retail & Distribution Management" 9/10 1995.
 215. Morrison D., The Six Biggest Pitfalls in B-to-B Branding, "Business 2 Business Marketer" July-August 2001.
 216. Moye L.N., Kincade D.H., Influence of usage situations and consumer shopping orientations on the importance of the retail store environment, "International Review of Retail, Distribution and Consumer Research" January 2002.
 217. Najwięcej małych sklepów, "Detal Dzisiaj" 8/2003.
 218. Nichol D.A., The Future of private brands, "Discount Merchandiser" June 1993.
 219. Niewierne kobiety, "Detal Dzisiaj" 16/2003.
 220. O'Brien L., Jones Ch., Do rewards really create loyalty?, "Harvard Business Review" May/June 1995.
 221. Omelia J., Private label beauty gets branded, DCI, February 1997.
 222. Oracz R., Promocja marki czy sprzedaży, "Detal Dzisiaj" 07/2003.
 223. O'Reilly N., Battle of store brands starts on the shopfloor, "Personnel Today" 12/03/2002.
 224. Parker-Pope T., Sprzedawcy detaliczni chcą, aby klienci robili zakupy tylko w ulubionym sklepie, "The Wall Street Journal Europe Gazeta" 12.06.1995.
 225. Perrin J.,Nishikawa C., Extending Brands Within a Global Marketplace, "Consumer Insight" Spring 2003.
 226. Pettis Ch., The Importance of Brand To the Success of Technology Companies, "Morgan Stanley U.S. Investment Research" 6.03.1995.
 227. Phau I., Prendergast G., Conceptualizing the country of origin of brand, "Journal of Marketing Communications" June 2000.
 228. Pierce J.J., Ryan S., Diversity s the Name of the Premium Game, "Private Labels Magazine" September/October 2001.
 229. Pierce J.J., Ryan S., B er lin ski P., Premium Private Label Stars In All Channels of Trade, Large and Small Retailers, "Private Label Magazine" September/October 2002.
 230. Pierce A., Moukanas H., Wise R., Brands You Can Count On, "Media Marketing Europe" August 2002.
 231. Pisera R., Samsung na salony, "Newsweek Polska" 07.04.2002.
 232. PLMA study says store brands are topping consumers ' shopping lists, "Drug Store News" 8.04.2002.
 233. Porter J., Ritchie J., Meeting the Category Pricing Challenge - Finding a Simple Path, "Consumer Insight Magazine" Winter 2001.
 234. Primary Contact, Branding czyli jak zmienić zwykły produkt w przewagę nad konkurencją, "Businessman Magazine" czerwiec 1992.
 235. Private Label Makes Its Mark, "Beverage Industry" June 2003.
 236. Private Label: Threat to Manufacturers, Opportunity for Retailers, The Boston Consulting Group 6/2003.
 237. Private Label Trends in the Supermarket Channel, "Times & Trends" October 2002.
 238. Private label hit spurs wheeling and dealing, "Beverage Industry" May 2003.^ Przedpełski A., ABC znaku firmowego, "AIDA Media" marzec 1995.
 239. Reardon J., Miller Ch.E., Applied scale development: Measurement of store image, "Journal of Applied Business Research" Fall 1995.
 240. Richardson P.S., Jain Arun K., Dick A., Household Store Brand Proneness: A Framework, "Journal of Retailing" 2/1996.
 241. Ryan Th.J., Private Labels: Strong, Strategic & Growing, "Apparel Magazine" June 2003.
 242. Ryan S., Big Change for Small Chains, "Private Label Magazine" September/October 2003.
 243. Rydel M., Zintegrowana komunikacja marketingowa: nowe podejście -propozycja uporządkowania pojęć, w: Marketing - Handel - Konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym, red. B. Gregor, tom I, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 244. Sayman S., Hoch S.J., Raju J.S., Positioning of Store Brands, "Marketing Science" vol. 21, Fall 2002.
 245. Schwaim E., Winning with the Big-Box Retailers, "Harvard Business Review" September/October 2000.
 246. Serwatowski W., Wielka Brytania dojrzała do zmian !, "AIDA Media" lipiec 1999.
 247. Sieci zarabiają coraz więcej, "Detal Dzisiaj" 14/2001.
 248. Sinha L, Cost Transparency: The Net's Real Threat to Prices and Brands, "Harvard Business Review" March-April 2000.
 249. Sivak C., Private Label Candy Comes into Its Own, "Candy Industry" June 2001.
 250. Skorek M., Zachowania konsumenckie wobec marek pośredników handlowych - prezentacja wyników badań, w: Innowacje w marketingu: Młodzi o marketingu II, materiały konferencyjne, Sopot 2003.
 251. Sławińska M., Przemiany strukturalne handlu w warunkach globalizacji rynku, w: Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym, red. B. Gregor, tom II, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 252. Smith P., Burns D.J., Atmospherics and retail environments: the case of the 'power aisle ', "International Journal of Retail & Distribution Management", nr 1/2, 1996.
 253. Sobczak K., Atlantic łapie styl, "Profit" lipiec 2003.
 254. Spór o płatki, "Marketing Polska" listopad 1996. Steenkamp J.-B.E.M., Dekimpe M., The increasing power of strore brands: Building loyalty and markets share, "Long Range Planning" 6/1997.
 255. Stone B., Samsung in Bloom, "Newsweek" 15.7.2002.
 256. Stone D., Branding at retail - selling the name on the store, "American Salesman" December 1996.
 257. Swaminathan V., Fox R. J., Reddy S.K., The Impact of Brand Extension Introduction on Choice, "Journal of Marketing" October 2001.
 258. Szewczyk R., Sieci opanowały billboardy, "Detal Dzisiaj" 15/2003.
 259. Szewczyk R., Priorytety detalistów 2003, "Detal Dzisiaj" marzec 2003.
 260. The Recession & Consumer Shopping Trends, "Times & Trends" February 2003.
 261. Thomas D., Luxury Takes a Dive, "Newsweek" 27.01.2003.
 262. Thomas D., A Partnership Made in Heaven, "Newsweek" 24.02.2003.
 263. Toops D., Psychological impact of color, "Food Business" June 2001.^ Turcsik R., Private Label: A Run for the Money, "Progressive Grocer" November/December 2001.
 264. Turcsik R., Private Label: More in store, "Progressive Grocer" 1.11.2002.
 265. Unilever kontra Aldi, "Detal Dzisiaj" 16/2002.
 266. Ward M.B., Shims hack J.P., Perloff J.M., Harris IM., Effects of the Private-Label Invasion in Food Industries, "American Journal of Agricultural Economics" November 2002.
 267. Wehrfrizt G., Naughton K., Secret Weapon, "Newsweek" 8.01.2001.
 268. Weinstein S., The plot thickens, "Progressive Grocer" November 2000.
 269. Wiktor J.W, Teoretyczne podstawy systemu komunikacji marketingowej, "Świat Marketingu" listopad 2001.
 270. Wood L., Brands and brand equity: definition and management, "Management Decision" September 2000.
 271. Woźniczka J., Od Lewisa do Robertsona - modele hierarchii efektów, "Businessman Magazine" 9/1994.
 272. Young and Rubicam szuka recepty na sukces marki, "The Wall Street Journal Europe Gazeta" 13.06.1994.
 273. Zaltman G., Rethinking Market Research: Putting People Back In, "Journal of Marketing Research" November 1997.
 274. Zimmer M.R., Golden L.L., Impressions of Retail Stores: A Content Analysis of Consumer Images, "Journal of Retailing" Autumn 1998.
 275. Referaty niepublikowane
 276. Ailawadi K., Harlam B., The Effect of Store Brand Share on Retail Margins: An Empirical Analysis, working paper 02-06, march 2002, Tuck School of Business at Dartmouth.
 277. Bech-Larsen T., The Haven of the Self-Service Store - A Study of the Fruit and Vegetable Department's Influence on Customer Attitudes Towards Food Chain Stores, The Aarhus School of Business, working paper no. 70, January 2000.
 278. Berges-Sennou F., Bontems Ph., Requillart V., Economic Impact of the Development of Private Labels, First Biennal Conference of the Food System Research Group, University of Wisconsin, Madison, 26-27.06.2003.
 279. Birtwistle G., Clarke I., Freathy P., Consumer versus retailer perceptions of store positioning in the UK fashion sector, working paper 9602, Institute for Retail Studies, 1996.
 280. Burt S., Retailer Brands in British Grocery Retailing: A Review, Institute for Retail Studies Working Paper, 9204.
 281. Campbell M., Trying Times: The Impact of Media and Promotions, "An Information Resources White Paper" May 2002.
 282. Corstjens M., Lal R., Building Store Loyalty through Store Brands, Stanford University, Research Paper No. 1422, October 1996.
 283. Corstjens M., Lal R., Corstjens J., Shelf Space Allocation for Store Brands, Research Paper No. 1305, Stanford University, May 1994.
 284. Dunne D., Should Grocery Manufacturers Supply Private Labels?, Joseph L. Rotman School of Management, University of Toronto, July 1999.
 285. Greenland S.J., Mc Goldrick P.J., Measuring the atmospheric impact on customers, working paper, 2002.
 286. Have retailer pricing strategies paid off?, "An Information Resources White Paper" October 2002.
 287. Hoch S.J., Montgomery A.L., Park Y.-H., Long-Term Growth Trends in Private Label Market Share, Marketing Department Working Paper, 00-010, Wharton School, University of Pennsylvania.
 288. Hoch S.J., Lodish L.M., Store Brands and Category Management, Wharton School, University of Pennsylvania, March 1998.
 289. How can manufacturers defend against private label?, Information Resources, 26.07.2004.
 290. Lindblom A., Institutionalization of Category Management in the Manufacturer-Retailer Relationships, Turku School of Economics and Business Administration (bez daty).
 291. Merrilees B., Miller D., Antecedents of Brand-Personality in Australian Retailing: An Exploratory Study, referat niepublikowany, Griffith University 2002.
 292. Morton F.S., Zettelmeyer F., The Strategic Positioning of Store Brands in Retailer-Manufacturer Bargaining, Yale School of Management, Working Paper Series H, # 10, April 2000.
 293. Pauwels K., Srinivasan S., Who Benefits From Store Brand Entry?, Tuck School of Business at Dartmouth Working Paper, 28.04.2003.
 294. Safeway Fact Book 2004.
 295. Tamilia R.D., Corriveau G., Arguedas L.E., Understanding The Significance of Private Brands with Particular Reference to the Canadian Grocery Market, Centre de Recherche en Gestion, working paper 11-2000, June 2000.
 296. The Changing Role of Private Label, "Information Resources Thought Leadership" 16.06.2004.
 297. Źródła internetowe
 298. 2004 Yearbook Shows Store Brand Growth Continues, "PressUpdate", www.plma.com.
 299. Blackett T., Branding in the Pharmaceutical Industry, www.brandchannel.com.
 300. Bright Future for Private Label Across Europe, 15.11.1999, www.mori.com.
 301. Case Studies - Private Label Manufacturers Association, www.mori.com.
 302. Cottineau J., Brand Naming into the Next Millennium: Ten Predicted Trends, www.brandchannel.com.
 303. de Charnetony L., How suited is a brand's strategy to its environments?, www.brandchannel.com.
 304. Deloitte, Touche, Tohmatsu, 2003 Global Powers of Retailing, www.deloitte.com.
 305. George R., When the Parts Become Greater Than the Whole - Fueling Growth Through Ingredient Branding, www.sammag.com.
 306. Getting People to Like Your Brand, www.marketingprofs.com.
 307. Global Powers of Retailing, Deloitte Touche Tohmatsu, January 2002, www.stores.org.
 308. Grier K., Private Label Moves to the Next Level in Canada, march 2003; www.georgemorris.org.
 309. Harnessing the effectiveness of radio for retailer brands, Radio Advertising Bureau, www.rab.co.uk.
 310. Hayward N., Private label in the UK (parti): the personalisation of private label, 26.11.2002, www.euromonitor.com.
 311. Increase Sales with Color, Sound, Taste, Smell and Touch, www.marketingprofs.com.
 312. Inclusive Offer, Tesco Pic Annual Review And Summary Financial Statement 2004, www.tesco.com.
 313. Karolefski J., Pushing Product: Is in-store promotion effective?, "Brand Features", www.brandchannel.com.
 314. Karolefski J., Aldi Brand; 10.06.2002, www.brandchannel.com.
 315. Kavounis Y, Successfully Navigating a Name Change, www.brandchannel.com.
 316. Kwiatkowski P., Marka dla kota w worku, www.nowamarka.pl.
 317. Landor: What is Branding? Buliding strong relationships, www.landor.com.
 318. Landor: A New Era for Corporate Identity; www.landor.com. Loius Ferrai J., Der Carrefour-Konzern Verändert Mit Eigen Mark En Die Hypermarkte, Spring 2004, www.privatlabelmag.com.
 319. Martensen K., Retailers See Growth in Brand Licensing, www.brandchannel.com.
 320. Mind the Gap: Optimizing the Private Label Price Gap With Retail Revenue Management, www.khimetrics.com.
 321. NPD Reports Private Label Apparel Sales Up in A Down Market, 21.07.2003, www.npd.com.
 322. Petromilli M, Morrison D., Creating brand harmony - The strongest brand families, www.prophet.com.
 323. prezentacja "Kevin Doherty: Tesco Poland", www.tesco.com.
 324. Private Label in Poland 2002, www.retailpoland.com.
 325. Promoting socially responsible commerce - Practice and performance in 2002, Carrefour, www.carrefour.com.
 326. Redhill D., Davison L., From Building Brands through Packaging Design, www.landor.com.
 327. Ściagalski D., Komórka - wyraz młodzieżowej mody?, 7.12.2001, www.fkn.pl.
 328. Sessions S., Kmart's Branding Blunders, www.brandchannel.com.
 329. Shorr D., What is Global Marketing?, www.marketingprofs.com.
 330. Stanley J., Brands versus Private Labels: Who is Winning, John Stanley Associates, www.johnstanley.ee.
 331. Taylor N., Hula Hoops and Chupa Chups, www.brandchannel.com.
 332. Towards Retail Private Label Success, Coriolis Research, February 2002, www.coriolis.com.
 333. The dark side of Private Label in Poland, 2.06.2003, www.polishmarket.com.
 334. The Name of the Game is Change, Ashton Brand Group, vol. X, zima 2000, www.ashtonbg .com.
 335. The Truth About Brands: The Real Story on Private Label in the U.S., www.infores.com.
 336. The Wal-Mart Empire: A Simple Formula and Unstoppable Growth, 9.04.2003, www.wharton.upenn.edu.
 337. Upshaw L.B., Taylor E.L., Building Business by Building a Masterbrand, www.interbrand.com.
 338. Upshaw L.B., Best Practices of Online Brands, www.brandbuilding.com.
 339. Visual Identity - Branding s Endangered Species, "Ashton Brand Group" vol. XI, Fall 2000, www.ashtonbg.com.
 340. What we sell, www.safeway.co.uk.
 341. What's wrong with supermarkets? third edition, 2003, www.corporatewatch.org.uk.
 342. www.pwcglobal.com/pl/pol/about/ind/cips/retail/issue_marka.pdf.
 343. Inne źródła
 344. 2003 Annual Report, Safeway Inc..
 345. Badanie konsumentów pieczywa zrealizowane na zlecenie FAWOR SPC przez ABM PRESTO, Poznań, maj 2002.
 346. Carlotti S., Coe M.E., Strike Up the Brands, McKinsey & Company 12/2003.
 347. Every little helps. Corporate Social Responsibility Review 02/03, Tesco Pic.
 348. Horny A.S., Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, Oxford University Press-PWN Warszawa 1981.
 349. Loblaw Companies Limited 2003 Annual Report.
 350. Market Development Reports: Private Label Grocery Opportunities, Canada 2000, "GAIN Report", 11.09.2000.
 351. Mullick-Kanwar M, Burt F., Coming Into Your 'Own'- The Evolution of Private Label Branding, Interbrand, may 2004.
 352. Profile of Private Label, AC Nielsen, September 1999.
 353. Retail supermarket globalization: Who's winning?, Corlios Research, October 2001.
 354. Safeway Fact Book 2004.
 355. The Power of Private Label - A Review of Growth Trends Around the World, Executive News Report from AC Nielsen Global Services, AC Nielsen, July 2003.
 356. Towards Retail Private Label Success, Coriolis Research, February 2002.
 357. Webster's New Dictionary and Thesaurus, Geddes and Grosset, New Lanamark 1990.
 358. Wywiad z wiceprezesem ds. marketingu w Samsungu, "Gazeta Wyborcza" 1.04.2002.
 359. Witryny
 360. www.ahold.pl.
 361. www.aldi.de.
 362. www.asda.co.uk.
 363. www.auchan.com.
 364. www.biedronka.pl.
 365. www.carrefour.com.
 366. www.casino.com.
 367. www.j-sainsbury.co.uk.
 368. www.leader-price-int.com.
 369. www.muszkieterowie.pl.
 370. www.polishmarket.com.
 371. www.presidentschoice.ca.
 372. www.real.com.
 373. www.safeway.co.uk.
 374. www.safeway.com.
 375. www.tesco.com.
 376. www.tesco.com.pl.
 377. www.walmart.com.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-3119
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu