BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowińska-Łaźniewska Ewa, Górecki Tomasz
Tytuł
Metody badań przestrzenno-ekonomicznych w ujęciu dynamicznym i ich zastosowanie w regionalistyce : wizualizacja zjawiska
Methods of Spatial-Economic Research in Dynamic Approach and Their Application in Regional Studies : Visualisation of Phenomena
Źródło
Studia Regionalne i Lokalne, 2005, nr 2, s. 91-101, wykr., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Przestrzenna analiza porównawcza, Rozwój regionalny
Comparative spatial analysis, Regional development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podstawowym celem prezentowanego artykułu jest przedstawienie wybranych metod badań przestrzenno-ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem metody Michalskiego (2002). Poszerzenie Unii Europejskiej o nowe kraje to ważna przesłanka dla prowadzenia studiów porównawczych, pozwalających na śledzenie i ocenę konkurencyjności regionów oraz przestrzenne i regionalne zróżnicowania ośrodków wzrostu. Zaprezentowane metody wizualizacji są skromnym wkładem autorów do literatury w tej dziedzinie. Wkład ten polega na zebraniu rodzimych metod, wdrożeniu do badań oraz ich pewnych modyfikacjach. Celem tych metod było zbadanie procesów przestrzennych (w dziedzinach takich, jak: gospodarka, demografia, rolnictwo, jakość życia czy budownictwo) w różnych przekrojach przestrzennych, dla okresu 1990-1992. Istnieje wiele metod badania podobieństwa (niepodobieństwa) struktury regionów. Wszystkie one w sposób zasadniczy zależą od pojęcia struktury. W referacie zostaną przedstawione dwa odmienne podejścia do tego pojęcia i związane z tym miary. Dodatkowo zaprezentowane zostaną różnorodne metody wizualizacji uzyskanych miar. (abstrakt oryginalny)

The main purpose of this paper is to present selected methods of spatial--economic research with a special focus on Michalski's method. The enlargement of the European Union by new countries is an important opportunity to carry out comparative studies, making it possible to analyse and assess the competitiveness of regions as well as spatial and regional diversity of growth centres. The presented visualisation methods are the authors' modest contribution to literature on this subject. This contribution includes collecting domestic methods, their implementation in research and some modifications. The purpose of these methods was to examine spatial processes (in such areas as: economy, demography, agriculture, quality of life or building) in different spatial sections, in the years 1990-1992. There are many methods of examining similarity (dissimilarity) of regional structures. All of them fundamentally depend on the concept of structure. In this paper, two different approaches of this concept and the relevant measures shall be presented. Furthermore, various methods of visualisation of the obtained measures shall be presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chmielewski R., 2000, "Zróżnicowania regionalne i trajektorie ekonomicznego rozwoju województw w latach 1986-1998" (w:) T. Czyż, Zróżnicowanie społeczno-gospodarcze w nowym układzie terytorialnym Polski, Biuletyn KPZK, Warszawa 2001.
 2. Gaczek W.M., Hełpa M., Kasprzyk A., 1980, "Niehierarchiczna analiza skupień - nowa metoda klasyfikacji zjawisk społeczno-gospodarczych", Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 2, z. 2.
 3. Gorzelak G., 1981, "Statystyczna analiza porównawcza - teoria a praktyka", Wiadomości Statystyczne, nr 8.
 4. Grabiński T., 1980, Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, seria specjalna: Monografie, nr 61, Kraków oraz późniejsze prace tego samego autora.
 5. Graphical for Categorical Data Analysis, Heike Hofmann, Antony Unwin, Dept. Computer Oriented Statistics and Data Analysis, Cosade Augsburg University, pdf, 1999 rok.
 6. Hellwig Z., 1981, "Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielocechowych obiektów gospodarczych" (w:) W. Welfe, Metody i modele ekonomiczno-matematyczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną, Warszawa: PWE.
 7. Kosiedowski W., 2002, Przedsiębiorczość, innowacyjność jako czynniki rozwoju regionalnego lokalnego, Włocławek: UMK, Włocławskie Towarzystwo Naukowe.
 8. Michalski T., 1995, "Metody taksonomiczne w programach dojścia do UE", Przegląd Statystyczny, nr 2.
 9. Michalski T., 1996, "Metody taksonomiczne w badaniu konkurencyjności gospodarek", Gospodarka Narodowa, nr 3.
 10. Michalski T., 2002, Polska w procesie integracji europejskiej. Analiza okresu 1994-1999, Warszawa: Difin.
 11. Rogacki H., 2002, Możliwości i ograniczenia zastosowań metod badawczych w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 12. Strahl D., 1998, Taksonomia struktur w badaniach regionalnych, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 13. Zeliaś A., 2000, Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-4995
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu