BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łatuszyńska Małgorzata
Tytuł
Modelowanie efektów rozwoju międzynarodowych korytarzy transportowych
Modelling of Consequences of Transport Corridors Development.
Źródło
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 2004, nr 506, 272 s., rys., tab., bibliogr. s.241-265, Załącznik
Słowa kluczowe
Infrastruktura transportu, Korytarz transportowy, Transport międzynarodowy, Analiza ekonomiczna, Modelowanie systemowe, Symulacje komputerowe, Przegląd literatury
Transport infrastructure, Transport coridor, International transport, Economic analysis, System modeling, Computing simulation, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono problematykę związaną z szeroko pojętymi studiami korytarzowymi, ze szczególnym uwzględnieniem fazy modelowania i przewidywania skutków rozwoju infrastruktury korytarza transportowego. Omówiono koncepcję korytarzy transportowych i przedstawiono możliwe efekty ich rozwoju we wzajemnych związkach przyczynowo-skutkowych. Poruszono zagadnienia związane z problematyką metodologii studiów korytarzowych, z uwzględnieniem stosowanych w tych studiach modeli. Na podstawie wnioskowania indukcyjnego wyprowadzono podstawy metodyczne holistycznego modelowania symulacyjnego w zakresie przewidywanych efektów rozwoju międzynarodowych korytarzy transportowych (moduły modeli symulacyjnych opisano w załączniku). Przedstawiono także założenia komputerowego systemu symulacyjnego, który ma odgrywać rolę generatora modeli symulacyjnych tworzonych na podstawie wcześniej zdefiniowanych modułów. Istotą tego systemu ma być wspomaganie decyzji dotyczących rozwoju międzynarodowych korytarzy transportowych.

The idea of transport corridors development, grouping an infrastructure of different modes of transport is one of the most essential directions of European transportation policy today. The monograph presents problems connected with corridor studies, with special consideration of modelling and forecasting consequences of transport corridors infrastructure development. It is a very complex stage of analysis since it requires taking into account the following aspects: a spatial scope of development effects; a long period of realization and exploitation of planned infrastructure; many modes of transport; a multiplicity of consequences and an uncertainty factor. Models commonly used at this stage do not fulfil requirements of comprehensive and dynamic analysis on a corridor scale. The aim of the monograph is to present the methodics of creation models, based on the idea of modular modelling, which allows one to construct dynamic and holistic models enabling the following: 1) comprehensive forecasting of investment in transport infrastructure results appearing in transport system and in related systems, i.e. social, economic and ecological one within the investigated area; 2) integrating capabilities of different scientific disciplines (transport economics, transport policy, econometrics, computer science, computer simulation etc), being a qualitatively new tool of analysis; 3) catching of mutual connections between consequences in a dynamic way. Additionally the foundations of a simulation system are presented, which is a generator of holistic simulation models giving a prediction of results of different screenplays of transport corridors development. Projected system organization permits the use of databases describing investigated system (transportation network, social and economic system of analysed area, ecological norms), manipulating with modules of the model, executing simulation experiments and displaying results in different forms. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A Fright Transport Simulation System for the European Community and Spain. Part 1, 2. Netherlands Institute of Transport, Rotterdam 1978.
 2. A New Look at Multi-modal Modelling: Conclusions and Recommendations. Red. D. Simmonds, J. Bates. Departament of Environment, Transport and Regions, London 2001, http://www.davidsimmonds.com/main/research/c36_5newlook.htm.
 3. Abraham J.E.: A Review of the MEPLAN Modelling Framework from a Perspective of Urban Economics. University of Calgary Research Report No CE98-2. Calgary 1998.
 4. Ackoff L.L.: General Systems Theory and Systems Research - Contrasting Conceptions of Systems Science. "General Systems" 1963, vol. VIII.
 5. Adjadjihoue Ch.R.: Corridor Analysis and Forecasting of Intermodal Transportation Systems Between Finland and Eastern European Countries. Acta Polytechnica Scandinavia, Civil and Building Construction Series No 101. Helsinki 1995.
 6. AIUTO - Assessment of Innovative Urban Transport Options. Final Report. Project Funded by the European Commission Under the Transport Rtd Program of the 4th. Framework Programme. Politecnico di Milano, Milano 1999.
 7. Alter S.L.: Decision Support Systems: Current Practice and Continuing Challenges. Addison-Wesley-Reading-Massachusetts 1980.
 8. An Overview. Land Use and Economic Development in Statewide Transportation Planning. Center for Urban Transportation Studies & Wisconsin Department of Transportation, Federal Highway Administration, Washinghton DC 1999.
 9. Analiza systemowa - podstawy i metodologia. Red. W. Findeisen. PWN, Warszawa 1985.
 10. Anas A.: Discrete Choice Theory, Information Theory and the Multinomial Logit and Gravity Models. "Transportation Research Part B" 1983, No 17.
 11. APAS/Road3 Evaluation. Oprać, przez Institute for Transport Studies dla DGVII. Commission of the European Communities, Bruksela 1996.
 12. Applied General Equilibrium Analysis. Red. H. Scarf, J.B. Shoven. Cambridge University Press, Cambridge 1984.
 13. Aschauer D.: Is Public Expenditure Productive? "Journal of Monetary Economics" 1989, Vol. 23, No 2.
 14. Ashby W.R.: Wstęp do cybernetyki. PWN, Warszawa 1970.
 15. ASTRA: Assessment of Transport Strategies, Deliverable 1: Review of Existing Tools. Project Funded by the European Commission under the Transport RTD Programme of the 4th. Framework Programme. Institut für Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsforschung, Universität, Karlsruhe 1998.
 16. ASTRA: Assessment of Transport Strategies, Deliverable 2: Design and Specifications of a System Dynamics Model. Institut für Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsforschung, Universität Karlsruhe, Karlsruhe 1998.
 17. ASTRA: Assessment of Transport Strategies, Deliverable D3: System Dynamics Model Platform. Project Funded by the European Commission under the Transport RTD Programme of the 4th Framework Programme. Institut für Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsforschung, Universität Karlsruhe, Karlsruhe 1999.
 18. ASTRA: Final Report. Institut für Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsforschung, Universität Karlsruhe, Karlsruhe 2000.
 19. ATOM Deliverable Dl. Framework for Analytical Service Options. Marcial Echenique & Partners Ltd, Cambridge 2000.
 20. Attaran K., Auclair P.: Highway Stock and Private Sector Productivity. "Transport Research Record" 1990, No 1274.
 21. Ayres R.U.: Technological Forecasting and Long Range Planning. McGraw-Hill, New York 1969.
 22. Babcock M.W., Emerson M.J., Prater M.: A Model-Procedure for Estimating Economic Impacts of Alternative Types of Highway Improvement. "Transportation Journal" 1997, Vol. 36, No 4.
 23. Balcerak A., Pełech A.: Nanomodele symulacyjne - zarys pomysłu. Szkoła Symulacji Systemów Gospodarczych, Antałówka '97. WSPiZ, Warszawa 1997.
 24. Balcerak A., Pełech A.: Pojęcia i definicje do nanomodelawania symulacyjnego. Szkoła Symulacji Systemów Gospodarczych, Antałówka '98, '99 - suplement. WSPiZ, Warszawa 1997.
 25. Banister D.: PASTEUR. Policy Assessment in the 4th Framework Programme. Netherlands Economic Institute, Rotterdam 1999.
 26. Barton R.F.: Wprowadzenie do symulacji i gier. WNT, Warszawa 1974.
 27. Bak M.: Transport jako przedmiot i czynnik integracji europejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997.
 28. Bąkowski W.: Podstawy organizacji i zarządzania w transporcie. WKiŁ, Warszawa 1987.
 29. Becker H.: Social Impact Assessment. UCL Press, London 1997.
 30. Bedełek T., Kopciński E., Walawski J.: Korytarz transportowy Północ-Południe przez terytorium Polski. "Przegląd Komunikacyjny" 1986, nr 8.
 31. Bednarski L. i in.: Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1993.
 32. Beer S.: Cybernetyka a zarządzanie. PWE, Warszawa 1966.
 33. Bellinger G., Archetypes: Interaction Structures of the Universe. Internet: http://www. outsights.com/systems/.
 34. Bentzen K., Faller, P., Pearman A.D., Tsamboulas D.: Framework for Transport Investment Appraisal. Final Report of the TIE Group, Consultancy Report for the Commission of the European Communities, DG VII 1995.
 35. Bertalanffy L. von: General Systems Theory. A Critical Review. "General Systems" 1962, vol. VIII.
 36. Bertucci J.V., O'Keefe P.A.R., Soubhia L.W.: Study of the Transportation Corridor Between Rio de Janeiro, Sao Paolo and Campinas. Transportation Research Board, Record No 775. Washington DC 1985.
 37. Beuthe M., Grant-Müller S.M., Pearman A.D., Tsamboulas D.: Prioritising Trans-European Network Transport Initiatives. Paper Presented at the 8th. World Conference on Transport Research. Antwerp 1998.
 38. Bielecki W.T.: Informatyzacja zarządzania. PWE, Warszawa 2000.
 39. Biniek Z.: Abschaetzung der Zukünftigen Entwicklungsmöglichkeiten des Alpenquerenden Güterverkehrs unter Verwendung eines Systemdynamischen Simulationsmodells. "Rationeller Transport" 1986, No 37.
 40. Biniek Z.: Elementy teorii systemów, modelowania i symulacji. INFOPLAN 2002, wydanie internetowe: http://www.finus.com.pl.
 41. Biniek Z.: System symulacyjny jako system wspomagania decyzji. W: Problemy informatyki stosowanej. Roczniki Informatyki Stosowanej Wydziału Informatyki PS nr 3. Wydawnictwo WIPS, Szczecin 2002.
 42. Biniek Z., Buczyński P., Drążek Z., Kappel R., Krallman H.: Symulacja komputerowa dynamiki systemów gospodarczych. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1988.
 43. Biniek Z., Hidber C.: Ein Systemdynamisches Simulationsmodell des Alpenquerenden Güterverkehrs. IVT-ETH Zürich, Zürich 1987.
 44. Biniek Z., Łatuszyńska M.: Model symulacyjny do analizy przesunięć międzygałęziowych wzdłuż trasy TEM. Problemy Ekonomiki Transportu nr 3. Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu, Warszawa 1989.
 45. Biniek Z., Łatuszyńska M.: Transport dynamics. "International Journal of Transport Economics" 1990, Vol. XVII, No 1.
 46. Bloomfield B.P.: Modelling the World. Basil Blackwell, Oxford 1986.
 47. Bolte J.P., Fisher J.A., Ernst D.H.: An Object-Oriented, Message-Based Environment for Integrating Continuous, Event-Driven and Knowledge-Based Simulation. W: Application of Advanced Information Technologies: Effective Management of Natural Resources. ASAE, Spokane, Washington 1993.
 48. Bonarini A., Bontempi G.: A Qualitative Simulation Approach for Fuzzy Dynamical Models. "ACM Transactions on Modelling and Computer Simulation" 1994, Vol. 4, October.
 49. Brdulak J.: Problemy teoretyczne związane z pojęciem "systemu transportowego". "Problemy Ekonomiki Transportu" 1989, nr 3.
 50. Brent R.: Applied Cost-Benefit Analysis. Edward Elgar Publishing Limited 1997.
 51. Bröcker J.: An Evaluation of Economic Effects of Road Investment. W: Roads and Economy. European Federation for Transport and Environment, Bruksela 1996.
 52. Bronk H.: The Development and Financing of Road Transport Infrastructure as a Condition of Poland's Integration with the European Union. W: The Contemporary Economy and Service Sector: in Search of Competitiveness. Red. S. Flejterski. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000.
 53. Brzozowska K.: Infrastruktura publiczna jako kategoria ekonomiczna. "Ekonomista" 2002, nr 1.
 54. Brzozowska K.: Kapitał prywatny w finansowaniu projektów infrastruktury gospodarczej na zasadach "project finance". Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin 2003.
 55. Buczyński P.: Zastosowanie podejścia empirycznego w systemowo-dynamicznych modelach symulacyjnych w transporcie. Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1993.
 56. Buffington J.L., Wildenthal M.T.: Estimated Impact of Widening US Highway 80 (Marshall Avenue) in Longview, Texas. "Transportation Research Record" 1993, nr 1450.
 57. Burgess A.: The European Transport Model Directory (MDir) Description of Modal Split Modelling in European Transport Models on the Basis of MDIr. Netherlands Economic Institute, Rotterdam 2001.
 58. Burnewicz J., Wojewódzka-Król K.: Europejska polityka transportowa. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1993.
 59. Case Studies on Strategie Environmental Assessment. Final Report. Vol. 1,2. European Commission, Brussels 1997, http://www.dhv.nl.
 60. Cempel C.: Nowoczesne zagadnienia metodologii i filozofii badań. Politechnika Poznańska, Internet 2002-2003, http://neur.am.put.poznan.pl/.
 61. Cempel C.: Wibroakustyka stosowana. PWN, Warszawa 1989.
 62. Cempel C.: Wstęp do teorii i inżynierii systemów. Politechnika Poznańska, Internet 2000, http://neur.am.put.poznan.pl/.
 63. Cervero R., Ashauer D.: Economic Impact Analysis of Transit Investments. Guidebook for Practitioners. National Academy Press, Washinghton 1998.
 64. Chen M., Tardieu P.: The NEAC Model, Answering Policy Questions in an European Context. Paper Presented at the THINK-UP Workshop on Policy Factors and Mobility Prediction: Transport Planning & Modelling. Paris 2000.
 65. Choińska-Kulesza L: Czynniki racjonalizacji rozkładu potoków ruchu w multimodalnym korytarzu transportowym. "Problemy Ekonomiki Transportu" 1999, nr 3 (107).
 66. Christaller W.: Ośrodki centralne w południowych Niemczech. "Przegląd zagranicznej literatury geograficznej" 1963, z. 1.
 67. Churchman C.W., Ackoff R.L., Arnoff E.L.: Introduction to Operations Research. J. Wiley, New York 1957.
 68. Chwesiuk K.: Metodyka rozwiązywania problemów strategicznego planowania rozwoju przedsiębiorstwa kolejowego. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1991.
 69. Ciesielski M.: Ekonomika infrastruktury transportowej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1992.
 70. Ciesielski M., Szudrowicz A.: Ekonomika transportu. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2001.
 71. Clercq F., Bertolini L., de Niet E., Dugundji E., Kapoen L.: Towards a Methodology for the Development of Sustainable Regional Transportation and Land Use Systems. Amsterdam Study Center for the Metropolitan Environment (AME), University of Amsterdam, Paper Presented at NECTAR Conference No 6 European Strategies in the Globalising Markets; Transport Innovations, Competitiveness and Sustainability in the Information Age. Espoo 2001.
 72. Code-Ten Final Report. The Decode Method: Theory and Application. Red. L. Giorgi, A. Tandon. ICCR, Vienna 2000.
 73. COMMUTE - Common Methodology for Multi-Modal Transport Environmental. Final Report. Red. H. Heich. TÜV, Rheinland 2000.
 74. Coombe D.: Guest Editorial. "Transportation, Special Issue on Induced Traffic" 1996, Vol. 23.
 75. Crete Declaration. Second Pan-European Transport Conference. Crete 1994.
 76. Cubert R.M., Fishwick P.A.: Moose: An Object-Oriented Multimodeling and Simulation Application Framework. Departament of Computer & Information Science and Engineering, University of Florida, Florida 1997.
 77. Czernik L., Tokarski J.: Cele i ramy planowania. Raport projektu TRANSLOGIS Wzmocnienie regionalnych struktur przestrzennych poprzez inteligentne systemy transportu intermodalnego. Politechnika Szczecińska, Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 2001.
 78. Daganzo C.F., Sheffi Y.: On Stochastic Models of Traffic Assignment. "Transportation Science" 1977, No 11 (3).
 79. Dasgupta A.K., Pearce D.W.: Cost-Benefit Analysis: Theory and Practice. London 1978.
 80. Date C.J.: Wprowadzenie do systemów baz danych. WNT, Warszawa 2000.
 81. De Solminihac H.E., Harrison R.: Analyzing Effects of Highway Rehabilitation on Business. "Transportation Research Record" 1993, nr 1395.
 82. Decyzje. Analiza systemowa organizacji. Red. A. Koźmiński. PWE, Warszawa 1979.
 83. Dial R.B.: A Probabilistic Multipath Traffic Assignment Algorithm which Obviates Path Enumeration. "Transportation Research" 1971, No 5 (2).
 84. Dias T., Ferreira J., Cunha J.: Evaluating a DSS for Operational Planning in Public Transport Systems: Ten Years of Experience with the GIST System. Computer-Aided Scheduling of Public Transport 2000.
 85. Drążek Z.: Ein Simulationssystem als Instrument zur Entscheidungsunterstuetzung im Transport. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1991.
 86. Dziadek S., Kos B.: Źródła finansowania dostosowania polskiej infrastruktury transportu do standardów europejskich. W: Dostosowanie polskiego transportu do Unii Europejskiej. Poniesione koszty, spodziewane korzyści. Materiały na konferencję. Uniwersytet Gdański, Sopot 2001.
 87. Dziembowski Z.: Infrastruktura jako kategoria ekonomiczna. "Ekonomista" 1985, nr 4-5.
 88. Dziembowski Z.: Pojęcie infrastruktury i jej charakterystyka. "Miasto" 1966, nr 2.
 89. Eberlain R., Hines J., Ho R., Melhuish J., Richardson G.: Modeling with Molecules. LeapTec and Ventana Systems, Inc., Internet 1996, http:/www.std.com/vensim/ mldoc.htm/.
 90. Echenique M.H., Flowerdew A.D., Hunt J.D., Mayo T.R., Skidmore I.J., Simmonds D.C.: The M EP L AN Models of Bilbao, Leeds and Dortmund. "Transportation Reviews" 1990, nr 10.
 91. ECOPAC: Socio-Economie and Spatial Impacts of Transport Infrastructure Investments and Transport System Improvements. Final Summary Report. http://www.cordis. lu/transport/src/ecopacrep.htm.
 92. Eden C.: Problem Solving or Problem Finishing? W: New Directions in Management Science. Red. M.C. Jackson, P. Keys. Gower, Aldershot 1987.
 93. Emden-Weinert T., Kotas H.G., Speer U.: DISSY- A Driver Rostering System for Public Transport. Internet 2001, http://www.cs.chalmers.se/Cs/Grundutb/Kurser/ tranopt/Specialization/public_transportation/CASPT-DISSY-10.pdf 27.08.03.
 94. Encyklopedia w trzech tomach. PWN, Warszawa 1999.
 95. Engel E.: Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem. PWN, Warszawa 2001.
 96. Erlander S., Stewart N.F.: The Gravity Model in Transportation Analysis. IIIVSPIII. Utrecht 1990.
 97. Evans G.W., Wallace G.F.II, Sutherland G.L.: Symulacja na maszynach cyfrowych. WNT, Warszawa 1973.
 98. Fishman G.S.: Symulacja komputerowa -pojęcia i metody. PWE, Warszawa 1981.
 99. Fishwick P.A.: A simulation Environment for Multimodeling. "Discrete Event Dynamic Systems: Theory and Applications" 1993, vol. 3.
 100. Fishwick P.A.: Computer Simulation: Growth Through Extension. European Simulation Multiconference. Barcelona 1994.
 101. Fishwick P.A.: Neural Network Models in Simulation: A Comparison with Traditional Modelling Approaches. Winter Simulation Conference. Washington 1989.
 102. Fishwick P.A., Zeigler B.P.: A Multimodel Methodology for Qualitative Model Engineering. "ACM Transactions on Modeling and Computer Simulation" 1992, nr 2(1).
 103. Forkenbrock D.J., Benshoff S., Weisbrod G.E.: Assesing the Social and Economic Effects of Transportation Projects. NCHRP Web Document 2001, 31, http//:trb.org/trb/publications/nchrp/nchrp-w31.pdf.
 104. Forkenbrock D.J., Foster, N.S.J.: Economic Benefits of a Corridor Highway Investment. "Transportation Research" 1990, 24A.
 105. Forrester J.W.: Counterintuitive Behaviour of Social Systems, Technology Review. Alumni Association of the MIT, Cambridge-Massachusetts 1971.
 106. Forrester J.W.: Industrial Dynamics. The MIT Press and Wiley, New York 1961.
 107. Forrester J.W.: Lessons from System Dynamics Modelling. "System Dynamics Review" 1987, nr 3.
 108. Forrester J.W.: Planung unter dem dynamischen Einfluss komplexer Sozialer Systeme. W: Politische Planung in Theorie und Praxis. Piper Verlag, München 1971.
 109. Forrester J.W.: System Dynamics and Learner-Centered-Learning in Kindergarden through 12th Grade Education. MIT, Cambridge 1992.
 110. Forrester J.W.: Urban Dynamics. The MIT Press, Massachusetts 1969.
 111. Fujita M., Krugman P., Venables A.J.: The Spatial Economy, Cities, Regions and International Trade. MIT Press, Cambridge MA 1999.
 112. Futo I., Gergely T.: Articicial Intelligence in Simulation. Ellis Horwood, New York -London-Toronto-Sydney-Tokyo-Singapore 1990.
 113. Galińska H., Wojewódzka-Król K.: Infrastruktura transportu wodnego śródlądowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1983.
 114. Gaudry M., Nielsen O., Tsamboulas D., Walker W., Willumsen L.: Dcode: the SPQR Pedigree form Requirement Proposal for European Transportation Policy Information System (ETIS) Recognised Data and Models. Agora Jules Dupuit (AJD). Université de Montréal, Montréal 2002.
 115. Giannopoulos G.A.: Freight Transport Demand: Some Approaches to Model Building. "International Journal of Transport Economics" 1981, Vol. VIII, No 1.
 116. Giannopoulos G.A.: Modelling of International Freight Transport for Greece. "International Journal of Transport Economics" 1984, Vol. XI, No 1.
 117. Giorgi L., Tandon A.: The Theory and Practice of Evaluation. Working Paper 407. The Interdisciplinary Centre for Comparative Research in the Social Sciences (ICCR), Vienna 2000.
 118. Giorgi L., Tandon A.: TRANS-TALK: The Theory and Practice of Evaluation. Deliverable 2. Project Funded by The European Commission Under the Transport Rtd Programme of The 5th Framework Programme. The Interdisciplinary Centre for Comparative Research in the Social Sciences, Vienna 2000.
 119. Głodek Z., Łatuszyńska M.: Dynamika systemowa w strategicznym zarządzaniu finansami. W: Twój kapitał 2001. Zachodniopomorskie Forum Finansowo-Kapitałowe. Szczecin 2001.
 120. Good Practice Evaluation Guidelines Handbook. European Commission, Brussels 1997.
 121. Goodwin P.B.: Empirical Evidence on Induced Traffic: A Review and Synthesis. "Transportation, Special Issue on Induced Traffic" 1996, Vol. 23.
 122. Gordon G.: Symulacja systemów. WNT, Warszawa 1974.
 123. Gościński J.: Zarys teorii sterowania ekonomicznego. Warszawa 1977.
 124. Gotschalk P.: A System Dynamics Model for Long Range Planning in a Railroad. Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskninsgrad, Oslo 1981.
 125. Grant-Muller S.M., Mackie P.J., Nellthorp J., Pearman A.D.: Economic Appraisal of European Transport Projects - The State of the Art Revisited. "Transport Reviews" 2001, nr 21 (2).
 126. Grefe R., McDonald A.: The Economic and Financial Impacts of BART: Final Report. Urban Mass Transportation Administration, US Department of Transportation, Waszyngton 1977.
 127. Griffin R.: Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 1996.
 128. Gronowski F.: System transportowy państwa socjalistycznego. Elementy teorii. Zeszyty Naukowe Politechniki Szczecińskie nr 77. Szczecin 1965.
 129. Grudzewski W.M., Hejduk I.: Rozwój systemu transportowego Polski w warunkach integracji europejskiej. ORGMASZ, Warszawa 1998.
 130. Grzelakowski A.S.: Polityka transportowa Polski w aspekcie przystąpienia do EU. "Polska Gazeta Transportowa" 2000, nr 38.
 131. Grzywacz W.: Infrastruktura transportu. WKiŁ, Warszawa 1982.
 132. Grzywacz W.: Polityka transportowa. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1991.
 133. Grzywacz W.: Rynek usług transportowych. WKiŁ, Warszawa 1980.
 134. Grzywacz W., Burnewicz J.: Ekonomika transportu. WKiŁ, Warszawa 1989.
 135. Grzywacz W., Wojewódzka-Król K., Rydzkowski W.: Polityka transportowa. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.
 136. Guidance on the Methodology for Multi-Modal Studies. DETR, London 2000, http://www.dft.gov.uk/itwp/mms/.
 137. Gupta S.K., Rosenhead J.: Robustness in Sequential Investment Decision. "Management Science" 1968, Vol. 15, No 2.
 138. Gutenbaum J.: Modelowanie matematyczne systemów. PWN, Warszawa 1987.
 139. Gwilliam K.: Transport Project Appraisal at the World Bank. ECMT-OECD Seminar on Evaluation Methodologies for Infrastructure Investments and Urban Sprawl. Paris 2000.
 140. Habr J., Vepfek J.: Systemowa analiza i synteza. PWE, Warszawa 1976.
 141. Hall A.D.: Podstawy techniki systemów. Ogólne zasady projektowania. PWN, Warszawa 1968.
 142. Handbook of Transport Modelling. Red. D.A. Hensher, K.J. Button. Pergamon Press, Oxford 2000.
 143. Heggie I.G.: Ekonomika inwestycji transportowych. WKiŁ, Warszawa 1978.
 144. Helsinki Declaration: Towards a European Wide Transport Policy. A Set of Common Principles. Third Pan-European Transport Conference. Helsinki 1997.
 145. High Level Group on the Trans-European Transport Network Report, http://europa.eu. int/comm/ten/transport/revision/hlg_en.htm 27 June 2003.
 146. Hight J.: System Dynamics for Kids. MIT News, Association of Alumni and Alumnea of MIT 1995, Vol. 98, No 2. Technology Review, MIT, Massachusetts 1995.
 147. Hines J.: Molecules of Structure. Version 1.4. Building Blocs for System Dynamics Models. LeapTec and Ventana Systems, Inc., Internet 2000.
 148. Hobeika A.G., Budhu G., Tran A.K.: System Dynamics Approach to Transportation Planning in Developing Regions. "Transportation Research Record" 1981, No 820.
 149. Hofman L.: Ekonomika żeglugi śródlądowej w zarysie. Wydawnictwo Morskie, Gdynia 1968.
 150. Hunt J.D., Simmonds D.C.: Theory and Application of an Integrated Land-Use and Transport Modeling Framework. "Environment and Planning" 1993, nr 20B.
 151. Hurst Ch.: Infrastructure and Growth: a Literature Review. "Europea Investment Bank Papers" 1994, No 23.
 152. Impact of Transport Infrastructure Investment on Regional Development. OECD Publication Service. Paris 2002.
 153. Improving Evaluation Practices in Transport. Guidelines Prepared in the Framework of "TRANS-TALK" - Project and Policy Evaluation Methodologies in Transport. The Interdisciplinary Centre for Comparative Research in the Social Sciences, Vienna 2001.
 154. Infrastructure and Regional Development. Red. R.W. Vickerman. Pion, London 1991.
 155. Inmon W.H.: Building the Data Warehouse. Wiley Computer Publishing, USA 1996.
 156. Institutional Barriers to Intermodal Transportation Policies and Planning in Metropolitan Areas. National Academy Press, Washington DC 1996.
 157. Inteligentne systemy w zarządzaniu. Teoria i praktyka. Red. J.S. Zieliński. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 158. Intermodal Transport Corridor Along the " TEM" Route. Polish Proposals. Ministry of Transport, Research Institute for Transport Economics, Warsaw 1987.
 159. Isaard W.: Metody analizy regionalnej - wprowadzenie do nauki o regionach. KPZK PAN, PWN, Warszawa 1965.
 160. ISPRA, A Study to Develop and Implement an Overall Strategy for EIA/SEA Research in the EU. European Commission, Brussels 1997.
 161. Izquierdo R., Monzon A.: Infrastructure Capacity and Network Access. W: Transport Growth in Question. 12th International Symposium on Theory and Practice in Transport Economics. European Conference of Ministers of Transport, Lisbon 1992.
 162. Jackson M.C., Keys P.: Towards a System of System Methodologies. "Journal of Operational Research" 1984, nr 35.
 163. Jakubowski L., Kamińska K. : Ograniczenia we wdrażaniu i rozwoju transportu kombinowanego w Polsce. Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Kraków 1994.
 164. Jankowski M., Łatuszyńska M.: Dobór wartości parametrów do modelu symulacyjnego przedsiębiorstwa transportu samochodowego za pomocą algorytmu genetycznego. "Problemy Ekonomiki Transportu" 2001, nr 2.
 165. Jantunen J. : Strategie Environmental Assessment - Towards an Integrated Tool. NECTAR Conference No 6 European Strategies in the Globalising Markets; Transport Innovations, Competitiveness and Sustainability in the Information Age. Espoo 2001.
 166. Johansson P.O.: Cost-Benefit Analysis of Environmental Change. Cambridge University Press, Cambridge 1993.
 167. Johansson T.B., Steen, P., Fredriksson, R., Bogren, E.: Sweden Beyond Oil: The Efficient use of Energy. "Science" 1983, nr 219.
 168. Kaiman R.E., Falb P.L.: Topics in Mathematical System Theory. McGraw-Hill, New York 1969.
 169. Kamińska T.: Makroekonomiczna ocena efektywności inwestycji infrastrukturalnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
 170. Kamińska T., Rusak M.: Kryteria społeczno-ekonomiczne decyzji infrastrukturalnych w transporcie. "Przegląd Komunikacyjny" 2000, nr 3.
 171. Kappel R., Staub P.: The ZENCAP/D Model. Energy, Capital Requirements and Economics Development: Preliminary Results for the Federal Republic of Germany. Working Papers No 10/1981. ETH, Zurich 1981.
 172. Kasperska E., Słota D.: Metody matematyczne w zarządzaniu w ujęciu dynamiki systemowej. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1997.
 173. Keeble D., Offord J., Walker S.: Peripheral Regions in an Community of Twelve Member States. Office for Official Publications of the EC, Luxembourg 1986.
 174. Keeney R.L., Raiffa H.: Decisions with Multiple Objectives. Wiley 1976.
 175. Keys P.: Traditional Management Science and the Emerging Critique. W: New Directions in Management Science. Red. M.C. Jackson, P. Keys. Gower, Aldershot 1987.
 176. Kirkpatrick C., Weiss J.: Cost Benefit Analysis and Project Appraisal in Developing Countries. Edward Elgar, Cheltenham 1996.
 177. Kirkwood C.W.: System Dynamics Methods: A Quick Introduction. Arizona State University, Internet 1998, http://www.public.asu.edu/~kirkwoooVsysdyn/.
 178. Kisielnicki J.: Metody systemowe. PWE, Warszawa 1986.
 179. Kisielnicki J., Sroka H.: Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania. Placet, Warszawa 1999.
 180. Klaus G.: Wörterbuch der Kybernetik. Dietz Verlag, Berlin 1976.
 181. Kolbusz E., Nowakowski A.: Informatyka w zarządzaniu. Metody i systemy. Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 1999.
 182. Krallmann H.: Enlarging the Systems Paradigm: Historical View from 1973 until 1983. "System Research" 1984, Vol. 1, No 3.
 183. Kroes E., Daly A., Gunn H., Hoorn T. van der: The Opening of the Amsterdam Ring Road: A Case Study on Short-Term Effects of Removing a Bottleneck. "Transportation" 1996, Vol. 23, No 1.
 184. Królikowska B., Łatuszyńska M.: Rola danych w symulacyjnym systemie wspomagania decyzji. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2003, nr 5.
 185. Krugman P.: Geography and Trade. MIT Press and Leuven University Press, London 1991.
 186. Krugman P., Venables A.J.: Globalisation and the Ineqality of Nations: International Trade. Centre for Economic Policy Research Discussion Paper Series No 1015. London 1993.
 187. Krzakiewicz K.: Podstawy organizacji i zarządzania. Akademia Ekonomiczna, Poznań 1994.
 188. Kuneman G.: Towards More Sensible Decision Making on Infrastructure Building. The European Federation of Transport and Environment, T&T, Brussels 1997, http://www.t-e.nu/PubIications/l 997pubs/T&E97-3.pdf.
 189. Kwaśnicki W.: Dynamika systemów jako metoda nauczania. W: Symulacja komputerowa w nauczaniu ekonomii. Red. E. Radosiński. Polskie Towarzystwo Symulogiczne, Wrocław-Kraków-Gliwice 1998.
 190. Langdon M.G.: Methods of Determining Choice Probability in Utility Maximizing Multiple Alternative Models. "Transportation Research" 1984, part B, Vol. 18B, No 3.
 191. Lange O.: Wstęp do ekonometrii. PWN, Warszawa 1961.
 192. Layard R., Glaister S.: Cost-Benefit Analysis. Cambridge University Press, Cambridge 1994.
 193. Leavesley G.H., Grant G.E., Markstrom S.L., Viger R.J., Brewer M.S.: A Modular Modelling Aproach to Watershed Analysis and Ecosystem Management. Watershed 96 Conference Proceedings, June 1996, Baltimore, Maryland, http://www.epa.gov/owow/watershed/proceed/leavesle.htm.
 194. Leleur S.: Assessment of TEN Infrastructure Projects: Overview and Perspectives. IPTS Tallin Meeting, 14-16 września 2000, http://www.jrc.es/projects/enlargement/ presentations/FNTallinn-09-00/ FN-Tallinn-00-09FullversionLeleur.pdf 5.02.03.
 195. Leleur S., Kronbak J., Nielsen O.A., Rehfeld C., Bulman E., Giorgi L., Reynaud Gh., Viegas J., Räsanen J., Maffi S.: CODE-TEN Deliverable Dl. Baseline Methodology Appendix Report. ICCR, Vienna 1998.
 196. Leleur S., Kronbak J., Rehfeld C.: Attachment report to EUNET D10: Innovations in Decision Analysis - EUNET Transport Evaluation Framework. Institute of Planning, Technical University of Denmark, Copenhagen 1998.
 197. Leszczyński J.: Modelowanie systemów i procesów transportowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1999.
 198. Lewandowski P.: Europejskie korytarze transportowe. W: Paneuropejski korytarz transportowy Doliny Odry osią rozwoju gospodarczego euroregionów. Materiały międzynarodowej konferencji. Szczecin 1999.
 199. Liberadzki B.: Transport: popyt, podaż, równowaga. Wyższa Szkoła Ekonomiczno--Informatyczna w Warszawie, Warszawa 1998.
 200. Lipiec-Zajchowska M.: Metody symulacji komputerowej w prognozowaniu makroekonomicznym. PWN, Warszawa 1988.
 201. Löhnroth M., Johansson T.B., Steen P.: Sweden Beyond Oil: Nuclear Commitments and Solar Options. "Science" 1980, nr 208.
 202. Lynde C., Richmond J.: Public Capital and Total Factor Productivity. "International Economic Review" 1993, Vol. 34, No 2.
 203. Łatuszyńska M. : Koncepcja korytarzy transportowych w ujęciu historycznym. Problemy Ekonomiki Transportu nr 3-4. OBET, Warszawa 2002.
 204. Łatuszyńska M.: Koncepcja modelu symulacyjnego do planowania międzynarodowych przewozów towarowych. Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie, z. 24. Kraków 1992.
 205. Łatuszyńska M.: Model systemu przewozów pasażerskich. Studia Informatica nr 5. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 1992.
 206. Łatuszyńska M.: Nietypowe formy rozwijania świadomości informatycznej: zastosowanie systemowo-dynamicznej symulacji komputerowej w dydaktyce. W: Problemy społeczeństwa globalnej informacji. Świadomość informatyczna społeczeństwa. PAN, Uniwersytet Szczeciński, PTI, Wydawnictwo Instytutu Informatyki w Zarządzaniu, Szczecin 1999.
 207. Łatuszyńska M.: Nowe nurty w rozwoju narzędzi do symulacji komputerowej. W: Systemy informatyczne. Zastosowania i wdrożenia. T. III, cz. 2. Red. J.K. Grabara, J.S. Nowak. WNT, Warszawa-Szczyrk 2003.
 208. Łatuszyńska M.: Paradygmat dynamiki systemowej. Studia Informatica nr 10. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 1998.
 209. Łatuszyńska M.: Symulacyjne badanie rynku towarowych usług przewozowych w międzynarodowym korytarzu transportowym. Praca doktorska. Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1992.
 210. Łatuszyńska M.: Symulacyjne modelowanie ekonomicznych skutków podejmowania decyzji transportowych. Studia Informatica nr 15. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2001.
 211. Łatuszyńska M.: Techniki inteligentne w symulacji komputerowej. Studia Informatica nr 14. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2000.
 212. Łatuszyńska M.: Wpływ rozwoju infrastruktury transportu na jakość życia w regionie. W: Jakość życia w regionie. Red. J. Karwowski. Uniwersytet Szczeciński-PAN, Szczecin 2003.
 213. Łatuszyńska M., Jankowski M.: Symulacyjny system wspomagania decyzji z inteligentnym modułem planowania eksperymentów. Badania Systemowe. T. 28. Warszawa 2001.
 214. Łatuszyńska M., Wawrzyniak A., Wąsikowska B.: Przegląd oprogramowania do modelowania systemowo-dynamicznego. Studia Informatica nr 11. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2000.
 215. Łukaszewicz R.: Dynamika systemów zarządzania. PWN, Warszawa 1975.
 216. Mackett R.L.: LILT and MEPLAN: A Comparative Analysis of Land-Use and Transport Policies for Leeds. "Transportation Reviews" 1991, 11.
 217. Mackie P., Nellthorp J.: Transport Appraisal in a Policy Context. Referat na seminarium TRANS-TALK: Improving Evaluation Practices in Transport: Towards a Better Integration of Technical and Political Perspectives. Brussels 2001.
 218. Mackie P.J., Nellthorp J., Kiel J., Schade W., Nokkala M.: IASON Project Assessment Baseline. IASON TNO Inro, Delft Netherlands 2001.
 219. Madeyski M., Lissowska E., Morawski W.: Rozwój i integracja. Wyd. 2. WKiŁ, Warszawa 1980.
 220. Makridakis S., Wheelwright S.C., Hyndman R.J.: Forecasting - Methods and Applications. Wiley 1998. Malisz B.: Prognoza zmian sieci osadniczej w Polsce. W: Polska 2000 -prognozy rozwoju sieci osadniczej. Komitet Badań i Prognoz "Polska 2000", nr 2. PAN, Ossolineum, Wrocław-Warszawa 1971.
 221. Malisz B.: Zarys teorii kształtowania układów osadniczych. Arkady, Warszawa 1966.
 222. Malone K.M.: The Scenario Explorer for Passenger Transport a Strategic Model for Long Term Travel Demand Forecasting. "Innovation" 2001, Vol. 14, No 4.
 223. Malek P.: Ekonomika transportu. PWE, Warszawa 1977.
 224. Małek P.: Elementy cybernetyki w planowaniu przewozów. WKiŁ, Warszawa 1977.
 225. Manheim M.L.: Fundamentals of Transportation System Analysis. Vol. 1: Basic Concepts. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London 1984.
 226. Manual on Strategie Environmental Assessment of Transport Infrastructure Plans. DHV Environment and Infrastructure B V. Amersfoort 1999.
 227. Manual on Strategie Environmental Assessment of Transport Infrastructure Plans. EC DGVII. European Commission, Brussels 1999.
 228. Marche R., Papinutti L.: Infrastructure Capacity and Network Access. W: Transport Growth in Question. 12th International Symposium on Theory and Practice in Transport Economics, European Conference of Ministers of Transport 1993.
 229. Marco D.: Meta Data Repositories: Where We've Been and Where We're Going. DM Review, Internet, February 2002, http://www.dmreview.com/.
 230. Martinez R.: Perspective from the Office of Intermodalism, ISTEA and Intermodal Planning: Concept, Practice, Vision. TRB Special Report 240. Washington DC 1993.
 231. Mayeres I.: The Distributional Impacts of Policies for the Control of Transport Externalities an Applied General Equilibrium Model. Center for Economic Studies -KU, Leuven 1998.
 232. McKinnon A.: The Contribution of Road Construction to Economy Development. W: Roads and Economy. European Federation for Transport and Environment, Bruksela 1996.
 233. MEANS Collection - Evaluating Socio-Economic Programmes. European Commission, Brussels 1999.
 234. Methodology for Calculating Transport Emissions and Energy Consumption. Red. J. Hickman. Transport Research Laboratory, Crowthorne UK 1999.
 235. Meyer B.E., Schneider HJ., Stubel G.: Computergestütze Unternehmensplanung. Eine Planungsmethodologie mit Planungsinstrumentarium für das Management. W. de Gruyter, Berlin-New York 1983.
 236. Miłosz E., Miłosz M., Mitraszewska I.: Modelowanie działalności przedsiębiorstwa spedycyjno-transportowego. Zeszyty Naukowe ITS nr 81. Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 1996.
 237. Mindur M.: Przewozy pasażerskie w korytarzach transportowych -wybranych krajów Europy Środkowej i Wschodniej. "Przegląd Komunikacyjny" 2001, nr 6.
 238. Mischan E.J.: Cost Benefit Analysis. 3rd ed. George Allen&Unwin, London 1982.
 239. Modellbanksystem, Einführung in das System, Gesselschaft für Mathematik und Datenvararbeitung. Raport wewnętrzny IPES 82.0210. Bonn 1982.
 240. Modellierungssoftware, Proceedings der GMD - Tagung - Status und Anforderungen auf dem Gebiet der Modell-Software. Bericht No 76.102. Bonn 1976.
 241. Morawski W.: Korytarze transportowe. Międzynarodowe seminarium Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ. Problemy Ekonomiki Transportu nr 4. OBET, Warszawa 1986.
 242. Morawski W., Biniek Z., Łatuszyńska M.: Intermodal Transport Corridor Along the "TEM" Route. Polish Proposals. Red. W. Morawski. Polish People's Republic, Ministry of Transport, Research Institute for Transport Economics, Warsaw 1987.
 243. Müller-Wenk R.: Life-Cycle Impact Assessment of Road Transport Noise. Institut für Wirtschaft und Ökologie, Universität St. Gallen, St. Gallen 1999.
 244. Multi-Criteria Analysis: A Manual. Department for Transport, Local Government and the Regions, Web Document February 2001, http://www.dtlr.gov.uk/about/multi-criteria.
 245. Murmel A.: Why Productivity Growth Declined? Productivity and Public Investment. "New England Economic Review" 1990.
 246. Naylor T.H.: Modelowanie cyfrowe systemów ekonomicznych. PWN, Warszawa 1975.
 247. Neider J.: Przewozy multimodalne. W: Transport międzynarodowy. Red. T. Szczepaniak. P WE, Warszawa 1996.
 248. Nellthorp J.: European Innovations in Multi-Modal Assessment: How will they Support and Enhance the Public Policy Process? Paper Presented at the NECTAR Conference. Espoo, Helsinki 2001.
 249. Nellthorp J., Mackie P., Bristow A.: Measurement and Valuation of the Impacts of Transport Initiatives. Deliverable D9: EUNET Socio-Economie and Spatial Impacts of Transport. Institute for Transport Studies, University of Leeds, Leeds 1998.
 250. Niemeyer G.: Kybernetische System und Modelltheorie System Dynamics. Vahlen Verlag, München 1977.
 251. Nijkamp P., Blaas E.: Impact Assessment and Evaluation in Transportation Planning. Kluwer Academic Publishers, AA Dordrecht 1994.
 252. Nijkamp P., Rietveld P., Voogd H.: Multicriteria Evaluation in Physical Planning. Elsevier, Amsterdam 1990.
 253. Nowa encyklopedia powszechna PWN. Warszawa 1998.
 254. OD-ESTIM: Methods to Obtain Information About Transport Data from Origin to Destination Cost-Efficiently, http://www.cordis.lu/transport/src/odestimrep.htm.
 255. OECD Guidelines Towards Environmentally Sustainable Transport. OECD Publication Service. Paris 2002.
 256. Olson R.L.: Alternative Images of a Sustainable Future. "Futures" 1994, nr 26 (3).
 257. Oosterhaven J.: Indirect Economic Effects of a Rail Link Along the Afsluitdijk. Vrije Universiteit, Amsterdam 2002.
 258. Oosterhaven J., Knaap T.: Spatial Economic Impacts of Transport Infrastructure Investments. Paper prepared for the TRANS-TALK Thematic Network. Brussels 2000.
 259. Ortúzar, J., Garrido R.A.: A Practical Assessment of Stated Preference Methods. "Transportation" 1994, Vol. 21, No 3.
 260. Oxford Wordpower. Słownik angielsko-polski z indeksem polsko-angielskim. Second Edit. Oxford University Press, Oxford 2002.
 261. Paprocki W., Pieregud J.: Odrzański korytarz transportowy. "Przegląd Komunikacyjny" 2001,nr 11.
 262. Parsons W.: Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis. Edward Elgar, Aldershot 1995.
 263. PASTEUR Final Report for Publication. Netherlands Economic Institute, Rotterdam 2001.
 264. Pawłowska B.: Zewnętrzne koszty transportu: problem ekonomicznej wyceny. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.
 265. Pearce D., Hett T. i in.: Review of Technical Guidance on Environmental Appraisal. UK Department of the Environment, Transport and Regions (DETR), London 1999.
 266. Perkowski P.: Technika symulacji cyfrowej. WNT, Warszawa 1980.
 267. Picard G., Nguyen S.: Estimation of International Freight Flows Using Input-Output Analysis. "Freight Transport Planning and Logistics" 1987, nr 317.
 268. Pieriegud J.: Międzynarodowe korytarze transportowe w globalnych systemach logistycznych. W: Materiały II Międzynarodowej Konferencji Naukowej TRANSLOG 2002. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2002.
 269. Pierś R., Rienstra S.: Scenario Analysis in the 4th Framework Programme. Netherlands Economic Institute, Rotterdam 1999.
 270. Pietrzkiewicz T.: Programowanie rozwoju w planowaniu centralnym. PWE, Warszawa 1982.
 271. Piskozub A.: Ekonomika transportu. Podstawy metodologiczne. WKiŁ, Warszawa 1975.
 272. Piskozub A.: Gospodarowanie w transporcie. WKiŁ, Warszawa 1982.
 273. Piskozub A. : Kanały komunikacyjne w teorii i w praktyce przestrzennego zagospodarowania kraju. "Przegląd Komunikacyjny" 1983, nr 12.
 274. Piskozub A.: Przestanki i kierunki rosnącej koncentracji przewozów pasażerskich w Polsce. Problemy Ekonomiki Transportu nr 3. OBET, Warszawa 1985.
 275. Piskozub A.: Schemat układu kierunkowego komunikacji w Polsce. Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomiki Transportu - Ekonomika Transportu Lądowego nr 1. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1972.
 276. Piskozub A.: Transport jako czynnik racjonalizacji osadnictwa. GTN, Gdańsk 1967.
 277. Piwowarski M.: Podstawy teoretyczne systemów informacji przestrzennej. Studia Informatica nr 14. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000.
 278. Podstawy informatyki w transporcie. Red. T. Wierzbicki. WKiŁ, Warszawa 1975.
 279. Podstawy nauki o organizacji i zarządzaniu. Red. G. Kowalewski. Wydawnictwo "EKSTAT", Szczecin 2000.
 280. Poe V., Klauer P., Brobst S.: Tworzenie hurtowni danych. WNT, Warszawa 2000.
 281. Politano A.: Cost-Effectiveness Considerations in Corridor Planning & Project Programming. Federal Highway Administration, Washington 1983.
 282. Popper K.R.: Mit schematu pojęciowego. W obronie racjonalności nauki. KiW, Warszawa 1995.
 283. POSSUM Final Report. Red. D. Banister. University College, London 1998.
 284. Prague Declaration on an all European Transport Policy (31.10.1991). 38th Annual Report on Activities of the Conference, European Conference of the Ministers of Transport. Paris 1991.
 285. Prest A.R., Turvey R.: Cost-Benefit Analysis: A Survey. W: Surveys of Economic Theory, Resource Allocation. New York 1968.
 286. PROFIT: Private Operations and Financing ofTEN's. Project Funded by the European Commission under the Transport Rtd Programme of the 4th. Framework Programme. Netherlands Economic Institute, Rotterdam 2001.
 287. PROFIT: Overview of Methodologies and Practice. Project Funded by the European Commission under the Transport Rtd Programme of the 4th Framework Programme. Netherlands Economic Institute, Rotterdam 2000.
 288. Proost S., Dender K. van, TRENEN II STRAN Final Report for Publication. Project Funded by the European Commission Under the Transport Rtd Programme of the 4th Framework Programme. Centre for Economic Studies, Katholieke Universiteit, Leuven-Belgium 1999.
 289. Prussak W., Wyrwicka M.: Zarządzanie projektami. Zachodnie Centrum Organizacji Sp. z O.O., Poznań 1997.
 290. Radosiński E., Algorytmy genetyczne w projektowaniu ekonomicznych eksperymentów symulacyjnych. W: Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe. Wrocław 1997.
 291. Radosiński E.: Inteligentne techniki hybrydowe w analizie ekonomicznej firmy. Szkoła Symulacji Systemów Gospodarczych, Antałówka '98. WSPiZ, Warszawa 1998.
 292. Radosiński E.: Systemy informatyczne w dynamicznej analizie decyzyjnej. PWN, Warszawa-Wrocław 2001.
 293. Radzikowski W.: Badania operacyjne w organizacji i zarządzaniu. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1985.
 294. Räsänen J., Tervonen J., Jantunen J., Mikroudis G., Malmivuo M., Himanen V.: CODE-TEN Deliverable D6. Spatial Distribution of Environmental and Safety Impacts. ICCR, Vienna 1999.
 295. Ratajczak M.: Infrastruktura a międzynarodowa współpraca gospodarcza w Europie. KiW, Warszawa 1990.
 296. Ratajczak M.: Infrastruktura w gospodarce rynkowej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1999.
 297. Ratajczak W.: Modelowanie sieci transportowych. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1999.
 298. Rehfeld C.: Transport Infrastructure Investments and Decision Support Systems. The Technical University of Denmark, Copenhagen 2000.
 299. Reibnitz U. von: Die Szenarien als Grundlage strategischer Planung. "Harvard Manager" 1983,nr 1.
 300. Review of Land-Use/Transport Interaction Models. David Simmonds Consultancy. Department of the Environment, Transport and the Regions, London 1999.
 301. Rienstra S.: Options and Barriers for Sustainable Transport Policies: A Scenario Approach. Netherlands Economic Institute, Rotterdam 1998.
 302. Rietveld P., Bruinsma F.: Is Transport Infrastructure Effective? Springer, Berlin 1998.
 303. Rietveld P., Bruinsma F.: Road Infrastructure, Productivity, Employment and Social Cohesion in Europe. W: Roads and Economy. European Federation for Transport and Environment, Bruksela 1996.
 304. Rietveld P., Bruinsma F., Delft H.T. van, Ubbels T.: Economic Impacts of High Speed Trains Experiences in Japan and France: Expectations in the Netherlands. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde, Serie Research Memoranda 2001-20. Vrije Universiteit Amsterdam 2001.
 305. Rietveld P., Nijkamp P.: Transport Infrastructure and Regional Development. W: Analytical Transport Economics, An European Perspective. Red. J.B. Polak, A. Heertje. Edward Elgar, London 2000.
 306. Ritter H.W.J, Webber M.M.: Dilemmas in a General Theory of Planning. "Policy Sciences" 1973, Vol. 4.
 307. Road Maps: A Guide to Learning System Dynamics. Internet, http://sysdyn.clexchange.org/road-maps/home.htm1.
 308. Rossi P.H., Freeman H.E.: Evaluation: A Systematic Approach. SAGE, California 1993.
 309. Rothengatter W.: External Effects of Transport. W: Analytical Transport Economics, An European Perspective. Red. J.B. Polak, A. Heertje. Edward Elgar, UK 2000.
 310. Roy R.: Investment in Transport Infrastructure: The Recovery in Europe. European Centre for Infrastructure Studies, Rotterdam 1994.
 311. Rozwój infrastruktury transportu. Red. K. Wojewódzka-Król. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
 312. Rucińska D.: Marketingowe kształtowanie rynku usług transportowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001.
 313. Rupnik H.: Multimodalny korytarz transportowy wzdłuż Odry jako czynnik rozwoju Polski Zachodniej i współpracy Północ-Południe. Paneuropejski korytarz transportowy Doliny Odry osią rozwoju gospodarczego euroregionów. Szczecin 1999.
 314. Ruske W.: Quantitative and Qualitative Investigations on the Application of an Inter-modal Approach in the Scandinavian/Southern Europe Transport Corridor. Technical University of Achen, Aachen 1987.
 315. Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K.: Współczesne problemy polityki transportowej. P WE, Warszawa 1997.
 316. SAMI: Strategie Assessment Methodology for the Interaction of CTP - Instruments. Final Report. Guide for Strategic Assessment on CTP-lssues. Technical Research Centre of Finland, Helsinki 2000.
 317. Samuelson W.F., Marks S.G.: Ekonomia menedżerska. P WE, Warszawa 1998.
 318. Sauerbier T.: Theorie und Praxis von Simulationssystemen. Vieweg Studium Technik, Wiesbaden 1999.
 319. SCENARIOS. Final Report. Institut National de Recherche sur les Transport et leur Sécurité, Paris 2000.
 320. SCENES European Transport Scenarios: Final Report. Marcial Echenique & Partners Ltd, Cambridge 2002.
 321. Schade R., Rothengatter W.: Strategic Sustainability Analysis (SSA). Broadening Existing Assessment Approaches for Transport Policies. 3rd Biennial Conference of the European Society for Ecological Economics Entitled Transitions Towards a Sustainable Europe: Ecology - Economy - Policy. Vienna 2000.
 322. Schofer J.L., Stopher P.R.: Specification for a New Long-Range Urban Planning Process. "Transportation" 1979, nr 8.
 323. Senge P.: Piąta dyscyplina: teoria i praktyka organizacji uczących się. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 324. Seskin S.N.: Comprehensive Framework for Highway Economic Impact Assessment: Methods and Result. Transportation Research Record 1274. Transportation Research Board, National Research Council, Washington DC 1990.
 325. Sharma V.: U1C Develops Six Global Freight Corridors. "International Railway Journal" 2000, No 2.
 326. Sheffi Y., Powell W.B.: A Comparison of Stochastic and Deterministic Traffic Assignment over Congested Networks. "Transportation Research B" 1981, No 15 (1).
 327. Silski Z.: Podstawy planowania przestrzennego. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1991.
 328. Simmonds D.: Regional Impact of the Channel Tunnel and Associated Links. The David Simmonds Consultancy, Cambridge 1992.
 329. Simon H.: Podejmowanie decyzji kierowniczych. Nowe nurty. PWE, Warszawa 1982.
 330. Simulation als betriebliche Entscheidungshilfe. Red. T. Witte. Physica-Verlag, Heidelberg 1999.
 331. Skala-Poźniak A.: Koncepcja zrównoważonego wzrostu w transporcie. "Problemy Ekonomiki Transportu" 2001, nr 2.
 332. Skrzypek J.: Metodologiczne aspekty modelowania procesów gospodarczych (w ujęciu dynamiki systemowej). V Jubileuszowa Wyższa Górska Międzynarodowa Szkoła PTI. Szczyrk 1993.
 333. Slownik wyrazów obcych. Red. J. Tokarski. PWN, Warszawa 1980.
 334. Smith S.A.: Guidebook for Transportation Corridor Studies: A Process for Effective Decision-Making. Transportation Research Board, National Academy Press, Washington 1999.
 335. Souček Z.: Modelowanie i projektowanie systemów gospodarczych. PWN, Warszawa 1979.
 336. Southworth F.: A Technical Review of Urban Land Use-Transportation Models as Tools for Evaluating Vehicle Travel Reduction Strategies. Center for Transportation Analysis Knoxville TN 1995.
 337. Sozial-kybernetik. Red. G. Kade. EGON Verlag 1974.
 338. Stachak S.: Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych. KiW, Warszawa 1997.
 339. Stoner J., Wankiel C.: Kierowanie. PWE, Warszawa 1992.
 340. Strathman J., Dueker K.: Regional Economic Impacts of Local Transit Financing Alternatives: Input-Output Results for Portland. "Transportation Research Record" 1987, nr 1116.
 341. STREAMS. Strategic Transport Research for European Member States. Marcial Echenique & Partners Ltd, Cambridge 2000.
 342. Sturm I.E.: Public Capital Expenditure in OECD Countries: The Causes and Impact of the Decline in Public Capital Spending. Edward Elgar, Cheltenham 1998.
 343. Sugden R., Williams A.: The Principles of Practical Cost-Benefit Analysis. Oxford University Press, Oxford 1978.
 344. Śliwa J.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw w zarysie. Prywatna Wyższa Szkoła Handlowa, Warszawa 1997.
 345. Śliwa K.R.: O organizacjach inteligentnych. ÓW WSM SIG, Warszawa 2001.
 346. Tarski I.: Koordynacja transportu. PWE, Warszawa 1968.
 347. Tarski I.: System transportowy Polski w ogólnoeuropejskim i ogólnoświatowym systemie transportowym. W: Perspektywy rozwoju transportu w Polsce. "Biuletyn KPZKPAN" 1985, z. 86.
 348. Taylor B.: Strategic Planning - Which Style Do You Need? "Long-Range Planning" 1984, nr 3.
 349. TENASSESS: Policy Assessment of TEN and Common Transport Policy. Final Report. Red. L. Giorgi, R.J. Pohoryles. The Interdisciplinary Centre for Comparative Research in the Social Sciences, Vienna 1999.
 350. The Common Transport Policy Action Programme 1995-2000. COM (95) 302. Commission of the European Communities, Bruksela 1995.
 351. The EUNET/SASI Final Report. Socio-Economic and Spatial Impacts of Transport. Marcial Echenique & Partners Ltd, Cambridge 2001, http://europa.eu.int/comm/transport/extra/final-reports/strategic/eunet.pdf 24.02.2003.
 352. The Future Development of the Common Transport Policy. COM (92) 494. Commission of the European Communities, Bruksela 1992.
 353. The Green Book: Appraisal and Evaluation in Central Government. HM Stationery Office, London 1997.
 354. The Little Oxford Dictionary of Current English. Sixth Edition. Red. J. Swannell. Clarendon Press, Oxford 1991.
 355. Thompson G.L.: Identifying Gainers and Losers from Transit Service Change: A Method Applied to Sacramento. "Journal of Planning Education and Research" 1998, Vol. 18, No 2.
 356. Tomlinson P., Fry Ch.: SEA and its Relationship to Transportation Projects. Paper Presented at TRANS-TALK Project and Policy Evaluation Methodologies in Transport. Brussels 2000.
 357. Towards Fair and Efficient Pricing in Transport. European Commission, DG VII. Bruksela 1995.
 358. Transport and Regional Development. Red. W.A.G. Blonk. Saxon House, Farnborough 1979.
 359. Transport in a Unified Europe - Policies and Challenges. Red. D. Banister, J. Berechman. Elsevier Science Publishers 1993.
 360. Transport międzynarodowy. Red. T. Szczepaniak. PWE, Warszawa 1996.
 361. Transport. Red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 362. TRANS-TALK: Improving Evaluation Practices in Transport. A Consultation Document. Project Funded by the European Commission under the Transport RTD Programme of the 5th Framework Programme. The Interdisciplinary Centre For Comparative Research in The Social Sciences, Vienna 2000.
 363. Turban E.: Decision Support and Expert Systems: Management Support Systems. Macmillan, New York 1993.
 364. Turró M. : Evaluation of Transport Projects in The European Investment Bank. Paper Presented at TRANS-TALK Project and Policy Evaluation Methodologies in Transport. Brussels 2000.
 365. Turró M.: Going Trans-European, Planning and Financing Transport Network for Europe. Pergamon, Amsterdam 1999.
 366. Tyszer J.: Symulacja cyfrowa. WNT, Warszawa 1990.
 367. United Nations, Economic Commision for Europe, Methodological Aspects Concerning an Intermodal Evaluation of Policy Measures Affecting International Transport. TRANS/GE.36/R.11. Genewa 1984.
 368. United Nations, Seminar on Transport Corridors. Cracow 16-20 June 1986, doc TRANS/SEM.4/2. Genewa 1986; tłum. najeż, polski: Sprawozdanie z seminarium nt. korytarzy transportowych. Kraków 16-20.07.1986. Informacja Ekonomiczna z. 94. OBET, Warszawa 1987.
 369. Viegas J.M., Figueira P.: CODE-TEN Deliverable D5. Assessment of Spatial and Socio- -Economic Impacts. Centro de Sistemas Urbanos e Regionais, Lisbon 1999.
 370. Wagner H.M.: Badania operacyjne. PWE, Warszawa 1980.
 371. Wąsik B.: Elementy dynamiki systemowej dla ekonomistów. Akademia Ekonomiczna, Kraków 1983.
 372. Wegener M., Fürst F.: Land-Use Transport Interaction: State of the Art. Berichte aus dem Institut für Raumplanung 46. Universität Dortmund, Dortmund 1999.
 373. Whebell C.F.J.: Corridors: a Theory of Urban Systems. "Annals of the Association of American Geographers" 1969, nr 59 (1).
 374. WijnolstN.: Dynamics of National Fleet Development. Schiedam 1977.
 375. Wildenthal M.T., Buffington J.L.: Estimated Construction Period Impact of Widening State Highway 21 in Caldwell, Texas. "Transportation Research Record" 1996, nr 1559.
 376. Wilson A.G.: Land-Use/Transport Interaction Models, Past and Future. "Journal of Transport Economics and Policy" 1998, nr 32.
 377. Wspólna Europa. Szansę i zagrożenia dla transportu. Red. W. Januszkiewicz. Zbiór materiałów na konferencję Trans '95. Warszawa 1995.
 378. Współczesne technologie transportowe. Red. L. Mindur. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Warszawa 2002.
 379. Zadeh L.A., Polak E.: System Theory. McGraw-Hill, New York 1969.
 380. Zajchowska-Lipiec M.: Metody symulacji komputerowej w prognozowaniu makroekonomicznym. PWE, Warszawa 1988.
 381. Załoga E.: Paneuropejskie korytarze transportowe jako czynnik konkurencyjności gospodarki. W: Gospodarka morska - jaka przyszłość? Materiały konferencyjne Szczytu Gospodarki Morskiej. Szczecin 2001.
 382. Zwickert E.: Simulation und Analyse dynamischer Systeme. Walter de Gruyter, Berlin -New York 1981.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-2751
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu