BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janicka Małgorzata
Tytuł
Wpływ procesów prywatyzacyjnych na rozwój rynku kapitałowego w Polsce : lata 1990-1996
Privatization Processes and their Impact on Development of a Capital Market in Poland in 1990-1996
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2000, t. 151, 166 s., tab., bibliogr. s.164-166
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Przekształcenia własnościowe, Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych, Program Powszechnej Prywatyzacji (PPP), Rynek usług finansowych, Rynek papierów wartościowych
Capital market, Ownership transformations, Privatisation of state owned enterprises, Poland Mass Privatisation Program, Financial services market, Securities market
Abstrakt
Dokonano charakterystyki rynku kapitałowego, zaprezentowano mechanizmy jego działania, jego uczestników i podmioty tworzące stronę organizacyjną. Podjęto próbę oceny dotychczasowych rezultatów jego działalności. Przedstawiono procesy przekształceń własnościowych w Polsce, koncentrując się na prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i instytucji finansowych. Omówiono rolę przemian własnościowych w procesie budowy i rozwoju polskiego rynku kapitałowego.

The author has described the capital market and presented mechanisms, participants as well as subjects creating an organizational side of its activity. There is an attempt to estimate contemporary results of capital market's activity. The author also presented processes of ownership transformation in Poland, especially privatization of state enterprises and financial institutions. The paper discusses the role of ownership transformation in the process of building and developing Polish capital market. (AŁ)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerowicz L., Determinanty i kierunki prywatyzacji w Polsce: próba przeglądu zagadnień, [w:] Bossak J.W. (red.), Prywatyzacja w Polsce. Szanse i zagrożenia, SGH, Warszawa 1994.
 2. Bałtowski M., Świetlicki M., Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych, Norbertinum, Lublin 1995.
 3. Bednarczyk M., Targalski J., Uwagi o zmianach własnościowych w gospodarce polskiej, [w:] Czekaj J. (red.), Transformacja systemu gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, PWN, Warszawa 1993.
 4. Begg D., Ekonomia, PWE, Warszawa 1994.
 5. Biala księga rynku kapitałowego, cz. I: Bariery rozwoju, KP W, Warszawa, maj 1992.
 6. Blake D., Financial Market Analysis, McGraw-Hill Book Company, London 1990.
 7. Błaszczyk B., Pierwsze lata prywatyzacji w Polsce (1989-1991). Dylematy koncepcji realizacji, PAN, Instytut Nauk Ekonomicznych, Studia Ekonomiczne, nr 30, Poltext, Warszawa 1993.
 8. Brett M., Świat finansów, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1993.
 9. Brozi E., Drogi i bariery prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1993.
 10. Cooley P.L., Roden P.F., Business Financial Management, The Dryden Press, 1988.
 11. Czekaj J. (red.), Transformacja systemu gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, PWN, Warszawa 1993.
 12. Czekaj J., Owsiak S., Finansowy mechanizm alokacji zasobów w gospodarce rynkowej, PWN, Warszawa 1992.
 13. Czerkas K., Oppenheim R., Banki inwestycyjne, Olympus, Warszawa 1993.
 14. Czerniawski R., Wierzbowski M., Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych - Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1996.
 15. Diedrigkeit R., Rynek pieniądza i papierów wartościowych, Wyd. Zarządzanie i bankowość, Warszawa 1993.
 16. Domański G., Fiszer J., Komentarz do ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji, Twigger, Warszawa 1993.
 17. Dougall H.E., Capital Markets and Institutions, Prentice-Hall, Inc., New Jersey 1965.
 18. Durieux G., Serieyssol M., Stephan P., French Financial Markets, Gresham Books, Woodhaed Publishing Ltd., 1995.
 19. Dusza M., Banki na rynku kapitałowym, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1992.
 20. Dusza M., Rynki finansowe: Banki komercyjne a polski rynek kapitałowy, NBP, Departament Analiz i Badań, Materiały i Studia, z. 43, Warszawa, maj 1994.
 21. Dynamika przekształceń własnościowych, nr 31, MSP, Biuro Analiz Ekonomicznych, Warszawa, grudzień 1996.
 22. Dziawgo D., Dziawgo L., Fundusze powiernicze, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 1994.
 23. Fabozzi F.J., Bond Markets. Analysis and Strategies, Prentice-Hall International Editions, 1993.
 24. Fabozzi F.J., Modigliani F., Capital Markets: Institutions and Instruments, Prentice-Hall International Editions, 1992.
 25. Feaber E., Wszystko o obligacjach, Biblioteka Inwestora WIG PRESS, Warszawa 1996.
 26. Fischer K.P., Papaioannou G.J. (eds), Business Finance in Less Developed Capital Markets, Greenwood Press, London 1992.
 27. Gardener E.P.M., Molyneux P., Structure and Regulation of UK Financial Markets, No. 6, Institute of European Finance, University College of North Wales, Bangor 1988.
 28. Giełda Papierów Wartościowych SA. Organizacja i działanie, "Prywatyzacja" 1994, nr 2.
 29. Głogowski E., Muench M., Nowe usługi finansowe, PWN, Warszawa 1994.
 30. Goldstein M., Folkerts-Landau D. (eds), International Capital Markets. Developments, Prospets, and Policy Issues, International Monetary Fund, Washinton DC, September 1994.
 31. Gonzales J.J., An Overview of the Development of Equity Markets in Selected Central and Eastern European Countries and New Independent States, Paper prepared for the May 29, 1996 Conference on Development and Regulation of Securities Markets in Transition Countries, organised by the OECD, the CEEPN and the Polish Securities Commission.
 32. Góralczyk W. jr, Komentarz do ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, Poltex, Warszawa 1991.
 33. Grzegorczyk W., Rynek papierów wartościowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1993.
 34. Grzeszczyk T., Mechanizmy prywatyzacji, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 1997.
 35. Howells P., Bain K., Financial Markets and Institutions, Longman, 1990.
 36. Jakubek M., Mojak J., Prawo Giełdowe, Lubelskie Wydawnictwa Prawnicze, Lublin 1997.
 37. Janusz T., Przeżdziecka M., Szacowanie wartości firmy w warunkach polskich, Res Polonia, Łódź 1992.
 38. Januszkiewicz W. (red.), Giełdy w gospodarce światowej, PWE, Warszawa 1991.
 39. Kemp L.J., World Money and Securities Markets, Euromoney Publications, 1984.
 40. Kierczyński T. (red.), Spółka akcyjna jako forma prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych Przedsiębiorstwo Doradztwa Ekonomicznego Legę Artis, Warszawa 1990.
 41. Klich J., Prywatyzacja w Wielkiej Brytanii. Lata 80-te, AMP, Katowice 1993.
 42. Klose L., Rynek akcji, Studium cząstkowe 7, [w:] Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym, Akademia Ekonomiczna, Kraków, listopad 1996.
 43. Konieczny J., Bankowość inwestycyjna na świecie i w Polsce, Olympus, Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, Warszawa 1996.
 44. Kwasniewski J. (red.), Vademecum prywatyzacji, Poltex, Warszawa 1991.
 45. Landau Z., Roszkowski W., Polityka gospodarcza II RP i PRL, PWN, Warszawa 1995.
 46. Lavine A., Wszystko o funduszach powierniczych, WIG-Press, Warszawa 1996.
 47. Łukaszewicz A. (red.), Studia nad procesem transformacji systemowej w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1992.
 48. Meulendyke A.M., U.S. Monetary Policy and Financial Markets, Federal Reserve Bank of New York, 1989.
 49. Mojak J., Jakubek M., Prawo papierów wartościowych, Lublin 1995.
 50. Mujżel J., Przekształcenia własnościowe w Polsce (1990-1992), PAN, Instytut Nauk Ekonomicznych, Studia Ekonomiczne, nr 31, Poltext, Warszawa 1993.
 51. Ocena sytuacji społeczno-gospodarczej w 1995 r. wraz z elementami prognozy, Centralny Urząd Planowania, Departament Informacji i Prognoz, Warszawa, 9 lutego 1996 r.
 52. Olszewski D.W., Wycena przedsiębiorstwa dla potrzeb prywatyzacji i tworzenia rynku kapitałowego. Doświadczenia pierwszego roku prywatyzacji w Polsce, [w:] Łukaszewicz A. (red.), Studia nad procesem transformacji systemowej w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1992.
 53. Pietrzak E., Rozwój rynku kapitałowego w procesie transformacji polskiej gospodarki do systemu rynkowego. Okres 1989-1991, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 1992.
 54. Podgórski S., Decyzje o inwestycjach kapitałowych gospodarstw domowych w warunkach reformy systemu ubezpieczeń społecznych, Studium cząstkowe 9, [w:] Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym, Akademia Ekonomiczna, Kraków, listopad 1996.
 55. Polański Z., Pieniądz i system finansowy w Polsce. Lata 1982-1993, PWN, Warszawa 1995.
 56. Prawno-finansowe zagadnienia przekształceń własnościowych w Polsce, "Acta Universitatis Lodziensis" 1994, Folia luridica nr 62.
 57. Private Sector Development in Low-Income Countries, The International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank, 1995.
 58. Program Gospodarczy. Główne założenia i kierunki, Warszawa, październik 1989.
 59. Prywatyzacja a rozwój polskiego rynku kapitałowego w latach 1990-1995, MPW, Departament Ekonomiczny, Zespół ds. Analiz Rynku Kapitałowego. Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw i banków, praca zbiorowa przygotowana na zlecenie Ministerstwa Finansów i Fundacji Rozwoju Systemu Finansowego, Warszawa 1993.
 60. Restrukturyzacja przedsiębiorstw i banków (aspekty prawne i finansowe), praca przygotowana na zlecenie Ministerstwa Finansów i Fundacji Rozwoju Systemu Finansowego, Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości, 1994.
 61. Samuels J.M., Wilkes P.M., Brayshaw R.E., Management of Company Finanse, Chapman & Hall, London 1990.
 62. Savas E.S., Prywatyzacja. Klucz do lepszego rządzenia, PWE, Warszawa 1992.
 63. Socha J., Zrozumieć giełdę, Olympus, Warszawa 1993.
 64. Spółki giełdowe na tle pozostałych podmiotów gospodarki narodowej, MPW, Departament Ekonomiczny, Zespół Analiz Rynku Kapitałowego.
 65. Surdykowska S.T., Prywatyzacja, PWN, Warszawa 1996.
 66. Trading Stocks on the Over-the-Counter Market, NYIF Staff, New York Institute of Finance, 1989.
 67. Uwarunkowania rozwoju rynku kapitałowego w Polsce, Komisja Papierów Wartościowych, Warszawa, wrzesień 1992.
 68. Walter N., von Rosen R. (eds), German Financial Markets, Gresham Books, Woodhead Publishing Ltd., 1995.
 69. Wecławski J., Venture capital, PWN, Warszawa 1997.
 70. Zawadzka Z., Systemy bankowe, Poltext, Warszawa 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu