BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gawroński Henryk
Tytuł
System informacji ekonomicznej warunkiem sukcesu organizacji
The System of Economic Information as Condition of Organization's Success.
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2005, nr 4, s. 250-259, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Informacja ekonomiczna, Wartość informacji ekonomicznej, System informacyjny, System informacyjny w zarządzaniu, Zintegrowane systemy informatyczne
Economic information, Value of economic information, Information system, Information systems in management, Information integrated system
Uwagi
summ., streszcz.enie
Abstrakt
System informacji ekonomicznej pełni funkcję analityczną i interpretacyjną danych, o stanach i wynikach. Jego produktem są wnioski służące podejmowaniu racjonalnych decyzji. Zarządzanie zaś, to ciągłe podejmowanie decyzji, co oznacza, że bez informacji ekonomicznej nie ma zarządzania. Uzupełnianie funkcji ewidencyjnych i sprawozdawczych, o funkcje planistyczne, analityczne i decyzyjne, nadają systemowi pożądany walor nowoczesności problemowej i organizacyjnej. Obecny rozwój systemów informacyjnych i informatyki, jako dyscyplin ze sobą kooperujących w obszarze zarządzania, pozwala na tworzenie rozwiązań systemowych zapewniających tworzenie, selekcję, prezentację, obieg i dostęp odbiorców do pożądanej informacji.(abstrakt oryginalny)

The system of economic information fulfills function of analysis and interpretation in enterprise. The objects of analysis are date about states and results, but products are conclusion, which make easier making a rational decision. The integration of information and computerized information systems let us make the system solution, which provides creation, selection, presentation, circulation and access to information. Efficiency of system of economic information determines efficiency of management system, but as result is one of conditions of progress in organization.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bien W. (1991), Czytanie bilansu przedsiębiorstwa, Finans - Serwis, Warszawa.
 2. Binsztok A. Perechuda K. (2003), Nowe funkcje informacji we współczesnych koncepcjach zarządzania, [w:] Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Borowiecki R. Kwieciński M. [red.], Zakamycze, Kraków.
 3. Borowiecki R. Kwieciński M. [red.] (2003), Informacja w zarządzaniu procesami zmian, Zakamycze, Kraków.
 4. Ciesielczyk T. Ochran J. Watra G. (1994), Elementy informatyki dla kandydatów na biegłych rewidentów, Zarząd Główny SK w Polsce, Warszawa.
 5. Flakiewicz W. Oleński J. (1989), Cybernetyka ekonomiczna, PWE, Warszawa.
 6. Flakiewicz W. (2002), Systemy informacyjne w zarządzaniu, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 7. Gierszewska G. (2000), Zarządzanie strategiczne, WSzPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
 8. Kieżun W. (1998), Sprawne zarządzanie organizacją - zarys teorii i praktyki, SGH, wyd. П, Warszawa.
 9. Kotarbiński T. (2000), Traktat o dobrej robocie, wyd. VI - wznowione, Zakład Narodowy im. Ossolińskich PAN, Wrocław, Warszawa, Kraków.
 10. Mesner Z. (1971), Informacja ekonomiczna v zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa.
 11. Michalewski E. (2003), Wspomagane komputerowo diagnoza i projektowanie systemów informacyjnych zarządzania, WSzISiZ, Warszawa.
 12. Nogalski B. Surawski B.M. (2003), Informacja strategiczna i jej rola w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Borowiecki R. Kwieciński M. [red.], Zakamycze, Kraków.
 13. Olejniczak W. (1989), Projektowanie systemów informacji ekonomicznej w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 14. Pene J. (2005), Sztuka skutecznego zarządzania, Oficyna ekonomiczna, Kraków.
 15. Siwoń B. (1975), Informacyjna funkcja rachunkowości, PWE, Warszawa.
 16. Słownik matematyki i cybernetyki ekonomicznej, (1985), wyd. П, PWE, Warszawa.
 17. Terebucha E. (1969), O istocie informacji ekonomicznej w przedsiębiorstwie, "Przegląd organizacji" nr 9.
 18. Terebucha E. (1982), System informacji ekonomicznej w przedsiębiorstwie, wyd. II, PWE, Warszawa.
 19. Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości z późn. zm.(tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., nr 76, póz. 694).
 20. Zieleniewski J. (1976), Organizacja zespołów ludzkich, wyd. V, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu