BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalczyk Olga
Tytuł
Rola pomocy osobistej w procesie integracji społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce i w innych krajach
The Role of Personal Aid in the Social Integration Process of the Disabled in Poland and Other Countries
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Seria : Monografie i Opracowania (nr 156), 2003, nr 1003, 242 s., rys., tab., aneks, bibliogr. s. 207-216
Słowa kluczowe
Osoby niepełnosprawne, Polityka społeczna, Pomoc społeczna, Integracja społeczna, Społeczności lokalne, Przegląd literatury
Disabled people, Social policy, Social assistance, Social integration, Local community, Literature review
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Przedstawiono znaczenie usług opiekuńczych (w tym pomocy osobistej) w osiąganiu celów polityki społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych. Poprzez prezentację danych statystycznych dotyczących wybranych cech społeczno-ekonomicznych osób niepełnosprawnych omówiono problemy wynikające z niepełnosprawności w społecznościach lokalnych Polski i krajów Unii Europejskiej. Dokonano przeglądu aktów prawnych i stosowanych rozwiązań organizacyjnych dotyczących elementów składających się na system zabezpieczenia społecznego w Polsce i krajach Unii. Zanalizowano także wydatki publiczne ponoszone w Polsce i krajach UE. Przedstawiono znaczenie rozwoju usług pomocniczych w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych dla umożliwienia ich społecznej integracji i samodzielności.

Many factors of different character affect the effectiveness and efficacy of the social policy conducted in aid of the disabled persons. The problems resulting from disability, their complicated character having its social, economic and political consequences, have been examined by the scientists from various scientific fields and have been the area of practical activity for many decades. During the last few years especially much attention has been globally paid to the diagnostics of the needs of the most disabled persons and the ways of fulfilling them. This work focuses on the same problem. It is an attempt to find and understand the specific conditions of the functioning of the persons doomed to the aid of other people in their everyday activities. The analysis concerning the situation in Poland in relation to the solutions applied in the member countries of the European Union has been conducted. The trends of the rehabilitation initiatives undertaken by the member countries of the EU, exceeding the specifics of national solutions, have been examined. Presently in Europe and the United States the social service networks are created. These networks activate even the most disabled persons, so that their chances of social participation increase because of the compensation of their functional limitations with the access to personal aid. This type of service does not exist in our country yet. Could these services fulfil their integrational function, as they do in other countries, in the present macroeconomic and social situation? It seems possible under several conditions. First of all, Poland should aim at creating social security programs of non- -monetary, but goods and services character, and also by limiting the universal access to the benefits for the persons of various kinds and stages of disability. The creation of standards of benefit quality in individual areas of social services in the context of their commercialisation, and providing the aid supporting the family in their care-taking functions are the two urging needs. The mechanisms of aiding this group of people, characteristic for the civil society, should be worked out. The creation of conditions for releasing group solidarity plays the basic role in this respect. Fulfilling the rehabilitation tasks proceeds in Poland similarly to the whole economic transformation process. The factors of economic and institutional character are strictly related to the menial factor represented in everyday encounters with the disabled and in making decisions concerning them. Conducting the effective and efficient social policy in the more and more democratic and decentralised state is not an easy task. However, it is possible under the condition of considering the fact that economy and society make up a whole, which leads to the equal attitude towards economic and social policies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aktualne problemy i wydarzenia. Postawy wobec osób niepełnosprawnych. Strona internetowa CBOS, http://www.cbos.p1//.
 2. Amerini G.: Social protection in Europe. "Statistics in Focus" 2000 nr 15.
 3. Atkinson A.B.: Makroekonomia i wymiar społeczny. "Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje" 2001 nr 3.
 4. Barr N.: Ekonomika polityki społecznej. Poznań: Wydawnictwo AE 1993.
 5. Barczyński A.: Zakłady pracy chronionej w polskim systemie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Warszawa: KIG-R 2001.
 6. BieniarzD.: Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Wybrane aspekty zabezpieczenia społecznego. "Polityka Społeczna" 1999 nr 4.
 7. Bińczycka-Majewska T.: Rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. Warszawa: ZUS 1995.
 8. Bińczycka-Majewska T.: Regulacje Wspólnot Europejskich w zakresie koordynacji zabezpieczenia społecznego. "Polityka Społeczna" 1999 nr 4.
 9. Bińczycka-Majewska T.: Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej. Kraków: Kantor Wydawniczy "Zakamycze" 1999.
 10. Błędowski A.: Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starszych. Warszawa: SGH 2002.
 11. Boni M.: Doświadczenia Polski w budowaniu Narodowej Strategii Zatrudnienia. "Polityka Społeczna" 2002 nr 11-12.
 12. Brylski A.: Towarzystwo Walki z Kalectwem (TWK). "Auxilium Sociale" 1998 nr 2.
 13. Bulenda T., Zabłocki J.: Ludzie niepełnosprawni a prawo. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 1994.
 14. Call for proposals for the provision of support for the co-ordination activities of organisations operating at european level and active in fighting discrimination. VP/2000/004. http://www.europa. eu.int/comm/employment-social/soc-prot/disable//.
 15. Communication from the commission to the council the european parliament, the economic and social committee of the regions. Towards a Barrier Free Europe for People with Disabilities. Bruksela, 12.05.2000 (materiały powielane).
 16. Continuing training in enterprises facts and figures. A report on the results of the continuing vocational training survey carried alt in the enterprises of the Member Stales of the European Union in 1994. "Statistics in Focus" 2000 nr 15.
 17. Czy stać nas na politykę społeczną. [Dyskusja redakcyjna]. Oprac. I. Dryll. "Nowe Życie Gospodarcze" 2002 nr 18 (334).
 18. Dekada polskiej polityki społecznej. Od przełomu do końca wieku. Pod redakcją S. Golinowskiej i innych. Warszawa: IPiSS 2000.
 19. Die Wurde des Menschen darf nicht mehr angetastet werden! Eine neue Politik für Menschen"? "INFORUM". Forum selbstbestimmter Assistenz behinderter Menschen e.V. Aufgabe nr 2 z 2000.
 20. Disabled persons: statistical data. "Statistics in Focus. Population and Social Conditions" 1995 nr 10.
 21. "DPI Newletter", vol. 1 (Stockholm), March 1991.
 22. Drechsler A.: Funkcje rehabilitacyjne stacji opieki Caritas. "Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej" 1996 nr 2.
 23. Droga przez instytucje. Instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych. Pod redakcją M. Fedrowicza. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 1994.
 24. Doyle B.: Disability. Discrimination and Equal Opportunities a Comparative Study of the Employment Rights of Disabled Persons. London: Mausell 1995.
 25. Dziewięcka-Bokun L., Mielecki J.: Wybrane problemy polityki społecznej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1997.
 26. Dziewięcka-Bokun L.: Systemowe determinanty polityki społecznej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1999.
 27. Employment and Social Affairs, http://www.europa.eu.int/comm/employment-social/so../empolyment - en.ht//.
 28. Europejskie prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Pod redakcją L. Florka. Warszawa: Wydawnictwo IPiSS 1996.
 29. Europejskie prawo pracy i prawo socjalne a prawo polskie. Pod redakcją H. Szurgacza. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1998.
 30. Europejska karta społeczna. "Polityka Społeczna" 1992 nr 1 oraz Zrewidowana europejska karla społeczna. Materiały powielane "Polityki Społecznej".
 31. Eurostat Yearbook 1998/1999.
 32. Ferge Z., Kolberg J.E.: Social Policy in a Changing Europe. Frankfurt am Main: Campus Verlag 1992.
 33. Financing of Social Security. MISSOC - INFO. "Bulletin of the Mutual Information System on Social Protection in the European Union" 2000 nr 2.
 34. Franktbrt-Nachmias Ch., Nachmias D.: Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo 2001.
 35. Frieske K.: Dynamika koncepcji marginalizacji społecznej. "Polityka Społeczna" 2002 nr 11-12.
 36. For Europe of Civic and Social Rights (1995-1996). Report by the Commite des Sages. Brussels, październik - luty.
 37. From Passive to Active. Social Pensions and Semiretirement Pensions. Copenhagen: Ministry of Social Affairs 1995.
 38. Fukuyama F.: Koniec historii. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo 1996.
 39. Fukuyama F.: Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu. Warszawa-Wrocław: PWN 1997.
 40. Garcia de Cortazar C.: Problemy stosowania rozporządzeń wspólnotowych. "Polityka Społeczna" 1999 nr 4.
 41. Galasso V., Profeta P.: The Political Economy of Social Security, a Survey. "European Journal of Political Economy" vol. 18 (2002) 1-29; http://www.elsevier.com/locate/econbase czerwiec 2003.
 42. Globalna gospodarka. Lokalne społeczeństwo. Świat na progu XXI wieku. Warszawa: SGH 2001.
 43. Głąbicka K.: Polityka społeczna wspólnot europejskich. Warszawa: WSP TWP 1998.
 44. Głąbicka K.: Polityka społeczna wobec niepełnosprawnych w Unii Europejskiej. "Niepełnosprawność i Rehabilitacja" 2001 nr 1.
 45. Głąbicka K.: Polityka społeczna w Unii Europejskiej. Aspekty aksjologiczne i empiryczne. Warszawa: Dom Wydawniczy "Elipsa" 2001.
 46. Golinowska S.: Reforma systemu emerytalno-rentowego a zabezpieczenie dochodów na okres starości. Referat na konferencję nt.: Starsi ludzie w okresie przemian ustrojowych, PTE i Fundacja "Emeryt". Warszawa 1999 (materiały powielane).
 47. Golinowska S., Hagemejer K.: Społeczne wydatki w Polsce z odniesieniami do innych krajów. "Opracowania PBZ" z. 11. Warszawa: IPSS, UW 1999.
 48. Golinowska S.: Polityka społeczna. Koncepcje - instytucje - koszty. Warszawa: Poltext 2000.
 49. Golinowska S.: Zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych. Rozwiązania polskie i innych krajów. "Polityka Społeczna" 2001 nr 4.
 50. Golinowska S., Topińska L: Pomoc społeczna - zmiany i warunki skutecznego działania. Warszawa: CASE 2002.
 51. Golinowska S.: Europejski model socjalny i otwarta koordynacja polityki społecznej. "Polityka Społeczna" 2002 nr 11-12.
 52. Gorzęba B.: Zasiłek pielęgnacyjny. "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych" 1999 nr 7.
 53. Hady-Maniak K.: Działalność i problemy Spółdzielczego Zrzeszenia Sportowego "Start" w zakresie sportu osób niepełnosprawnych. "Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej" 1993 nr 1-2.
 54. Helios II: Europejski poradnik dobrej praktyki dla zapewnienia równych szans osobom niepełnosprawnym. Komisja Europejska 1996 (materiały powielane).
 55. Helios Technical Report. The Elimination of Socio-Psychological Barriers', http://195.7.0.249/autonomia/ra52_en.htm#Anallysis //czerwiec 2000.
 56. Helios Technical Report. The Elimination of Socio-Psychological Barriers: Assistance in Daily Living; http://195.7.0249/autonomia/ra5l-en.htm#independent//czerwiec 2000.
 57. Hoopengardner T.: Niepełnosprawność a praca w Polsce. [Renty inwalidzkie i programy zachęcające do zatrudniania osób niepełnosprawnych]. Raport dla Banku Światowego. Warszawa 2000 (maszynopis powielany).
 58. Hrynkiewicz J.: Jakie ubezpieczenia społeczne? "Polityka Społeczna" 1993 nr 3.
 59. Hulek A.: Podstawy rehabilitacji społecznej. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1985 nr 4-5.
 60. "ILRU".3400 Bissonet No 101. Houston TX 77005 USA.
 61. Independent Living . "DPI Newsletter" (Ausgabe 1991 nr 3).
 62. Informacja o działaniach podejmowanych na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 1 sierpnia 1997 r. "Karta praw osób niepełnosprawnych", MPiPS Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Warszawa 2001.
 63. Informator pt. "O podstawowych rozwiązaniach prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych"; http//www.mpips.gov.pl/Polityka_spoleczna/osoby _niepelnosprawne/.../pozarządowe.htm.
 64. Jackowiak U.: Niezdolność do pracy zastąpi "inwalidztwo". "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych" 1997 nr 12.
 65. Jończyk J.: Prawo zabezpieczenia społecznego. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, bezrobocie i pomoc społeczna. Kraków: Kantor Wydawniczy "Zakamycze" 2001.
 66. Jończyk J.: O reformie ubezpieczenia społecznego w Polsce. Ekspertyzy - Informacje z. 4. Warszawa: IPiSS 1995.
 67. Juros A., Otrębski W.: Integracja osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej. Lublin: FŚCEDES 1997.
 68. Kane G.G., Heaney K., Ewart B., Mc Alister: Developing an accessibility appraisal model for the external environment of housing estates', http://www.emeraldinsight.com/reserchregister czerwiec 2003 r.
 69. Kobielski W.: Pomoc dla niepełnosprawnych rolników. "Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie" 1998 nr 8.
 70. Kodeks praktycznego rozwiązywania problemów niepełnosprawności w miejscu pracy. MOP 2002 (materiały powielane).
 71. Kołaczek B.: Metody aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej. "Polityka Społeczna" 2000 nr 7.
 72. Kompendium rozwiązań systemowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w zakresie wyrównywania szans osób niepełnosprawnych. [Zatrudnienie i sprawy społeczne]. Komisja Europejska 1998 (polskie tłumaczenie; materiały powielane).
 73. Kowalczyk O.: Polski model rehabilitacji zawodowej. "Polityka Społeczna" 1996 nr 5/6.
 74. Kowalczyk O.: Rehabilitacja osób niepełnosprawnych - nowe rozwiązania. Wrocław: ORPHA 1993.
 75. Kowalczyk O.: System zabezpieczenia społecznego wobec potrzeb osób niepełnosprawnych. Wrocław: Wydawnictwo AE 2002.
 76. Krawczyńska-Butrym Z.: Niepełnosprawność - specyfika pomocy społecznej. Katowice: Wydawnictwo "Śląsk" 1998.
 77. Księżopolski M.: Polityka społeczna. Wybrane problemy porównań międzynarodowych. Katowice: Wydawnictwo "Śląsk" 1999.
 78. Kroszel J.: Podstawy polityki społecznej. Poznań-Wrocław: WSZiM 1997.
 79. Laschet U.: Grundlagen der Rehabilitation in der BRD. Bonn 1986.
 80. Leksykon polityki społecznej. Pod redakcją B. Rysz-Kowalczyk. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR 2001.
 81. Leś E.: Od filantropii do pomocniczości. Studium porównawcze rozwoju i działalności organizacji społecznych. Warszawa: Dom Wydawniczy "Elipsa" 2000.
 82. Luhman N.: Teoria polityczna państwa bezpieczeństwa socjalnego. Warszawa: PWN 1994.
 83. Mac Pherson S.: Social security in developing countries. "Social Policy and Administration" 1987 nr 1.
 84. Malinowski K.: Programy Unii Europejskiej dostępne dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Centrum Informacji Europejskiej Departament Informacji i Kształcenia Europejskiego Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Warszawa, lipiec 2000 (materiały powielane).
 85. Majcher L: Ulgi i przywileje dla niepełnosprawnych. "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych" 1999 nr 12.
 86. Majcher I.: Nowe orzecznictwo inwalidzkie a rynek pracy. "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych" 2000 nr 12.
 87. Majewski T.: Systemy rehabilitacji zawodowej w krajach Europy Zachodniej. Warszawa: Dział Wydawnictw KIG-R 1999.
 88. Majewski T.: Systemy zatrudnienia osób niepełnosprawnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Warszawa: KIG-R 2002, Zeszyt 18.
 89. Majewski T.: Nowy dokument MOP w sprawie zatrudniania osób niepełnosprawnych. "Zakłady Pracy Chronionej" 2002 nr 12.
 90. Markowska H., Zalewska H.: Przepisy wspólnotowe w zakresie świadczeń emerytalna-rentowych. Konsekwencje dla Polski. "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych" 2000 nr 12.
 91. Markowska H.: Renty z tytułu niezdolności do pracy w liczbach. "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych" 2000 nr 12.
 92. Morawski W.: Socjologia ekonomiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2001.
 93. Mrugalska K.: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Geneza - cele -droga. "Auxilium Sociale" 1997 nr 2.
 94. Niepełnosprawni w środowisku społecznym. Pod redakcją L. Frąckiewicz. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 1999.
 95. Niepełnosprawność. "Polityka Społeczna" 2001 nr 4.
 96. Nowak S.: Metody badań socjologicznych. Warszawa: PWN 1965.
 97. Nowak S.: Metodologia badań społecznych. Warszawa: PWN 1985.
 98. Ocena efektywności szkolenia osób niepełnosprawnych w zwiększaniu ich szans na powrót do pracy. Pod redakcją Z. Hasińskiej. Wrocław: WUP AE 1997.
 99. Ochonczenko H.: Wiedza i wyobrażenia liderów środowiska lokalnego o sytuacji życiowej ludzi niepełnosprawnych (na podstawie badań w województwie zielonogórskim). "Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej" 1999 nr 4.
 100. Organizacje pozarządowe; http://www.mpips.gov.pl.
 101. Osoby niepełnosprawne w Polsce. Opracowanie analityczno-tabelaryczne. Warszawa: MPiPS 2000.
 102. Osoby niepełnosprawne na rynku pracy w Polsce (wyniki badań przeprowadzonych w II kwartale 2000 r.). Warszawa: GUS; http://www.stat.gov.p1//.
 103. Osoby niepełnosprawne w środowisku lokalnym. Wyrównywanie szans. Pod redakcją B. Szczepankowskiej i J. Mikulskiego. Warszawa: CBRON 1999.
 104. Ostrowska A.: Postawy społeczeństwa polskiego wobec niepełnej sprawności. Warszawa: OBOPiSP 1981.
 105. Ostrowska A.: Niepełnosprawni w społeczeństwie. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 1994.
 106. Ostrowska A., Sikorska J.: Syndrom niepełnosprawności w Polsce. Bariery integracji. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 1996.
 107. Ostrowska A.: Przemiany postaw społecznych w stosunku do osób niepełnosprawnych w latach 1978-2000. "Niepełnosprawność i Rehabilitacja" 2001 nr 1.
 108. Ostrowska A., Sikorska J., Gąciarz B.: Osoby niepełnosprawne w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Warszawa: ISP 2001.
 109. Ostrowska A., Sikorska J.: Wymiary marginalizacji osób niepełnosprawnych (lata 1993 i 1999). "Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje" 2001 nr 3.
 110. People with disabilities in the European Union', http://ww.europa.eu.int/comm/employment-social /esf/en/public//.
 111. Pieters D.: Wprowadzenie do prawa ubezpieczeń społecznych państw członkowskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Kraków: Wydawnictwo UJ 1992.
 112. Pieters D.: Introduction into the Basic Principles of Social Security. Denver-Boston: Klüver Law and Taxation Publishers 1993.
 113. Pieters D.: Social security in an interdisciplinary perspective. Denver-Boston: Klüver Law and Taxation Publishers 1997.
 114. Piotrowski J.: Zabezpieczenie społeczne. Problematyka i metody. Warszawa: KIW 1966.
 115. Pławucka H.: Niezdolność do pracy w przepisach prawa emerytalno-rentowego. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1998 nr 1.
 116. Polityka społeczna. Globalna i lokalna. Pod redakcją A. Kurzynowskiego. Warszawa: SGH 1999.
 117. Polityka społeczna. Pod redakcją A. Rajkiewicza. Warszawa: PWN 1979.
 118. Polityka społeczna. Pod redakcją A. Kurzynowskiego. Warszawa: SGH 2001.
 119. Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych - drogi do integracji. Pod redakcją J. Mikulskiego i J. Auleytnera. Warszawa: WSP TWP 1996.
 120. Polityka społeczna w okresie przemian. Pod redakcją A. Piekary i J. Supińskiej. Warszawa: PWE 1985.
 121. Polityka społeczna. Materiały do studiowania. Pod redakcją A. Rajkiewicza, J. Supińskiej, M. Księżopolskiego. Katowice: "Śląsk" 1998.
 122. Polska a Europa. Procesy demograficzne u progu XXI wieku. Pod redakcją Z. Strzeleckiego i A. Ochockiego. Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa 2001.
 123. Porównanie sytuacji zdrowotnej ludności Polski i wybranych krajów europejskich w 1996 roku. Warszawa: GUS 1998.
 124. Potrzeby i problemy osób niepełnosprawnych w Polsce (wyniki badań i system monitorowania). Materiały i studia. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania Szkoły Wyższej 2003.
 125. Potrzeby socjalno-medyczne ludności w wybranych rejonach. Pod redakcją A. Kurzynowskiego. Warszawa 2002.
 126. Powrót ubóstwa i walki ze społecznym wykluczeniem: Nowe wyzwania dla zabezpieczenia społecznego. Omówienie artykułu J. Berghmanna w: "Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje" 1999 nr 1.
 127. Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku. Warszawa: IPiSS KUP 2000.
 128. Prasznic U.K.: Uwagi na temat reformy ubezpieczenia społecznego pracowników. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1999 nr 1.
 129. Progress report on the implementation of the medium term. Social action programe 1995-1997. "Social Europe" 1996, Suplement nr 4.
 130. Projekt programu reformy ubezpieczeń społecznych. "Rzeczpospolita" 1995 nr 119. Dodatek "Prawo co dnia".
 131. Przestrzenne zróżnicowanie współczynników częstości orzekania o niezdolności do pracy w 1998 r. Warszawa: ZUS 1999.
 132. Raising employment levels of people with disabilities the common challenge. Commission Staff Working Paper. Brussels 22.09.1998, SEC(1998) 1550 (materiały powielane).
 133. Raport z wyników NSP ludności i mieszkań; GUS //http:www.stat.gov.pl.
 134. Reformy społeczne i zagrożenia ich realizacji. Pod redakcją L. Frąckiewicz i W. Koczura. Katowice: Wydawnictwo AE 1998.
 135. Rezolucja 48/96 z 20 grudnia 1993 Zgromadzenia Ogólnego ONZ - Standardowe zasady wyrównywania szans osób niepełnosprawnych. "Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej" 1996 nr 1.
 136. "Rocznik Statystyczny". Warszawa: GUS 2000.
 137. Rozmiar niepełnosprawności prawnej w Polsce oraz aktywność ekonomiczna osób niepełnosprawnych prawnie na podstawie kwartalnego badania aktywności ekonomicznej ludności Polski (BAEL) przeprowadzonego przez GUS. Ostatnie badanie - w III kwartale 2000 r. Warszawa: MPiPS Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych 2001.
 138. Ruggeberg A.: Autonom-Leben-Gemeindenahe Formen von Beratung, Hilfe und Pflege zum selbständigen Leben von und für Menschen mit Behinderungen. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH 1985.
 139. Sarapuk M.: Rozwój sektora usług. Struktura i dynamika. Wrocław: Wydawnictwo AE 1978.
 140. Samorząd terytorialny. Teksty jednolite. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 1999.
 141. Samorządowa polityka społeczna. Pod redakcją A. Frączkiewicz-Wronki. Warszawa: WSP TWP 2002.
 142. Sangowski T.: Ubezpieczenia gospodarcze. Warszawa: Poltext 1998.
 143. Schumacher Ch.: Skutki stosowania rozporządzeń wspólnotowych w Polsce. "Polityka Społeczna" 1999 nr 4.
 144. Sejdel E.: Świadczenia przysługujące osobom opiekującym się dziećmi wymagającymi stałej opieki. "Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie" 1999 nr 3.
 145. Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich. MPiPS 2002.
 146. Sen A.: Nierówności. Dalsze rozważania. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak 2000.
 147. Sen A.: Rozwój i wolność. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo 2002.
 148. Sikorska J.: Niepełnosprawność a rynek. Zmiany sytuacji materialnej gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi w latach dziewięćdziesiątych. "Niepełnosprawność i Rehabilitacja" 2001 nr 1.
 149. Social protection in the EU Member States and the European Economic Area. Situation on 1 January 2000. Luxemburg: MISSOC 1999 i 2000.
 150. Social security for dependent persons in Germany and other countries: Between tradition and innovation. "International Social Security Review" 1995, vol. 48 nr 1.
 151. Sokołowska M.: Odpowiedzialność społeczna za grupy zależne. "Studia Socjologiczne" 1981 nr 3.
 152. Społeczne problemy osób niepełnosprawnych. Pod redakcją J. Sikorskiej. Warszawa: IFiS PAN 2002.
 153. Spójny system służb socjalnych dla inwalidów i innych osób niepełnosprawnych. Pod redakcją A. Hulka. Warszawa: TWK 1991.
 154. Stan zdrowia i potrzeby niepełnosprawnych w Polsce w 1996 roku. Warszawa: GUS 1997.
 155. Strategia polityki społecznej. Praca i zabezpieczenie społeczne 2002-2005. Projekt (wersja poprawiona uwzględniająca uwagi resortów). Warszawa 2002.
 156. Stroiński E.: Ubezpieczenia na życie. Warszawa: WSUiB 1996.
 157. Sudstrom G.: Caring for the Aged in Walfer Society. "Studies in Social Work" 1983 nr 1 (Stockholm).
 158. Swain J., Finkenstein V., French S., Oliver M.: Disabling Barriers-Enabling Environments. London: SAGE Publication 1993.
 159. System rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Pod redakcją J. Mikulskiego i A. Kurzynowskiego. Warszawa: Centrum Naukowo-Badawcze Spółdzielczości Inwalidów 1994.
 160. System zabezpieczenia społecznego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Pod redakcją K. Głąbickiej i M. Pierzchalskiej. Pionki-Radom: FTPS PTUS 2003.
 161. Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2000-2001. Warszawa: GUS 2001.
 162. Sytuacja ludzi niepełnosprawnych i stan rehabilitacji w PRL. Ekspertyza. Wrocław: Ossolineum 1984.
 163. Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce. Pod redakcją B. Balcerzak-Paradowskiej. Warszawa: IPiSS 2002.
 164. Sytuacja społeczna Dolnego Śląska. Pod redakcją W. Ostasiewicza i Z. Pisza. Opole: Wydawnictwo Instytutu Śląskiego 2000.
 165. Sytuacja zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej. Bruksela: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 2001.
 166. Szczur M.: Przepisy wspólnotowe w zakresie świadczeń zdrowotnych. Skutki finansowe dla Polski. "Polityka Społeczna" 1999 nr 4.
 167. Sztumski J.: Wstęp do metod i technik badań społecznych. Wyd. 3 zmienione. Warszawa: PWN 1984.
 168. Szumlicz J.: Zalecenie Rady Wspólnot Europejskich z zakresu polityki społecznej a ustawodawstwo polskie. "Polityka Społeczna" 1999 nr 4.
 169. Szymańska S.: Zbieg świadczeń emerytalno-rentowych w świetle ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1999 nr 1.
 170. Świątkowski A.: Europejskie prawo socjalne. T. 2. Europejskie prawo ubezpieczeń społecznych. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC 2000.
 171. Świątkowski A.: Aspekty prawne polityki społecznej w Unii Europejskiej i w Polsce w latach 2000-2005. "Polityka Społeczna" 2002 nr 11-12.
 172. Tarkowska E.: Zrozumieć biednego. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2000.
 173. Tarkowska E.: Życie codzienne w domach pomocy społecznej. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 1994.
 174. Teoretyczne problemy nauki o polityce społecznej. Pod redakcją J. Auleytnera i J. Daneckiego. Warszawa: Dom Wydawniczy "Elipsa" 1999.
 175. The European Union Disability Strategy; http: //www.europa.eu.int/2002.
 176. Towards a People's Europe. A report on the Development of Direct Payments in 10 Member States of the European Union. Paris: European Social Network Edited by John Holloran 1998 (materiały powielane).
 177. Towards a Barrier Free Europe for People with Disabilities. Communication from the commission to the council the European Parliament. Brussels: The Economic and Social Committee and The Committee of the Regions 15.05.2000.
 178. Ubezpieczenie społeczne rolników w latach 1980-1990. Dane statystyczne. Warszawa: Wydawnictwo KRUS 2000.
 179. Unia Europejska - osoby niepełnosprawne. Warszawa: Centrum Informacji Europejskiej UKiE 2000.
 180. Urban W.: Ende der Verwahrung?! "Die Rundschau" 1990 nr 5.
 181. Uścińska G.: Zasada równego traktowania w prawie wspólnotowym a ustawodawstwo polskie. "Polityka Społeczna" 1999 nr 4.
 182. Uścińska G.: Polski system zabezpieczenia społecznego a regulacje układu europejskiego. "Polityka Społeczna" 1999 nr 4.
 183. Uścińska G.: Polskie prawo zabezpieczenia społecznego w świetle wspólnotowych zasad koordynacji. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1999 nr 4.
 184. Ważniejsze informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych. Warszawa: ZUS 1998.
 185. Wilmowska A., Pietruszyńska A., Wawrzyńczyk-Kaplińska G.: Orzecznictwo lekarskie w ubezpieczeniu społecznym w trzy lata po reformie. "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych" 2000 nr 12.
 186. Wóycicka I.: Budżet polityki społecznej. Transformacja gospodarki. Warszawa: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 1999.
 187. Wóycicka I.: Strategia polityki społecznej 1999-2000. Transformacja gospodarki. Warszawa: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 1999.
 188. Wspólny raport na temat problemów wykluczenia społecznego. Cz. I-II. Kraje członkowskie; //http: www.reintegracja.gov.pl.
 189. Współczesna polityka społeczna Polski na tle Unii Europejskiej. Pod redakcją L. Frąckiewicz i A. Frączkiewicz-Wronki. Katowice: Wydawnictwo AE 2000.
 190. Wyka A.: Badacz społeczny wobec doświadczenia. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 1993.
 191. Wypadki przy pracy. Warszawa: GUS 1991-2001.
 192. Your social security rights when moving. Within the European Union. Luxemburg: European Commission Directorate General for Employment Industrial Relation and Social Affairs 1999.
 193. Zabezpieczenie społeczne. Pod redakcją Z. Pisza. Wrocław: Wydawnictwo AE 1998.
 194. Zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych w Polsce i w innych krajach. Pod redakcją S. Golinowskiej. Warszawa: MPiPS CASE 2001.
 195. Zagrożenia społeczne - miejsce polityki społecznej w systemie nauk. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej. Ustronie Wielkopolskie, 29-30 maja 1996 r. Pod redakcją L. Frąckiewicz. Katowice: Wydawnictwo AE 1996.
 196. Zastrow Ch.: Introduction to Social Welfare Institution. Social Problems, Services, and Current Issues. Chicago: The Dorsey Press 1986.
 197. Zatrudnienie chronione we Wspólnocie Europejskiej. Komisja Europejska 1992. Polska wersja językowa. Warszawa: MPiPS (materiały powielane).
 198. Zeitzer I.R.: Social Insurance Provisions for Children with Disabilities in Selected Industrialized Countries. "Social Security Bulletin" 1995 vol. 58 nr 3.
 199. Zmiany i reformy systemu zabezpieczenia społecznego. Pod redakcją S. Golinowskiej. Warszawa: IPiSS 1999.
 200. Zych A.: Jeszcze o zakładach pracy chronionej. "Polityka Społeczna" 1999 nr 4.
 201. Zróżnicowanie warunków życia ludności w Polsce w 1997. Warszawa: GUS 1998.
 202. Żukowski M.: Otwarta koordynacja zabezpieczenia emerytalnego w Unii Europejskiej - Nowy etap europejskiej polityki społecznej? "Polityka Społeczna" 2002 nr 11 -12.
 203. Akty prawne
 204. Americans with Disabilities. Act of 1990 (materiały powielane).
 205. Decyzja Rady Europy z 25 lutego 1993 roku ustanawiająca trzeci program działania Wspólnoty dla wspomagania osób niepełnosprawnych (Helios II, 1993 do 1996). 93/136/EEC (materiały powielane).
 206. Narodowy Program Zdrowia 1996-2005. Warszawa: Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny Narodowego Programu Zdrowia 1996.
 207. Program działań społecznych 1998-2000. Komunikat komisji Kom.98/259 z dnia 29 kwietnia 1998 (materiały powielane).
 208. Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 maja 1989 r. w sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki (DzU nr 37, poz. 205).
 209. Rozporządzenie Rady Ministrów z 22 stycznia 1991 r. w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów dziennych (DzU nr 9, poz. 32 z późn. zm.).
 210. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 25 lutego 1995 r. w sprawie stanów zdrowia, ze względu na które przysługuje zasiłek pielęgnacyjny dziecku w wieku do 16 lat (DzU nr 20, poz. 107).
 211. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia.
 212. Rozporządzenie MEN z 30 września 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę (DzU nr 126, poz. 835, z późn. zm.).
 213. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 21 maja 2002 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (DzU 2002 nr 66, poz. 604).
 214. Uchwała Rady i Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich spotykających się w ramach Rady 20 grudnia 1996 r. w sprawie równych szans dla osób niepełnosprawnych (97/C 12/01) (materiały powielane).
 215. Uchwała Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z l sierpnia 1997 r. (MP 1997 nr 50, poz. 75).
 216. Ustawa o usługach i środkach wsparcia świadczonych na podstawie niepełnosprawności, Helsinki, 3.04.1987, w: "Człowiek" 1990 nr 6.
 217. Ustawa o niektórych warunkach funkcjonowania ubezpieczeń społecznych rolników indywidualnych i członków ich rodzin (DzU 1990 nr 14, poz. 90).
 218. Ustawa o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych (DzU 1995 nr 4, poz.17, zm. nr 138, poz. 681).
 219. Ustawa z 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych (DzU 1995 nr 4, poz. 17, zm. nr 138, poz. 681).
 220. Nowelizacja ustawy o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych (DzU 1995 nr 100, poz. 46).
 221. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: DzU 1996 nr 67, poz. 3229 z późn. zm.).
 222. Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (DzU nr 123, poz. 776 z późn. zm.).
 223. Ustawa o pomocy społecznej z 1990 (DzU 1998 nr 64, poz. 414 z późn. zm.).
 224. Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU 1999 nr 60, poz. 636).
 225. Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU nr 62, poz. 1118).
 226. Ustawa o pomocy społecznej z 29 listopada 1990 r. (DzU 1998 nr 64, poz. 414 z późn. zm.) - zmiana wprowadzona mocą ustawy o emeryturach i rentach z FUS z 1998.
 227. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników z 1990 roku (tekst jednolity: DzU 1998 nr 7, poz. 25).
 228. Ustawa z 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity: DzU 1983 nr 30, poz. 144 z późn. zm.).
 229. Ustawa o niektórych warunkach funkcjonowania ubezpieczeń społecznych rolników indywidualnych i członków ich rodzin z 24.02.1990 r. (DzU nr 14, poz. 90).
 230. Ustawa z 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (DzU nr 59, poz. 344 z późn. zm.).
 231. Ustawa o systemie oświaty (tekst jednolity: DzU 1996 nr 67, poz. 329 z późn. zm.).
 232. Ustawa z 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (DzU 1997 nr 28, poz. 153).
 233. Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU 1997 nr 123, poz. 776 z późn. zm.).
 234. Ustawa z 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (DzU 2000 nr 12, poz. 136 z późn. zm.).
 235. Ustawa o rolniczych rentach strukturalnych (DzU 2001 nr 52, poz. 539).
 236. Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU 2003 nr 7, poz. 79).
 237. Ustawa o emeryturach i rentach z FUS z 17 grudnia 1998 r. (DzU 1999 nr 162, poz. 1118, art. 60).
 238. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z 30 października 2002 r. (DzU 2002 nr 199, poz. 1673).
 239. Ustawa o działalności pożytku społecznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (DzU 2003 nr 96, poz. 873).
 240. Ustawa z 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (DzU 2003 nr 45, poz. 391).
 241. Zalecenie nr R [92]6 Rady Ministrów dla krajów członkowskich dotyczące wspólnej polityki wobec ludzi niepełnosprawnych. Wrocław: WOZiRON 1992.
 242. Zatrudnienie i osoby niepełnosprawne. Raport ze specjalnego spotkania Grupy Wysokiego Szczebla ds. Niepełnosprawności. Bruksela: Komisja Europejska, 15 października 1997 (materiały powielane).
 243. Zatrudnienie i osoby niepełnosprawne. Raport ze specjalnego spotkania Grupy Wysokiego Szczebla ds. Niepełnosprawności. Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Stosunków Zawodowych i Spraw Społecznych 1998. Warszawa: MPiPS Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych (materiały powielane).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
0239-8532
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu