BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lozano Platonoff Alberto
Tytuł
System dynamicznego zarządzania przedsiębiorstwem
Dynamic Management System for Enterprises.
Źródło
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 2004, nr 521, 380 s., rys., tab., wykr., bibliogr. s.355-369, załączniki
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie wiedzą, Zarządzanie strategiczne, Przewaga konkurencyjna, Podejmowanie decyzji strategicznych, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Modelowanie systemowe, Przegląd literatury, Potencjał rozwojowy
Enterprise management, Knowledge management, Strategic management, Competitive advantage, Top-level decision makers, Small business, Enterprise competitiveness, System modeling, Literature review, Development potential
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pracy podjęto próbę analizy potencjału rozwojowego polskich przedsiębiorstw w latach 90-tych w odniesieniu do poziomu rozwoju całej gospodarki polskiej. Dokonano przeglądu i analizy kierunków w naukach o zarządzaniu, przedstawiono istotę i źródła przewagi konkurencyjnej w zarządzaniu opartym na wiedzy, omówiono założenia, proces powstawania oraz funkcjonowanie systemu dynamicznego zarządzania. Zidentyfikowano te grupy przedsiębiorstw (małe i średnie), w których tkwią największe rezerwy wartości dodanej. Przeprowadzono ocenę jakości systemów zarządzania przedsiębiorstw i symulację ich aktualnych możliwości rozwojowych z uwzględnieniem czterech grup podmiotów: mikro, małych, średnich i dużych, oraz opracowano model systemu dynamicznego zarządzania umożliwiającego wzrost potencjału rozwojowego średnich przedsiębiorstw.

The paper consists of the analysis on development potential of Polish enterprises in 90's in relation to development of the Polish economy. There is a review and analysis of directions in management. The author has presented the essence and sources of competitive advantage in knowledge-based management as well as discussed dynamic management system. There is a quality assessment of management systems for enterprises and simulation of their current development opportunities with particular focus on four groups of subjects such as micro, small, middle-sized and big. The author has also presented the dynamic management system that allows the growth of potential in middle-sized enterprises. (AŁ)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Acur N., Bititci U.: Managing Strategy Through Business Processes. "Production Planning & Control" 2003, Vol. 14, Issue 4, June.
 2. Analoui F., Karami A.: How Chief Executives' Perception of the Environment Impacts on Company Performance. "Journal of Management Development" 2002, Vol. 21, Issue 3/4.
 3. Ansoff H.J.: Critique of Henry Mintzberg's the Design School: Reconsidering the Basic Permisses of Strategic Management. "Strategic Management Journal" 1991, Vol. 12.
 4. Ansoff H.I.: Zarządzanie strategiczne. PWE, Warszawa 1985.
 5. Argyris C.: Reasoning, Learning and Action. Jossey-Bass, San Francisco 1982.
 6. Audretsch D.B.: The Dynamic Role of Small Firms: Evidence from the U.S. "Small Business Economics" 2002, Vol. 18, Issue 1-3, May.
 7. Balogun J., Huff A.S., Johnson P.: Three Responses to the Methodological Challenges of Studying Strategizing. "Journal of Management Studies" 2003, Vol. 40, Issue 1, January.
 8. Banaszyk P.: Formułowanie celów strategicznych w zarządzaniu polskimi przedsiębiorstwami. Akademia Ekonomiczna, Poznań 1998.
 9. Band W.A.: Creating Value for Customers. John Wiley & Sons, New York 1991.
 10. Barlik E.: Kłopoty z długofalową strategią. "Rzeczpospolita" z 12.04.2000.
 11. Barlik E.: Profesjonalni i nieetyczni. "Rzeczpospolita" z 5.04.2000.
 12. Bartezzaghi E.: The Evolution of Production Models: is a New Paradigm Emerging? "International Journal of Operations & Production Management" 1999, Vol. 19, Issue 2.
 13. Baruk J.: Empiryczne aspekty działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw przemysłowych. "Humanizacja pracy" 1999, nr 2-3.
 14. Beal R.M.: Competing Effectively: Environmental Scanning, Competitive Strategy, and Organizational Performance in Small Manufacturing Firms. "Journal of Small Business Management" 2000, January.
 15. Bessant J., Francis D., Meredith S., Kaplinsky R., Brown S.: Developing Manufacturing Agility in SMEs. "International Journal of Technology Management" 2001, Vol. 22, Issue 1-3.
 16. Bhide A.: How Entrepreneurs Craft Strategies that Work. "Harvard Business Review" 1994, March-April.
 17. Bieniok H., Rokita J.: Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa. PWN, Warszawa 1984.
 18. Biondi V., Iraldo F., Meredith S.: Achieving Sustainability Through Environmental Innovation: the Role of SMEs. "International Journal of Technology Management" 2002, Vol. 24, Issue 5/6.
 19. Black J.A., Farias G.: Dynamic Strategies: Emergent Journeys. "Emergence" 2000, Vol. 2, Issue 1.
 20. Bratnicki M.: Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 21. Brooking A.: Corporate Memory. Strategies for Knowledge Memory. International Thomson Business Press, London 1999.
 22. Brouthers K., Andriessen F., Nicolaes L: Driving Blind: Strategie Decision-Making in Small Companies. "Long Range Planning" 1998, February.
 23. Buckley P.J., Carter M.J.: Knowledge Management in Global Technology Markets. Applying Theory to Practice. "Long Range Planning" 2000, Vol. 33.
 24. Budziński R., Ordysiński T.: Wirtualne hurtownie danych w przedsiębiorstwie. Informatyka w rozwoju przedsiębiorczości lokalnej. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
 25. Bukowitz W.R., Wiliams R.L.: The Knowledge Management Fieldbook. Financial Time, Prentice-Hall, London 2000.
 26. Burgoyne J.G.: Feeding Minds to Grow the Business. "People Management", 21 September 1995.
 27. Cagliano R., Spina G., Verganti R., Zotteri G.: Designing BPR Support Services for Small Firms. "International Journal of Operations & Production Management" 1998, Vol. 18, No 9/10.
 28. Chan S.Y., Foster, M.J.: Strategy Formulation in Small Business: The Hong Kong Experience. "International Small Business Journal" 2001, Vol. 19, Issue 3, April-June.
 29. Chaston L i in.: Small Firm Organizational Learning: Comparing the Perceptions of Need and Style Among UK Support Service Advisors and Small Firm Managers. "Journal of European Industrial Training" 1999, No 32/1.
 30. Chernatony L. de, Harris F., Dall'Olmo Riley F.: Added Value: its Nature, Roles and Sustainability. "European Journal of Marketing" 2000, Vol. 34, No 1/2.
 31. Chmielarz W.: Rola tendencji integracyjnych w kształtowaniu systemów informatycznych zarządzania, Integracja i architektury systemów informacyjnych przedsiębiorstw. Red. T. Kasprzak. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2000.
 32. Chmielarz W.: Zagadnienia analizy i projektowania informatycznych systemów wspomagających zarządzanie. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000.
 33. Chrisman J.J.: The Influence of Outsider-Generated Knowledge Resources on Venture Creation. "Journal of Small Business Management" 1999, Vol. 37, Issue 4, October.
 34. Christener C: Making Strategy: Learning by Doing. "Harvard Business Review" 1997, November-December.
 35. Clarke L.: Zarządzanie zmianą. Goebethner i spółka, Warszawa 1997.
 36. Combe I.A.: Multiple Strategy Paradigms: an Integrational Framework. "Journal of Marketing Management" 1999, No 15.
 37. Competence Development in SMEs. "Observatory of European SMEs 2003, No 1.
 38. Conner K.R.: A Historical Comparison of Resource-Based Theory and Five Schools of Thought Within Industrial Organization Economics: Do We Have a New Theory of the Firm? "Journal of Management" 1991, Vol. 17, No 1.
 39. Cooper D., Chapman C.: Risk Analysis for Large Projects: Models, Methods and Cases. John Wiley & Sons, Chichester 1997.
 40. Coronado A.E.: A Framework to Enhance Manufacturing Agility Using Information Systems in SMEs. "Industrial Management & Data Systems" 2003, Vol. 103, Issue 5.
 41. Corso M., Martini A., Pellegrini L., Paolucci E.: Technological and Organizational Tools for Knowledge Management: In Search of Configurations. "Small Business Economics" 2003, Vol. 21, Issue 4, December.
 42. Creating an Entrepreneurial Europe. The Activities of the European Union for Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs). Commission of the European Communities, Brussels 2003.
 43. Crozier M: Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak uczyć się zarządzania postindustrialnego. PWE, Warszawa 1993.
 44. Cwynar W., Cwynar A.: Ocena wyników przedsiębiorstwa w świetle modelu ekonomicznego. "Controlling i Rachunkowość Zarządcza w Firmie" 1999, nr 3.
 45. Cypryjański J., Lozano Platonoff A., Sysko-Romańczuk S.: Systemy informatyczne w przedsiębiorstwach - wyniki badań. "Przegląd Organizacji" 2002, nr 10.
 46. Czerska M., Rutka R.: Bariery realizacji koncepcji "uczącego się przedsiębiorstwa". Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 784. Wrocław 1998.
 47. Dallago B.: The Organisational and Productive Impact of the Economic System. The Case of SMEs. "Small Business Economics" 2000, Vol. 15, Issue 4, December.
 48. Davies H., Ellis P.: Porter's Competitive Advantage of Nations: Time for the Final Judgement? "Journal of Management Studies" 2000, Vol. 37, Issue 8, December.
 49. Dąbrowski J., Koładkiewicz L: Inicjatywy zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach działających w Polsce. "Organizacja i Kierowanie" 2002, nr 2 (108).
 50. Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw. Red. W. Janasz. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
 51. Dobija M.: Rachunkowość zarządcza i controlling. PWN, Warszawa 1997.
 52. Dobrodziej B., Lozano A., Sysko-Romańczuk S.: Źródła nieefektywnego wykorzystania finansów firmy. W: Twój kapitał 2001. Zachodniopomorskie Forum Finansowo-Kapitałowe. Szczecin 2001.
 53. Dou H., Dou J.M. Jr.: Innovation Management Technology: Experimental Approach for Small Firms in a Deprived Environment. "International Journal of Information Management" 1999, Vol. 19, Issue 5, October.
 54. Drucker P.: The Information Executives Truly Need. "Harvard Business Review" 1995, January-February.
 55. Drucker P.: Zarządzanie w XXI wieku. Wydawnictwo Muza SA, Warszawa 2000.
 56. Duck J.: Managing the Change: The Art of Balancing. "Harvard Business Review" 1993, November-December.
 57. Easterby-Smith M.: Evaluating Management Development. Training and Education. Cassel, London 1994.
 58. Easterby-Smith M., Snell R., Ghererdi S.: Organizational Learning: Diverging Communities of Practice? "Management Learning" 1998, Vol. 28, Issue 3.
 59. Eccles R., Pyburn P.: The Performance Measurement Manifiesto. "Harvard Business Review" 1991, January-February.
 60. Edvinsson L., Malone A.S.: Kapitał intelektualny. PWN, Warszawa 2001.
 61. Eeckhoudt L.: Risk Evaluation Management and Sharing. Harvester Wheat 1996.
 62. Etemad H., Wright R.W.: Internationalization of SMEs: Toward a New Paradigm. "Small Business Economics" 2003, Vol. 20, Issue 1, February.
 63. Feurer R., Chaharbaghi K.: Strategy Development: Past, Present and Future. "Management Decision" 1995, Vol. 33, No 6.
 64. Feurer R., Chaharbaghi K., Distel M.: Dynamic Strategy Ownership. "Management Decision" 1995, Vol. 33, No 4.
 65. Feurer R., Chaharbaghi K., Wargin J.: Analysis of Strategy Formulation and Implementation at Hewlett-Packard. "Management Decision" 1995, Vol. 33, No 10.
 66. Firma 2000. IX Badania menedżerskie "Rzeczpospolitej". "Rzeczpospolita" z 12.04.2000.
 67. Fletcher M., Harris S.: Seven Aspects of Strategy Formation. "International Small Business Journal" 2002, Vol. 20, Issue 3, August.
 68. Gale B.Y.: Managing Customer Value. Creating Quality and Service that Customers Can See. The Free Press, New York 1994.
 69. Gartner W.B., Subodh Bhat: Environment and Ownership Characteristics of Small Businesses and their Impact on Development. "Journal of Small Business Management" 2000, July.
 70. Garvin D.: A Guide to Putting the Learning Organization to Work. Harvard Business School Press, Boston 2000.
 71. Garvin D.: Building Strategic Renewal. "Harvard Business Review" 1994, March-April.
 72. Geus A.: The Living Company. "Harvard Business Review" 1997, March-April.
 73. Gierszewska G.: Strategie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach - wyniki badań. Raport o zarządzaniu, VII edycja. Gospodarka oparta na wiedzy. Edukacja -innowacje - infrastruktura. Materiały konferencyjne. WSPiZ, Warszawa 2003.
 74. Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2000.
 75. Gorawski M.: Data Warehouse: systemy wspomagania podejmowania decyzji. "Software" 1999, nr 5.
 76. Grant R.M.: Contemporary Strategy Analysis: Concepts, Techniques, Application. Basil Blackwell, Cambridge MA 1991.
 77. Grant R.M.: Strategic Planning Among the Oil and Gas Majors. School of Business Georgetown University, Washington DC 1998.
 78. Grovard B.: Kierowanie zmianami w przedsiębiorstwie. Jak osiągnąć sukces. Poltext, Warszawa 1997.
 79. Grudzewski W.M., Hejduk L: Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej w Polsce. WSPiA, Warszawa 1998.
 80. Grudzewski W.M., Hejduk L: Przedsiębiorstwo wirtualne. Difin, Warszawa 2002.
 81. Grudzewski W.M., Koźmiński A.K.: Teoria i praktyka zarządzania w początkach XXI wieku. "Organizacja i Kierowanie" 1996, nr 3.
 82. Gruszecki T.: Współczesne teorie przedsiębiorstwa. PWN, Warszawa 2002.
 83. Gunasekaran A., Forker L., Kobu B.: Improving Operations Performance in a Small Company: A Case Study. "International Journal of Operations & Production Management" 2000, Vol. 20, No 3.
 84. Haffer M.: Skłonność polskich przedsiębiorstw do podejmowania innowacyjnych strategii produktowych. W: Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości. Red. M. Haffer, S. Sudoł. Wydawnictwo UMK, Toruń 1999.
 85. Hamel G.: Competence Based Competition. John Wiley and Sons, New York 1994.
 86. Hendry C. i in.: Strategy Through People. Routledge, London 1995.
 87. Herbst M.: Przedsiębiorstwa "uczące się" w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. "Studia Regionalne i Lokalne" 2000, nr 2.
 88. Herzberg F.: One More Time, How do You Motivate Employees? "Harvard Business Review" z 1.01.2003.
 89. Hudson M., Smart A., Bourne M.: Theory and Practice in SME Performance Measurement Systems. "International Journal of Operations & Production Management" 2001, Vol. 21, Issue 8.
 90. Hudson W.: Maynard's Industrial Engineering Handbook. McGraw-Hill, New York 1992.
 91. Humpden-Turner C: Siedem kultur kapitalizmu. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 92. Hysom R.: Adding Value to Enterprise Modelling. "Production Planning&Control" 2001, Vol. 12, No 2.
 93. Imai M.: Gemba Kaizen. A Commonsense Low-Cost Approach to Management. McGraw-Hill 1997.
 94. Imai M.: Kaizen. Tajemnica sukcesu Japonii. Tłum. L. Wasilewski. Wydawnictwo Zetom, Warszawa 1991.
 95. Inmon W.H.: Building the Data Warehouse. Second edit. John Wiley & Sons Inc. 1996.
 96. Innovation Tomorrow. Innovation Policy a Regulatory Framework: Making Innovation an Integral Part of the Directorate-Generale for Broader Structural Agenda Enterprise. Innovation Papers nr 28, EWR17052.
 97. Insights from KPMG's European Knowledge Management Survey 2002/2003. KPMG Report.
 98. Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje. PWN, Warszawa 1998.
 99. Jakubów L.: Społeczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2000.
 100. Janasz W.: Innowacyjne strategie rozwoju przemysłu. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1999.
 101. Janasz W.: Kształtowanie wartości podmiotu gospodarującego. "Przegląd Organizacji" 2003, nr 6.
 102. Janasz W.: Zarządzanie kapitałem trwałym przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1993.
 103. Johnson G., Scholes K.: Exploring Corporate Strategy. Text and Cases. Prentice-Hall, UK 1993.
 104. Kaplan R.S., Norton D.P.: Strategiczna Karta Wyników. Jak przełożyć strategię na działanie. PWN, Warszawa 2002.
 105. Kaplan R.S., Norton D.P.: The Strategy-Focused Organization. "Harvard Business School Press", Boston, Massachusetts 2001.
 106. Karpowicz E.: Jak sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom. "Rzeczpospolita" z 13.05.1996.
 107. Karpowicz E.: Pochwala samodzielności, czyli o indywidualizmie polskich szefów. "Rzeczpospolita" z 8.06.1996.
 108. Karpowicz E.: Styl kierowania ludźmi. "Rzeczpospolita" z 18.07.1996.
 109. Karpowicz E., Szaban J.: Menedżer w klimacie umiarkowanym. "Rzeczpospolita" z 8.05.1996.
 110. Karpowicz E., Wawrzyniak B.: Orientacje w zarządzaniu. "Rzeczpospolita" z 4.07.1996.
 111. Katzenbach J., Smith D.: The Wisdom of Teams: Creating the High-Performance Organization. Harvard Business School Press, Boston 1993.
 112. Kickul J., Gundry L.: Prospecting for Strategic Advantage: The Proactive Entrepreneurial Personality and Small Firm Innovation. "Journal of Small Business Management" 2002, Vol. 40, Issue 2, April.
 113. Kimball R.: The Data Warehouse Toolkit - Practical Techniques for Building Dimensional Data Warehouses. John Wiley & Sons Inc. 1996.
 114. Kindlarski E.: Materiały - TQM. Politechnika Warszawska, Warszawa 1994.
 115. Kolbusz E.: Problemy badania potrzeb informacyjnych w systemach zarządzania. "Informatyka" 1991, nr 8.
 116. Kot W.: Wykorzystanie modelu EVA do szacowania wartości przedsiębiorstwa. "Controlling i Rachunkowość Zarządcza w Firmie" 2003, nr 1, 2.
 117. Koźmiński A.K.: Zarządzanie w przyszłości. "Przegląd Organizacji" 1996, nr 2.
 118. Koźmiński A.K.: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach. W: Polska w Europie 2000 - polskie nauki o zarządzaniu wobec wyzwań XXI wieku. Dorobek Szkoły Letniej. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2000.
 119. Koźmiński A.K., Obłój K.: Zarys teorii równowagi organizacyjnej. PWE, Warszawa 1989.
 120. Krawiec F.: Koncepcje myślenia strategicznego w firmie. "Organizacja i Kierowanie" 2003, nr 2 (112).
 121. Krzakiewicz K.: Zarządzanie wiedzą - czy nowe wyzwanie dla nauk o zarządzaniu? W: Przeszłość i przyszłość nauk o zarządzaniu. Zarządzanie - modele, koncepcje, strategie. Red. W. Błaszczyk, B. Kaczmarek. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001.
 122. Lassey P.: Developing a Learning Organization. Kogan Page 1998.
 123. Leszczyński K.: Krytyczna analiza miernika EVA oceny wykorzystania kapitału spółek. "Nasz Rynek Kapitałowy" 2000, nr 2.
 124. Levy M., Powell P.: Assessing Information Systems Strategy Development Frameworks in SMEs. "Information & Management" 1999, Vol. 36, Issue 5, November.
 125. Levy M., Powell P., Yetton P.: The Dynamics of SME Information Systems. "Small Business Economics" 2002, Vol. 19, Issue 4, December.
 126. Lindblom Ch.: The Science of Muddlig Through. Organization Theory. Red. D.S. Pugh. London 1983.
 127. Lozano A. Metoda kompleksowej racjonalizacji działalności firmy, na przykładzie zakładu gazowniczego w Krakowie. Rozprawa doktorska. Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 1999.
 128. Lozano A., Sysko-Romańczuk S.: Partnerstwo regionalne - koncepcja integracji środowiska nauki i biznesu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. "Zagadnienia Naukoznawstwa". PAN, Warszawa 2001.
 129. Lozano A., Sysko-Romańczuk S.: Zdolność rozwojowa przedsiębiorstw a koncepcja ekosystemu biznesu. Empiryczne i teoriopoznawcze rezultaty badań. "Zagadnienia Naukoznawstwa" 2002, t. XXXVIII, z. 3.
 130. Lozano A., Sysko-Romańczuk S.: Ogólna diagnoza szczecińskich przedsiębiorstw. Raport opracowany przez Zespół Badawczy "Integracja" przy Uniwersytecie Szczecińskim, Szczecin 2002, materiał powielony.
 131. Lucey T.: Management Information Systems. DP Publications Ltd, London 1995.
 132. Łucki Z.: Ocena inwestycji i podejmowanie decyzji w górnictwie naftowym i gazownictwie. Polska Fundacja Promocji Kadr, Kraków 1995.
 133. Łucki Z.: Zarządzanie w górnictwie naftowym i gazownictwie. Universitas, Kraków 2003.
 134. Machaczka J.: Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza. PWN, Warszawa-Kraków 1998.
 135. Mann P.: Tacit Knowledge in an Age of Reform. "International Journal of Human Resource Management" 2001, Vol. 12, Issue 1, February.
 136. Marcinowska M.: Kształtowanie wartości firmy. PWN, Warszawa 2000.
 137. Martyniak Z.: Nowe metody organizacji i zarządzania. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 1998.
 138. Maynard's Industrial Engineering Handbook. Red. W.K. Hodson. McGraw-Hill Inc., New York 1992.
 139. McCann, J.E. Ill, Leon-Guerrero A.Y., Haley J.D. Jr.: Strategic Goals and Practices of Innovative Family Businesses. "Journal of Small Business Management" 2001, Vol. 39, Issue 1, January.
 140. McDermott R.: Why Information Technology Inspired but Cannot Deliver Knowledge Management. "California Management Review" 1994, No 4.
 141. Menedżer 2000. IX Badania Menedżerskie "Rzeczpospolitej". "Rzeczpospolita" z 2.04.2000.
 142. Mertins K., Heising P., Vorbeck J.: Knowledge Management. Best Practices in Europe. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 2001.
 143. Mikołajczyk Z.: Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania. PWN, Warszawa 2001.
 144. Mikuła B.: Generowanie wiedzy w organizacji. W: B. Mikula, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki: Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Wybrane koncepcje i metody. Difin, Warszawa 2002.
 145. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A.: Kapitał intelektualny i jego elementy składowe. W: B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki: Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Wybrane koncepcje i metody. Difin, Warszawa 2002.
 146. Miller N.J., Besser T.L.: The Importance of Community Values in Small Business Strategy Formation: Evidence from Rural Iowa. "Journal of Small Business Management" 2000, January.
 147. Miłaszewicz D.: Pozycja ekonomiczna województwa zachodniopomorskiego jako płaszczyzna konkurencji z innymi regionami. Materiały ogólnopolskiej konferencji Region 2000. Szczecin 2000.
 148. Mintzberg H.: Rethinking Strategic Planning. Part I. Pitfalls and Fallacies. "Long Range Planning" 1994, Vol. 27, No 3.
 149. Mintzberg H.: The Design School: Reconsidering the Basic Premises of Strategic Management. "Strategic Management Journal" 1990, November-December.
 150. Mintzberg H.: The Fall and Rise of Strategic Planning. "Harvard Business Review" 1994, Vol. 72, No 1.
 151. Montagne R.V., Ahmed N.U.: Operations Strategy and Organizational Performance: An Empirical Study. "International Journal of Operations & Production Management" 1996, Vol. 16, No 5.
 152. Mosakowski E.A.: Resouce-Based Perspective on the Dynamic Strategy-Performance Relationship: An Empirical Examination of the Focus and Differentiation Strategies in Entrepreneurial Firms. "Journal of Management" 1993, Vol. 19, No 4.
 153. Naumann E.: Creating Customer Value. The Path to Sustainable Competitive Advantage. Thomson Executive Press, Cincinnati 1995.
 154. Nevis E.G., Di Bella A.J., Gould J.M.: Understanding Organizations as a Learning Systems. "Sloan Management Review" 1995, Winter.
 155. Newman W.H.: Administrative Action: the Techniques of Organization and Management. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jork 1951.
 156. Nogalski B., Rybicki J.M.: In Search of Multidimensional Competitive Advantage. W: Report on Management. Knowledge Management. Red. G. Gierszewska. Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, Warszawa 2001.
 157. Nogalski B., Rybicki J.M.: Strategiczne zarządzanie firmą. TNOiK, Bydgoszcz 1997.
 158. Nonaka I., Takeuchi H.: Kreowanie wiedzy w organizacjach. Poltext, Warszawa 2000.
 159. Nonaka L, Toyama R., Konno T.: SECI, Ba and Leadership: a Unified Model of Dynamic Knowledge Creation. "Long Range Planning" 2000, Vol. 33.
 160. Obłój K.: Cele krótkoterminowe, za to efektywne. "Rzeczpospolita" z 25.11.1998.
 161. Obłój K.: Strategia sukcesu firmy. PWE, Warszawa 1993.
 162. Obłój K.: Tworzywo skutecznych strategii. PWE, Warszawa 2002.
 163. Ogilvie D.T.: Creative Action as a Dynamic Strategy: Using Imagination to Improve Strategic Solutions. "Journal of Business Research" 1998, Vol. 41, Issue 1, January.
 164. O'Gorman C., Doran R.: Mission Statements in Small and Medium-Sized Businesses. "Journal of Small Business Management" 1999, Vol. 37, Issue 4, October.
 165. Olszewski E., Kühn T.S.: The Structure of Scientific Revolution. "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki" 1963, nr 4.
 166. O'Shea A., McBain N.: The Process of Innovation in Small Manufacturing Firms. "International Journal of Technology Management" 1999, Vol. 18, Issue 5-8.
 167. Outlook of Small and Medium Enterprise. OECD, Brussels 2001.
 168. Panasiewicz L.: Organizacyjne uczenie się a zarządzanie wiedzą. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2002, nr 9.
 169. Pedler J. i in.: The Learning Company. McGraw-Hill, Maidenhead 1997.
 170. Penc J.: Strategie zarządzania. T. 1. Placet, Warszawa 1994.
 171. Piechota R.: Implementacja systemu Activity Based Costing w małych firmach. "Controlling i Rachunkowość Zarządcza w Firmie" 2000, nr 9.
 172. Pineda R.C., Lerner L.D., Miller M.Ch., Phillips S.J.: An Investigation of Factors Affecting the Information-Search Activities of Small Business Managers. "Journal of Small Business Management" 1998, Vol. 36, Issue 1, January.
 173. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Red. J. Lichtarski. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2001.
 174. Podstawy organizacji i zarządzania. Red. K. Krzakiewicz. Akademia Ekonomiczna, Poznań 1993.
 175. Poe V., Klauer P., Brobst S.: Tworzenie hurtowni danych. WNT, Warszawa 2000.
 176. Pohl B.: Ryzyko w decyzjach rozwojowych. W: Wybrane problemy organizacji i zarządzania. Zeszyt Naukowy nr 3. TNOiK, Poznań 1995.
 177. Porter M.: Strategia konkurencji: Metody analizy sektorów i konkurentów. PWE, Warszawa 1992.
 178. Preston L.E.: Redefining the Corporation: Stakeholders Theory in International Perspective. AIDEA Conference Business, Government and Society. Bocconi University, Milano 1996.
 179. Przedsiębiorstwo przyszłości. Red. W.M. Grudzewski, I. Hejduk. Difin, Warszawa 2001.
 180. Quinn J.B.: Strategic for Chance: Logical Incrementalism. Homewood-Georgetown 1980.
 181. Raszkowska G.: Uproszczenie i przejrzystość zasad. "Rzeczpospolita" z 26.04.2000.
 182. Rauch A., Frese M., Sonnentag S.: How to Plan as a Small Scale Business Owner: Psychological Process Characteristics of Action Strategies and Success. "Journal of Small Business Management" 2000, Vol. 38, Issue 2, April.
 183. Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw. Red. R. Borowiecki. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1996.
 184. Rocznik statystyczny. GUS, Warszawa, za odpowiednie lata.
 185. Rokita J.: Kreowanie przedsiębiorstwa opartego na wiedzy. W: Rozwój nowoczesnych fabryk. Konferencja naukowa. Politechnika Wrocławska, Wrocław 2002.
 186. Romanowska M.: Zarządzanie strategiczne. CIM, Warszawa 1995.
 187. Rowińska-Fronczek M.: Własność intelektualna w nowych koncepcjach zarządzania. W: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - koncepcje przekrojowe. Zeszyt Naukowy nr 784. Wrocław 2000.
 188. Roztocki N., La Scola Needy K.: An Intergrated Activity Based Costing and Economic Value Added System as an Engineering Management Tool for Manufacturers. University of Pittsburgh, Pittsburgh 1998.
 189. Rzanny M, Szczupaczyński J.: Polski model przedsiębiorczości w ujęciu porównawczym. "Zarządzanie i Edukacja" 1999, nr 2.
 190. Sadler-Smith E. i in.: Using Collaborative Learning to Develop Small Firms. "Human Resource Development International" 2000, No 3.
 191. Sarvary M.: Knowledge Management and Competition in the Consulting Industry. "California Management Review" 1999.
 192. Savolainen T.I.: Cycles of Continuous Improvement, Realizing Competitive Advantages Through Quality. "International Journal of Operations & Production Management" 1999, Vol. 19, No 11.
 193. Schiemann W., Lingle J.: Seven Greatest Myths of Measurement. "Management Review" 1997, May.
 194. Senge P.: Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 195. Sillamy N.: Slownik psychologiczny. Wyd. Księżnica, Warszawa 1994.
 196. Simon H.: Tajemniczy mistrzowie. Studia przypadków. PWN, Warszawa 1999.
 197. Simons R.: Levers of Control: How Managers Use Innovative Control Systems to Drive Strategic Renewal. Harvard Business School Press, Boston 1995.
 198. Sitek E.: Strategia rozwoju w ujęciu zasobowej teorii firmy. "Ekonomista" 1997, nr 5-6.
 199. Skrzypek E.: Zarządzanie wiedzą i informacją jako podstawa zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. W: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw. Red. R. Borowiecki. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, TNOiK Oddział w Krakowie, Kraków 2000.
 200. Skyrme D.J.: Knowledge Networking. Creating the Collaborative Enterprise. Butter-worth Heinemann, Oxford 1999.
 201. Slywotzky A.J., Morrison D.J., Andelmann B.: Strefy zysku. PWE, Warszawa 2000.
 202. Small Business Economic Indicators for 2001. Office of Advocacy U.S. Small Business Administration Washington DC 2003.
 203. SMEs in Europe, Including a First Glance at EU Candidate Countries. 2002. "Observatory of European SMEs" 2002, No 2.
 204. SMEs in Focus Main Results From the 2002. "Observatory of European SMEs" 2002.
 205. Sokół R.: Simplifying Strategic Planning. "Management Decision" 1992, Vol. 30, No 7.
 206. Starostecki A.: Analiza wartości. W: Materiały do ćwiczeń z technik organizatorskich. Red. M. Pietrusiński. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996.
 207. Stefaniak P.: Kryzys małych przedsiębiorstw. "Boss - Gospodarka" 1999, nr 40 (299).
 208. Steward T.A.: The Wealth of Knowledge. Intellectual Capital and the Twenty-First Century Organization. Nicholas Brealey Publishing, London 2001.
 209. Sudoł S.: Przedsiębiorstwo. Dom Organizatora, Toruń 1999.
 210. Szaban J.: Przedsiębiorczość i doświadczenie, czyli o sukcesie polskiego menedżera. "Rzeczpospolita" z 22.04.1996.
 211. Świeży G.: Wykorzystanie ekonomicznej wartości dodanej w zarządzaniu finansami. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2002, nr 8.
 212. Takayuki A., Baues J.C., Kanichi S.: Zastosowanie koncepcji ABM w zarządzaniu typu Hoshin. "Controlling i Rachunkowość Zarządcza w Firmie" 2001, nr 6.
 213. Trocki M.: Outsoursing. PWE, Warszawa 2001.
 214. Tsang A.H.C.: Measuring Maintenance Performance: a Holistic Approach. "International Journal of Operations & Production Management" 1999, Vol. 19, No 7.
 215. Vince R., Sutcliffe K., Olivera F.: Organizational Learning: New Directions, British. "Journal of Management" 2002, Supplement 1, Vol. 13, Issue 3, September.
 216. Vollman Th.E.: The Transformation Imperative. Achiving Market Dominance Through Radical Change. Harvard Business School Press, Boston 1996.
 217. Vorbeck J., Finke I.: Motivation and Competence for Knowledge Management. W: Knowledge Management. Best Practices in Europe. Red. K. Mertins, P. Heising, J. Vorbeck. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 2001.
 218. Wang C.L., Ahmed P.K.: Organisational Learning: a critical review. "The Learning Organization" 2003, Vol. 10, No 1.
 219. Warren K.: The Dynamics of Strategy. "Business Strategy Review" 1999, Vol. 10, Issue 3.
 220. Wasilczuk J.: Advantageous Competence of Owner/Managers to Grow the Firm in Poland: Empirical Evidence. "Journal of Small Business Management" 2000, April.
 221. Waśniewski T., Skoczylas W.: Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
 222. Wawrzyniak B.: Zarządzanie wiedzą jako naukowy paradygmat dla zarządzania zasobami ludzkimi. Referat powielony. Warszawa 2000.
 223. Wernerfelt B.: A Resource-Based View of the Firm. "Strategic Management Journal" 1984, Vol. 2.
 224. Wit B. de, Meyer R.: Strategy. Process, Content, Context. An International Perspective. International Thomson Business Press, London 1998.
 225. Wnuk T.: Identyfikacja działań i ustalania ich kosztów na potrzeby ABC. "Controlling i Rachunkowość Zarządcza w Firmie" 1999, nr 3.
 226. Wnuk T.: Uwarunkowania i problemy doboru nośników kosztów działań na potrzeby ABC. "Controlling i Rachunkowość Zarządcza w Firmie" 2000, nr 3.
 227. Wojarnik G.: Model hurtowni danych ekonomicznych w przedsiębiorstwie. Praca doktorska, materiał powielany. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003.
 228. Wong C., Marshall J.N., Alderman N., Thwaites A.: Management Training in Small and Medium-Sized Enterprises: Methodological and Conceptual Issues. "International Journal of Human Resource Management" 1997, Vol. 8, Issue 1, February.
 229. Zaleznik A.: Managers and Leaders: Are they Different? "Harvard Business Review" 1992, March-April.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-2751
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu