BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pohl Łukasz
Tytuł
Norma sankcjonowana w prawie karnym jako przykład normy prawnej nie będącej normą postępowania
Norms the breach of which is sanctionable as an example of legal norms not being a norm of conduct
Źródło
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2006, nr 1, s. 55-64
Słowa kluczowe
Prawo karne, Prawo
Criminal Law, Law
Abstrakt
Wysunięta przez Zygmunta Ziembińskiego koncepcja normy prawnej jako normy postępowania, koncepcja mająca być uniwersalną w założeniu, natrafiać może na gruncie prawa karnego — w moim przekonaniu na poważne, co do możności realizowania przez nią tego założenia, argumenty negatywne. By zmienić ten stan rzeczy, oddalić to grożące jej, a poważne niebezpieczeństwo, nie trzeba jednak koncepcji tej zarzucać. Wystarczy bowiem dokonać jej stosownego wysubtelnienia. Korekta, którą tu proponuje autor, polega na przesunięciu wymogu dowolności, jaki stawia się normowanemu w normie sankcjonowanej zachowaniu, do zakresu zastosowania normy ją sankcjonującej.

The aim of the paper is a theoretical analysis of a legal concept proposed by Zygmunt Ziembiński that each legal norm is a norm of conduct. However, an analysis of norms the breach of which is sanctionable in penal law suggests that this concept needs a certain correction. Norms may be also breached by an unfree act or behaviour. Consequently, the criterion of free/unfree will, or free/unfree act should be considered in the sphere where blame, or guilt is determined rather than in the sphere formulating the criteria for norm-based, or norm-abiding conduct. The proposed correction is in linę with the view in criminal law that a forbidden act is not conditioned by the occurrence of free will.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Andriejew I., Kwalifikacja prawna czynu przestępczego, Warszawa 1987
 2. Bilikiewicz A., W. Strzyżewski (red.), Psychiatria, Warszawa 1992
 3. Cieślak M., Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Warszawa 1990
 4. Kardas P., Przestępstwo ciągle w prawie karnym materialnym. Analiza konstrukcji modelowych na tle pojęcia czynu, zbiegu przepisów i zbiegu przestępstw, Kraków 1999, s. 102.
 5. Kształtowanie się umysłu naukowego. Przyczynek do psychoanalizy wiedzy obiektywnej, Gdańsk 2002.
 6. Mącior W., Problem przestępstw nieumślnych na tle aktualnych wymagań teorii i praktyki, Kraków 1968
 7. Mącior W., Czyn ludzki i jego znaczenie w prawie karnym, Warszawa 1990
 8. Nowak L., Próba metodologicznej charakterystyki prawoznawstwa, Poznań 1968
 9. Patryas W., Interpretacja karnistyczna. Studium metodologiczne, Poznań 1988
 10. Piltz J., w: Protokół XXXIX posiedzenia Sekcji Prawa Karnego Materialnego Komisji Kodyfikacyjnej z dnia 8.XII.1921 r.; w: Komisja Kodyfikacyjna RP, t. l, z. 3, s. 148.
 11. Pohl Ł., Struktura normatywna przepisu typizującego tzw. przestępstwo wie-loodmianowe oraz jej konsekwencje na gruncie zagadnień jedności i wielości przestępstw, „Państwo i Prawo" 2006
 12. Pohl Ł., Podmiotowe znamiona czynu zabronionego w strukturze przestępstwa, "Państwo i Prawo" 2006
 13. Popper K.R., Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, Warszawa 2002
 14. Radziwiłłowicz R.,Niepoczytalność i poczytalność zmniejszona. Uwagi psychiatryczne w związku, z nowym kodeksem karnym. Warszawa 1922
 15. Redelbach A., Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii państwa i prawa, Warszawa 1994
 16. Schopenhauer A., Świat jako wola i przedstawienie, t. I, Warszawa 1994
 17. Tarnawski M., Izolacyjno-lecznicze środki zabezpieczające w ujęciu kodeksu karnego z 1997 roku; w: Rozważania o prawie karnym. Księga Pamiątkowa z okazji sie-demdziesięeiolecia urodzin Profesora Aleksandra Ratajczaka, Poznań 1999
 18. Ziembiński Z., Logiczne podstawy prawoznawstwa, Warszawa 1966
 19. Zoll A., O normie prawnej z punktu widzenia prawa karnego, „Krakowskie Studia Prawnicze" XXIII, 1990
 20. Zoll A., Okoliczności wyłączające bezprawność czynu (Zagadnienia ogólne), Warszawa 1982
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0035-9629
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu