BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chybalski Filip
Tytuł
Analiza struktury transferów na rynku OFE
Analysis of Transfers Framework on OPF Market
Źródło
Przegląd Statystyczny, 2005, vol. 52, z. 4, s. 78-95, bibliogr. 6 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Fundusze otwarte, Analiza statystyczna, Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE)
Open-ended investment companies, Statistical analysis, Open Pension Funds (OPF)
Abstrakt
Osoby ubezpieczone w otwartych funduszach emerytalnych (OFE) mają możliwość dokonania zmiany funduszu, co definiowane jest jako transfer. Dlatego też obserwowany jest przepływ osób pomiędzy funduszami. Transfery na rynku OFE można opisać za pomocą tabeli przepływów, którą w pracy nazwano macierzą transferów. Macierz transferów na rynku OFE ma budowę zbliżoną do tablicy przepływów w handlu zagranicznym. Dlatego współczynniki stosowane w analizie zależności partnerów w handlu zagranicznym oraz struktury wymiany mogą być wykorzystane także w analizie transferów na rynku OFE, co stanowi główny cel artykułu. Badanie zjawiska przepływu osób pomiędzy funduszami za pomocą wspomnianych współczynników jest bardzo szczegółowe, gdyż poznana zostaje dokładna struktura transferów, udział poszczególnych funduszy w ogólnej liczbie transferów na rynku oraz zależność pomiędzy funduszami na tle analizowanego zjawiska. Porównanie macierzy empirycznej transferów z macierzą teoretyczną, zakładającą, iż wielkość przepływu osób pomiędzy dwoma funduszami zależy wyłącznie od ich udziałów w transferach ogółem, pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy występują dodatkowe czynniki sprzyjające bądź hamujące przepływ osób pomiędzy OFE.

People insured in open pension funds (OFE) have a possibility to change the fund, which is defined as the transfer. Because of that, a movement of people between funds is observed on the market. The transfers can be described by the table of movements, which is in the article defined as matrix of transfers. Matrix of transfers on the market of open pension funds has the same construction as the table of movement of products and services in foreign trade. Because of that, the coefficients applied to analysis of partners dependence and structure of the exchange can be applied to analysis of transfers, which is the main aim of the article. The study of movement people between open pension funds using these coefficients is very accurate, because we can identify the framework of transfers, the share of single funds in the total number of transfers and the dependence of open pension funds in transfers. We can measure the concentration and preferences of inflow and overflow people from and to single OFE. Answer the question, if additional factors, apart from the share of pension fund in the total number of transfers, influence the transfers, is possible too.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kendall M.G., Buckland W.R., Słownik terminów statystycznych, PWE, Warszawa 1986.
  2. Kotyński J., Koncentracja handlu międzynarodowego w RWPG i EWG, PWN, Warszawa 1987.
  3. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej w handlu międzynarodowym. Modele i prognozy, red. Kotyński J., PWN, Warszawa 1990.
  4. Maciejewski W, Zastosowania ekonometrycznych modeli rozwoju gospodarki narodowej, PWE, Warszawa 1976.
  5. Metody statystyki międzynarodowej, red. Zeliaś A., PWE, Warszawa 1988.
  6. Steczkowski J., Zeliaś A., Statystyczne metody analizy cech jakościowych, PWE, Warszawa 1981.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu