BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brózda Joanna
Tytuł
Polski przemysł okrętowy : stan aktualny i główne determinanty rozwoju
Polish Shipyard Industry : Actual Condition and Main Development Factors
Źródło
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 2006, nr 603, 155 s., rys., tab., bibliogr. s.139-147, załącznik
Słowa kluczowe
Przemysł stoczniowy, Sektor okrętowy, Budownictwo okrętowe, Konkurowanie na rynkach branżowych, Flota morska, Modelowanie ekonometryczne, Przegląd literatury
Shipbuilding industry, Shipping sector, Shipbuilding, Competitiveness of products, Marine fleet, Econometric modeling, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Dokonano diagnozy sytuacji w polskim przemyśle okrętowym w latach 1993-2003. Omówiono procesy restrukturyzacji, prywatyzacji i konsolidacji przedsiębiorstw polskiego sektora budownictwa okrętowego. Przedstawiono najważniejszych azjatyckich i europejskich uczestników światowego budownictwa okrętowego (stocznie Korei Południowej, Japonii, Chin, Niemiec, Chorwacji, Danii, Włoch), ich mocne i słabe strony oraz zakres specjalizacji produktowej. Zaprezentowano najważniejsze determinanty wpływające na kształtowanie się wielkości flot statków objętych badaniem, a na koniec przedstawiono wyniki modelowania ekonometrycznego wielkości flot statków poddanych analizie.

The elaboration is attempt at diagnosing situation that has been appeared in Polish shipbuilding industry in years 1993-2003. There have been shown processes of restructuring, privatization and consolidating enterprises of Polish shipyard industry's sector. The paper presents world's biggest shipyard industries in South Korea, Japan, China, Germany, Croatia, Denmark, Spain and Italy pointing at their strengths, weaknesses but also attention to the range of their product specialization. There are shown most important factors that molding of included in research fleets and results of econometric modeling of the fleets'. (AK)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aktualna sytuacja polskiego przemysłu okrętowego. "Informacja Rynkowa Gospodarki Morskiej" 2003, nr 1.
 2. Białasiewicz M., Gołębiowski M., Janasz W., Niewiński A.: Inwestycje jako czynnik zmian strukturalnych w przemyśle w warunkach inflacji (ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu okrętowego). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1995.
 3. Bieliński J., Sadkowski Z.: Ekonomika i organizacja przemysłu okrętowego. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1985.
 4. Bieliński J.: Dziś i jutro polskich stoczni. Diagnoza stanu obecnego i przyszłość polskiego przemysłu okrętowego na tle sytuacji w świecie i działań instytucji europejskich. W: Europejski dzień przemysłu okrętowego. Dziś i jutro polskiego przemysłu okrętowego. "Informacje Prasowe" 1999, nr 23.
 5. Bieliński J.: Konkurencyjność polskich stoczni. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2000, nr 2.
 6. Bieliński J.: Restrukturyzacja polskiego przemysłu okrętowego. Wydawnictwo Stoczni Szczecińskiej SA, Szczecin 1994.
 7. Bieliński J.: Restrukturyzacja stoczni w latach 90. Postęp coraz wyraźniejszy. "Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska" 1996, nr 11.
 8. Brózda J., Szczepkowska M.: Grupy kapitałowe w globalnym sektorze statków. W: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Integracja i dezintegracja. Red. H. Jagoda, J. Lichtarski. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 9. Brózda J.: Finansowanie produkcji stoczniowej w Polsce w latach 1990-2004. W: Wspólna Europa - zrównoważony rozwój. TRANS'05. Red. H. Brdulak, T. Gołębiowski. SGH, Warszawa 2005 (w druku).
 10. Brózda J.: Gospodarka morska, przemysł morski i przemysł okrętowy w ujęciu terminologicznym. W: Innowacyjność, struktury, modele i strategie rozwoju przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
 11. Brózda J.: Empiryczna weryfikacja przydatności metody ekstrapolacji trendów dla potrzeb formułowania strategii rozwoju przedsiębiorstw sektora okrętowego. W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 2. Ekonomia, informatyka i metody matematyczne. Red. M. Czyż i Z. Cięciwa. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2004.
 12. Brózda J.: Popyt i podaż w globalnym sektorze budownictwa okrętowego. W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 13. Brózda J.: Proces konsolidacji polskiego sektora okrętowego. W: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Red. E. Urbańczyk. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 14. Brózda J.: Wybrane problemy rozwoju polskich przedsiębiorstw sektora okrętowego. W: Nowoczesność przemysłu i uslug 2000. Red. J. Pyka. Wydawnictwo Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy Zarządzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Katowicach, Katowice-Wisła 2000.
 15. Brózda J.: Wybrane zewnętrzne uwarunkowania rozwoju polskich stoczni produkcyjnych. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 16. Cel najważniejszy: utrzymać wysoką pozycję. "Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska" 2003, nr 2.
 17. Ciepliński R.: Flota widmo. "Wprost" 1994, nr 18.
 18. Cieślik H.: Aktualna sytuacja polskich dostawców usług i producentów wyposażenia okrętowego. "Stocznie, Porty i Żegluga" 2002, nr 2.
 19. Czy okrętownictwo to jest dobry biznes? "Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska" 2000, nr 4.
 20. Doerffer J.: Najważniejsze problemy polskiego przemysłu okrętowego. "Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska" 1992, nr 1.
 21. Doerffer J.W.: Rola budownictwa okrętowego w gospodarce morskiej. W: Gospodarka morska państwa. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Gdańską Izbę Gospodarczą. Gdańsk 1995.
 22. Doerffer J. W.: Stan obecny i perspektywy polskiego przemyślą okrętowego. W: Morze elementem polskiej racji stanu. Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie, Szczecin 1999.
 23. Doerffer J.W.: Stanowisko Forum Okrętowego w sprawie sytuacji w przemyśle okrętowym, a w szczególności w sprawie Stoczni Gdańskiej SA. "Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska" 1996, nr 5.
 24. Dudziak J., Kuciewicz P., Litwin J., Skrzypiński S., Spigarski H.: Polski przemyśl okrętowy 1945-2000. Wyd. I. Okrętownictwo i Żegluga Sp. z o.o., Gdańsk 2000.
 25. Dudziak J.: Działalność projektowo-konstrukcyjna i badawczo-rozwojowa. W: J. Dudziak, P. Kuciewicz, J. Litwin, S. Skrzypiński, H. Spigarski: Polski przemyśl okrętowy 1945-2000. Wyd. I. Okrętownictwo i Żegluga Sp. z o.o., Gdańsk 2000.
 26. "Gdynia" buduje LPG. "Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska" 1998, nr 12.
 27. Goluch R.: Stanowisko Zarządu Stoczni Gdańskiej SA w sprawie sytuacji finansowej stoczni. "Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska" 1996, nr 5.
 28. Gospodarka morska jako czynnik rozwoju Polski północnej. Red. J. Hozer. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Biuro Rozwoju Regionalnego w Szczecinie, Szczecin 2000.
 29. Grzegorczyk W.: Pożyczą ale nie w ciemno. "Rzeczpospolita" z 25-26.05.2002.
 30. Grzybowski M.: Udana transformacja. "Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska" 1996, nr 6.
 31. Grzywaczewski Z.: 40-lecie polskiego przemysłu okrętowego. "Budownictwo Okrętowe" 1985, nr 2.
 32. Gunert E.: Stanąć na drugiej nodze. "Budownictwo Okrętowe" 2003, nr 12.
 33. http://polship.cto.gda.pl/Statki.asp.
 34. "Informacja Rynkowa Gospodarki Morskiej" z lat 2000-2002, wszystkie numery.
 35. Interpelacja do Prezesa Rady Ministrów, http://www.walendziak.pl.
 36. Jaka przyszłość przemysłu okrętowego? "Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska" 1993, nr 1-2.
 37. Janasz W.: Metody ustalania zapotrzebowania na kapitał trwały w przedsiębiorstwie. W: Strategie inwestycyjne przedsiębiorstw w polskim przemyśle okrętowym. Red. W. Janasz. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1996.
 38. Janasz W.: Proces i warianty reprodukcji środków trwałych w przedsiębiorstwie. W: M. Białasiewicz, M. Gołębiowski, W. Janasz, A. Niewiński: Inwestycje jako czynnik zmian strukturalnych w przemyśle w warunkach inflacji (ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu okrętowego). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1995.
 39. Jaszowski W.: Skarb Państwa na cenzurowanym, http://www.promare.com.pl.
 40. Jurek M.: Konsolidacja jako etap restrukturyzacji przedsiębiorstw na przykładzie sektora stoczniowego. Maszynopis referatu przygotowanego na konferencję Efektywność źródłem bogactwa narodów organizowaną przez Katedrę Analizy i Diagnostyki Ekonomicznej AE we Wrocławiu, http://www.ae.wroc.pl/konferencje/index. html#pazdziernik.
 41. Kapitał dla stoczni Gdynia. "Gazeta Prawna" 2003, nr 157 (1013), hrtp://www.gazeta prawna.infor.pl.
 42. Koncepcja przekształceń strukturalno-własnościowych w sektorze morskich stoczni produkcyjnych. "Business Management & Finance S.A." 1997, lipiec.
 43. Konsolidacja przemysłu stoczniowego. "Gazeta Wyborcza" z 6.02.2003; 23.11.2003.
 44. Korean shipbuilders turning corner in order race. "Seaborne Commerce ASIA" z 9.03.1998.
 45. Kotłowski G.: Powrót do normalności. Rozmowa z Bogdanem Oleszkiem - dyrektorem ds. organizacyjnych Stoczni Gdańskiej Grupa Stoczni Gdynia SA. "Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska" 1999, nr 2.
 46. Kotłowski G.: Szansę i zagrożenia kooperacji. "Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska" 1992, nr 9-10.
 47. Krytyczny rok dla niemieckich stoczni. "Rynki Zagraniczne" 2000, nr 97-98.
 48. Kubacka M., Urban J.: Analiza strategiczna przemysłu morskiego. CTO, Gdańsk 1998.
 49. Kubacka M.: Produktywność - szansą gospodarki morskiej. "Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska" 1992, nr 5.
 50. Kubacka M.: Rola normalizacji w strategii konkurencji polskiego przemysłu okrętowego. "Informacja Rynkowa Gospodarki Morskiej" 1998, nr 4.
 51. Kubera P.: 75 lat Stoczni Gdynia. "Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska" 1997, nr 11.
 52. Kubera P.: W Szczecinie inaczej. "Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska" 2000, nr 1.
 53. Kuciewicz P.: Holding bliżej? "Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska" 1996, nr 5.
 54. Kuciewicz P.: Rok 1999 w gospodarce morskiej. "Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska" 2000, nr 1.
 55. Kunasz M.: Program Powszechnej Prywatyzacji - sukces czy niepowodzenie? W: Firma, rynek, konsument - szansę i zagrożenia. Materiały konferencyjne. Szczecin 1999.
 56. Kunasz M.: Znaczenie Programu Powszechnej Prywatyzacji dla rozwijającego się rynku kapitałowego w Polsce. W: Problemy ekonomii menedżerskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 285. Szczecin 2000.
 57. Lewandowski S.: Czy nastąpi efekt domina? "Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska" 2002, nr 6.
 58. Lewandowski S.: Statki na " Wulkanie". "Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska" 2000, nr 11.
 59. Metschkow B.G.: Zaplecze naukowo-badawcze gospodarki morskiej. W: Gospodarka morska - jaka przyszłość? Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 2001.
 60. Milewska G.: Jak roztrzaskać holding i unicestwić stocznię. "Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska" 2003, nr 3-4.
 61. Milewska G.: Japońskie stocznie zaciskają pasa. "Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska" 2000, nr 4.
 62. Milewska G.: Krajobraz po upadku. "Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska" 2002, nr 7-8.
 63. Milewska G.: Morskie aspiracje Państwa Środka. "Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska" 1999, nr 11.
 64. Milewska G.: Niemcy sprzedają stocznie. "Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska" 1998, nr 9.
 65. Milewska G.: Polskie stocznie po wyjściu z wirażu. "Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska" 1999, nr 2.
 66. Milewska G.: Stocznie dla Azjatów. "Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska" 1996, nr 9.
 67. Milewska G.: Świetlana przyszłość? "Rynki Zagraniczne" 2000, nr 45-46.
 68. Milski R.: Czas niepewności i frustracji. "Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska" 1999, nr 7-8.
 69. Morze elementem polskiej racji stanu. Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie, Szczecin 1999.
 70. Nietrafione decyzje i silna złotówka. "Rzeczpospolita" z 14.05.2002.
 71. Nowakowski L.: Prognoza obrotów ładunkowych drogą morską w latach 2000, 2003 i 2008 oraz szacunki na rok 2013. "Informacja Rynkowa Gospodarki Morskiej" 1999, nr 3.
 72. Nowakowski L.: Światowe przewozy morskie ładunków masowych suchych w latach 1980, 1985, 1987-1998. "Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego" 1999, nr 2.
 73. Nowakowski L.: Tendencje rozwojowe międzynarodowych obrotów kontenerowych drogą morską. "Informacja Rynkowa Gospodarki Morskiej" 1999, nr 1.
 74. Ogólna charakterystyka sytuacji na światowym rynku morskim. "Informacja Rynkowa Gospodarki Morskiej" 2003, nr 3.
 75. Pełka B.: Przemysł polski w perspektywie strategicznej. Polityka przemysłowa, strategia rozwoju i restrukturyzacja. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Warszawa 1998.
 76. Piotrowski K., Sobecki W.: Stocznia Szczecińska w latach 1948-1998. "Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska" 1998, nr 6.
 77. Piotrowski M.: Stocznia Gdynia SA. "Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska" 1996, nr 8.
 78. Plain sailing for shipyard as Daewoo heads into new dawn, "Lloyd's List" z 30.11.1999.
 79. Płowieć U.: Wyzwania stojące przed polską gospodarką a rozwój przemysłu okrętowego. W: Zagadnienia strategii koncepcji rozwoju przemysłu okrętowego w Polsce. Sympozjum, Gdańsk 1995.
 80. "Raport o stanie światowego rynku morskiego i okrętowego" z lat 1998-2002, wszystkie numery. "Shipping Statistics and Market Review" 1998, nr 5.
 81. Skrzypiński S.: Przemysł okrętowy w latach 90. W: J. Dudziak, P. Kuciewicz, J. Litwin, S. Skrzypiński, H. Spigarski: Polski przemysł okrętowy 1945-2000. Wyd. I. Okrętownictwo i Żegluga Sp. z o.o., Gdańsk 2000.
 82. Skrzypiński S.: Sytuacja polskiego przemysłu okrętowego. "Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska" 1992, nr 5.
 83. Skrzypiński S.: Założenia restrukturyzacyjne polskiego przemysłu okrętowego. W: Zagadnienia strategii koncepcji rozwoju przemysłu okrętowego w Polsce, Sympozjum, Gdańsk 1995.
 84. Spigarski H.: Krajowa kooperacja z przemysłem okrętowym. W: J. Dudziak, P. Kuciewicz, J. Litwin, S. Skrzypiński, H. Spigarski: Polski przemysł okrętowy 1945-2000. Wyd. I. Okrętownictwo i Żegluga Sp. z o.o., Gdańsk 2000.
 85. Spigarski H.: Napięta i dramatyczna lekcja. "Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska" 2002, nr 4-5.
 86. Spigarski H.: O ważnych sprawach branży i Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Forum Okrętowego. "Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska" 2003, nr 5-6.
 87. Spigarski H.: Pod prąd, ale z dobrymi wynikami. "Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska" 1999, nr 9.
 88. Spigarski H.: Stocznia Gdańska SA. Koniec upadłości. "Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska" 1998, nr 9.
 89. Spigarski H.: Stocznia Gdynia SA. Funkcja zaopatrzenia. "Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska" 1999, nr 2.
 90. Spigarski H.: Stocznia Gdynia SA. Atuty. "Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska" 1996, nr 7.
 91. Spigarski H.: Stocznia Północna SA. Statki do obsługi platform wiertniczych. "Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska" 2003, nr 2.
 92. Sprawozdanie Zarządu Stoczni Szczecińskiej Porta Holding SA z działalności holdingu za rok 1999. W: Stocznia Szczecińska Porta Holding SA. Skonsolidowany Raport Roczny 1999. Szczecin 2000.
 93. Stańczak P.B.: Nowy Zarząd Stoczni Gdynia SA. Bardziej rynkowo i finansowo. "Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska" 1996, nr 12.
 94. Stankiewicz M.: Stoczniowcy żądają pomocy państwa. "Rzeczpospolita" z 14.05.2002.
 95. Stankiewicz M.: Wołanie o pomoc. "Rzeczpospolita" z 5.03.2002.
 96. Stareńczak P.B.: ISO 9001 w Stoczni Północnej SA. "Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska" 1997, nr 1.
 97. Statek rybacki VEA ze Stoczni Północnej SA. "Budownictwo Okrętowe" 2004, nr 1.
 98. Stefaniak L., Stefaniak P.: Przemysł okrętowy w Polsce. "Boss Gospodarka" 2000, nr 41 (352).
 99. Stefański Z.: Budownictwo okrętowe w PRL. "Przegląd Morski" 1984, nr 7-8.
 100. Stocznia Gdańska SA. Nadal bez decyzji. "Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska" 1996, nr 5.
 101. Stocznia Gdańska: Wodowanie pierwszego masowca. "Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska" 2000, nr 2.
 102. Stocznia Gdynia SA. Aktualna sytuacja. "Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska" 2003, nr 5-6.
 103. Stocznia Północna SA buduje holownik typu traktor. "Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska" 2000, nr 7-8.
 104. Stocznia Północna SA: renoma dobrego dostawcy statków. "Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska" 2002, nr 1.
 105. Stocznia Północna: statki specjalistyczne. "Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska" 2000, nr 7-8.
 106. Stocznia Szczecińska Porta Holding SA. Skonsolidowany Raport Roczny 1999. Szczecin 2000.
 107. Strategie inwestycyjne przedsiębiorstw w polskim przemyśle okrętowym. Red. W. Janasz. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1996.
 108. Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Red. E. Urbańczyk. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 109. Sytuacja w polskim przemyśle stoczniowym, proponowane kierunki działań i mechanizmy wspierania tego sektora. Materiał na posiedzenie Rady Ministrów, Ministerstwo Gospodarki, Departament Polityki Przemysłowej, Warszawa 2002, maszynopis.
 110. Trawler i prom. "Budownictwo Okrętowe" 2003, nr 12.
 111. Urban J., Jędrzejewska A.: Ogólna charakterystyka przemysłu stoczniowego państw europejskich. "Stocznie, Porty i Żegluga" 2004, nr 2.
 112. Urban J.: Ogólne trendy w światowym budownictwie okrętowym. "Informacja Rynkowa Gospodarki Morskiej" 2002, nr 2.
 113. Urban J.: Prognoza rozwoju żeglugi i budownictwa okrętowego do roku 2005. "Informacja Rynkowa Gospodarki Morskiej" 2001, nr 1.
 114. Urban J.: Statki rybackie z hiszpańskich stoczni. "Stocznie, Porty i Żegluga" 2004, nr 2.
 115. Urban J.: Sytuacja europejskiego przemysłu stoczniowego. "Stocznie, Porty i Żegluga" 2003, nr 2.
 116. Urban J.: Zamówienia na statki towarowe w końcu 2001 roku. "Informacja Rynkowa Gospodarki Morskiej" 2002, nr 2.
 117. Urban J.: Zamówienia na statki towarowe w pierwszym kwartale 2002 roku. "Informacja Rynkowa Gospodarki Morskiej" 2002, nr 2.
 118. Waganiak Z.: Odnaleźć się w nowej sytuacji. "Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska" 1999, nr 12.
 119. Waganiak Z.: Powrót zbiornikowców LPG. "Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska" 1999, nr 4.
 120. Waganiak Z.: Samochodowiec Hual Transporter. "Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska" 1999, nr 5.
 121. Waganiak Z.: Sposób na wyjście z długów. "Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska" 1992, nr 7-8.
 122. Waganiak Z.: Zintegrowany system informatyczny. "Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska" 1999, nr 7-8.
 123. Wiktorowski K.: Analiza otoczenia polskiego przemysłu okrętowego. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1998.
 124. Wojewnik J.: Bariery rozwoju przemysłu w Polsce. W: Uwarunkowania rozwoju przemysłu. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Uniwersytet Gdański. Wieżyca 1987.
 125. Wojewnik J.: Czynniki lokalizacji morskich portów rybackich. WSE, Sopot 1962.
 126. Wojewnik J.: Kierunki rozwoju światowego budownictwa okrętowego. Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego, Zagadnienia Ekonomiki Przemysłu nr 3. Gdańsk 1973.
 127. Wojewnik J.: Problemy restrukturyzacji przemysłu w świetle potrzeb i możliwości kraju. Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomiki Przemysłu nr 13. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1987.
 128. World Bulk Trades 1998, Fearnleys, Oslo.
 129. "World Shipyard Monitor" 2003, June, Vol. 10, No 6.
 130. Zgraja J.: Polski przemyśl okrętowy w ostatnich latach. "Przegląd Ekonomiki Przemysłu Okrętowego" 1986, nr 1.
 131. Żyłowski T.: Gospodarka morska Polski Ludowej. "Technika i Gospodarka Morska" 1980, nr 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-2751
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu