BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazur Anna
Tytuł
Bariery przepływu wiedzy w organizacjach gospodarczych : Dzielenie się wiedzą a kultura organizacyjna
The Barriers of Knowledge Flow in Organizations : Knowledge Sharing and Organizational Culture
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka, 2000, z. 35, nr 876, s. 105-128, bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Przepływ informacji, Systemy z bazą wiedzy, Kultura organizacji, Przedsiębiorstwo, Przepływ wiedzy
Knowledge management, Enterprise management, Data flow, Knowledge based systems, Corporate culture, Enterprises, Knowledge flows
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesne zarządzanie opiera się na wiedzy. Wiedza staje się jednym z najważniejszych zasobów organizacji, którymi się zarządza. Zdolność gromadzenia, kreowania i wykorzystywania wiedzy, doświadczenia i umiejętności wśród członków zespołów jest czynnikiem sukcesu organizacji gospodarczych. W artykule przedstawiono główne bariery przepływu wiedzy w organizacjach. Podkreślono, iż jedną z istotnych barier przepływu wiedzy są negatywne postawy pracowników wobec dzielenia się wiedzą. Istnieje ścisły związek pomiędzy dzieleniem się wiedzą niejawną a kulturą organizacyjną. Wiedza niejawna jest słabiej kwantyfikowalna, stąd trudności z jej gromadzeniem, ujmowaniem i formalizowaniem. Ważną konkluzją jest, że istnieje potrzeba prowadzenia badań, w celu lepszego rozumienia procesu dzielenia się wiedzą jako istotnej części zarządzania wiedzą. (abstrakt oryginalny)

Nowadays the management is based on knowledge. The knowledge is recognised, as an important resource, and organizations manage it. The ability of storing (codification), creation, and utilization of knowledge, experience and practices by team members is a factor of success in many organizations. In this paper the main barriers of the knowledge flow in organizations are presented. It is underlined that one of the most essential barriers in knowledge flow are workers negative attitudes towards knowledge sharing. It is emphasised that there is a very strong connection between implicit knowledge sharing and organizational culture. The implicit knowledge is less quantifiable, cannot be captured, codified and easily stored. An important conclusion from this paper is that we need to develop a better understanding of knowledge sharing as an essential part of knowledge management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adres internetowy: http://www.ushigi.ae.poznan.pl/kat/zwipz.htm. 13.10.2000.
 2. Bocheński J.M.: Współczesne metody myślenia, "W drodze", Poznań 1993.
 3. Brown J.S., Duguid P.: Organizing Knowledge, "California Management Review", Vol. 40, No. 3, Spring 1998.
 4. Davenport T.H., Prusak L.: Workong Knowledge. How Organizations Manage What They Know, Harvard Business School Press, Boston 1998.
 5. Davis S., Bothin J.: The Coming of Knowledge-based Business, Harvard Business Review, 9-10 1994.
 6. Drucker P.: The Age of Social Transformation, The Atlantic Monthly, November, 1994.
 7. Dworzecki Z.: Strategia organizacji uczącej się, w: A. Ludwiczyński (red.) Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Materiały na konferencję. Polska Fundacja Promocji Kadr - Zarząd, Warszawa 2000.
 8. Goleman D.: Inteligencja emocjonalna, Poznań 1987.
 9. Heracleous L.: Better than the Rest, Making Europe the Leader in the Next Wave of Innovation and Performance, "Long Range Planning", February 1998.
 10. Kisielnicki J., Sroka H.: Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
 11. Krogh G.: Care in Knowledge Creation, "California Management Review", vol. 40, No. 3, 1998.
 12. Krogh G., Roos J., Slocum K.: An Essay on Corporate Epistemology, "Strategic Management Journal", Vol. 15, 53-71 (1994).
 13. Kulikowski J.L.: Informacja i świat w którym żyjemy, Wiedza Powszechna, Warszawa 1978.
 14. Lewandowski J.: Projektowanie systemów informacyjnych zarządzania w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1999.
 15. Mills D.Q.: Rebirth of the Corporation, J.Wiley, New York 1991.
 16. Morgan Ph.I.: Organizational Behavior and Management. Kendall/Hunt Pub. Comp., Dubuque, 1989.
 17. Morgan G.: Obrazy organizacji, PWN, Warszawa, 1997.
 18. Nonaka I., Takeuchi H.: The Knowledge Creating Company. How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation, Oxford University Press, New York, Oxford 1995.
 19. Peters T.: Liberation Management, Pan Books, London 1993.
 20. Quine W.: Różności. Słownik prawie filozoficzny, Fundacja Aletheia, Warszawa 2000.
 21. Schramm W.: How Communication Works w: Schramm W., The Process and Effects of Mass Communication, University of Illinois Press. 1995.
 22. Sikorski Cz.: Zachowania ludzi w organizacji, PWN, Warszawa 1999.
 23. Steinmann H., Schreyogg G.: Zarządzanie, Politechnika Wrocławska, Wrocław 1998.
 24. Stewart T.: Intellectual Capital, The New Wealth of Organizations, Nicholas Brealey, London 1997.
 25. Sveiby K.E.: What is Knowledge Management? Adres internetowy: http://www.Sveiby.com.au. 13.10.2000 r.
 26. Vasconcelos J., Kimble C., Gorveia F.R.: A design for a Group Memory System using Ontologies. Proceedings of 5th UKAIS Conference, University of Wales Institute, Cardiff, McGrow Hill, April 200.
 27. Weizsacker C.F.: Jedność przyrody, PIW, Warszawa, 1978.
 28. Zaliwski A.: Korporacyjne bazy wiedzy, PWE, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-2599
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu