BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Molendowski Edward (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Handel wewnątrzgałęziowy krajów CEFTA z państwami Unii Europejskiej
Intra-Industry Trade Between CEFTA Countries and EU Member States
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2006, nr 5-6, s. 75-92, bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Handel międzynarodowy, Handel wewnątrzgałęziowy, Statystyka handlu zagranicznego
International trade, Intra-industry trade, International trade statistics
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE), Środkowoeuropejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu
European Union (EU), Central European Free Trade Agreement (CEFTA)
Abstrakt
Celem niniejszej analizy było wykazanie, jak zmieniał się poziom i intensywność wymiany wewnątrzgałęziowej między krajami CEFTA a UE od początku jej funkcjonowania, aż do momentu, gdy większość jej członków przystąpiła do Unii Europejskiej. Do badania struktury obrotów wykorzystano wskaźniki intensywności wymiany wewnątrzgałęziowej Grubera-Lloyda, najczęściej stosowane w tego typu analizach. Badanie wykazało, że w latach 1993-2003: wartości indeksów Grubela-Lloyda handlu wewnątrzgałęziowego dla obrotów wszystkich krajów CEFTA z krajami UE istotnie wzrosły; pomimo dynamicznego wzrostu w latach dziewięćdziesiątych, poziom wartości indeksów handlu wewnątrzgałęziowego w obrotach z UE jest jednak w zdecydowanej większości krajów CEFTA nadal bardzo niski.

The article aims to show changes in the level and intensity of intra-industry trade between the Central European Free Trade Association (CEFTA) and the European Union. The analysis covers the period from CEFTA's inception to the time when most of its member countries joined the EU. The structure of trade was examined using the Gruber-Lloyd indices of intra-industry trade (IIT), which are frequently used in such analyses. The IIT indices were calculated for 5,712 products according to 6-digit CN classification divided into 31 sections. The analysis showed that in 1993-2003 The Gruber-Lloyd intra-industry trade indices for CEFTA's trade with EU countries increased considerably.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Altmann F.L., Ochmann C., [19941, Mittel und Osteuropa auf dem Weg in die Europdische Union, [in:] Bericht zum Stand der Integratonsfahigkeit, Bertelsmann-Stiftung (Hrsg), Gliterlsloh.
 2. Aquino, [1978], lntra-Industry Trade and Intern-Industry Specialization as Concurrent Sources of International Trade in Manufactures, "Weltwirtschaftliches Archiv", Vol. 114.
 3. Aquino, [1981], The Measurement of I ntra-Industry Trade when Overall Trade is Imbalanced, "Weltwirtschaftliches Archiv", nr 4.
 4. Balassa, [1966], Tariff Reductions and Trade in Manufactures among the Industrial Countries, The American Economic Review, June, Vol. 106.
 5. Brander J.A., [1981], Intra-Industry Trade in Identical Commodities, Journal of International Economics, Vol. 11.
 6. Cieślik A., [2000], Nowa teoria handlu zagranicznego w świetle badań empirycznych, WN PWN, Warszawa.
 7. Cieślik A., [2003], Handel wewnątrzgałęziowy Polski z Unią Europejską. Stan obecny i perspektywy rozwoju, [w:] Michałek J.J., Siwiński W., Socha M., Od liberalizacji do integracji Polski z Unią Europejską. Mechanizmy i skutki gospodarcze, WN PWN, Warszawa.
 8. "Economic Bulletin for Europe", [1977], Vol. 29, No. 1.
 9. Fontagne L., Freudenberg M., Peridy N., [1997], Trade Patterns Inside the Single Market, CEPII "Working Papers", No. 7.
 10. Gavelin L., Lundberg L., [1983], Determinants of Intra-Industry Trade: Testing Some Hypothesis on Swedish Trade Data, in: Intra-Industry Trade: Empirical and Methodological Aspects, (red.) P.K.M. Tharakan, Amsterdam.
 11. Glejser H., [1983], Intra-Industry and Inter-Industry Trade Specialization: Trend and Cycle in the EEC, [w:J Intra-Industry Trade Empirical and Methodological Aspects, P.K.M. Tharakan (ed.), North-Holland.
 12. Glejser H., Gossans K., Vanden Eede M., [1982], Inter-Industry versus Intra-Industry Specialization in Exports (1959-1970-1973), "Journal of International Economics", No. 3.
 13. Gray H.P., [1988], Intra-Industry Trade: An "Untidy" Phenomenon, "Weltwirtschaflliches Archiv", Vol. 124.
 14. Greenway, Milner Ch., [1986], The Economics of Intra-Industry Trade, New York.
 15. Grubel H.G., [1970], The Theory of Intra-Industry Trade, [w:] Studies in International Economics, (red.) LA. Mc Dougall, R.H. Snape, Elsevier, Amsterdam.
 16. Grubel H., Lloyd P.J., [1975], Intra-Industry Trade. The Theory and Measurement of International Trade in Differentiated Products, London.
 17. Intra-lndustrieller Außenhandel, Beobachtungen im Falle Polens, [1987], "Jahrbuch der Wirtschaft Osteuropas", Bd. 12.
 18. Kawecka-Wyrzykowska, Synowiec E., [2001], Unia Europejska. Przygotowania Polski do członkostwa, IKC HZ, Warszawa.
 19. Krugman R, [1983], New Theories of Trade among Industrial Countries, "The American Economic Review", Vol. 73, No. 2.
 20. Lundberg, [1982], Intra-Industry Trade: The Case of Sweden, "Weltwirtschaftliches Archiv", Vol. 118, No. 2.
 21. Michałek J., Śledziewska-Kołodziejska K., [2000], Analiza i perspektywy handlu między gałęziowe go i wewnątrzgałęziowego oraz zmiany strukturalne handlu Polski z Unią Europejską, [w:] Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej, IKC HZ, Warszawa.
 22. Misala J., [2003], Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej, SGH, Warszawa.
 23. Misala J., [1985], Wymiana wewnątrzgałęziowa w polskim handlu zagranicznym, "Ekonomista", nr 3.
 24. Misala J., Pluciński E.M., [2000], Handel wewnątrzgałęziowy między Polską a Unią Europejską. Teoria i praktyka, Elipsa, Warszawa.
 25. Molendowski E., [2003], Państwa Europy Środkowo-Wschodniej wobec wyzwań rozwojowych, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku, S. Miklaszewski i inni, Difin, Warszawa.
 26. Pluciński E., [1998], Handel zagraniczny krajów Grupy Wyszehradzkiej podczas procesów transformacji systemowej, WSHiFM, Warszawa.
 27. Pluciński E., [1996], Intensywność handlu wewnątrzgałęziowego krajów C EFTA z Unią Europejską i w ramach CEFTA, Instytut Gospodarki Światowej, SGH, "Prace i Materiały", nr 150, Warszawa.
 28. Pluciński E., [1989], Wnutrieotrasljewaja torgowlja EES - SEW w świetle naucznotechniczeskogo progres są w 80-tyje gody, Moskwa.
 29. Tharakan P.K.M. (ed.), [1983], Intra-Industry Trade Empirical and Methodological Aspects, North--Holland.
 30. Verdoorn P.J., [1960], The Intra-Block Trade of Benelux, [w:] Economic Consequences of the Size of Nation, (red.) E.A. Robinson, London.
 31. Weiss D., Wolter F., [1983], Die Staatshandelslander als Angebieter aufden Westdeutschenindustrie-warenmdrkten, "Die Weltwirtschaft", nr 1.
 32. Wysokińska Z., [1995], Dynamiczne współzależności wymiany handlowej krajów Europy Środkowej i Wschodniej w świetle teorii integracji i wymiany międzynarodowej, Łódź.
 33. Zielińska-Głebocka, [1996], Handel krajów uprzemysłowionych w świetle teorii handlu międzynarodowego, Gdańsk.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu