BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łuczka-Bakuła Władysława, Kalinowski Sławomir
Tytuł
Bezrobocie na obszarach wiejskich woj. wielkopolskiego
Unemployment in the rural areas in the Wielkopolskie voivodship
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2006, nr 5, s. 42-52, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Bezrobocie na wsi, Obszary wiejskie, Aktywizacja obszarów wiejskich, Wieś
Unemployment in rural area, Rural areas, Activation of rural areas, Village
Uwagi
summ., rez.
Kraj/Region
Województwo wielkopolskie
Wielkopolskie Voivodeship
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie bezrobocia na obszarach wiejskich Wielkopolski. W szczególności dokonano analizy zatrudnienia i aktywności zawodowej mieszkańców wielkopolskiej wsi. Omówiono zależności zachodzące pomiędzy poziomem bezrobocia a wykształceniem i wiekiem. Zwrócono uwagę na fakt, że niższe wykształcenie stanowi przyczynę mniejszej mobilności w poszukiwaniu pracy, a tym samym wykluczenia społecznego. Zauważono, że na wsi największą populację bezrobotnych stanowią osoby legitymujące się niższym wykształceniem oraz będące w wieku 15—34 lata. W przypadku analizy bezrobocia według płci, zwrócono uwagę, że to kobiety znacznie rzadziej niż mężczyźni są aktywne zawodowo i częściej od nich pozostają bez pracy. Przedstawiono zróżnicowanie regionalne w poziomie bezrobocia w poszczególnych powiatach woj. wielkopolskiego. Omówiono również problem bezrobocia utajonego oraz dokonano analizy wpływu bezrobocia na poziom ubóstwa w poszczególnych grupach społeczno-ekonomicznych.

The aim of the article was to present the unemployment in the rural areas in the Wielkopolska region. The analysis was mainly focused on the employment and the economic activity of the persons living in Wielkopolska countryside. The relations between the level of the unemployment, education and age were deeply elaborated. It was highlighted that the lower education leads to lower mobility in the process of looking for the job, which in consequence creates the social exclusion. It was also noticed that in the countryside the greatest population of the unemployed constitutes persons with the lowest education and at the age of 15—34. Analyzing the unemployment by sex, it was stated that women are more often less economically active than men and more often are unemployed. Regional diversification by the level of unemployment in particular poviats of the wielkopolskie voivodship has been presented. The hidden unemployment was also elaborated as well as the influence of the unemployment on the level of poverty in particular socio-economic groups
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aktywność ekonomiczna ludności 2002. Województwo wielkopolskie. Urząd Statystyczny, Poznań 2004
 2. Gospodarstwa domowe i rodziny w 2002. Województwo wielkopolskie, GUS, Poznań 2003
 3. Frenkel I. (2003), Ludność, zatrudnienie i bezrobocie na wsi. Dekada przemian, IRWiR, Warszawa
 4. Frieske K. (2002), Dynamika koncepcji marginalizacji społecznej, "Polityka Społeczna" nr 11/12
 5. Kabaj M. (2000), Program przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu, Raport IPiSS, Zeszyt nr 19, Warszawa
 6. Kalinowski S. (2004), Przeciwdziałanie bezrobociu na obszarach wiejskich, "Polityka Społeczna" nr 8, Warszawa
 7. Kłodziński M. (1996), Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, Warszawa
 8. Michna W. (2001), Zatrudnienie i bezrobocie w obszarach wiejskich i w rolnictwie, Warszawa
 9. Michna W. (2004), Luka edukacyjna ludności wiejskiej, (w:) Woś A., Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2003 roku, IERiGŻ, Warszawa
 10. Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego 2002. Województwo wielkopolskie, GUS, Poznań 2003
 11. Rosner A. (2000), Bezrobocie na wsi i w rolnictwie, (w:) Chłop, rolnik, farmer? Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej - nadzieje i obawy polskiej wsi, ISP, Warszawa
 12. Wilkin J. (1997), Zagospodarowanie ziemi i siły roboczej. Dylematy polityki społeczno-ekonomicznej wobec obszarów popegeerowskich, (w:) Kłodziński M., Rosner A., Ekonomiczne i społeczne uwarunkowaniu i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Polsce, Warszawa
 13. Zawalińska K. (2004), Praca z perspektywy przemian w rolnictwie i obszarów wiejskich, (w:) W trosce o pracę. Raport o rozwoju społecznym Polska 2004, UNDP Polska, CASE, Warszawa
 14. Zegar J. S. (2000), Dochody ludności chłopskiej. Monografia, IERiGŻ, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu