BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Berbeka Tomasz
Tytuł
Instrumenty prawne kształtujące politykę gruntową w Polsce po II Wojnie Światowej
Legal Instruments Shaping the Land Policy in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2005, T. 7, z. 4, s. 34-38, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Grunty rolne, Gospodarka gruntami, Indywidualne gospodarstwa rolne, Regulacje prawne
Arable land, Land economy, Individual arable farms, Legal regulations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autor zaprezentował zmiany jakie zaszły w polskim ustawodawstwie w zakresie polityki gruntowej. Począwszy od zakończenia II wojny światowej widoczne było nastawienie władz na proces socjalizacji z okresowymi zwrotami z korzyścią dla gospodarstw chłopskich. Potwierdziło się przekonanie zwolenników regulacji w obrocie gruntami rolnymi o konieczności aktywnego oddziaływania na kształtowanie racjonalnej struktury agrarnej naszego rolnictwa.

The paper presents the changes that have happened in the Polish legislation within the scope of the land policy. Starting from the end of the World War II, the authorities ' attitude towards the socialisation process with periodical turns to the benefit of countryman farms has been noticeable. Finally, the conviction of supporters of regulations in the agricultural land turnover, concerning the necessity of active acting upon formation of the rational agrarian structure of our agriculture. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Błażejczyk M. 1990: Farmeryzacja to wielka plaga. Trybuna z 4 IV, nr 45, 2.
 2. Błażejczyk M. 1990: Ustrojowe podstawy i kierunkowe założenia programu rolnego w świetle traktatowych zasad polityki rolnej EWG ustanowionych w I Trattato di Roma della politica agricola comune. Ossolineum, 24.
 3. Breyer S. 1954: Dokumentacja własności osadniczej na Ziemiach Odzyskanych. NP, nr l, 29.
 4. Czechowski P. i in. 1997: Polskie Prawo Rolne na tle ustawodawstwa Unii Europejskiej. Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa.
 5. Dekret z 12 XII 1944 o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa (Dz. U. nr 15, poz. 82).
 6. Dekret z 13 XI 1945: O zarządzie Ziem Odzyskanych (Dz. U. nr 51, poz. 295).
 7. Dziennik Ustaw 1945: nr 3, poz.13.
 8. Gorzelak E. 1987: Polityka agrarna PRL. PWN, Warszawa.
 9. Jastrzębski J. 1963: Sytuacja prawna.
 10. Kapusta F. 1984: Wybrane zagadnienia z polityki agrarnej, cz. I. Skrypty AR we Wrocławiu nr 299, Wrocław.
 11. Lichorowicz A. 1991: Podstawowe rozwiązania w zakresie obrotu gruntami rolnymi w ustawodawstwie krajów Europy Zachodniej. Studia Prawnicze.
 12. Rolniczy Rocznik Statystyczny. 1966: Okres 1945-1965, Warszawa, 115.
 13. Stefańska K. 1992: Model indywidualnego gospodarstwa rolnego w świetle nowelizowanego kodeksu cywilnego. PiP, Z.3, 34-39.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu